Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  keramzyt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 1 52-53
2
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 11 52-55
PL Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych jest problemem ogólnoświatowym. Przez wiele lat odpady te były wykorzystywane w rolnictwie. Jednak często z powodu zanieczyszczeń (związkami metali ciężkich, substancjami organicznymi, bakteriami chorobotwórczymi, grzybami, jajami pasożytów itp.[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 1-2 45--48
PL W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące geotechnicznych aspektów projektu i realizacji drogi S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z zastosowaniem technologii zamkniętego materaca odciążającego z kruszywa lekkiego – keramzytu geotechnicznego. Prz[...]
4
88%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 5 68--74
PL W artykule omówiono możliwość zastosowania geosyntetyków oraz lekkich kruszyw keramzytowych w celu odciążenia podłoża. Autor w swojej publikacji odpowiada również m.in. na pytanie, które geosyntetyki najlepiej sprawdzą się przy gruntach słabonośnych oraz przedstawi optymalne rozwiązania z użyciem ge[...]
5
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Wykazano, że osady ściekowe mogą być stosowane, jako dodatek spęczniający do masy surowcowej keramzytu. Dodatek osadów ściekowych powoduje wzrost porowatości całkowitej i spadek gęstości pozornej spieku ceramicznego. Wzrost ilości osadów ściekowych nie spowodował wyraźnego wpływu na porowatość zamkn[...]
EN It was shown, that sewage sludge can be used as expanding agent of the LECA mass. The addition of sewage sludge increases the total porosity and decreases bulk density of a sinter. The increased mass of sewage sludge does not have visible influence upon closed porosity. Addition of sewage sludge to [...]
6
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2002 nr 3 49-51
7
75%
Materiały Ceramiczne
PL Wykonano w ramach grantu KBN 7T09D05921. Stały wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych rodzi potrzebę poszukiwania nowych metod utylizacji tego uciążliwego odpadu. W pracy przedstawiono badania w kierunku utylizacji osadu jako dodatku do keramzytu. Omówiono przebieg próby technicznej, zrealizowa[...]
EN The constant increase in the amount of municipal sewage sludge creates a need for developing new methods of utilising this problematic refuse. The article presents research into ways of utilising sewage sludge as an ingredient in the process of LECA production. The technical trial in the industrial [...]
8
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 2 33-33
9
75%
Izolacje
2005 R. 10, nr 1 51--53
PL Szybkość i łatwość budowania, doskonałe parametry fizykomechaniczne i korzystne właściwości użytkowe to zasadnicze zalety systemów budowlanych opartych o gliniec, czyli keramzyt.
10
75%
Archives of Foundry Engineering
PL W pracy przedstawiono analizę jednej z podstawowych własności technologicznych mas formierskich jaką jest ścieralność. Pierwsza część badań wykonana została bez wykorzystania promiennika, druga – z jego wykorzystaniem, co pozwoliło na nagrzanie próbek do temperatury 95°C. Do badań wykorzystano jako [...]
EN The paper presents an analysis of one of the fundamental properties of moulding technology which is abrasion. The first part of the study was performed without the use of the heater, the second - with its use, which allowed to warm up the samples to temperature of 95°C. During the study a moulding l[...]
11
75%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 5 38--42
PL W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie przebudowy drogi gminnej na podłożu organicznym zbudowanym z torfów i namułów o średniej miąższości osadów 16 m. Do posadowienia konstrukcji nasypu zastosowano odciążenie podłoża mało nośnego poduszką z kruszywa lekkiego keramzytu. Z uwagi na potrzebę[...]
EN The article presents a comprehensive solution for the reconstruction of a municipal road on an organic substrate built of peat and silt with an average sediment thickness of 16 m. It indicates, among others, the advantages of stabilization using three-axis geogrids in the technology of reinforcing l[...]
