Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 129
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kocioł
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
1999 nr 12 59-65
PL Przedstawiono spotykane sposoby obniżania temperatury spalin wylotowych, zarówno poprzez modernizację konstrukcji podgrzewaczy wody, jak i podgrzewaczy powietrza. Dokonano analizy tych rozwiązań z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z punktu rosy spalin.
EN There are presented acceptable means for flue gas outlet temperature Iowering by modernisation both, the feed water heater and air preheater units. In more details the analysis focuses on a dew point exceeding hazard, which may occur wben these means are applied. The resistance against corrosion of [...]
2
80%
Archiwum Spalania
PL Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązała się zgodnie z Dyrektywą 1999/31/WE do redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji. Do 2013 roku Polska zobowiązana jest do uzyskania 50% poziomu redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do ilości tych odpadów wytwar[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Spalaniu paliw płynnych towarzyszy emisja substancji szkodliwych do otoczenia. Stopień i komplikacja urządzeń palnikowych, zabezpieczających wysoką sprawność spalania, pewność i niezawodność eksploatacyjną i minimalną emisję szkodliwych produktów niezupełnego spalania rośnie szczególnie szybko ze wz[...]
EN The combustion of liquid fuels is accompanied by the emission of harmful substances into the atmosphere. The degree of complexity of burner devices ensuring their high combustion efficiency, dependability and operational reliability and the minimum emission of incomplete combustion products, grows p[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Stabilność eksploatacyjna palników olejowych rozumiana jest jako ciągła praca, związana z ustabilizowanym położeniem w przestrzeni komory kotła czoła frontu płomienia przy ustalonym sposobie doprowadzenia paliwa i powietrza. Stabilny proces spalania we froncie płomienia jest możliwy jedynie w ograni[...]
EN The operational stability of oil burners means that they operate continuously while the position of the flame front remains stable at a fixed fuel and air feed mode. The stable combustion in the flame front is possible only within a limited range of fuel and air feed. The factor stabilizing the flam[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Rozruch kotła fluidalnego w istotny sposób odbiega od rozruchu konwencjonalnego kotła pyłowego. Nadciśnienie panujące w komorze kotła fluidalnego narzuca wymóg szczelności układu instalacji rozpałkowej i instalacji dozoru płomienia oraz wymusza stosowanie specjalnych technik zabezpieczających lance [...]
EN The startup of a fluidized-bed boiler radically differs from that of a conventional pulverized-fuel boiler. The overpressure in the fluidized-bed boiler demands a tight fire-up installation and a tight flame control installation as well as the use special techniques to protect the burner's lances an[...]
6
80%
Rynek Energii
2010 nr 1 132-136
PL Opisano budowę oraz zasadę działania prototypowego plazmotronu wnękowego stosowanego do zapłonu węglowej mieszanki pyłowo-powietrznej. Zaprezentowano doświadczalną plazmową instalację rozru-chową z pyłowym palnikiem muflowym. Przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej mającej na celu porównanie zapło[...]
EN A design and principle of operation of a prototype plasmatron developed for ignition of pulverized coal in boiler furnaces are described. An experimental plasma assisted start-up system consisting of a plasmatron and a pulverized coal muffle burner is shown. The results of an economic analysis compa[...]
7
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono numeryczno-eksperymentalną metodę projektowania dysz powietrznych, należących do najważniejszych elementów kotłów z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Zanalizowano kryteria, jakie muszą spełniać ruszty powietrzne kotłów CFB. Wykazano, że istniejące równania stosowane do projektowania rusz[...]
EN A numerical-experimental method has been presented for designing one of the most important elements of the circulating fluidized bed (CFB) boiler, which are the air nozzles. An analysis of the criteria that must be satisfied by CFB air grids has been made and it has been demonstrated that the existi[...]
8
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The article presents the results of operational, numerical and experimental studies on windbox operating in a 235 MWe-power fluidized-bed boiler. The main problems of windbox design have been identified in the context of the problem of loose material backflow into the windbox space.
9
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 2 12-20
PL Przeanalizowano stany nieustalone hydrogeneratora podczas hamowania elektrycznego z wykorzystaniem rezystancji szeregowej.Przedstawiono stosowane w praktyce rozwiązania na podstawie literatury.Sformułowano ogólne wnioski dotyczące wyboru rezystancji hamującej i strategii sterowania układem hamującym[...]
EN Transients during dynamik braking of hydrogenerator with series braking resistor are analysed.The systems of dynamik braking using in power systems are discribed.General recommendations concerning braking resistor and control strategy are given.
10
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
11
80%
Energetyka
1999 nr 12 52-58
PL Przeanalizowano wpływ pierwotnych metod redukcji NOx na pracę układu młynowego kotła. Omówiono przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości przemiału węgla, ograniczenia wentylacji młynów, zwiększenia równomierności rozdziału mieszanki pyłowo-powietrznej za młynem. Podano wpływ tych zmian na maksy[...]
EN There has been analysed influence of primary N0x, reduction methods on an operation of the boiler milling system. The influence of Iow-emission combustion on mill and furnace operation as well as problems concerning grinding quality improvement, mill ventilation decrease and uniform pulverised coal-[...]
12
80%
Energetyka
1999 nr 12 31-43
PL Zwrócono uwagę na konieczność modernizacji krajowych elektrowni. Wykazano, że dla nowych bloków najodpowiedniejsze byłyby kotły przepływowe na nadkrytyczne parametry pary. Dokonano analizy problemów konstrukcji tych kotłów w aspektach przepływowym i materiałowym. Obliczono parametry procesowe, wskaź[...]
EN Liberalisation of energy markets makes impact on necessity of Polish power plant modernisation in the future. A design criteria, flow performance and right materials significance of the supercritical once-through steam boilers has been broadly analysed. The process parameters, design and technology [...]
13
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Temat kotłów centralnego ogrzewania opalanych drewnem zostanie przedstawiony w 3 częściach. W obecnym artykule podane zostaną uwagi ogólne dotyczące drewna, jako odnawialnego źródła energii oraz podstawowe zasady konstrukcji kotłów opalanych drewnem do domów jednorodzinnych i przykłady konkretnych k[...]
14
80%
Energetyka
1998 nr 2 65-72
15
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 6 28-29
16
80%
Energetyka
1999 nr 3 145-149
17
80%
Energetyka
1999 nr 4 171-179
18
80%
Energetyka
1999 nr 12 76-82
PL Przeanalizowano zastosowania techniki komputerowej w procesie projektowania kotłów, obejmującej oprogramowanie z zakresu CAD (Computer Aided Design) oraz CAE (Computer Aided Engineering). Przedstawiono zastosowanie wybranych programów komputerowych.
EN There is analysed the use of computer technique in boiler design processes, comprising CAD software (Computer Aided Design) and CAE software (Computer Aided Engineering). The application of selected computer programmes are shown.
19
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 10 68--69
PL Transformacja ustrojowa w kraju i otwarcie granic spowodowały napływ nowinek technicznych i nowych produktów. Nie wszystkie technologie i stosowane materiały spełniały wymagania odpowiednich przepisów i norm. Przez kilka lat trwał spór o możliwość stosowania kominów z tworzyw sztucznych. W ostatnich[...]
20
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last