Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat obejmuje problematykę naprawy eksploatowanych od wielu lat betonowych kolektorów sanitarnych typu półóprzełazowego lub przełazowego. Przy kolektorach większych średnic na uwagę zasługują metody uzupełniania ubytków betonu spowodowanych korozyjnym oddziaływaniem środowiska materiałami pochodz[...]
EN Technical problems of repairing works concrete sanitary collectors of different dimensions are presented in the paper. For collectors of biggest dimensions are useful methods bridging corrosions gaps bay mineral mortars with special additives. Efficiency of this methods depends on many parameters: m[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wybrane problemy występujące przy ocenie stanu technicznego, doborze materiału i technologii wykonania remontu chłodni kominowych. Problemy te wynikają głównie ze specyfiki degradacji betonu w chłodniach kominowych, pracujących w układzie wody uzdatnionej. Omówiono wyniki w[...]
EN In the paper there are demonstrated some problems concerning diagnostics of corroded reinforced cooling tower shells and technology of repair works realization.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono procedurę oceny stanu technicznego oraz koncepcje naprawy uszkodzonych korozyjnie panwiowych płyt dachowych hal flotowni i młynowni zakładu wzbogacania rudy. Na podstawie badań agresywności korozyjnej środowiska atmosferycznego w halach, analizy próbek betonu i nacieków oraz[...]
EN A procedure of diagnosis of a prefabricated roof slabs technical state was presented in a paper. The slabs, damaged by concrete corrosion, are the elements of flotation and milling shops' roofs. Taking advantage of examination of corrosive aggressiveness of environment in the shops, chemical analysi[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy hiperboloidalnych żelbetowych chłodni kominowych. Scharakteryzowano w nim warunki użytkowania tych obiektów, podstawowe czynniki działające niszcząco na żelbetowy płaszcz chłodni oraz procesy niszczące zachodzące podczas użytkowania. Przedstawiono sposoby przeciwdziałania niszczeniu [...]
EN This paper refers to hyperboloidal chimney. Conditions of use, main factors which act destructively on reinforced concrete of chimney and processes of degradations during utilizing were described. Methods of prevention against corrosive degradation of reinforced concrete of chimney and examples of p[...]
5
100%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 4 91-96
PL Zagadnienie wpływu ropy naftowej i jej produktów na beton i żelbet jest związane z wydobyciem, przetwarzaniem i dalszą eksploatacją tego surowca w różnych gałęziach przemysłu. Proces niszczenia betonu przez produkty ropopochodne jest złożony i niejednoznaczny, a przyczyny tego stanu rzeczy są różne [...]
EN The influence of crude oil and its products on concrete and RC is connected with the oil-fields development, processing and further operations in different branches of production. The concrete destruction process by crude oil products is complicated and ambiguous, the causes are different and most o[...]
6
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 4 29-33
PL W artykule wskazano na czynniki powodujące korozję betonowych konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na znaczenie w tym zagadnieniu silnie zmineralizowanych wód z naturalnych dopływów. Przedstawiono objawy i skutki korozji betonowej obudowy szybów oraz wpływ tego zjawiska na mocowanie dźwigaró[...]
EN Indicated in the article are the factors that cause corrosion in concrete structures, with a particular attention paid to importance, in this subject, of strongly mineralized waters from natural inflow. Presented are the symptoms and effects of corrosion in the concrete lining of shafts and the infl[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2001 z. 45 11-20
PL W pracy przedstawiono badania cech fizycznych,badania wytrzymałości oraz mikrostruktury próbek betonu.
8
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2005 nr 3 1-6
PL Od przeszło 40 lat, w polskim górnictwie obudowę szybów wykonuje się z betonu. Obudowa taka, utrzymywana w wyrobiskach podziemnych, narażona jest na przyspieszone procesy korozyjne, co w konsekwencji prowadzi do spadku nośności obudowy, a w krańcowych przypadkach do całkowitej utraty jej nośności. D[...]
EN For more than 40 years shaft Mining in Polish Coal lndustry is made of concrete. Such support maintained in underground workings is exposed to accelerate corrosion processes what, as consequence, leads to decrease in bearing capacity of the lining and in extreme cases to total loss of its bearing ca[...]
9
88%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań zaprawy cementowej wykonanej z dodatkiem granulowanego pyłu krzemionkowego, którego ziarna wykazały brak zdolności do dyspergowania w czasie mieszania składników z wodą. Po 3 miesiącach dojrzewania na przełamach próbek stwierdzono obecność licznych dużych granul pyłu oraz [...]
EN Results of studies of cement mortar with an addition of condensed silica fume which grains exhibiting lack of the ability to disperse during mixing the components with water have been described. The presence of numerous large pellets of silica fume and symptoms of destruction of the mortar typical o[...]
10
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono warunki i zależności wpływające na trwałość betonu w oczyszczalniach ścieków. Szczególną uwagę poświęcono odporności strukturalnej betonu na agresywne środowisko ścieków, dobór cementu oraz stosowanie domieszek do betonu będących w ofercie handlowej ADDIMENT Polska sp. z o.o.
