Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jednorodność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2010 Vol. 9, nr 2 115-122
EN In this paper the problem of the homogeneity of some tangency relation of sets for the rectifiable arcs in the generalized metric spaces is considered. Some sufficient conditions for the homogeneity of this relation are given.
2
100%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny jednorodności wytfoczyny w postaci granulatu, uzyskanej z wytłaczarki jednoślimakowej T 32. Do badań użyto polimer PE-LD oraz w odpowiedniej proporcji znaczniki: pigment czerwony i czarny. Do określenia jednorodności zastosowano komputerową analizę obrazu próbki. J[...]
EN The paper contains results of homogeneity evaluation of granulated material extruded with tnę T 32 single-screw extruding press. The PE-LD połymer and markers in the right proportions i.e. red and black pigments were put to the test. Computer analysis of a specimen image was used to determine the ho[...]
3
75%
Archives of Foundry Engineering
EN These authors propose a new definition of homogeneity verified by variance analysis. The analysis aimed at quantitative variables describing the homogeneity of reinforcement structure, i.e. surface areas, reinforcement phase diameter and percentage of reinforcement area contained in a circle within [...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zjawisko niejednorodności wytrzymałości betonu na grubości formowanych poziomo elementów, szczególnie w płytach, jest znane, lecz wykrywanie takiego uwarstwienia jest trudne i w związku z tym nie jest ono wystarczająco zbadane. Tak powstająca niejednorodność cech mechanicznych betonu praktycznie nie[...]
EN Strength of concrete in elements moulded in horizontal position varies on their thickness. This phenomenon is known, but detection of mechanical characteristic's lamination is difficult and yet insufficiently examined. Concrete heterogeneity arising in this way is practically not controlled. In this[...]
5
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This article presents a description of the reinforcement phase distribution in the space of composite suspension casting. The statistical methods used include Spearman's rank correlation coefficient combined with the significance test, Chi-square test of independence and the test of contingency. The[...]
6
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The presented analysis of the particle shape homogeneity of the reinforcement phase in the space of composite casting is made by means of the descriptive statistics method and the analysis of variance. The reinforcement phase consisted of SiC particles with 15% content, while the matrix was an AlSi1[...]
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 28-29
PL Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania reometru kapilarnego tłokowego do określenia jednorodności mieszanin tworzyw polimerowych. Zmiany nacisku rejestrowane przez czujnik siły umieszczony pod dyszą reometru mogą świadczyć o mejedno-rodności mieszaniny.
EN Possibility of capillary piston rheometer employment for qualification of polymers blend homogeneity was analyzed. The changes of pressure registered by a force sensor installed under the rheometer nozzle can attest blend inhomogeneity.
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 109-110
PL W pracy przedstawiono wizyjną metodę oceny rozprowadzenia składnika (znacznika) w kanale ślimaka wytłaczarki. Polega ona na uzyskaniu wytłoczyny w postaci pręta oraz wstęgi tworzywa zdjętej z ślimaka wytłaczarki. Materiał ten jest podstawą wykonania próbek, które mogłyby być poddawane ocenie ilościo[...]
EN The paper describes a visual method of evaluation of the component (tracer) distribution along a worm duct. Mill cakes of polymer in rod or band shapes were taken off from the worm duct of the screw extruder. This material formed raw samples, which could be quantitatively evaluated by the computer i[...]
9
75%
Chemical and Process Engineering
2017 Vol. 38, nr 4 505--512
EN The paper presents test results for the assessment of the tracer content in a three-component (green peas, sorghum, maize) feed mixture that is based on the fluorescent method. The homogeneity of mixtures was determined on the basis of the maize content (as the key compone[...]
10
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2013 Vol. 13, no. 3 345--353
EN Now, flexible pavement, made of hot-mix asphalt with the addition of the reclaimed asphalt pavement granules in the central asphalt mixing plant, is increasingly used. The amount of the added reclaimed asphalt pavement depends on mineral materials and their homogeneity. The article presents the algo[...]
11
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The presented analysis of the reinforcement particle size homogeneity in the space of composite casting is made by means of descriptive statistics methods and the analysis of variance. The reinforcement phase consisted of SiC particles with 15% content, while the matrix was an AlSi11 alloy. The comp[...]
12
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The structure of composite materials is be usually described as a compound of two structural components called matrix and reinforcement, respectively. A classic, commonly known example is polyester resin reinforced with glass fibres. Composite materials obtained through casting techniques are freque[...]
13
63%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL Praca zawiera opis badań strukturalnych mieszanek mineralno-asfaltowych ukierunkowanych na ocenę pierwotnej anizotropowości lepko-sprężystego materiału kompozytowego w zakresie właściwości mechanicznych oraz strukturalnych. Przedstawiono wyniki badań jednorodności zagęszczenia mieszanki mineralno-as[...]
