Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klaster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN In the article there are described the main conclusions of research, conducted in 2005 year and in 2007 year in high-tech sector in Mazovia Region. The main object of that research was an analysis of conditions for building and developing high-tech clusters in given region. The author identified the[...]
2
100%
Problemy Jakości
EN This article is continuation of cluster issue, described in some previous articles of the author: "Clusters in Mazovia Region - an analyse of the Groundings" and "An analysis of high-tech clusters in Mazovia Region". In Poland there have been more and more clusters initiatives recently. Some of them[...]
3
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Współczesny rynek usług portowych charakteryzuje rosnąca konkurencja między portami morskimi. Jest ona wynikiem procesów zachodzących w otoczeniu portów i na ich zapleczu. Dla polskich portów konkurencja z nowoczesnymi i dobrze zorganizowanymi portami europejskimi oznacza poszukiwanie nowych, skutec[...]
4
80%
Problemy Jakości
EN Clusters are perceived as accelerator of progress and competitiveness. Thus, the stimulation of their development has become a significant element of EU countries' policy. The selection of proper instruments that support duster development poses a peculiarly significant problem. In Poland for a coup[...]
5
80%
Problemy Jakości
EN Today's economic map of the World is dominated by clusters. Clusters represent a new way of thinking about location and a new way of entrepreneurship organization. Competitiveness may be achieved through the development of clusters. Collective learning is a core feature of clusters. The article pres[...]
6
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Nowadays, clusters based on Alfred Marshall's "industrial districts" are considered to be one of the main drivers of regional competitiveness. According to Porter an industrial cluster is "a geographic cooperative group that includes suppliers, consumers, peripheral industries, governments and suppo[...]
7
80%
Czysta Energia
2006 Nr 9 12-13
8
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2006 nr 2 25-20
9
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 11 11-15
PL W niniejszym artykule autorka prezentuje wybrane wyniki badań pilotażowych zrealizowanych w klastrach na terenie województwa wielkopolskiego, które jest jednym z przodujących regionów, jeżeli chodzi o liczbę występujących w nim inicjatyw klastowych. Celem badania była m.in. próba oceny obecnego zakr[...]
EN The paper presents the results of the pilot studies that were conducted in the Wielkopolska region in Poland. The purpose of these studies was to evaluate the level of integration of clusters. The studies were conducted using in-depth directly interview. Author has modified the Poirier model of supp[...]
10
80%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 1 (7) 43--56
PL W pracy zawarto informacje o reformie szkolnictwa ponad gimnazjalnego. Przedstawiono nową strukturę systemu edukacji. Omówiono kursy kwalifikacyjne oraz sposób ich finansowania. Omówiono wybrane propozycje lepszego pozyskiwania umiejętności i wiedzy przy współpracy z pracodawcą i uczelniami wyższymi[...]
EN The work includes information concerning secondary education reform. It presents structure of the education system, qualification courses and the way they are financed, selected recommendations for more effective skills and knowledge acquisition with cooperation with employers and higher education i[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 100 303--315
PL Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie roli euroregionów w rozwoju inicjatyw klastrowych. Euroregion, będący sformalizowaną formą współpracy transgranicznej, stwarza dogodne warunki dla rozwoju klastrów. Wstępne rozważania poświęcono zagadnieniom teoretycznym związanym z euroregionami i klastrami. Da[...]
EN The main purpose of this paper is to show the role of euroregions in the development of clusters. Euroregion is a formalized form of cross-border cooperation. Euroregion creates favorable conditions for the development of clusters. Preliminary discussion devoted to theoretical issues related to the [...]
12
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2019 R. 87, nr 5 63--68
PL Omówiono aspekty formalno-prawne dotyczące rozwiązań i podmiotów w sektorze źródeł energii odnawialnej i pozyskiwania energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych z uwzględnieniem jej magazynowania. Przedstawiono: budowę, zasadę działania i koszty związane z magazynowaniem energii elektrycz[...]
