Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1586
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
PL W ostatnich latach w środowisku szkoleniowym nastąpiły istotne zmiany. Zaistniała więc potrzeba przeprowadzenia na nowo oceny roli szkolenia w nowoczesnej organizacji. Przyczyniło się do tego wiele czynników, które stworzyły konieczność dokładnej rewizji podejść do identyfikacji potrzeb szkoleniowyc[...]
2
100%
Problemy Jakości
PL Jakość stała się jedną z wielkich idei współczesności. Jeden z jej twórców E.W. Deming określił znaczenie tej idei następująco: "W przyszłości będą dwa rodzaje przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa, które wdrożyły TQM oraz przedsiębiorstwa, które wypadły z biznesu".
3
63%
Problemy Jakości
EN The existence of the internal community market has intensified activities related with guaranteeing quality of products and services. International directives and standards are certainly such an instrument of assuring protection of consumers and regulating, activity of certification bodies. Since 1s[...]
4
63%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2006 nr 3(14) 38-41
PL Wśród wytwórców i producentów coraz powszechniejsza jest świadomość, że jakość wyrobów jest wynikiem nie tylko bezpośredniego procesu produkcyjnego, ale również szeregu innych procesów związanych z powstawaniem i późniejszym użytkowaniem wyrobu.
5
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W warunkach gospodarki rynkowej jednym z systemów zarządzania jest zarządzanie jakością. Scharakteryzowano Kopalnię Wapienia w Morawicy i produkowane asortymenty handlowe. Omówiono proces uzyskiwania certyfikatu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9002 i wypływające stąd korzyści
EN Quality management system is one of the management systems in market economy. There was characterized Morawica Lime Quarry and its products. Process of obtaining the quality management certificate (based on ISO 9002 Standard) and its advantages were discussed.
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opisano zagadnienia wdrażania systemów zarządzania: jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w warunkach przedsiębiorstwa górniczego produkującego kruszywa bazaltowe. Przedstawiono praktyczne korzyści wynikające z posiadania trzech certyfikatów.
EN The genesis of the origin of the integrated management system, its development and ascertained fault and qualities was presented in the report.
7
63%
Problemy Jakości
EN The author goes back to the issue of defining the concept of quality. Starting off with a presentation of the history of interpreting the notion, she considers the chances and need of establishing a single, generally accepted definition. Her discussion is largely based on Polish research of the issu[...]
8
63%
Problemy Jakości
PL Każda organizacja by przetrwać i rozwijać się musi współdziałać z otoczeniem, którego charakter przestał być stabilny. Wynika to z faktu istnienia tak zwanego sprzężenia zwrotnego pomiędzy organizacją i jej otoczeniem.
EN Every organization must, for its development, to cooperate with the surrounding environment, which is obviously changeable. The most influencing is mutual feedback having a character of continuous process. It has very high significance in the quality problems appearing in companies. Practically such[...]
9
63%
Karbo
1998 Nr 7 246-251
PL W ogólnej charakterystyce przybliżono normy jakościowe wg ISO serü 9000 ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO-9001. Zwrócono uwag na powiązanie norm jakościowych ISO - serü 9000 z normami z zakresu systemów zarządzaniem środowiskiem wg normy ISO serü 14000, podając przy tym przykłady przedsiębiors[...]
EN Quality standards according to ISO 9000 with special regard to ISO 9001 were approached. The attention was paid to the relation between quality standards of ISO 9000 and environmental quality management standards of ISO 14000. Examples of Polish enterprises implementing these standards were pres[...]
10
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 382-388
PL W pracy dokonano analizy niezgodności, powstałych podczas procesu wytwarzania wyrobów odlewniczych z żeliwa. Korzystając z narzędzi jakości, diagramu Ishikawy i analizy Pareto-Lorenca zidentyfikowano najczęściej występujące niezgodności i określono ich przyczyny. W wyniku przeprowadzonej analizy okr[...]
