Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent installation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Instalacja elektryczna jest integralną częścią każdego budynku. W nowoczesnym budynku stanowi ona zbiór elementów automatyki połączonych i skonfigurowanych przez projektanta, integratora systemu w celu spełnienia oczekiwań użytkowników. W tradycyjnym wykonaniu poszczególne instalacje są wykonywane o[...]
EN The electric installation is the integrated part of every building. In the modern buildings, electric installation became the collection of automatics elements connected and configurated by designer, system integrators to satisfy clients requirements. The article discusses the components of KNXIEIB [...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Głównym celem artykułu jest przedstawienie problemu zapewnienia efektywnych metod współdziałania człowieka i urządzeń „inteligentnej” instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanych interfejsów naturalnych, wykorzystujących komunikację głosową, wizualną (gesty i obecność), multimedialną: wirtu[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 6 81--83
PL W artykule przedstawione zostało oprogramowanie o nazwie Stardraw Control 2010, które umożliwia wykonanie aplikacji do wizualizacji oraz zdalnego sterowania systemem Budynku Inteligentnego. Nakreślone zostały jego możliwości oraz opisano koszty wykonania niewielkiego programu. Jako podsumowanie wyci[...]
EN Visualisation and remote control of Smart Home system is inevitable part of the entire installation. Except basic functionality it can also double at integration with other devices. However, it is very difficult to find proper and flexible software to execute that. In this paper Stardraw Control 201[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł dotyczy nowoczesnego laboratorium dydaktycznego, funkcjonującego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Laboratorium powstałe w latach 2005–2008 jest ciągle rozbudowywane i modernizowane. Wyposażone jest w kilkanaście stanowisk laboratoryjnych umożliwiających studentom zapoznani[...]
EN The article is devoted to the modern high-tech didactic laboratory at the Electrical Engineering Faculty at Warsaw University of Technology, Poland. The lab was created in 2005–2008 and it is still being modernized and updated. The lab is equipped with numerous laboratory stands, which students use [...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
PL Artykuł dotyczy wpływu założenia instalacji inteligentnej w domu mieszkalnym na rzeczywiste zmniejszenie kosztów utrzymania budynku. Wiele mówi się o nadzwyczajnych właściwościach Systemów Budynków Inteligentnych, jakimi są znaczące oszczędności w zakresie późniejszej eksploatacji. W artykule pokaza[...]
EN The article is devoted to the impact of implementation Intelligent Building System in residential building on real reduction of its energy consumption. A lot has been said about that this solution can help to reduce latter building maintenance costs. This article shows what you can expect by choosin[...]
6
100%
Napędy i Sterowanie
PL Niektóre regiony Europy czeka całkowite wyludnienie. Chodzi tu również o część Polski wschodniej. W celu ożywienia wyludniających się rejonów należy mieszkańcom zapewnić korzystanie z usług na wysokim poziomie, nieodbiegającym od spotykanego w miastach. Jednocześnie można promować energooszczędną go[...]
EN Some regions of Europe will be completely depopulated. It is also part of eastern Poland. In order to enliven depopulated areas, residents should be provided with high-quality services that do not differ from those found in cities. At the same time, you can promote an energy-efficient economy. Obtai[...]
7
100%
Logistyka
2014 nr 6 6971--6976
PL W niniejszym artykule przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego, które zostało wykonane w Katedrze Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej Politechniki Lubelskiej. Stanowisko to zostało wyposażone w elementy automatyki budynkowej MCD Electronics, odpowiednie sensory oraz aktory. Przy użyciu opr[...]
EN The present article describes the structure of a laboratory stand which has been built in the Lublin University of Technology, Department of Electrical and Computer Engineering as well as equipped with MCD Electronics building automation elements, proper sensors and actors. Selected elements of the [...]
