Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kobalt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The paper deals with ceria-zirconia supported cobalt catalysts in NO reduction by toluene. Catalysts were characterized by XRD and H2-TPR. The activity and temperature window for deNOx reaction was being observed during temperature programmed deNOx reaction (TPSR) in the presence of toluene. Catalyt[...]
3
100%
Chemia Analityczna
1998 Vol. 43, No. 6 1021-1026
PL Kobalt(II) tworzy potrójny kompleks jonowo-asocjacyjny z jonami tiocyjanianowymi i bromkiem metylotiazolylodifenylotetrazoliowym (MTT), który jest ekstrahowany do 1,2-dichloroetanu. Molowy współczynnik absorbcji kompleksu wynosi 6.7 x lO(3) 1 mol(-l) przy 625 nm, a prawo Beera jest spełnione w zakre[...]
EN Cobalt(II) forms ternary ion-association complex with thiocyanate ions and thiazolylblue tetrazolium bromide (methylthiazolyldiphenyltetrazolium bromide, MTT) which is extracted into 1,2-dichloroethane. The molar absorptivity of the complex is 6.7 x 10(3)1 mol(-1) cm (-1) at 625 nm and the system ob[...]
4
100%
Chemia Analityczna
PL Opisano nową, prostą i selektywną ekstrakcyjno-spektrofotometryczną metodę oznaczania kobaltu w ekstraktach glebowych. Metoda polega na ekstrakcji kompleksu Co(II) z SCN- za pomocą toluenowego roztworu N-oktyloacetamidu w obecności kationowego surfaktanta, tj. chlorku cetylopirydyniowego, a następni[...]
EN A new, simple, and selective extraction-spectrophotometric method for the determination of cobalt in the soil extract is described. The method is based on the extraction of Co(II)-SCN-`complex with toluene solution of N-octylacetamide (OAA) in the presence of cationic surfactant i.e. cetylpyridinium[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2000 z. 141 73-91
PL Zbadano przydatność kilku soli kobaltu (CoSo4.7H2O, Co(NO3)2.6H2O, CoCl2.6H2O) jako substancji do przygotowywania wzorców, pod kątem trwałości, odpowiedniego stopnia czystości i łatwości otrzymywania. Wyniki przeprowadzonych badań, jak również niektóre dane literaturowe pozwalają na zaproponowanie s[...]
EN There has been investigated the usability of some cobalt(II) salts (CoSo4.7H2O, Co(NO3)2.6H2O, CoCl2.6H2O) as substances for preparing standards, considering their stability, suitable degree of purity as well as facility of obtaining. The results of investigations carried out as well as some literat[...]
6
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W referacie przedstawiono wyniki badań nad wpływem dodatku kobaltu na własności i strukturę stali z gatunku X20CrMoV121. Badano stal w stanie wyjściowym, bez kobaltu, oraz po dodaniu 1 i 3 % kobaltu. Przeprowadzono badania dylatometryczne przemian fazowych zachodzące w stalach podczas obróbki ciepln[...]
EN The results of investigations about the cobalt effect on the properties and structure of grade steel X20CrMoV121 were presented in this paper. Steel in initial state (cobalt free) and steel with different amount of cobalt (1 and 3 %) were investagated. A dilatometric study of phase transformation in[...]
7
100%
Przegląd Spawalnictwa
8
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 493-496
PL Przedmiotem badań były utwardzające warstwy wykonane na przylgni zaworów wydechowych silnika spalinowego. Materiał podłoża to stal H10S2M (Tablica 1). Zastosowano technologię napawania laserowego proszków na bazie kobaltu. Proszki różniły się jedynie zawartością wolframu i zawierały odpowiednio 4,9 [...]
EN Cobalt base laser cladding layers on the exhaust valve head face have been investigated. The obtained microstructure was affected by process parameters and tracks geometry. The performance of the layers was evaluated by microscopic examination and micro hardness measurements.
9
89%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 11 566-569
PL Metoda elektrochemiczna otrzymywania nanokompozytów Al2O3 - metal (lub stop) opiera się na procesie dwuetapowym. W pierwszym etapie, w procesie anodowego utleniania aluminium, wytwarza się warstewkę tlenkową o uporządkowanej porowatej strukturze heksagonalnej. W drugim - w porach membrany tlenku gli[...]
EN The electrochemical method for obtaining of the Al2O3 - metal (or alloy) nanocomposite structure is based on a two-stage process. The first stage - anodic oxidation of alumnium, leads to the typical porous, hexagonal cell structure of aluminium oxide. The second stage is the process of metal (Co, Fe[...]
10
89%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W ramach realizacji pracy zakupiono materiały przeznaczone na dwa wzorce składu chemicznego: stopu niklu Rene125 i stopu kobaltu AMS5382H. Materiały przebadane zostały pod kątem jednorodności ich składu chemicznego za pomocą optycznego spektrometru emisyjnego Magellan Q8 firmy Bruker. Stwierdzono, ż[...]