EN The article depicts some of the issues connected with the production process's conformance, and analyses the reasons of non-conformance occurences during the production of casting products. The article presents casting industry quality through application of the Pareto-Lorenz analysis and Ishikawa's[...]
11
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 305-309
PL W pracy zajęto się badaniem niezgodności występujących w procesie ciągnienia rur. Wskazano na konieczność zastosowania prostych technik doskonalenia jakości. W celu usunięcia niezgodności powodujących obniżenie jakości wyrobu gotowego, dokonano ich analizy za pomocą diagramu Ishikawy i Pareto-Lorenz[...]
EN In work it was occupied with investigation of disagreements steeping out in process of floating-plug drawing. It was pointed on necessity of using simple techniques of quality improvement. In aim to removal of disagreements causing lowering quality of ready article it was executed their analysis b[...]
12
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 36-46
PL Wskazano na znaczenie zastosowania różnych instrumentów kontrolingu jakości w procesie jego funkcjonowania. Scharakteryzowano istotę tego procesu. Wyszczególniono podstawowe instrumenty niezbędne w realizacji zadań kontrolingu jakości. Są to instrumenty pozyskiwania danych o jakości, przetwarzania o[...]
EN The authors emphasised the importance of applying different controlling tools in the quality controlling process. They described the quality controlling process and identified major tools needed in realisation of this process. The tools presented are used to acquire data about quality, to process th[...]
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 194-202
PL W artykule przedstawiono metodę postępowania przy opracowywaniu dokumentacji technologicznej oraz sposób projektowania procesów technologicznych. Zaproponowane programy badawcze mają na celu doprowadzić do wysokiej jakości wytwarzanego produktu. Można to osiągnąć poprzez efektywne procesy wykonawcze[...]
EN The article contains proposal of programmes creation to test the ships construction strain - during the projecting of ships element technology. Analysis of results makes possible the project correction in technology on sister ships.
14
63%
Chemik
1999 Nr 10 251-254
PL Zarządzanie przez Jakość jest nową koncepcją społeczną, która swoją ideą obejmuje całą sferę dotyczącą zarządzania. W artykule przedstawiono argument)' uzasadniające upowszechnienie tej koncepcji. Omówiono filary -kryteria Zarządzania przez Jakość oraz metody wdrażania tej koncepcji do praktyki prze[...]
EN Total Quality Management (TQM) is a new public concept that, with its aidea, involves the whole management sphere. In the article, arguments giving reasons for the dissemination of this concept are presented. Pillars-criteria of the Total Quality Management and methods for implementing this concept[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia
PL Artykuł zawiera próbę przedstawienia zintegrowanej koncepcji kompleksowego zarządzania przez jakość. Szczególną uwagę poświęcono orientacji na klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wybranym problemom kultury jakości w przedsiębiorstwie.
EN The paper deals with the comprehensive approach to the total quality management framework. Particularly the orientation to internal and external clients and some problems of quality culture in the enterprises are highlighted.
16
63%
Problemy Jakości
PL Zarządzanie przez jakość, będąc pewnym rodzajem kultury organizacyjnej - wysuwającej na pierwszy plan kwestię jakości i dążenie do osiągania perspektywicznego sukcesu przez satysfakcjonowanie klienta, stanowi "filozofię" przedsiębiorstwa, a nie technikę jego działania. TQM oznacza jednak nie tylko z[...]
17
63%
Problemy Jakości
PL Przewidziana do wydania w lipcu br. nowa postać normy ISO 9001 będzie w znacznie większym stopniu dostosowana do założeń filozofii TQM. Duży nacisk położono w niej na wdrożenie właściwego systemu zarządzania informacją.
18
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 10 15-16
19
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 9 12-15
20
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zwłaszcza opartych na technice mikroprocesorowej. Wbrew pozorom rozwój ten nie ominął wydawałoby się tak dopracowanych urządzeń, jak przekaźniki elektromagnetyczne. Dowodem tego są produkty hiszpański[...]
first rewind previous Strona / 80 next fast forward last