Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnie podziemne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono wyniki analizy typowej sieci elektroenergetycznej w aspekcie możliwości zastosowania wysoko wydajnych kompleksów ścianowych dużej mocy. Dokonano oceny parametrów sieci w warunkach ekstremalnych i podano wynikające stąd wnioski dotyczące nastaw zabezpieczeń nadprądowych i efektywności p[...]
EN Results of typical electrical power network analysis in aspect of use high efficient mining system of high power consumption units, were presented. An estimation of network parameters in extreme conditions, was made. Resulting conclusions concerning safety of excess current settings and effectivness[...]
2
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
1998 nr 9 79-96
PL W referacie przedstawiono wybrane metody oceny warunków klimatycznych w kopalniach oraz scharakteryzowano podstawowe czynniki decydujące o bilansie ciepła w organizmie człowieka. Podane modele i wskaźniki komfortu ciepła a zwłaszcza ich zasady praktycznego stosowania, mogą być wykorzystane przy opra[...]
EN Some methods of climate conditions evaluation in underground mines are presented and main factors having influence on the heat balance in human body are characterised in the paper. Described models and heat comfort factors, especially the principles of their practical apply, can be used while workin[...]
3
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Wiele czynników, a zwłaszcza zwiększająca się głębokość stożkowych kopalń odkrywkowych, ma istotny wpływ na przerwanie eksploatacji odkrywkowej rud metali i podjęcie jej eksploatacji podziemnej. Problemy związane z transportem pionowym rudy z dużych głębokości (do 2000 m) w kopalniach o wydobyciu ma[...]
EN There are many factors that significantly influence the change of metallic ores mining from opencast to underground, particularly the increasing depth of open-pit mines. The article concerns the issues related to vertical transport of ores from big depths (up to 2,000 m) in mass-output mines. The ar[...]
4
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Dyspozytornia jest istotnym elementem systemu sterowania, bezpieczeństwa i nadzoru procesów zachodzących we współczesnej kopalni głębinowej. W kopalni występuje szereg zagrożeń (np. zagrożenia wybuchem metanu, zagrożenia tąpaniami). Dla zmniejszenia zbyt dużego poziomu ryzyka, w kopalniach stosuje s[...]
EN A mine supervision centre is an important element of the system for control, security and supervision of processes taking place in a modern underground mine. There are a number of hazards in the mine (e.g. methane explosion hazard, rock bursts hazard). In order to reduce an excessively high level of[...]
5
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono model matematyczny sieci wodnej kopalni podziemnej, który może być wykorzystany do obliczania parametrów sieci w zależności nie tylko od rozchodu wody, lecz również - od zmian konfiguracji instalacji. Za pomocą modelu można obliczyć wartości strumienia wody w poszczególnych [...]
EN Mathematical model of water network in the underground coal mine, which can be used to calculate parameters of the network depending not only on the water distribution but also on changes in configuration of installation was presented in the paper. By use of model the water stream values and pressur[...]
6
80%
Przegląd Górniczy
PL Wyprowadzono kryteria oceny wąskiej drogi powietrza, wskaźniki dyssypacji/straty energii mechanicznej i dyssypacji/straty mocy oraz wskaźniki oceny wąskiej drogi powietrza. Przeprowadzając ranking wąskich dróg powietrza w różnych schematach wentylacji kopalń, stwierdzono, że zasadna jest ocena wąski[...]
EN The criteria of narrow airway assessment, indices of mechanical energy dissipation/loss and power dissipation/loss as well as indices of narrow airway assessment have been derived. Carrying out the ranking of narrow airways in different mine ventilation systems it has been ascertained, that legitima[...]
7
80%
Przegląd Górniczy
PL Trwałe w czasie oddziaływanie profilaktyki tąpaniowej aktywnej, polegającej na destrukcji struktury przyociosowych fragmentów pokładu, likwidacji zawisania stropu nad zrobami czy też destrukcji warstw wstrząsogennych, ma istotny wpływ na ograniczenie zagro-żenia tąpaniami zarówno w trakcie eksploata[...]
EN The lasting reaction of the active rock bumps prevention consisting in the structure destruction of near-wall parts of the seam, liquidation of roof hanging over the goaf or destruction of bump generating strata are of essential influence on the reduction of the rock-bumps hazard as well during mini[...]
8
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i ocenę wpływu wybranych parametrów technicznych instalowania kotwi wklejanych na ich efektywność utwierdzenia w górotworze karbońskim. Do badań wykorzystano typowe kotwie stalowe instalowane na spoiwie żywicznym w postaci ładunków klejowych. Badania przeprowadz[...]
EN Results of research and evaluation of selected technical parameters influence of resin-bedded roof bolts installation on their restraint perfomance in the Carboniferous rock mass are presented. Standard steel roof bolts resin bedded by means of adhesive charge have been used for research works. Rese[...]
9
80%
Przegląd Górniczy
PL Przepływy turbulentne z wymianą ciepła i masy traktowane są jako jednowymiarowe ustalone, przy czym w przypadku ogólnym w skład powietrza wentylacyjnego wchodzą: para wodna, kropelki ciekłej wody oraz roztwór suchych gazów - zwany suchym powietrzem wentylacyjnym. Jego skład chemiczny zależy od miejs[...]
EN Turbulent flows with heat and mass exchange are treated as one--dimensional, steady ones; in a general case ventilating air consists of: water vapour, liquid water droplets and a solution of dry gases - called dry ventilating air. Its chemical composition depends on the point, and can freely differ [...]
