Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2001 Nr 10 346-349
PL Przedstawiono prognozę produkcji stali na świecie na lata 2001-2005 i na jej tle zapotrzebowanie rynku światowego na koks. Dla polskiego koksu, jako produktu eksportowego, istotne znaczenie będzie miała głównie sytuacja popytowa na rynku europejskim, gdzie głównym konkurentem będzie koks chiński. Na[...]
EN The article presents a forecast for steel production in the world during 2001-2003 and against this background demand for coke on world market. For Polish coke, as the export product, essential importance will be exerted by demand situation on European market where Chinese coke will be a main compet[...]
2
100%
Karbo
2001 Nr 2 38-42
PL Przez wiele dziesięcioleci koks odgrywał istotną rolę w produkcji stali i wraz ze wzrostem jej zapotrzebowania uruchamiano nowe moce produkcyjne przy praktycznie bezproblemowym pokryciu zapotrzebowania na węgiel wsadowy. Po osiągnięciu w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych maksymalnej podaży [...]
EN For many years now coke was playing and important role in the production of steels together with the demand of the newly commenced production capacity with practically, no - problem. After requiting of the maximum demand, level in the fist half of nineties and thus its minimum price the World of cok[...]
3
100%
Karbo
1998 Nr 3 102-104
PL W technologii wielkopiecowej, stosującej wdmuchiwanie pyłu węglowego do wielkiego pieca, coraz większe wymagania stawia się wytrzymałości mechanicznej koksu. Parametrami, do których przywiązuje się szczególną wagę przy ocenie walorów użytkowych koksu wielkopiecowego, są wskaźniki CRI (Coke Reactivit[...]
EN In blast furnace technology with blowing of coal dust into a blast- furnace the mechanical strength of coke is its very important parameter. Indexes CRI (Coke Reactivity Index) and CSR (Coke Strength after Reaction) determined according to the procedure elaborated by Nippon Steel Corp. are the p[...]
4
100%
Karbo
1998 Nr 12 381-384
PL W ostatnich dziesięcioleciach wzrastają objętości nowych wielkich pieców przy jednoczesnym zatrzymywaniu małych pieców produkujących surówkę przeróbczą. Zjawiska zachodzące w wielkim piecu są coraz głębiej badane. Okazało się, że wielki piec, z uwagi na panujące w nim temperatury, jest agregatem w k[...]
EN From the last decades capacities of the new blast furnaces have increased and small furnaces producing a steelmaking pig iron have been stopped. Phenomena connected with the blast-furnace process are more and moré intensively investigated. The blast furnace due to high tempera- tures inside can [...]
5
100%
Karbo
1999 Nr 4 118-123
PL Najniższa od kilku lat cena koksu i węgla koksowego na rynkach światowych niepokoi producent6w nie tylko w Polsce, ale także w Japonii i Chinach, którzy są głównymi eksporterami koksu. Jako importerzy istotną rolę odgrywają Stany Zjednoczone Am. Pn., gdzie przyszła produkcja i zapotrzebowanie jest r[...]
EN The lowest, since several years now, price of coking coal on world markets troubles the producers not only in Poland but also in Japan and China that are the main coke exporters. The United States where coke production and consumption is assessed in a various way depending on the accepted developmen[...]
6
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
1999 Tom 1 27-56
PL W chwili obecnej działa w Polsce 12 koksowni, trzy z nich to samodzielne zakłady, a jeden jest kombinatem, natomiast trzy koksownie są przyhutnicze. W ciągu ostatnich 10 lat ilość produkowanego koksu wyraźnie maleje. Przewiduje się, że w roku 1999 produkcja koksu osiągnie wartość około 9 mln Mg i w [...]
EN The paper presents the results of the industrial wastes utilisation during the coking process tests in the laboratory conditions as well as using coking chamber. The paper also presents how wastes added to the coking mixture influence changes of chlorine and sulphur compounds emission from the cokin[...]
7
80%
Metallurgy and Foundry Engineering
1998 T. 24, no. 3 151--157
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości i ścieralności koksu, oznaczonych metodą MICUM i IRSID oraz reakcyjność i wytrzymałość po oznaczeniu reakcyjności, oznaczanych metodą Nippon Steel Corp. Jakość koksowanych mieszanek wsadowych skomponowanych z różnych węgli oceniono na podstawie wskażn[...]
EN Below, there are presented the results of the study on coke mechanical and abrasion strengths determined by Micum and Irsid as well as coke reactivity/mechanical strength by the method of Nippon Steel Corporation (NSC). Coal blends used in coke manufacturing were evaluated by the swelling index - SI[...]
8
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono wyniki modelowych badań wpływu wprowadzania drobnoziarnistych sortymentów koksu na przewiewność wsadu wielkopiecowego i wyniki badań reakcyjności wobec CO2 w wysokich temperaturach różnych sortymentów koksu, do stosowania w wielkim piecu, przy produkcji surówek odlewniczych. Przeprowad[...]
