Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1082
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W części l artykułu przedstawiono problemy związane z korozją chłodni kominowych; procesy ich niszczenia w aspekcie specyficznej budowy tych konstrukcji, rodzaju materiału konstrukcyjnego oraz agresywności środowisk, w jakich pracują [6]. W części 2 opisano aktualny stan wiedzy i praktyki, a także p[...]
2
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 9 62-64
PL Publikacja zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą korozyjności materiałów stosowanych w instalacjach. Wymieniono i zdefiniowano w niej rodzaje korozji, a ponadto opisano na czym polega korozyjność wody i innych czynników korodogennych oraz uwarunkowania wobec materiałów stosowanych w instalacjach wodoci[...]
3
100%
Inżynieria Powierzchni
1998 Nr 2 61-68
PL W artykule przedstawiono niektóre informacje dotyczace głównych instytucji zajmujących się problematyką korozyjną w Wielkiej Brytanii. Szczegółowo omówiono angielski system edukacji, a zwłaszcza system szkolenia i certyfikacji w zakresie ochrony przed korozją. W tym względzie angielski Instytut Koro[...]
EN Paper presents some information concerning main institutions dealing with corrosion problems in the United Kingdom. British education system in corrosion control is described in details. British Institute of Corrosion has elaborated detalied programmes of training in this sphere and has created a sp[...]
4
100%
Inżynieria Powierzchni
2000 Nr 1 46-51
PL Przedstawiono niektóre informacje dotyczące głównych instytutów oraz innych organizacji zajmujących się problemami ochrony przed korozją w Norwegii. Omówiono norweski system edukacji i szkolenia zawodowego w tej dziedzinie, a zwłaszcza zagadnienia związane z certyfikacją personelu i inspektrów w zak[...]
EN Paper presents some information concerning main institutes and other organizations dealing with corrosion problems in Norway. Norwegian education and professional training system in corrosion control is presented. Certification system of personnel and inspectors in the anticorrosion protection coati[...]
5
100%
Drogi i Mosty
2002 nr 2 85-106
PL Artykuł przedstawia opis badań terenowych stopnia skorodowania nośnych elementów w stalowych obiektach mostach, wykonanych w ramach prac statutowych IBDiM. Spośród dziewięciu badanych konstrukcji na potrzeby tematu własnego [1], wybrano i przykładowo umieszczono opisy stanu skorodowania dwóch obiekt[...]
EN The paper presents a brief description of field investigations of the degree of corrosion of beams in steel bridges. In all, a total of 9 brigde structures were tested. The results of the degree of corrosion of 2 bridges are presented in this paper. The effect of corrosion on the load capacity of st[...]
6
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 12 49--50
PL Jakość wody ma szczególne znaczenie w instalacjach grzewczych, w których użyto różnych materiałów oraz wysokosprawnych urządzeń, gdyż może zachodzić w nich bardzo szybka korozja oraz spadek sprawności kotła. Na korozję instalacji wpływ mają także zastosowanie materiały i tworzenie się osadów. Tylko [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2004 z. 78 23-26
8
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
PL Wydobywany gaz ziemny w swoim składzie zawiera zanieczyszczenia, CO2, rtęć, solankę. Powodują one zagrożenie wynikające z korozji rur wydobywczych i instalacji technologicznych. W celu ochrony i zapobiegania zjawiskom korozji stosowane są różnego rodzaju rozwiązania techniczne, których efektywność z[...]
EN Mined natural gas includes in composition contaminating, CO2, mercury presents, salts, they cause it from corrosion of mining tube contaminating subsequent threat and technological installation. For protection and preventions are applicable use phenomena of corrosions different kind of solution tech[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2003 z. 76 289-292
10
100%
Szkło i Ceramika
11
80%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 21/2 322--330
PL W referacie przedstawiono przypadki wystąpienia korozji naprężeniowej i wżerowej w stalach austenitycznych użytych do budowy wymienników ciepła oraz instalacji poboru wody przemysłowej. Opisano mechanizmy inicjacji uszkodzeń korozyjnych oraz etapy ich rozwoju. Wykazano istotny wpływ procesów technol[...]
EN The paper presents cases of stress and pitting corrosion in austenitic steels used to build heat exchangers and systems of industrial water consumption. The authors have described mechanisms of corrosion damages initiation and stages of their development. They have also demonstrated a considerable i[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca dotyczy oszacowania wpływu równomiernej korozji na dynamiczną odporność materiałów na przecinanie na podstawie badań przy użyciu wgłębnika. Ograniczono się do opisu badań polegających na udarowym nacinaniu próbek wgłębnikiem w kształcie klina. Jako miarę odporności materiału przyjęto wartość i[...]