EN The report concerns the conditions and dependence which have an effect on concrete durability in sewage treatment. The most important. The most important thing is structural concrete resistance on aggresive sewage medium, cement selection and using of concrete admixtures which ADDIMENT Polska has in[...]
11
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Żelbetowe powłoki chłodni kominowych hiperboloidalnych są poddane działaniu skrajnie trudnych czynników środowiskowych. Po kilkunastu latach eksploatacji występuje w niezabezpieczonych powłokach degradacja betonu i korozja zbrojenia. Od lat 80. wykonywane były naprawy powłok chłodni kominowych przy [...]
EN Extremely hard environmental agents have an impact on reinforced concrete hyperbolic cooling towers shells. Concrete failure and steel corrosion appear in non-protected shells after a few years of operation. Cooling towers shell repairs were performed since the 80s with shotcrete being applied. In m[...]
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opracowanie zawiera porównawcze zestawienie parametrów agresywności w stosunku do betonu i stali ścieków komunalnych, odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Podano także zróżnicowanie agresywności ścieków w różnych obiektach oczyszczalni ścieków, będących w toku procesu technologicznego oczysz[...]
EN The paper includes a comparison of several types sewage in aspect of possible corrosive action on concrete or steel. A comparison of corrosive strength of sewage in succesive stages of sewage treatment process is also done.
13
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiony model korozji betonu uwzględnia synergistyczne oddziaływanie obciążenia i degradacji chemicznej. Wykazano efektywność zastosowania automatów komórkowych do symulacji sprzężonych przepływów dyfuzyjnych przy zmiennej przepuszczalności ośrodka.
EN Multiscale simulation by the cellular automata to diffusion in porous material has been applied. Multilevel synergic effect of loading and chemical activity has been considered. The effective stress has been employed for both equilibrium and evolution equations.
14
75%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 6 330-332
15
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 2 14-15
16
75%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 6 162-164
PL Przedstawiono metody oceny rodzaju i stopnia korozji oddziałującego środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na metodę smarności, która polega na bezpośredniej ocenie smarności Pz i skorelowaniu jej oraz lepkości f\k z otrzymanymi wynikami badań. W celu łatwiejszej oceny fizykochemicznej destrukcji zao[...]
EN The assessment methods of concrete damage by crude oil products based on their feature tests are presented. Mainly the lubricity method is showed. Lubricity Pt depends on viscosity r\k and for statistical multiple regression analyses the kinematic viscosity and the lubricity are used as dependent va[...]
17
75%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 11 371-373
PL Omówiono nowoczesne preparaty do ochrony obiektów, szczególnie lotnisk, przed oblodzeniem. Skuteczne środki o działaniu rozmrażającym i szybko rozpuszczającym śnieg i lód, a także zabezpieczającym przed powstaniem oblodzenia, przeznaczone do specjalnych obiektów muszą spełniać szereg wymogów technic[...]
EN New products for the protection of structures and airports in particular against icing have been discussed in the paper. Effective deicing products which can quickly melt both snow and ice as well as protect special structures against icing must comply with several technical and ecological requireme[...]
18
75%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 2 41--44
PL Na etapie budowy oczyszczalni ścieków po IMOS pobrano (z placu budowy) beton do badań. Badania te miały na celu sprawdzenie zmian właściwości stwardniałego betonu pod wpływem wodnego roztworu soli siarczanowej oraz rzeczywistych ścieków, z uwzględnieniem zastosowanego zabezpieczenia strukturalnego ([...]
EN Concrete for this research was collected from the construction site during the construction phase of sewage treatment plant after wet flue-gas desulfurization process. The aim of the studies was to check the changes in the properties of hardened concrete under the influence of sulfate salt aqueous s[...]
19
75%
Ochrona przed Korozją
2004 nr 1 17-23
PL Wzbudzona przez drobnoustroje korozja naturalnych i sztucznych materiałów kamiennych może być groźna zarówno dla zabytków, jak i budowli współczesnych. Drobnoustroje zasiedlają różne materiały, tworząc na ich powierzchni błonę biologiczną stymulującą rozwój procesów korozyjnych. W pracy przedstawion[...]
EN Microbiologically influenced corrosion of natural and artificial stone materials may be dangerous for both antique and modern buildings. Microbes settle various materials and form biofilm on its surface, stimulating evolution of corrosion processes. Problems of biological deterioration of building m[...]
20
75%
Forum Eksploatatora
2018 Nr 3 (96) 56-60
PL Beton jest sztucznym kamieniem i jak każdy wytworzony przez człowieka materiał podlega degradacji związanej z oddziaływaniem niekorzystnych czynników środowiska oraz z czynnikami reologicznym powiązanymi ze zmianami cech fizycznych betonu wraz z upływem czasu. Niekorzystne oddziaływanie substancji c[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last