Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jony miedzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2005 Vol. 12, nr 10 1127-1132
PL Miedź jest ważnym pierwiastkiem, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania żywych organizmów. Jednocześnie jest stosowana w ochronie roślin do zwalczania patogenów roślin uprawnych. Preparaty miedziowe mogą oddziaływać nie tylko na patogeny, ale także na stosowane w ochronie roślin owadobójcze grzyb[...]
EN Copper is an important element necessary for proper functioning of living organisms. At the same time it is used for plant protection to combat crop plant pathogens. Copper preparations may affect not only pathogens but also entomopathogenic fungi used for plant protection. Copper ions limited surfa[...]
2
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem doświadczenia było ustalenie, czy jony miedzi mogą zmieniać zakres aktywności enzymatycznej populacji bakterii glebowych. Do gleby wprowadzono dihydrat chlorku miedzi(II) w dwóch dawkach, tak by całkowita zawartość miedzi odpowiadała słabemu i silnemu zanieczyszczeniu gleby tym pierwiastkiem. [...]
EN The experiment bas been aimed at evaluating the war and the range of bacterial activity due to copper ions. Copper(II) chloride dihydrate was introduced into the soil at two rates to achieve the total copper content corresponding to weak and strong soil pollution by the element. After two-month soil[...]
3
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Analizowano zagadnienie usuwania jonów miedzi z wody w kolumnie z wypelnieniem w postaci kulek chitozanowych. Badania prowadzono w zakresie stężeń początkowych jonów miedzi od 0,07 do 0,50 g Cu2+/dm3 Porównywano efektywność sorpcyjną na wytworzonych kulkach chitozanowych niesieciowanych oraz sieciow[...]
EN Removal of carrer ions from water in the column with packing composed of chitosan be-ads is presented. Experiments were carried out at initial concentration of carrer ions ran-ging from 0.07 to 0.50 g Cu2+/dm3. Sorptivity on chitosan beads not crosslinked and crosslinked with glutaraldehyde was comp[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2010 Z. 74 137-150
PL W organizmach żywych jony różnych metali odgrywają ważną rolę w wiązaniu i transporcie molekuł organicznych oraz są katalizatorami różnych procesów (między innymi w reakcjach redoks i kwas-zasada). Białka są jedną z głównych grup substancji organicznych, z którymi łączą się jony metali. Dowodem na t[...]
EN Metal ions play significant role in living organism. They are involved in binding, transportation of biological molecules and different catalytic processes. Proteins are one of the main organic substances bonding metal ions called metalloproteins. They have many different functions in cells, such as[...]
5
63%
Chemical and Process Engineering
PL Głównym celem pracy było zbadanie i matematyczny opis kinetyki sorpcji jonów miedzi(II), cynku(II) i chromu(VI) w kolumnie wypełnionej kulkami wytworzonymi z chitozanu oraz określenie wpływu obecności jonów w mieszaninie wieloskładnikowej na efektywność sorpcji danego jonu.
EN The aim of this study was to determine and formulate equations describing the sorption kinetics of copper(II), chromium(VI) and zinc(II) ions in a glass column filled with chitosan beads in water solutions. The sorption efficiency of single ions and ions in mixtures has been analysed.
6
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2000 Vol. 7, nr 10 1053-1058
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jonów ołowiu i miedzi na tempo wzrostu i efekt antagonistycznego działania Trichoderma spp. na patogeny glebowe porażające rośliny motylkowate. Stwierdzono, że tempo wzrostu i aktywność biologiczna Trichoderma spp. ulegały zmianie pod wpływem stosowanych jonów [...]
EN The influence of lead and copper ions on the growth fale and effect of antagonistic activity of Trichoderma spp., on soil pathogens affecting legumes were presented. The Trichoderma spp. growth rale and bioactivity have changed under the influence of lead and copper ions. The fungi reactions were di[...]
7
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 7 601-605
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem jonów miedzi na wzrost i aktywność biologiczną następujących gatunków: Trichoderma harzianum, Trichoderma pseudokoningi i Trichoderma viride. Zastosowane dawki jonów miedzi były dobrane zgodnie z zawartościami tego metalu w glebach użytkowanych rolniczo (7,0; 1[...]
EN The results of research on an effect of copper ions on growth and biological activity of the following species: Trichoderma harzianum, Trichoderma pseudokoningi and Trichoderma viride have been presented. Applied copper ion doses were selected according to this metal contents in agricultural soils ([...]
8
63%
Challenges of Modern Technology
EN Several important factors, such us pH, exposure to light, oxygen or temperature affect significantly the betalain stability. In particular, the heavy metal ions exert negative effect on stability of betalain colorants and accelerate pigment decomposition. Trace amounts of metal ions may be present i[...]
9
63%
Informacja Instal
PL Własności smakowe, użytkowe i zdrowotne wody z wewnętrznych instalacji wodociągowych wykonanych z miedzi zależą od ilości jonów miedzi przechodzących z powierzchni wewnętrznych przewodów do wody. Wpływ na zawartość miedzi w wodzie może mieć wiele różnych czynników, takich jak intensywność procesów k[...]
10
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2016 T. 32, z. 4 129--139
PL Roztwory odpadowe zawierające m.in. jony metali Pb, Cu, Cd i inne powstają w przemyśle elektrochemicznej obróbki metali, w przemyśle przeróbki rud metali nieżelaznych, a także mogą być składnikiem odcieków ze składowisk odpadów tych rud. Toksyczność jonowych form tych metali jest znaczna, stąd w pra[...]
EN Industrial waste solutions may contain toxic Pb, Cu, Cd and other metal ions. These ions may also be components of leachates in landfills of ores. The toxicity of the ionic forms of these metals is high. For this reason the paper presents the results of studies on one of the methods to reduce their [...]