8
100%
Elektro Info
2004 nr 6 58-59
9
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem artykułu było przedstawienie możliwości zastosowania systemów magistralnych, np. KNX/EIB, do kontroli mikroklimatu w pomieszczeniach chowu zwierząt. W celu utrzymania właściwych parametrów opisujących mikroklimat w pomieszczeniach gospodarczych (temperatury, czy też natężenia oświetlenia) niez[...]
EN The goal of this paper was to present possibilities of using bus systems, e.g. KNX/EIB, for controlling microclimate in livestock rooms. In order to maintain proper parameters describing microclimate in livestock rooms (temperature, light intensity), microclimate control is essential for those rooms[...]
10
84%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 6 104--110
PL W pracy opisano nowy sposób wyszukiwania, adresowania i uaktywniania urządzeń inteligentnego budynku. W odróżnieniu od klasycznych metod adresowania, zakładających sztywne powiązanie urządzeń sterujących i sterowanych za pomocą jednoznacznych identyfikatorów (tzw. „parowanie” urządzeń), w przedstawi[...]
EN The paper introduces a new way of searching for, addressing, and activating devices of an intelligent building. In contrast to classical methods of addressing, aiming in using hardcoded links among controlled and controlling devices by means of unique identifiers (so called “pairing” of devices), th[...]
11
84%
Elektro Info
2013 nr 7-8 42--45
PL Pierwsze instalacje automatyki budynkowej obsługiwane były za pomocą czujników przyciskowych. Wkrótce pojawiły się piloty IR oraz radiowe. Przełomem było pojawienie się homeserwerów umożliwiających sterowanie za pomocą sieci LAN i Internetu. Rewolucyjną zmianą stało się wykorzystanie iPhonów i smart[...]
EN Firstly building automation and control systems were operated by push-button sensors. Soon IR and radio remote control appeared. Turning point was the appearance of Home Servers, allowing to control installation via LAN and Internet. Breakthrough was usage of iPhones and smartphones in management, c[...]
12
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł ten jest poświęcony inteligentnym budynkom, a w szczególności znajdującym się w nich instalacjom, tj. instalacjom inteligentnym. Przedstawione zostały najczęściej stosowane definicje inteligentnych budynków, a także wymienione zostały różnego rodzaju instalacje znajdujące się w inteligentnyc[...]
EN This paper concerns intelligent buildings, particularly installations inside them, i.e. intelligent installations. Most often used definitions of intelligent buildings have been presented. Different kind of installations within intelligent homes and buildings have been also described. Building manag[...]
13
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 827--836, CD
PL W krajach Unii Europejskiej budynki obecnie zużywają ponad 40% energii, co powoduje, że sektor budownictwa należy do najbardziej energochłonnych obszarów gospodarki w Europie. Wynika to między innymi z rosnącej zasobności społeczeństwa, stosowania urządzeń, które kiedyś były trudniej dostępne dla og[...]
EN The buildings are now the cause of more than 40% of energy consumption in the European Union, what means that the construction sector is one of the most energy-intensive sector of the economy in Europe. This is due to, inter alia, the increasing affluence of society, the consequence of which is the [...]
14
67%
Elektro Info
2016 nr 10 60--63
PL Omówienie podstawowych zalet i wad inteligentnych instalacji przewodowych i bezprzewodowych w obiektach nowych i modernizowanych. W szczególności minimalizacja prac instalacyjnych w przypadku instalacji radiowych i ograniczenia możliwości ich rozbudowy w późniejszym czasie. Większe nakłady na instal[...]
EN Discussion of the basic advantages and disadvantages of wired and wireless intelligent installation in new buildings and retrofits. In particular, minimizing installers work in case of radio systems and reduce the possibility of expansion at a later time. Wire based requires larger investment, but o[...]
15
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 139--143
PL W artykule przybliżono zagadnienie związane z automatyką instalacji elektrycznych stosowaną w budynkach użyteczności publicznej. W celu głębszego poznania tematyki zamieszczono charakterystyki wybranych systemów automatyki instalacyjnej. takich jak BMS, SAP oraz oddymiania parkingów. Omówiono rodzaj[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last