Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koercja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Ze względu na konieczność miniaturyzacji sprzętu, konstruktorzy maszyn elektrycznych poszukują nowych materiałów magnetycznie twardych o właściwościach magnetycznych korzystniejszych niż właściwości magnesów ferrytowych lub Alnico i o niezbyt wysokiej cenie. Jak wykazują wyniki badań, wymagania te w[...]
EN The development and miniaturisation of electromachines are the reason why the constructors require new permanent magnets with better magnetic characteristics than ferrite magnets and in reasonable prices. Magnets, which can fulfil most requirements are the NdFeB dielectromagnets (bonded magnets); th[...]
2
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL Autor podjął próbę wykorzystania pomiarów własności magnetycznych (natężenia koercji) ferromagnetyka do wykrywania zmęczeniowej degradacji materiału na przykładzie staliwa LII500. Obiektem badań było koło napędne lokomotywy EU07. Wyniki badań własności magnetycznych odniesiono do badań defektoskopow[...]
EN The author has made an attempt to use measurements of magnetic properties (coercivity intensity) of ferromagnetic to detect fatigue material degradation based on the example of LII500 cast steel. Drive wheel of EU07 locomotive was the research object. The results of the research on magnetic properti[...]
3
84%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 531--534
PL W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymane dla amorficznej próbki oraz kompozytów złożonych z amorficznego wypełniacza o gradacji cząstki 100÷200 μm połączonych żywicą epoksydową epidian 100, której udział masowy w odniesieniu do amorficznego wypełniacza wynosił 3%. Kompozyty magnetyczne ze względ[...]
EN The paper presents the results obtained for full metal amorphous sample and composite. The composite were consisting of amorphous filler particles of grit 100÷200 μm and epoxy resin Epidian 100. The proportion by weight relative to the amorphous filler was 3%. Magnetic composites due to their good f[...]
4
84%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 2B 1407--1409
EN Micostructural change and corresponding effect on coercivity of a NdFeB sintered magnet mixed with small amount of DyMn powder was investigated. In the sintered magnet mixed with the DyMn alloy-powder Dy-rich shell was formed at outer layer of the main grains, while Mn was mostly concentrated at Nd-[...]
5
84%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 6 455--458
PL W pracy przedstawiono wyniki badań struktury oraz właściwości magnetycznych przeprowadzonych dla kompozytów wytworzonych z amorficznych cząstek połączonych żywicą epoksydową. Badane materiały kompozytowe były w pełni amorficzne. Zespolenie amorficznych cząstek ferromagnetycznych z polimerowym lepisz[...]
EN The paper presents studies of microstructure and magnetic properties of composites made of amorphous particles and epoxy resin. Examined composites were fully amorphous. Combination of ferromagnetic particles with the polymeric binder, contributed to the deterioration of the magnetic properties in r[...]
6
84%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono technikę prognozowania resztkowego resursu materiału suwnic mostowych, wykorzystującą nieniszczącą magnetyczną metodę kontroli bazującą na sile wymuszającej. Zaprezentowano wady i zalety zastosowanej nieniszczącej metody kontroli oraz osobliwości jej stosowania.
EN We have considered techniques of prognostication of the remaining life of bridge crane metal constructions using the magnetic method of nondestructive control based on coercive force. We have singled out the nondestructive control method advantages and disadvantages as well as the peculiarities of i[...]
7
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 179-189
PL Określono wpływ zawartości Nd i temperatury wygrzewania na właściwości magnetyczne nanokrystalicznych magnesów Nd-Fe-B wytwarzanych metodą mechanicznej syntezy. Stwierdzono wzrost koercji JHc oraz obniżenie remanencji Jr i maksymalnej gęstości energii magnetycznej (BH)max wraz ze wzrostem zawartości[...]
EN The influence of Nd content and annealing temperature on magnetic properties of Nd-Fe-B magnets produced by the mechanical alloying method were investigated. With increasing Nd content from 6% at. to 18% at. increase of coercive field JHc and decrease of remanence Jr and energy product (BH)max were [...]
8
67%
Inżynieria Materiałowa
PL Otrzymane metodą krystalizacji z ciekłej strugi taśmy stopu Cu-10% wag.Co, wykazującego gigantyczny magnetoopór, wyżarzono w temperaturze 773 K przez 0,5, 1, 2, 4, 16 i 32 godziny. W celu określenia rozkładów wielkości wydzieleń beta--Co po różnych wariantach wyżarzania przeprowadzono ilościową anal[...]
EN The Cu-10 wt %Co melt spun ribbons with giant magneto-resistance (GMR) properties were aged at 773 K for 0.5, 1, 2, 4, 16 and 32 hours. Quantitative transmission electron microscopy (TEM) microstructural analysis have been carried out to determine size distributions of beta -Co precipitates. The res[...]
9
59%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Badano magnesy Sm-Fe-N wytworzone metodą dyfuzji reaktywnej. Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moessbauerowską stwierdzono, że badany magnes składa się z magnetycznie twardych faz: Sm2Fe17N0.86 i SmFe5 oraz fazy magnetycznie miękkiej alfa-Fe. Ponadto określono udziały objętościowe posz[...]
EN Permanent magnets Sm-Fe-N produced by reactive diffusion method were investigated. Using X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy it was found that this magnet consists of hard magnetic phases: Sm2Fe17N0.86 and SmFe5 and soft magnetic alpha-Fe phase. Furthermore, volume fractions of these phase[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last