EN As a part of the work the materials for two standard samples of chemical composition of nickel alloy Rene125 and cobalt alloy AMS5382H were purchased. The materials were tested for chemical homogeneity using the optical emission spectrometer Magellan Q8 by Bruker. Both materials were found to be cha[...]
11
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1998 z. 8 23-33
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związane z opracowaniem warunków wytwarzania warstw wieloskładnikowych i kompozytowych na bazie niklu, kobaltu i chromu przez połączenie procesów: chemicznego bezprądowego nanoszenia warstw niklu i kobaltu, wytwarzania warstw chromu metodą elektrolityczną z proc[...]
EN STUDY 0F THE TECHNOLOGY 0F THE CREATION 0F MULTICOMPONENT LAYERS BASED 0N COBALT, NICKEL AND CHROM, WHICH ARE RESISTANT TO CORROSION AND FRICTIONAL WEAR The paper presents the results of investigations performed in connection with our studies on the technology of multicomponent and composite Ni, C[...]
12
88%
Archives of Metallurgy
PL W artykule zaprezentowano główne sposoby otrzymywania proszków kobaltu, które znajdują zastosowanie w procesie produkcji węglików spiekanych oraz kompozytowych, metaliczno-diamentowych materiałów narzędziowych. Szczególną uwagę zwrócono na sposób w jaki metoda produkcji proszku wplywa na jego chemic[...]
EN A current review of the most widely used production methods for fine cobalt powders,which find application as a binder in the manufacture of cemented carbides and diamond impregnated cutting tools, is provided. Emphasis has been placed on the powder's chemical,physical and technological characterist[...]
13
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1635-1651
PL Przyczyną zainteresowania nanokompozytami są ich unikatowe właściwości fizyczne i chemiczne oraz rosnąca liczba potencjalnych zastosowań. Wykorzystywane są one w elektronice, ceramice, optyce, technikach laserowych, budownictwie, rolnictwie, medycynie, kosmetyce oraz kosmonautyce. Prowadzone są bada[...]
EN The growing interest in nanostructural materials and their common application in various areas of life and industry, results in their increasing emission into the natural environment. Most of the present research on the influence of nanoparticles on living cells is carried out using animal or cultur[...]
14
75%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 3 783--788
EN We report on study of dendritic domain structures (DDS) in gold enveloped cobalt ultrathin films of thicknesses slightly below the thickness at which the reorientation from perpendicular magnetization state to in-plane state takes place. In these films magnetization reversal undergoes through the de[...]
15
75%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Co/CeZr02 catalyst was used in the catalytic partial oxidation (POX) of toluene- applied as a model compound of some tar contained in the products of the coal or biomass gasification. Catalytic tests were carried out in TPSR mode and in stationary conditions. It was demonstrated that Co/CeZr02 catal[...]
16
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Dokładne oznaczenie zawartości kobaltu na danym stopniu utlenienia w warstwowych kobaltanach sodowych lub wapniowych ma zasadnicze znaczenie dla ich sprawności jako materiału termoelektrycznego oraz stabilności w podwyższonmej temperaturze. Artykuł przedstawia wyniki badań nad znalezieniem skuteczne[...]
EN The precise content of cobalt at a given oxidation state in layered sodium or calcium cobaltites is crucial for their thermoelectric performance and stability at elevated temperature. The paper presents results of searching for an effective method of measuring cobalt ions concentration coexisting at[...]
17
75%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 87-90
PL Technologia produkcji proszku kobaltowego zaprezentowana w referacie składa się z następujących etapów: rozpuszczanie, sedymentacja, roztwarzanie, filtracja, suszenie, rozpad, kalcynacja i redukcja. W pracy przedstawione są także podstawowe parametry technologiczne tego złożonego procesu, którego re[...]
EN The cobalt powder production technology, presented in this paper, consists of the following stages: dissolution, precipitation, repulping, filtration, drying, disintegration, calcination and reduction. Basic technological parameters of this complex process, which results in an ultra fine cobalt powd[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 102-104
19
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2004 Vol. 38 291-299
PL Badania kinetyki procesu bioługowania kobaltu, miedzi i arsenu zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Do badań użyto dwa półprodukty otrzymane z procesu flotacji z ZWR Lubin. Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, które zostały wykorzystane w tych badaniach, były wyizolowane z kwaśnyc[...]
EN A kinetic approach to study cobalt, copper and arsenic bioleaching has been proposed and discussed. Two flotation by-products from the Lubin mine have been used. Acidithiobacillus ferrooxidans bacteria isolated from water from the “colour” lakes of Boguszow (Lower Silesia), was adopted to metal leac[...]
20
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano wpływ nośników na ilość i właściwości depozytu węglowego powstającego na katalizatorach kobaltowych w reakcji krakingu propanu. Pomiary wykonano przy użyciu metod temperaturowo programowanych, do badań ilościowych wykorzystano automatyczny analizator węgla. Stwierdzono, że ilość depozytu węgl[...]
EN The influence of supports on the amount and properties of carbon deposit arising on cobalt catalysts in propane cracking reaction was investigated. The measurements were performed using temperature programmmed methods and total carbon analyser. The quantity of carbon deposit arising in cracking reac[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last