13
70%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, poparte przykładami z praktyki gospodarczej, wskazujące na wzrost znaczenia współpracy firmy z podmiotami stanowiącymi jej otoczenie. Umiejętne współdziałanie przedsiębiorstwa nie tylko z kontrahentami i klientami, ale także z konkurentami oraz różnymi organiza[...]
EN The author presents the results of surveys supported by the examples from the business practice indicating the growth of importance of company's cooperation with the entities constituting its environment. A skilful collaboration of the enterprise with not only contracting parties and customers but a[...]
14
70%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Przedstawiono szczegóły budowy eksperymentalnego klastra obliczeniowego Politechniki Częstochowskiej. Jego pierwsza wersja zawiera 18 procesorów Pentium III 750 MHz, tworzących 9 węzłów SMP. Węzły te zostały połączone za pomocą specjalizowanej wysoko wydajnej sieci MYRINET. Zaprezentowano rezultaty [...]
15
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 111-114
PL W artykule przedstawiono algorytmy równoległe, mające zastosowanie w metodzie FDTD (ang. Finite-Differences Time-Domain), będącej jedną z najpopularniejszych metod analizy pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości. W pracy przedstawiono metodę dekompozycji analizowanej przestrzeni, jak równi[...]
EN The paper contains parallel algorithms applied in the FDTD method, which is one of more popular ways of electromagnetic field of high frequency analysis. The work shows algorithms which decompose a program into a group of parallel threads, and a method of the analyzed area decomposition. The first t[...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 188-191
PL Przy wąskich pasku przestrzeni tradycyjne metody routing bezprzewodowej sieci czujników takie jak LEACH czy PEGASIS nie zdają egzaminu. W artykule zaproponowano nowy protokół PBCR – position based wireless network routing który łącz w sobie technikę klastrów i technikę łańcucha routingu.
EN Limited by the terrain, lots of Wireless sensor network (WSN) applications have to be deployed in a narrow strip area. Due to the narrow and strip network structure, traditional WSN routing algorithms such as LEACH and PEGASIS can not be applied in such applications directly, it’s very necessary to [...]
17
61%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 7 212--220
PL W artykule przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstw rodzinnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Skupiliśmy się na korzyściach, które mogą być uzyskane przez przedsiębiorstwa z realizacji innowacyjności i współpracy w ramach klastrów. Zaprezentowano również aspekty rozwoju reg[...]
EN The paper presents the characterization of the family enterprises in the sector of small and medium-sized enterprises (SME). The focus was on the benefits that can be derived by the enterprises from implementation of innovativeness and cooperation within clusters. The aspects of regional development[...]
18
61%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2011 nr 4 141-159
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne rozważania koncepcji klastra i jego znaczenia dla innowacyjności przedsiębiorstw. W drugiej części zaprezentowano wyniki badań, dotyczących oceny wpływu klastrów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w nich zrzeszonych. Badania przeprowadzono [...]
EN The first part of the article presents theoretical look at concept of cluster and its importance for company's innovativeness. The second part summarizes results of author's research with sample consisted of 188 firms from lubelskie voivodeship. One half of this sample constitutes companies that are[...]
19
61%
Control and Cybernetics
EN This paper presents the implementation of the dynamic programming model (introduced in a previous paper) for the resolution of the adaptive resource allocation problem in stochastic multimodal project networks. A distributed platform using an Object Oriented language, Java, is used in order to take [...]
20
61%
Rynek Energii
2010 nr 1 91-98
PL Celem artykułu jest pokazanie możliwości stworzenia klastra w oparciu o energię odnawialną. W pierwszej części pokazano wpływ klastrów na rozwój gospodarki, a także zdefiniowano klaster, analizując różne definicje. W dalszej części określono cele powołania klastra energii odnawialnej oraz zakres jeg[...]
EN The purpose of the paper was to present the possibility of creating a cluster based on renewable energy. Firstly, there is an impact of clusters on the economy development presented and the definitions of cluster elaborated. Then the paper describes aims of renewable energy cluster initiating and it[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last