EN Result are presented of model studies of the effects of small size coke fractions on blast furnace charge permeability and measurements of high-temperature reactivity toward CO2 of various fractions of coke used for production of foundry pig irons. Industrial-scale trials were carried out in a found[...]
9
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opisano nową, uzupełniającą metodę badań reaktywności koksu, umożliwiającą ocenę stopnia i intensywności degradacji ziaren koksu o różnej wielkości wyjściowej. Przedstawiono wyniki badań reaktywności koksu tą metodą, obejmujące stopnie ubytku masy próbek koksu o różnej wyjściowej wielkości ziaren, u[...]
EN The new supplementary method for determination of reactivity of coke makes it possible to estimate the degree and the rate of degradation of cake grains with various initial sizes. Results obtained by means of this method were presented in terms of mass decrements of coke samples with various initia[...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zastosowania koksu do adsorpcji fenolu z roztworów wodnych.
EN Laboratory findings of coke application to phenol sorption from aqueous solutions have been presented.
11
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
12
80%
Karbo
1998 Nr 7 223-225
PL Podano szereg praktycznych uwag dotyczących możliwości wpływu na przebieg procesu suchego gaszenia koksu i żywotności urządzeń.
EN It was presented some practical notices concerning possibilities how to effect on the process of coke quenching and a durability of devices.
13
80%
Karbo
1999 Nr 2 53-58
PL Przedstawiono technologie gaszenia koksu stosowane praktycznie w skali przemysłowej oraz systemy mokrego gaszenia koksu znane na świecie, a także konstrukcje gaśnicze istniejące dotychczas w Polsce. Wobec konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń z tego uciążliwego da środowiska naturalnego wę[...]
EN It was presented technologies of coke quenching applied in a com-mercial scale and systems of wet coke quenching known in the world as well as quenching constructions existing till now in Poland. Conside-ring the reduction of pollutant emission from this dangerous for envi-ronment technological node[...]
14
80%
Karbo
1999 Nr 8-9 285-288
PL Omówiono funkcje koksu w przemysłowych procesach technologicznych i aktualne wymagania jakościowe użytkowników koksu. Zaprezentowano współcześnie stosowane sposoby oceny jakości koksu. Przedstawiono opis technologii suchego chłodzenia koksu zastosowanej w ZK Przyjaźń. Opisano główne elementy wyposaż[...]
EN Functions of coke in industrial technological processes and current quality requirements of coke users have been discussed. Currently applied ways of coke quality asscssment have been presented. The article presents description of coke dry quenching applied in Przyjaźń coking plant. Main elements of[...]
15
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule opisano system sterowania i wizualizacji zintegrowanego stanowiska KARBOTWIN, które zostało zrealizowane przez Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Liderem projektu był Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, partnerami: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zakład Izolacji Ogniotrwały[...]
EN The article features the results of low-cycle fatigue life tests of samples made of three types of steel most frequently used to build basic elements of powered support sections. The tests were conducted for stable total strain ranges on humogenous samples with welded connections. The curves of cycl[...]
16
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
17
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule opisano program komputerowy, który umożliwia szybkie wyliczanie i symulowanie wskaźników wytrzymałości koksu na podstawie składu petrograficznego. Za podstawę prognozowania wytrzymałości koksu przyjęto metodę Schapiro, wykorzystywaną między innymi w krajach zachodniej Europy.
EN The program enabling quick evaluation and simulation of indices of the coke strength on the basis of the petrographic composition is discussed in the paper. The Schapiro's method of coke strength forecasting, used among others in the countries of West Europe, has been taken as the basis.
18
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Przedstawiono istotę procesu suchego chłodzenia koksu oraz rozwój tej technologii. Zestawiono przedsięwzięcia konstrukcyjne zwiększające wydajność komór chłodzenia oraz poprawiające sprawność cieplną procesu. Przedstawiono warianty wykorzystania odzyskanej energii cieplnej do produkcji pary technolo[...]
EN In the paper the essence of the coke dry quenching process as well as the development of this technology were presented. Design projects aiming at increasing the coke throughput and the heat efficiency of the CDQ-facilities were specified. The ways of utilising the recorvered heat energy, i.e. the p[...]
19
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy bylo określenie wstępnych warunków regulacji teoretycznej temperatury spalania koksu przed dyszami oraz wydajności produkcyjnej krajowych wielkich pieców drogą zmian udziału tlenu i azotu w dmuchu. Stwierdzono, że zastąpienie azotem 1% tlenu w mieszaninie gazu, obniża się szybkość spalan[...]
EN The aim of this paper is to specify the initial conditions of theoretical coke combustion temperature control before the tuyeres and determine the productwity of domestic blast furnaces by changing the oxygen and nitrogen portion in the wind. It was found that replacement of 1% of oxygen with nitrog[...]
20
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 10 28-31
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last