EN A compacted bituminous mixture is commonly regarded as an isotropic material when considering both mechanical and structural properties. The work covers structural examinations of bitumen mixtures focused on assessment of an inherent anisotropy of a viscoelastic composite material. The results of co[...]
14
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych nad rozwojem jednorodności tekstury krystalograficznej I postępu deformacji w prętach Cu I Ti poddanych cyklicznemu odkształceniu metodą przeciskania przez kanał równo-kątowy (ECAP). Stwierdzono, że w czystej Cu i Ti podczas pierwszego przepustu ECA[...]
EN The paper presents the results of experimental studies of the evolution of the homogeneity of the crystallographic texture and deformation behavior in bulk Cu and Ti billets subjected to the different numbers of equal-channel angular pressing (ECAP). It is found that the 1st pass during ECAP of pure[...]
15
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wpływ szybkości krystalizacji w zakresie temperatury 102-108°C/s na kształt kryształu, jednorodność, skład fazowy i chemiczny stopu Ni-Mn. Stwierdzono, że przy szybkości 103-104°C/s są drobne dendrytyczne kryształy, których wielkość zmniejsza się ze wzrostem szybkości krysta[...]
EN Influencing rate of a crystallization in range 102-108°C/s of Ni-Mn alloys on their pattern, homogeneity, phase and chemical compositions is learnt. Is was found, that at a slip velocity 103-104°C/s the arborescent fme-crystaliine pattern is reshaped, and the further magnification of crystallization[...]
16
63%
Chemia Analityczna
PL Przygotowano i przeprowadzono atestację (certyfikację) dwóch nowych materiałów odniesienia (CRM) przeznaczonych dla nieorganicznej analizy śladowej: Liści Herbaty (INCT-TL-1) i Mieszaniny Ziół Polskich (INCT-MPH-2). Cała akcja została przeprowadzona w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej według upr[...]
EN Two new biological reference materials for inorganic trace analysis: Tea Leaves (INCT- TL-1) and Mixed Polish Herbs (INCT-MPH-2) were prepared and certified at the Institute of Nuclear Chemistry and Technology (INCT), Warsaw, employing the general strategy of the preparation and certification of CRM[...]
17
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 2 79--85
PL Stosując metody statystyczne przebadano zmienność i jednorodność oznaczeń gęstości przestrzennej węgla kamiennego w 19 pokładach z 4 niezagospodarowanych złóż węgla kamiennego GZW rozpoznanych wiertniczo. Zwrócono uwagę na ograniczoną wiarygodność wyników opróbowań rdzeni wiertniczych ujętych w doku[...]
EN The variability and homogeneity of bulk density of bituminous coal in 19 seams of four undeveloped deposits of the USCB recognized by drilling were examined by means of statistical methods. The attention was drawn to the limited reliability of the results of core sampling which were presented in geo[...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zaprezentowano wyniki własnych badań cech mechanicznych wybranych stopów aluminium oraz metody analizy statystycznej ich zmienności losowej. Otrzymane rezultaty badań opisują przebieg zmian lokalnych cech wytrzymałościowych Re, Rm i E wzdłuż osi badanych prętów.
EN This paper presents the results of the experimental research on mechanical properties of selected aluminum alloys and also statistical methods for the analysis of the random variability. Results of laboratory tests describe the local changes of the strength characteristics of Re, Rm and Young’s modu[...]
19
63%
Inżynieria Materiałowa
2015 Vol. 36, nr 5 318--323
PL W pracy oceniono jednorodność mikrostruktury finalnej odkuwki trzpienia endoprotezy. Ocena ta została wykonana na podstawie danych dotyczących symulacji numerycznej procesu kucia, eksperymentalnych badań cieplno-mechanicznych stopu Ti6Al4V oraz kinetyki przemian fazowych tego stopu. Mikrostrukturę w[...]
EN The paper evaluates the homogeneity of the final microstructure of a forging of an endoprosthesis stem. The evaluation was performed on the basis of the data referring to a numerical simulation of the forging process, the experimental thermomechanical studies of the Ti6Al4V alloy as well as the phas[...]
20
63%
Polimery
2011 T. 56, nr 2 135-139
PL Przy użyciu wytłaczarki ślimakowo-tarczowej własnej konstrukcji sporządzono mieszaniny recyklatów tworzyw (PE-LD, PE-HD, PP, PS), o różnym składzie jakościowo-ilościowym. Na podstawie przekrojów poprzecznych i wzdłużnych przeanalizowano jednorodność wytłoczyn uzyskanych w warunkach różnej szerokości[...]
EN Quantitative and qualitative mixtures of recycled polymers (PE-LD, PE-HD, PP, PS) have been prepared using a home-made screw-disc extruder and their properties studied (Table 1, Fig. 2). The extrudates obtained at clearance between the screw face and cylinder head ranging from 0.3-3.0 mm were evalua[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last