Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1015-1019
2
100%
Energetyka
2001 nr 10 628-631
PL Zaprezentowano przebieg badań nad utylizacją popiołów lotnych, (a także po spalaniu fluidalnym), produktów odsiarczania i odpadów przemysłowych. Wskazano na oryginalne technologie uzyskiwania granulatu. Omówiono jego zastosowanie.
EN Presented is course of investigations concerning the utilisation of flue ashes (also after fluidal combustion), de-sulphurisation products and industrial wastes. Original technologies of achieving granulate ara shown. Use of the granulate fis discussed.
3
100%
Karbo
2001 Nr 5 176-182
PL Przedstawiono dyskusję nad ostatnio przygotowanym polskim projektem uregulowań o odpadach, szczególnie w aspekcie uwarunkowań i możliwości firm, które w swojej działalności produkcyjnej bazują pozyskiwanych z zewnątrz różnorodnych półproduktach i produktach, zalifikowanych zgodnie z obowiązującą ust[...]
EN The authors presented a discussion on the recently prepared Polish draft of legal regulations on wastes, especially in the context of conditions and possibilities of the companies that base, in their production activity, on retrieved from outside various semi-products or products qualified in confor[...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 4 137-137
5
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The present work describes the application of Supported Liquid Membrane (SLM) technology towards the removal and recovery of a cationic dye (Methylene Blue) from aqueous solutions. Natural and non-toxic vegetable oils have been impregnated on microporous polymeric films of polyvinylidene fluoride (P[...]
6
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
1998 R. 15 77-84
PL Z przeróbką każdego surowca wiąże się powstawanie odpadów. Wciąż wzrastająca ich ilość jest jednym z wielu problemów współczesnego przemysłu. Niewłaściwa gospodarka związana z możliwością deponowania bądź wykorzystania odpadów prowadzi do skażenia gleb, wód i powietrza. Najczęstszym dotychczas kieru[...]
EN Processing of every raw mineral must result in some kind of waste. Its increasing amount is one of the serious problems of modern industry. Erroneous management connected with its deposition or utilisation leads to the pollution of soil, water and air. Dumping has been the most common practice. Howe[...]
7
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/1 127-132
PL W artykule wskazano rozmiar i wpływ powstających odpadów przemysłowych zawierających związki chromu, zarówno na człowieka, jak i środowisko naturalne. Opisano metodykę badań chemicznych odpadów stałych i ich wyciągów wodnych, służących do oceny stopnia toksyczności danego odpadu. Przedstawiono sposó[...]
EN The magnitude and influence of industrial waste with chromium content on human organisms and natural environment have been presented in this paper. There were shown the methods of analysing the chemical solid waste and its water extracts with the objective to establish the toxicity of a given waste.[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 27-28
EN Conditions of heavy metals leachability in industrial waste were described. Research were focused on particle size and their influence on leaching tests. Study concerns the following elements: Cd, Cu, Cr, Pb, Zn.
9
88%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 439-448
PL Organiczne związki chloru zwykle są klasyfikowane jako wysoce toksyczne dla organizmów żywych, a także trudno ulegające biodegradacji. W krajowym przemyśle są one produkowane jako półprodukty lub wyroby finalne w setkach tys. ton rocznie, metodami zwykle powodującymi jednoczesne powstawanie gazowych[...]
EN Activity of a monolithic catalyst containing platinum (0.09%) and rhodium (0.04%) was investigated in the oxidation process of chloroorganic compounds, e.g. tetrachloromethane, 1,1,1-trichloroethane and 1,1,2,2-tetrachloroethane, occurring In wastes from vinyl chloride production. The temperature ra[...]
10
88%
Karbo
2006 Nr 3 177-182
PL Z danych GUS wynika, że największe ilości odpadów, w stosunku do ilości wytworzonej w Polsce, powstają właśnie na terenie województwa śląskiego. O ilości i składzie odpadów przemysłowych można wnioskować już na podstawie profilu danej gałęzi przemysłu lub rodzaju produkcji. Największa ilość odpadów [...]
EN Upon year-books of Mainly Department of Statistic, beside quantity of industrial wastes products in Poland, lost of smth. generated in Silesian region. Trades which generated most of all and unimportant industrial wastes in Silesian area were discussed in this article. Article likewise include infor[...]
11
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 6 219-222
EN Sewage treatment plant diagram. Electrical energy consumption in the plant. Flow of treated sewage, BZT5 of raw and treated sewage annually.
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Publikacja prezentuje źródła i sposoby wykorzystania najważniejszych odpadów przemysłowych do produkcji kruszyw, jak również podstawowe kierunki ich wykorzystania. Zagadnienie to zostało poddane obszernej analizie w odniesieniu do dwóch najważniejszych grup: z odpadów powęglowych i żużli hutniczych.[...]
