Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komora koksownicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2001 Nr 7-8 261-264
PL Zastosowano dopuszczalne wartości ciśnienia rozprężania wyznaczone na drodze empirycznej i obliczeniowej. Przedstawiono możliwości regulacji- poziomu ciśnienia rozprężania poprzez: odpowiedni dobór receptury mieszanki węglowej (dodatki węgli niżej zmetamorfizowanych oraz naturalnych i sztucznyc[...]
EN Compiled are the allowed limiting values of coking pressure determined both in empirical and theoretical ways. Control over the coking pressure levels is discussed from the point of view of choice of such parameters as coal blend composition (low rank coals and/or natural and carbonized dilutant add[...]
2
100%
Karbo
1998 Nr 10 336-338
PL Przedstawiono doświadczenia remontowe koksowni zgrupowanych w Kombinacie Koksochemicznym 'Zabrze ', dysponujących bateriami w wieku do trzydziestu lat. Krytycznie oceniono metod mokrego torkretowania, w której stosowano zaprawy NF, MSC i zaprawy szamotowe różnych gatunków. Od kilku lat do remontu ko[...]
EN The repair experience of coking plants grouped in the 'Zabrze' Coking Complex with batteries to thirty years old has been presented. The method of wet gunning with NF and MSC mortars as well as with different kinds of chamotte mortar was critically evaluated. From the last few years the methods [...]
3
100%
Karbo
1998 Nr 10 322-329
PL W koksownictwie światowym wzrastające potrzeby remontowe starzejących się baterii wpłynęły na poszukiwanie nowych, skuteczniejszych technologii remontowych, gwarantujących wysoką jakość napraw i znaczące wydłużenie ich żywotności. W ocenie koksowników zachodnich, powyższe oczekiwania spełnia metoda [...]
EN In world cokemaking the increasing repair needs for growing old batteries result in the new more efficient repair technologies which guarantee the high quality of repairs and significantly extend the batteries life. In the opinion of western countries coke engineers such a method can be the meth[...]
4
100%
Karbo
1998 Nr 10 333-335
PL Omówiono praktyczne doświadczenia Koksowni Huty 'Częstochowa', uzyskane przy remontach komór koksowniczych metodą spawania ceramicznego. Przedstawiono również efekty ekologiczne wynikające z renowacji baterii koksowniczych.
EN The experience of the Coking Plant in 'Częstochowa' Steel Plant concerning of coking chambers repairs by the method of ceramic welding has been discussed. Ecological effects resulting from a cokeoven batteries renovation have been also presented.
5
88%
Karbo
2005 Nr 3 197-201
PL Omówiono czynniki mające wpfyw na prawidłowy przebieg operacji podczas wypychania bryły koksowej z komory koksowniczej. Przedstawiono i przeanalizowano znane z literatury zakłócenia w operacji wypychania. Opisano doświadczenia Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice" Sp. z o.o. związane z utrudnieniami[...]
EN Factors were discussed influencig on regulary cours of the coke pushing. The heavy's oven pushing knows from the letters were presented and analysed. Also, in the paper were presented the experiments of Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice" Sp. z o. o. to associate with the heavy's oven pushing.
6
75%
Karbo
2011 Nr 3 204-213
PL Celem pracy jest przedstawienie problemu obniżenia emisji niezorganizowanej z baterii pieców koksowniczych. Dotyczy on zwłaszcza krajów UE, objętych ostrymi regulacjami środowiskowymi. Omówiono wielkość i miejsca powstawania emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza w czasie procesu kokso[...]
EN The goal of this paper is to present problem of fugitive emissions from coke oven battery reduction. In particular it concerns the UE countries where hard environmental regulations have to be met. The size and sources of fugitive emissions into air during coking are presented. Moreover the methods o[...]
7
63%
Karbo
2012 Nr 4 228-235
PL Scharakteryzowano strukturę depozytów węglowych odkładających się na wymurówce komór koksowniczych. Zbadano cztery próbki depozytów pobranych z różnych elementów wymurówki komory koksowniczej pracującej w ArcellorMittal oddział w Zdzieszowicach. Próbki pochodziły z: i) drzwi komory, ii) ściany komor[...]
EN The structure of carbon deposits that accumulate on the coke oven ceramic brickwork was characterized. Four samples of carbon deposits were collected from different parts of coke oven chamber operating in "ArcellorMittal Poland -Zdzieszowice division" coking plant. The samples originated from: i) [...]
8
63%
Karbo
2004 Nr 3 142-149
PL Przedstawiono główne czynniki wpływające na degradację wymurówki ogniotrwałej komór koksowniczych. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z techniką renowacji ceramiki komór koksowniczych przez torkreto-wanie metodą, półsuchą. Opisano stosowany sprzęt i wyposażenie oraz wymagania dla materiałów re[...]
EN The main factors influencing degradation of coke chambers refractory brickwork have been introduced. The basic questions bounded with renovation techniques of coke chambers refractory brickwork by semi-dry method of the gunning have been discussed. Description of equipment and requirements for repai[...]
9
51%
Karbo
2002 Nr 4 127-130
PL Przedstawiono rodzaje uszkodzeń masywu ceramicznego jakie występują w trakcie eksploatacji baterii koksowniczych oraz omówiono metody napraw stosowane w koksownictwie. Pokazano znaczenie bieżącego monitoringu masywu ceramicznego celem wydłużenia żywotności baterii koksowniczych. Na szczególną uwagę,[...]
EN Kinds of failure of ceramics massive that occur during exploitation of coking batteries have been presented and methods of repairs discussed that are used in coking industry. The importance of a current monitoring has been presented of ceramic massive in order to prolong life span of coking batterie[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last