12
75%
Izolacje
PL Keramzyt, określany również nazwą "gliniec", jest surowcem budowlanym wykazującym się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi, stąd może być stosowany jako materiał izolacyjny, izolacyjno-konstrukcyjny i konstrukcyjny.
13
75%
Budownictwo i Architektura
PL W pracy przedstawiono ocenę właściwości fizycznych i mechanicznych keramzytu otrzymanego z dodatkiem minerału ilastego – glaukonitu oraz gliny ze złoża „Budy Mszczonowskie”. Kruszywo otrzymano metodą plastyczną przez wypalenie w temperaturze 1170°C. Oceny parametrów fizycznych dokonano na podstawie [...]
EN This paper presents the assessment of the physical and mechanical properties lightweight of aggregate obtained from the addition of expanded clay mineral clay – glauconite and clay from the bed, “Buda Mszczonowska”. Crushed plastic was prepared by firing at a temperature of over 1170 ° C. Evaluation[...]
14
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 531--532
PL Zbadano sprawność biofiltracji powietrza zanieczyszczonego o-ksylenem w kolumnie wypełnionej keramzytem przepłukiwanym pożywką. Prędkość pozorna przepływu gazu wynosiła od 0,84 do 1,69 cm s-1, a stężenia 234-432 mg m-3 100% sprawność oczyszczania uzyskano w 23. dobie przy obciąż[...]
EN Biofiltration process of air contaminated with o-xylene has been investigated in a trickled-bed column packed with fire clay. The superficial gas velocity in the column ranged from 0.84 to 1.69 cm s-1, while the pollutant concentration varied between 234 and 432 mg m-3. The 100[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono możliwości zastosowania kruszywa budowlanego - keramzytu, w technologii oczyszczania ścieków. Dokonano przeglądu literatury w zakresie badań laboratoryjnych oraz doświadczeń eksploatacyjnych wybranych systemów oczyszczania ścieków wykorzystujących kruszywo keramzytowe. Zastosowanie kru[...]
EN An use of the keramsite in wastewater treatment was presented. A literature review of laboratory and technical-scale studies of selected wastewater treatment systems using keramsite was demonstrated. Use of the keramsite in wastewater treatment result from its specific porous, sorptive and thermo-in[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 7 663-665
17
63%
Przegląd Budowlany
18
63%
Inżynieria Materiałowa
2016 Vol. 37, nr 3 131--136
PL Głównym celem pracy było zbadanie możliwości zagospodarowania lokalnych odpadów do produkcji lekkich kruszyw. W badaniach uwzględniono odpady takie jak łupek przywęglowy, szkło samochodowe zanieczyszczone folią PVB oraz odpady z garbowania skór. Głównym problemem ponownego przetwarzania szkła samoch[...]
EN This paper presents results of manufacturing the ceramic porous granules made of the local waste materials. These granules were produced from the mixture of the car wind-shield glass contaminated by residuals of the PVB foil and aluminosilicate-based mine slates. Addition of the leather tanning wast[...]
19
63%
Proceedings of ECOpole
PL W ostatnich latach obserwuje się wzmożoną aktywność strategii zagospodarowania osadów ściekowych. Wynika to z przepisów prawnych UE w zakresie ochrony środowiska, które ograniczają możliwości ich składowania. Osady ściekowe są organiczno-mineralną materią wyodrębnioną ze ścieków w trakcie ich oczysz[...]
EN In recent years an increasing activity of sewage sludge management strategy is observed. This is due to EU legislation in the field of environmental protection, which constrains depositing this kind of waste. Sewage sludge is an organic-mineral material separated during the wastewater treatment. Bec[...]
20
63%
Izolacje
PL Wykopaliska archeologiczne dowodzą, że glina jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych. Chociaż techniki jej wypalania znane są ludzkości od kilku tysięcy lat, to jednak dopiero w 1913 r. Amerykanin Steven Hayde, przypadkowo poddając obróbce termicznej niektóre gatunki gliny, odkrył w niej n[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last