Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 260
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 24 291-301
2
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 3(84) 411-425
EN Contemporary complexity of security environment requires preparation to face various threats of different intensity in the future. In order to counteract these threats successfully, there is a need to integrate operations of separate armed forces services so that they would become combined forces. R[...]
3
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 9 30-31
PL W artykule przedstawiono problematykę rozwoju nowego trendu ekonomicznego – „zielonej” gospodarki, który był m.in. tematem przewodnim w tym roku w kampaniach informacyjnych Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO. Przedstawiono wybrane źródła informacji z zakresu tej tematyki, w tym – zamieszczone w r[...]
EN In the article, the subject of the new economic trend, so-called "green" economy, has been shortly described. This subject was the main theme of this year's information campaigns of the International Labour Organization. The main sources of information on the green economy were presented, among othe[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2006 Nr 1(2) 125-135
PL Artykuł charakteryzuje nowy standard - Otwarte Formaty Dokumentów (ODF), które zdobywają coraz większą popularność, a ostatnio zostały uznane ofi cjalnie w Polsce jako format do wymiany danych w administracji publicznej. Omówione zostały najważniejsze cechy tych formatów i porównano je z dotychczas [...]
EN This article provides a description of Open Document Format (ODF) - a new standard which is constantly gaining in popularity. It has been offi cially recognised in Poland as a data exchange format in Civil Service. The author describes the most important ODF characteristics and compares Open Documen[...]
5
80%
Problemy Jakości
PL Informacja jest jednym z pojęć często używanych w kontekście opisu współczesnego świata, społeczeństwa i gospodarki. W opracowaniu omówiono ewolucję pojęcia informacji i jej rolę w zarządzaniu. Przedstawiono funkcje i grupy informacji w zarządzaniu. Wreszcie, w głównej części pracy, zaprezentowano z[...]
EN Information is one of the common ideas used in a context of describing contemporary world, society and economy. In the paper, the evolution of the concept of information is described, as well as its role in management. Also, functions and groups of information in management are talked over. Then, in[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 24 279-290
EN In the article, some sociological functions of information are discussed: information as a "soft power", its role in creating new cultural facts, a role of information in the integration as well as in creating general opinion in society.
7
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN mation of industrial society into informational one. Although the management of information quality accompanied humanity for ages, it comes into prominence under the circumstances of informational revolution. Informational explosion caused by scientific and technical development has a far-reachi[...]
8
80%
Recykling
2003 nr 2 16-16
PL Często próbując uzyskać informacje na temat otaczającego nas środowiska nie jesteśmy pewni, które i w jaki sposób możemy otrzymać. Tymczasem istnieją jak najbardziej prawne podstawy uzyskania informacji o stanie środowiska naturalnego, które mają charakter publiczny. Ogólne przepisy w tym zakresie z[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 20 7-18
EN The aim of this article is to show the infological approach as part of the ąuality theory of information. It distinguishes between infological and datalogical work area. The infological information is dependent on recipient prior knowledge and his interpre-tation process during the time. Datalogical[...]
10
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Celem artykułu jest porównanie opinii studentów bibliotekoznawstwa i innych kierunków studiów na temat barier informacyjnych, znaczenia i dostępu do potrzebnych źródeł informacji, a także na temat znaczenia czynników ułatwiających poszukiwanie informacji. Badania ankietowe przeprowadzono wśród stude[...]
EN The purpose of this article is to compare the opinions of students of library science to those of students of other fields of study on the subject of information barriers, the meaning and access to the needed information sources as well as the importance of factors facilitating information seeking. [...]
11
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Przedmiotem artykułu jest przedstawienie całościowej koncepcji pojęcia informacji, omówienie pięciu podstawowych jej rodzajów (taksonów) tj.: informacji naukowej, operacyjnej/pragmatycznej, estetycznej/ludy cznej, medialnej i fideistycz-nej ~ jako pochodnych pięciu zasadniczych postaw ludzi ukształt[...]
EN The subject matter of the present paper is presentation of the overall concept of information term, discussing its five basic types (taxons) i.e.: scientific, operational/pragmatic, aesthetic/ludic, media and fideistic information as derivatives of five basic human attitudes shaped in the human spec[...]
12
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 2 51-52
PL Każda działalność obarczona jest ryzykiem. Niemożliwe jest uniknięcie wszystkich zagrożeń, którymi mogą być np. pożar czy kradzież, a coraz częściej także kradzież wartości intelektualnych - różnego typu danych i informacji. Złożoność problemu zagrożeń dotyczącego utraty danych informacyjnych jest b[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1135-1143
EN For today's economy, information is a factor that affects the company's value as much as traditional production factors: capital, or labour. Next to land, labour and capital, information is considered the fourth production factor, performing various functions, dependent on its use, management level,[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 42 229-240
EN Selection sources information to evaluation of solvency is very important. Proper information and receive in due time can indicate firm for bankruptcy. A very important source is cash flow statement and cash flow projection.
15
80%
Informatyka
2000 Nr 4 19-21
16
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Przedstawiono zasadę funkcjonowania oraz strukturę modelu wirtualnej organizacji bazującej na sieciach neuronowych. Zaprezentowano biologiczne analogie między procesami przepływu informacji w wirtualnej organizacji a w informacyjnym systemie organizmów żywych, który jest pierwowzorem dla sieci neuro[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Interwencyjny monitoring obiektów, prowadzony określoną techniką pomiarową, wymaga ustalenia korzystnej struktury sieci geodezyjnej oraz zastosowania odpowiednich metod przetwarzania wyników danych eksperymentalnych w celu pozyskania informacji o związkach przyczynowo-skutkowych zachodzących w obręb[...]
EN The interventional objects monitoring, conducted by the specified measuring technique, requires set-ling an advantageous structure of a geodetic network and applying suitable methods of processing experimental data results to get information on the cause and effect relationships occurring around the[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule omówiono zmianę strategii marketingowej przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Internecie. W fazie początkowej rozwoju sfery e-biznesu, przedsiębiorstwa skupiały się na dostarczeniu możliwie szerokiej grupie odbiorców jak najszerszej informacji o produkcie, ignorując zasad[...]
EN The change of a marketing strategy of e-business companies is discussed in paper. Nowadays, differently than earlier, e-business firms once again are coming back to well-known traditional marketing rules.However, the "soft" marketing factors - like the customers' trust and loyalty - play bigger role[...]
19
80%
Problemy Ekologii
PL Przedmiotem drugiej części artykułu poświęconego ustawie z 9 listopada 2000 o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest omówienie procedur uzyskiwania informacji o środowisku oceny oddziaływania na środowisko planów, programów i przedsięwzięć[...]
EN Part 2 of the article devoted to the act of 9 November 2000 on the access to environmental information and its protection and environmental impact assessment presents a discussion of the procedures for environmental information acquisition, environmental impact assessment of plans, programs and inve[...]
20
80%
Problemy Ekologii
PL Przedmiotem pierwszej części artykułu poświęconego ustawie z dnia 9 listopada 2000 o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest omówienie jej podstawowych założeń, zwłaszcza kluczowego pojęcia znaczącego oddziaływania na środowisko.
EN Part 1 of the article devoted to the act of 9 November 2000 on the access to environmental information and its protection and environmental impact assessments presents a discussion of the basie assumptions of the act, especially the key meaning of environmental impact assessment.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last