Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koksownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1999 Nr 12 440-442
PL W usprawnieniach organizacyjnych spłaszczono wielostopniową scentralizowa-ną strukturą komunikowania i kompetencji. Zmniejszono ilość szczebli dozoru. Zwiększono samodzielność na stanowiskach pracy przy ściślejszym powiązaniu ze służbą utrzymania ruchu. Zastosowano program SAP R/3. Uzyskano w kok-so[...]
EN In organisational improvements the multi - stage centralised structure of communication and competency has been flattened. Number of supervisory personnel levels have been reduced. The independence at workstands has been increased with more strict connection with opera-tion maintenance service. The [...]
2
100%
Karbo
1998 Nr 3 98-102
PL Omówiono aktualne trendy przy ustalaniu składu mieszanek wsadowych w koksownictwie światowym. Przedstawiono charakter właściwości dostaw krajowej bazy węglowej uwypuklając jej negatywy: brak węgli wysokouwęglonych, a nadmiar węgli niskouwęglonych o wysokiej zawartości alkaliów i fosforu. Mając na uw[...]
EN Present trends concerning of charging blends in world cokemaking were discussed. It was presented parameters of Polish coal resource,s with emphasis to theirs disadvantages: lack of high-carbon coals and excess of low-carbon cosls of high alkalies and phosphorus contents. Considering a coke export [...]
3
63%
Karbo
2001 Nr 9 294-299
PL Dążenia do poprawy jakości koksu metalurgicznego i rozszerzenia bazy surowcowej o węgle o słabszych właściwościach koksotwórczych wywołały w Tata Steel obszerny program badań nad usprawnieniem technologii koksowania. Przeważyło zastosowanie ubijania wsadu według technologii Saarberg-Interplan. Przed[...]
EN Pursuing the improvement of metallurgical coke quality and expansion of a raw material base by coals of weaker coking properties resulted in Tata Steel in an extensive research programme on improvement in coking technology. The favoured one was the application of the input compaction according to Sa[...]
4
63%
Karbo
1998 Nr 3 112-117
PL Określono kondycję ekologiczną krajowego koksownictwa, a w tym dotychczasowe osiągnięcia, zakres zadań proekologicznych ujętych do realizacji w prognozowanym horyzoncie czasowym, jak również przewidywane nakłady finansowe. Przedstawiono nie tylko kompleksowe zabiegi modernizacyjne podstawowych urząd[...]
EN It was determined ecological conditions of Polish cokemaking including existing attainments, scope of proecological tasks to realise in future as well as expected costs. It was discussed not only the complex modernisation undertakings of principle installations in coke plants but also undertakings i[...]
5
51%
Karbo
2001 Nr 2 48-52
PL Przedstawiono bazę zasobową węgla koksowego w Polsce. Dokonano podziału tego węgla na poszczególne typy i podtypy wg obowiązującej w Polsce klasyfikacji. Omówiono podaż węgla ortokoksowego z kopalń JSW S.A., będącego podstawowym surowcem do produkcji wysokiej jakości koksu wielkopiecowego. Zaprezent[...]
EN A reserve base of coking coal in Poland has been presented. The subdivision of coking coal has been done into particular ranks and sub-ranks in conformity with the classification in force in Poland. The supply of orthocoking coal from the mines of Jastrzębie Coal Company has been discussed which is [...]
6
51%
Karbo
1999 Nr 12 432-435
PL Przedstawiono opis instalacji suchego chłodzenia koksu eksploatowanej w ZK "Przyjaźń". Omówiono problemy eksploatacyjne, a następnie kierunki oraz za-kres modernizacji instalacji. Porównano parametry techniczne zmodernizowa-nego w oparciu o technologią fińską bloku komora-kocioł z eksploatowanymi bl[...]
EN Description of the installation for dry cooking of coke exploited at ,,Przy jazn" Coking Plant has been presented. Exploitation problems have been discussed, then directions and scope of the installation's modernisation. The technical parameters of modernised chamber - boiler block on the basis of F[...]
7
51%
Karbo
1998 Nr 10 320-322
PL Dokonano przeglądu potencjału technicznego polskiego koksownictwa w zakresie zdolności produkcyjnej i wieku baterii koksowniczych. Zestawiono procedury postępowania przy prowadzeniu prac remontowych baterii, zapewniającą ich skuteczność. Nakreślono zalety i wady różnych technik prowadzenia remontów.
EN The review about the productive capacity of Polish cokemaking and the age of coke-oven batteries has been presented. The procedure of batteries repair securing its effectiveness has been shown. Advantages and disadvantages of different repair techniques have been drawn up.
8
51%
Karbo
1998 Nr 10 338-342
PL Przedstawiono doświadczenia uzyskane przy prowadzeniu remontów masywu ceramicznego baterii koksowniczych typu PWR-63 następującymi metodami : torkretowanie mokre i półsuche, spawanie oraz przemurowanie głowic i całych ścian grzewczych.
EN It was presented an experience acquired during repairs of ceramic block for coke-oven batteries of the PWR-63 type by following methods: wet and semi-dry gunning, welding as well as re-erection of heads and whole heating walls.
9
51%
Karbo
1998 Nr 10 336-338
PL Przedstawiono doświadczenia remontowe koksowni zgrupowanych w Kombinacie Koksochemicznym 'Zabrze ', dysponujących bateriami w wieku do trzydziestu lat. Krytycznie oceniono metod mokrego torkretowania, w której stosowano zaprawy NF, MSC i zaprawy szamotowe różnych gatunków. Od kilku lat do remontu ko[...]