10
80%
Wiadomości Górnicze
11
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zjawiska nagrzewania się tworzywa poliuretanowego w procesie konsolidacji i uszczelniania górotworu. Określono temperatury, do jakich nagrzewa się spoiwo oraz będący w kontakcie z nim węgiel i pył węglowy. Przedstawiono przypadki pożarów związane ze stosowaniem [...]
EN Results of the research on the phenomenon of polyurethane material becoming heated in the consolidation and sealing process of rock mass are presented. The temperatures up to which the binder as well as coal and the coal dust being in touch with it becomes heated are determined. The cases of fire co[...]
12
70%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2007 nr 2 109-123
PL W artykule podano zależności ujmujące ucieczki powietrza przez elementy zamknięć zrębów szybów wydechowych dla różnych sposobów uszczelnień. Badania dotyczyły uszczelnień szybów wydechowych w LGOM. Ocenę szczelności tych zamknięć przeprowadzono w oparciu o badania termo[...]
EN The relationships presenting the air escapes through elements of air-locks of upcast shafts for different types of sealing were investigated and determined. These investigations concern mainly the upcast shafts in LGOM. An assessment of air-tightness of air-locks based on the infrared mapping.
13
70%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono stan wiedzy o wpływie pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. Podano dopuszczalne dla człowieka wartości natężenia pola magnetycznego oraz pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz. Omówiono źródła pól elektromagnetycznych w kopalniach węgla kamiennego. Zaprezentowano wy[...]
EN The state of the art on the influence of electromagnetic field on living organisms at. 50 Hz frequency is given. Sources of electromagnetic fields in the hard coal mines are discussed.
14
70%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono metodę analizy stateczności wyrobisk podziemnych uwzględniająca zmienność właściwości skał oraz obudowy. Podano sposoby określania prawdopodobieństwa wystąpienia bądź nie wystąpienia awarii przy określonym rodzaju i sposobie obudowy wyrobiska.
EN The method of analysis of underground working stability taking into consideration variation of rocks' and suppurt properties is presented. The ways of determination of probability of occurrence or not of a breakdown at determined kind and way of the working support are presented.
15
61%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 5 296--302
PL Technologie z zakresu łączności bezprzewodowej są coraz częściej stosowane w systemach teleinformatycznych oraz systemach automatyki przemysłu wydobywczego. W artykule została poruszona tematyka właściwości, ograniczeń oraz możliwości zastosowania bezprzewodowych sieci teleinformatycznych w kopalnia[...]
EN Technologies in the field of wireless communications are increasingly being used in ICT systems and automation systems of extractive industries. The article dealt with the issues of properties, constraints and opportunities for the application of wireless telecommunication networks in underground mi[...]
16
61%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 R. 23, z. 3 153-168
PL Decyzja o likwidacji kopalni podziemnej obok zagadnień czysto ekonomicznych, rodzi wiele pytań natury technicznej, zwłaszcza gdy nie jest to likwidacja trwała. W pojęciu prawa geologicznego i górniczego, zawsze należy przewidywać możliwość powrotu do złoża nie wyeksploatowanego w całości. W myśl tak[...]
EN Decision of the closure of underground mine, besides purely economic problems, rises numerous questions of technical character, especially if it is definite closure. According to geological and mining law a possibility of return to the deposit which is not totally exploited should always be taken in[...]
17
61%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Artykuł dotyczy zagadnienia pracy, stosowanych w wyrobiskach kopalń podziemnych do zwalczania występującego w nich zagrożenia cieplnego, wodnych powierzchniowych chłodnic powietrza. Poddano analizie działanie chłodnic o współ- i przeciwprądowym kierunku przepływu zimnej wody względem kierunku przepł[...]
EN This article is about the functioning of water surface air coolers, applied in excavation of underground mines to combat the thermal hazard. We have analysed the functioning of air coolers of parallel and counter-current direction of cold water flow in relation to the direction of air flow, in trans[...]
18
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 6 13-16
PL Omówiono dotychczas stosowane sposoby oceny stateczności stropu wyrobisk kopalń podziemnych dla oceny zagrożenia zawałem. Stwierdzono brak możliwości uzyskiwania jednoznacznej i natychmiastowej oceny zagrożenia utraty stateczności stropu albo szybkiego sprawdzania skuteczności działań profilaktyczny[...]
EN The article discusses the methods applied in assessment of roof stability of underground mine workings aimed at determining the roof-fall hazard level. Established has been the fact of impossibility of obtaining an unequivocal and immediate assessment of the risk of loosing of the roof stability o[...]
19
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 7 327-334
PL Przedstawiono parametry techniczne, na podstawie których dokonywane były dotychczas analizy i porównania maszyn klimatyzacyjnych bezpośredniego działania w polskim górnictwie podziemnym. Zaprezentowano nowe, oryginalne wskaźniki efektywności działania tych maszyn, umożliwiające syntetyczną ocenę i [...]
EN There are shown the technical parameters used till now for analysis and comparison of air-conditioning machines of direct activity in Polish underground mining. New, original effectiveness-indexes of those machines are presented which enable a synthetic evaluation and comparison so in technical as i[...]
20
61%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2014 R. 52, nr 4 34--50
PL W artykule podjęto próbę rozszerzenia stworzonego w projekcie europejskim EDAFFIC [4] modelu matematycznego wskaźnika zagrożenia pożarem środków chemicznych stosowanych w wyrobiskach kopalń podziemnych. Dane zostały pozyskane w oparciu o monitorowanie wielu parametrów charakterystycznych dla procesu[...]
EN In the article, one has made an attempt of making the extension of the mathematical model of the indicator of fire of chemicals applied in the underground mine workings, developed in the EDAFFIC European project [4]. Data was compiled on the basis of monitoring many parameters characteristic of the [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last