Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international standard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management and Production Engineering Review
2018 Vol. 9, No. 3 100--107
EN Lean manufacturing [LM], quality management system and environmental management system are clear initiatives with a goal of improving effectiveness and efficiencies of organizations. Many organisations tackle lean philosophy, ISO standards individually but this kind of attempt do not focus on the sy[...]
2
86%
Management and Production Engineering Review
EN The lack of an implementation roadmap always deters enterprises from choosing Total Quality Management (TQM) as its major management approach. This paper proposes a stepwise ISO-based TQM implementation approach which is based on the notion of the new threedimensional overall business excellence fra[...]
3
86%
Ochrona przed Korozją
2019 nr 8 269--273
PL Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktujących się ze środowiskami elektrolitycznymi wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. Przedstawiono rozwój technologii ochrony katodowej, postępy w normalizacji i certyfikacji oraz nową no[...]
EN Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic environments requires specialist theoretical and practical knowledge of people who implement it in practice. The development of cathodic protection technology, progress in standardization and certification as well as a new internatio[...]
4
72%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono analizę niepewności standardowej wyznaczania poziomu mocy akustycznej, według norm serii PN-EN ISO 3740. W znowelizowanych normach PN-EN ISO 3741, 3744, 3746 i 3747, które ukazały się w 2011 r., zamieszczono nowe informacje dotyczące budżetów niepewności. Umożliwiło to przep[...]
EN This paper presents an analysis of the standard uncertainty of the sound power levels according to the series of standards PN-EN ISO 3740. The revised standards PN-EN ISO 3741, 3744, 3746 and 3747, which appeared in 2011, contain new information on the budgets of uncertainty. This enabled analysis o[...]
5
72%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
6
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 80 133--141
PL Tematem artykułu jest zweryfikowanie możliwości wcześniej opracowanego narzędzia badawczego programu MS Excel. Jako wprowadzenie zostały przedstawione założenia, na podstawie których zostało zbudowane omawiane narzędzie oraz scharakteryzowano jego budowę. W dalszej części zaprezentowano możliwości p[...]
EN That article checked possibility of a research tool drawn up in MS Excel. As part of the implementation were shown assumption in which that tool has been built and were discussed the characteristics of its construction. In the conclusion were presented possibilities of that project and possibilities[...]
7
72%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 3 161--169
PL W artykule zdefiniowano pojęcie systemu zarządzania środowiskowego, określono ramy organizacyjne przedsięwzięcia związanego z ekotransportem odpadów. Scharakteryzowano składowe zarządzania środowiskowego, w tym zidentyfikowano aspekt środowiskowy. Poddano je interpretacji w aspekcie zmniejszenia pre[...]
EN The paper presents environmental conditions for the selected location of a landfill site on the area of Stary Sącz designated for deposing neutral waste from the installation for secondary segregation of waste. Based on the productivity of the selected municipal waste parameters of accumulation indi[...]
8
72%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 7 280--287
PL W artykule zaprezentowano procedurę obliczania natężenia promieniowania słonecznego całkowitego padającego na dowolnie zorientowaną i pochyloną powierzchnię według nowej normy PN-EN ISO 52010-1:2017-09 (E). Zgodnie z nią, opierając się na danych natężenia promieniowania słonecznego całkowitego na po[...]
EN The paper presents a calculation procedure of the global solar irradiance on an inclined surface of any orientation according to the new PN-EN ISO 52010-1:2017-09 (E) standard. According to this procedure, on the base of the Typical Meteorological Years (TMY) available on the website of the Ministry[...]
9
72%
Przegląd Spawalnictwa
PL W artykule przedstawiono aktualne wymagania przy egzaminowaniu spawaczy wykonujących konstrukcje stalowe na podstawie wytycznych europejskiej normy PN-EN 287-1:2011. Omówiono też kolejną wersję normy międzynarodowej ISO/DIS 9606-1:2010, mającej wkrótce zastąpić normę PN-EN 287-1.