EN The paper deals with the assessment of effect of uniform corrosion on dynamic resistance of materials to cutting, based on tests with an indenter. The description is limited to the experiments with the use of a wedge-shaped indenter. The quotient of kinetic energy and of the hammer and the indentati[...]
13
80%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 12 566--569
PL Przeprowadzono badania wpływu dodatku krzemu oraz modyfikacji pierwiastkami ziem rzadkich na odporność korozyjną stopu ZnAl22Cu3 w 3% roztworze NaCl. Wykonano badania potencjodynamiczne oraz badania potencjostatyczne. Badania wykazały, że dodatek krzemu oraz dodatek krzemu z jednoczesną modyfikacją [...]
EN The influence of an addition of silicon and rare earth elements on the corrosion resistance of ZnAl22Cu3 alloy in 3% NaCl has been examined. Potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out .Studies have shown that the addition of silicon alone and silicon with rare earth elements to ZnAl22[...]
14
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 3 140--143
PL W pracy badano odporność korozyjną powłok cynkowych „Galfan”, ZnAl22Cu3 oraz ZnAl40Cu3 uzyskanych na blachach głębokotłocznych. Badania przeprowadzono w środowisku „kwaśnego deszczu” przy wartości pH=3,5. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne oraz potencjostatyczne. Powierzchnię powłok po badani[...]
EN The corrosion resistance of “Galfan” ZnAl22Cu3 and ZnAl40Cu3 zinc coatings obtained on deep-drawing steel sheets via hot galvanizing was examined in the study. The study was conducted in an “acid rain” at pH = 3.5. Potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out. Coatings after the corrosi[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W Instytucie Budownictwa Politechniki Warszawskiej w Płocku są prowadzone badania doświadczalne właściwości użytkowych wybranych gatunków polskich stali rdzewiejących, pod względem ich przydatności na konstrukcje wsporcze i inne naziemne konstrukcje stalowe eksploatowane w szczególnie trudnych warun[...]
EN The subject local corrosive tests are samples of some selected types of the Polish weathering steels (10HA, 12H1JA, 12PJA, 10HNAP) and some samples made of carbon steel 'St3SX' for camparison. The tests are condacted both on coated and uncoated samples. These tests are conducted in the open area on [...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań odporności tworzyw cementowo-popiołowych na działanie roztworów mieszaniny kwasu mlekowego i octowego, tj. agresywnego środowiska, które pojawia się podczas procesu kiszenia pasz. Chociaż popioły lotne nie wpływają w sposób znaczący na wzrost odporności tworzyw cementowych[...]
EN The results of tests of cement-fly ash materials resistance against activity of lactic and acetic acid which are formed in the souring process, are presented in the paper. While fly ashes do not significantly influence the resistance of cement materials against this type of corrosion, they can be su[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę stanu technicznego żelbetowych zbiorników po 20 - letniej ich eksploatacji jako otwarte komory fermentacyjne w oczyszczalni ścieków. Podano materiałowe i technologiczne propozycje renowacji i zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN In this paper wepresent the analysis of the technical conditions of the concrete after 20 years of exploitation of them. There were at sewage treatment plants in 'OKF' - tanks. We report the technology, and materials, and possibility of the renovation and the protection from corrosion of this tan[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Sposób naprawy i technologia robót naprawczych nie mogą być przypadkowe, szczególnie jeżeli jest to remont obiektu przemysłowego pracującego w określonych uwarunkowaniach środowiska przemysłowego. W referacie scharakteryzowano wpływ uwarunkowań środowiskowych na rozwój korozji konstrukcji żelbetowyc[...]
EN Repair methods and repair technology have to be carefully chosen depending on the type of structure and the type of environment the structure is located in. This paper describes the influence of environmental conditions on the development of corrosion processes in concrete structures in the Power In[...]
19
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zdarza się, że rozważania teoretyczne dotyczące ochrony katodowej nie są zgodne z danymi eksperymentalnymi. W niniejszym artykule omówiono problemy zagrożenia korozyjnego struktur podziemnych i ochrony katodowej oraz przedstawiono porównanie wyników obliczeniowych z pomiarowymi przy wyznaczaniu gęst[...]
EN Sometimes, the theoretical considerations concerning the cathodic protection are incompatible with experimental data. The present article describes problems relating to corrosion hazards and cathodic protection and comparison of calculated and experimental results of the current density and potentia[...]
20
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 10 34-36
PL Korozja w instalacjach ciepłej wody użytkowej może przebiegać bardzo gwałtownie - zwłaszcza w rozbudowanych instalacjach, gdzie zabrakło nadzoru nad prawidłowym ich wykonaniem, a następnie fachowej obsługi podczas remontów. Z kolei skład wody ma zasadnicze znaczenie dla przebiegu procesu odkładania [...]
first rewind previous Strona / 55 next fast forward last