EN The repair experience of coking plants grouped in the 'Zabrze' Coking Complex with batteries to thirty years old has been presented. The method of wet gunning with NF and MSC mortars as well as with different kinds of chamotte mortar was critically evaluated. From the last few years the methods [...]
10
51%
Karbo
1998 Nr 10 322-329
PL W koksownictwie światowym wzrastające potrzeby remontowe starzejących się baterii wpłynęły na poszukiwanie nowych, skuteczniejszych technologii remontowych, gwarantujących wysoką jakość napraw i znaczące wydłużenie ich żywotności. W ocenie koksowników zachodnich, powyższe oczekiwania spełnia metoda [...]
EN In world cokemaking the increasing repair needs for growing old batteries result in the new more efficient repair technologies which guarantee the high quality of repairs and significantly extend the batteries life. In the opinion of western countries coke engineers such a method can be the meth[...]
11
51%
Karbo
1998 Nr 10 333-335
PL Omówiono praktyczne doświadczenia Koksowni Huty 'Częstochowa', uzyskane przy remontach komór koksowniczych metodą spawania ceramicznego. Przedstawiono również efekty ekologiczne wynikające z renowacji baterii koksowniczych.
EN The experience of the Coking Plant in 'Częstochowa' Steel Plant concerning of coking chambers repairs by the method of ceramic welding has been discussed. Ecological effects resulting from a cokeoven batteries renovation have been also presented.
12
51%
Karbo
1998 Nr 10 329-332
PL Przedstawiono aktualny stan i perspektywy Zakładu Koksowniczego Huty im. T. Sendzimira. Omówiono monitoring stanu technicznego baterii oraz zaprezentowano obecnie stosowane metody naprawy ceramiki i komór.
EN A present state and perspectives of Coking Plant of T. Sendzimir Steel Plant have been presented. A monitoring of the batteries technical state has been discussed and now applied methods of repair for chambers ceramics have been shown.
13
51%
Karbo
1998 Nr 12 393-395
14
51%
Karbo
1999 Nr 2 53-58
PL Przedstawiono technologie gaszenia koksu stosowane praktycznie w skali przemysłowej oraz systemy mokrego gaszenia koksu znane na świecie, a także konstrukcje gaśnicze istniejące dotychczas w Polsce. Wobec konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń z tego uciążliwego da środowiska naturalnego wę[...]
EN It was presented technologies of coke quenching applied in a com-mercial scale and systems of wet coke quenching known in the world as well as quenching constructions existing till now in Poland. Conside-ring the reduction of pollutant emission from this dangerous for envi-ronment technological node[...]
15
51%
Karbo
2012 Nr 2 100-108
PL W ostatnich latach obserwuje się powrót zainteresowania ubijanym systemem obsadzania komór koksowniczych mieszanką węglową. Sytuacja ta spowodowana jest zmniejszającą się podażą i rosnącymi cenami węgli o bardzo dobrych właściwościach koksotwórczych. System ubijany pozwala znacząco zwiększyć gęstość[...]
EN In recent years renewed interest of stamp charging cokemaking technology observed. This situation is due to decreasing supply and increasing price of pri coking coals. Stamp charging system enables to increase bulk density of c charge. In consequence has positive influence on coke mechanical strengt[...]
16
51%
Karbo
2007 Nr 2 81-84
PL Dokonano syntetycznej oceny szans dalszej działalności światowego i krajowego koksownictwa w okresie najbliższych dwudziestu – trzydziestu lat. Analizowano elementy warunkujące popyt na koks, takie jak: perspektywy technologii wielkopiecowej i wielkości produkcji surówki żelaza oraz zmiany wskaźnika[...]
EN Herein, are appraised prospects for the international and Polish coke industries in the upcoming 20-30 year period of time. Included in the analysis are the essential factors behind the coke demand such as the outlooks for blast-furnace technology, projected levels of pig iron production, and recent[...]
17
44%
Karbo
2016 Nr 3-4 77--82
18
38%
Polityka Energetyczna
PL Dokonano analizy szans i zagrożeń przed jakimi stoi polskie koksownictwo, koncentrując się na: popycie na koks ma rynkach krajowym i międzynarodowym, wielkości bazy wytwórczej polskich koksowni i jej stanie technicznym, węglowej bazie surowcowej, uwarunkowaniach wynikających z ustawy Prawo ochrony ś[...]
EN An analysis was carried out on the opportunities and threats the Polish coke-making industry is faced with. In particular, the following points were focused on: the demand for coke on the domestic and international markets, the production capacity of Polish coking plants and their technical conditio[...]
19
38%
Karbo
2009 Nr 4 240-246
PL Koksownia Przyjaźń produkuje koks w oparciu o technologię suchego i mokrego chłodzenia koksu. Dla obu tych technologii porównano operacyjne koszty eksploatacji poszczególnych technologii z uwzględnieniem istotnych różnic, dotyczących: funkcjonowania gospodarki energetycznej, stosowanych mieszanek wę[...]
EN "Przyjaźń" Coke Plant produces coke based on dry and wet coke quenching technologies. The paper is a review and comparison of operating costs of both technologies with consideration of significant differences concerning: functioning of energy management, applied coal blends and the quality of produ[...]
20
38%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2011 R. 56, nr 1 115-142
EN In Lower-Silesian Coal-Field, where one can find embers of coal gas nature, the first attempt at coking was made in 1776 by dint of experiments that had been made in this field in western Europe, and particularly in Great Britain. Referring to the archival sources and bibliography, in the article wa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last