EN The paper presents the current requirements in welders qualification verification for steel structures performing based on the guidelines of the European Standard PN-EN 287-1:2011. Additionally, it is presented another version of the international standard ISO / DIS 9606- 1:2010, having in the near [...]
10
72%
Ochrona przed Korozją
2019 nr 3 120--123
PL Technologia ochrony katodowej metalowych obiektów kontaktujących się ze środowiskami elektrolitycznymi, takimi jak ziemia, woda słodka i morska, media przemysłowe czy beton – wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej osób, które ją realizują w praktyce. W opracowaniu przedstawiono no[...]
EN Cathodic protection technology of metallic objects in electrolytic environments, such as earth, fresh and sea water, industrial media or concrete – requires specialist theoretical and practical knowledge of people who implement it in practice. The study presents a new international standard that def[...]
11
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
PL Głównym celem publikacji było określenie wpływu wdrożenia wymagań standardu ISO 14001 na tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw w przemyśle tekstylnym. Proces badawczy przeprowadzono w 2018 roku. Poprzedził go obszerny przegląd literatury dotyczącej zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. Na[...]
EN The main objective of the study was to determine the effect of the implementation of the requirements of the ISO 14001 standard on creating sustainable supply chains in the textile industry. The research process was conducted in 2018. It was preceded by an extensive literature review of sustainable [...]
12
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Referat przedstawia przegląd amerykańskich norm do projektowania budynków i konstrukcji mostowych. Starsze normy były oparte na naprężeniach dopuszczalnych, późniejsze wprowadzały współczynniki obciążeniowe. Jednakże nowa generacja norm, oparta na stanach granicznych, pozwala na racjonalne rozłożeni[...]
EN The design of building structures in the United States is controlled and governed by Building Codes - legal documents containing requirements related to structural safety, architectural details, fire protection, heating and air conditioning, plumbing and sanitation, and lighting. These codes have th[...]
13
58%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 103--112
PL Celem artykułu jest analiza i ocena procesu poprawy jakości obsługi administracyjnej na przykładzie dziekanatu Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W artykule Autorki zwracają uwagę na potrzebę doskonalenia organizacyjnego uczelni i wskazują dobrą praktykę wdrożenia sformalizowanego Syst[...]
EN The aim of this article is to analyze and evaluate the process of improvement of the quality of administrative services on the example of Dean’s Office of the Faculty of Management University of Bialystok. In the article authors points out the need for the organizational improvement of the universit[...]
14
58%
Przegląd Spawalnictwa
PL Bezpieczeństwo w przemyśle procesowym jest oceniane przez kilka parametrów: możliwość poważnych awarii z powodów technicznych, awarii z powodu katastrof środowiskowych, wypadków w trakcie transportu i magazynowania niebezpiecznych materiałów, sabotaży i ataków terrorystycznych, niepokojów społecznyc[...]
EN The safety in process industry is assessed by various parameters: the possibility of serious accidents caused either by technology or human errors, accidents caused by environmental catastrophes, transport accidents, sabotage and terroristic assaults, accidents caused by improper storage of dangerou[...]
15
58%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 2 75--85
PL Analiza reformy strukturalnej w kształceniu inżynierów, w związku z porozumieniem Bolońskim, pokazuje, że istniejący system z ideą stworzenia ogólnoeuropejskiego systemu nauczania jest zgodny z systemem inżynier/magister. Nauczanie inżynierii rolniczej rozwija się na tle tych tendencji i procesów, k[...]
EN The paper deals with the problem of quality assurance in education of agricultural engineering what is an important prerequisite to keeping the engineering education competitive on international market. General tendencies in development of the curricula, harmonization of engineering education struct[...]
16
44%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Omówiono zakres i stan normalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej. Przedstawiono również program prac prowadzonych w Komitetach Technicznych CEN/TC126 i ISO/TC43/SC2 oraz wynikające z niego kierunki przyszłych prac badawczych.
EN The paper presents the scope and the state of the standardization on the field of building acoustic. The program of works carried out within a framework of Technical Committees CEN/TC126 and ISO/TC43/SC2 as well the directions of future research coming from this program have been shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last