EN The paper presents spurces and ways of utilization of the main industrial wastes for aggregates production, as well as the basic directions of utilization of such aggregates. The detailed analysis was given for the two main groups of such aggregates: from coal wastes and from metallurgical slag. Mor[...]
13
75%
Ekologia i Technika
PL Celem pracy była analiza zmian zachodzących w latach 1999-2008, w zakresie gospodarki ściekowej w podregionie ostrołęcko-siedleckim na tle województwa mazowieckiego. Badaniem objęto dane dotyczące gospodarki ściekowej, prowadzonej na terenie podregionu ostrołęcko-siedleckiego i całego województwa ma[...]
EN The aim of the paper was to analyse changes with regard to sewage management in Ostrołęka -Siedlce subregion in relation to Mazovian voivodeship in 1999-2008. The studies were carried out on data regarding sewage management in Ostrołęka - Siedlce subregion and in Mazovian voivode-ship, on population[...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
PL Oczyszczalnie ścieków przemysłowych są często bardzo skomplikowanymi obiektami z uwagi na wielość stosowanych procesów technologicznych, a także złożony skład ścieków. Stąd prawidłowe funkcjonowanie takich obiektów wymaga uwzględnienia szeregu aspektów technologicznych, technicznych i organizacyjnyc[...]
15
75%
Chemik
PL Scharakteryzowano odpady przemysłowe powstające w produkcji kwasu siarkowego, omówiono negatywny ich wptyw na środowisko, wskazano kierunki i metody skutecznego ograniczania wielkości tych odpadów i eliminowania ich niekorzystnego wpływu na ekosystem.
EN Industry wastes from sulfuric acid production were characterized, negative influence on environment, directions and methods ol wastes dimension effective limitation and elimination of theirs unfavorably influence on ecosystem were pointed.
16
75%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2004 T. 9, z. 2 201-210
PL Publikacja stanowi skondensowany opis głównych założeń, wykorzystanych metod oraz uzyskanych przez autorkę wyników badań zawartych w pracy magisterskiej, w której przedstawiono kilka sposobów zastosowania metod geoinformatycznych dla opisania zanieczyszczeń środowiska, oszacowania kondycji środowisk[...]
EN The publication is the condensed description of the main assumptions, using methods and received results in master's thesis, in which the author showed a few ways of using the geoinformatic methods and materials to describe environmental pollution, to estimate the condition of environment and of inh[...]
17
75%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
PL Zastosowanie typowych dla ceramiki procedur technologicznych i nowych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń zostało zaproponowane do zastosowania w dziedzinie utylizacji odpadów przemysłowych. Technologie mieszania i granulacji zostały szczegółowo omówione jako podstawowe operacje w tym zastosowaniu. M[...]
EN Applying the new construction of machinery and typical ceramic technologies in the processes of industrial waste utilization has been proposed in this article. The basic technological operations are; modern intensive mixing procedure and pelletisation. For treatment of very wet and hazardous waste m[...]
18
75%
Polityka Energetyczna
PL Szybki rozwój cywilizacyjny i wzrastający standard życia społeczeństwa powodują zwiększającą się dynamicznie ilość odpadów zarówno przemysłowych, jak i komunalno-bytowych. Obecnie w rozwiniętych krajach świata stosowanych jest wiele, ciągle unowocześnianych, technologii utylizacji odpadów komunalnyc[...]
EN The progress of civilisation and progressive standard of life society causes increasing amount of municipal and industrial wastes. Presently in developed countries, there are a number of municipal waste utilisation technologies currently employed that are constantly improved and updated. The most po[...]
19
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przedmiotem pracy były dwa różne odpady przemysłowe składowane na terenie zakładu chemicznego: zużyta w procesie elektrolizy solanki metodą rtęciową elektroda grafitowa i przepracowany katalizator rtęciowy na węglu aktywnym po syntezie chlorku winylu. Wymienione odpady charakteryzowały się dużą niej[...]
EN The research was carried out on two different industrial wastes deposited on the premises of a chemical plant: used graphite electrode after electrolysis of brine applying the mercury-cathode method and coal catalyst past the usage period after the synthesis of vinyl chloride. The need for utilizati[...]
20
75%
Karbo
2002 Nr 7 210-215
PL Zagrożenie radiacyjne pochodzące od sztucznych izotopów promieniotwórczych jest podstawowym obszarem zainteresowania ochrony radiologicznej. Mniejszą uwagą poświęca się zagrożeniu pochodzącemu od naturalnych izotopów promieniotwórczych. Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych w skorupie zie[...]
EN The science of radiological protection and international rules regimes has evolved to ensure safety in the use of artificial sources exposure. Less attention has been given to exposures that can occur as a result of the use of naturally radioactive materials. The levels of naturally occurring radioa[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last