11
63%
Environment Protection Engineering
EN Capacities of the pleustophytes in the purification of the aquatic environments in Polish climatic zone have been evaluated. Studies of bioaccumulation of copper(II) from culture media contaminated with 5, 10, 15 and 20 mg Cu/dm3 by the plants of Salvinia natans species were performed. The process [...]
12
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Zarodki androgenne 3 różnych odmian marchwi hodowano na pożywce z dodatkiem Cu2+ w 4 stężeniach: 0,1 uM (kontr.), l uM, 10 uM, i 100 uM. Wrażliwość marchwi na Cu2+oceniano na podstawie zahamowania wzrostu, zmian w utlenianiu lipidów błonowych oraz zawartości wolnej proliny. Hodowla na pożywce wzboga[...]
EN Androgenic embryos of 3 different carrot genotypes were cultivated on the medium containing different Cu2+ concentrations: 0.1 uM (control), l uM, 10 uM and 100 uM. Carrot sensitivity to Cu2+was evaluated on the basis of growth inhibition, changes in peroxidation of membranes and proline content. Th[...]
13
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Przeprowadzono badania sorpcji jonów Cd(II) i Cu(II) na cząstkach iłu smektytowego. Do interpretacji wyników zastosowano izotermę Langmuira i Freundlicha. Parametry w równaniach oszacowano stosując metodę regresji liniowej i nieliniowej oraz metodę regresji liniowej dla dwóch zakresów stężeń początk[...]
EN The sorption of Cd(II) and Cu(II) ions onto smectite clays was studied. Equilibrium isotherms were analyzed using the Langmuir and Freundlich isotherms. A comparison between a linear and non-linear method of estimating the isotherm parameters was made. The results show that the non-linear and linear[...]
14
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The effect of pH on copper ions sorption by alginates has been investigated. The granules of the sorbent obtained from sodium alginate (type DMF, manufactured by KELCO) have been applied. By using a new method of gelation a biosorbent containing from 11.3 to 20.3% mas. of alginate has been produced.[...]
15
51%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2002 T. 7, z. 2 241-251
PL W przedstawionej pracy zastosowano metodę strącania lub wymiany jonowej na jonitach, w celu rozdzielania i jednocześnie skoncentrowania miedzi oraz ołowiu. Jony te znajdują się w roztworach odpadowych, powstałych w procesie ługowania ołowiu z koncentratu miedziowego za pomocą octanu amonu. Wykorzyst[...]
EN In this paper the methods of precipitation or ion exchange on the ionites, aiming for simultaneous separation and cooper and lead concentration, and presented. Copper and lead ions are present in waste solutions, originated in the leaching of lead from copper concentrate with ammonium acetate. Modif[...]
16
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2006 T. 9, nr 2 211-222
PL Jako materiał wyjściowy zastosowano handlowy węgiel aktywowany NORIT ROW 0.8 supra, z którego za pomocą stężonych kwasów solnego i fluorowego usunięto prawie całkowicie zanieczyszczenia mineralne. Otrzymany preparat podzielono na sześć porcji, z których jedną pozostawiono bez dalszej modyfikacji (AW[...]
EN The starting material - the commercial activated carbon NORIT ROW 0.8 supra - was treated with concentrated hydrochloric and hydrofluoric acids to remove mineral impurities. The product was divided into six portions - one (AW) was used unmodified; the other five were modified as follows: heating (3 [...]
17
51%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Na podstawie wykorzystania aparatu matematycznego modelu molekularnego dynamiki alternatywnych efektów ksenobiotyków zaproponowano szereg metod regresyjnych do analizy danych doświadczalnych. Dla grup zwierząt doświadczalnych Cypris pubem, Brachidanio rerio i Psevdorazbora parwa dla obecnych w wodzi[...]
EN On the basis of the use of mathematical model of the molecular dynamics of alternative effects ot xenobiotics, a number of regression methods to analyze experimental data has been proposed. Three groups of experimental animals were used: Cypris pubera, Brachidanio rerio and Pseudorazbora panva. Ali [...]
18
51%
Archives of Environmental Protection
PL Celem przedstawionych badań było zweryfikowanie możliwości strącania Cu(II) ze ścieków pochodzących z procesu bezprądowego miedziowania, zawierających KNaC4H4O6 jako związek kompleksujący Cu(II), przy zastosowaniu Na2CS3. Przedstawiono możliwość[...]
EN The possibility of chelated copper ions removal from wastewater from the production of printed circuit boards using Na2CS3 as a precipitant agent has been presented. The use of Na2CS3 (pH 9–9.5, FeCl3 1 mL/L, E= +82 mV) enabled successful precip[...]
19
51%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2019 Vol. 26, nr 2 397--408
EN Determining the value of a half-effective or half-life concentration or dose of toxicant is the main purpose of acute toxicity studies, and this is also the most commonly used value in the toxicity characteristics of substances. By conducting tests that meet the criteria and requirements for the det[...]
20
51%
Inżynieria Mineralna
2019 R. 21, nr 1 25--30
PL Utylizacja odpadów zawierających jony metali, takich jak jony Cu (II), stanowi obecnie poważny problem. W celu immobilizacji jonów Cu (II) stosuje się różne materiały. Atrakcyjny rodzaj materiału reprezentują żużle – odpady z przemysłu metalurgicznego. Surowe i aktywowane alkalicznie żużle wielkopie[...]
EN Disposal of wastes containing metal ions such as Cu(II) ions is serious problem nowadays. Various materials are utilized for the purpose of immobilization of Cu(II) ions. Attractive type of material is represented by slags – waste from the metallurgical industry. Raw and alkali-activated blast furna[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last