Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 230
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  induction heating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 251-259
PL Jednym ze sposobów korygowania rozkładu temperatury powierzchni nagrzewanego wsadu o złożonych kształtach jest zmiana częstotliwości źródła zasilania. Metoda ta umożliwia uzyskanie dużej równomierności nagrzewanie powierzchni wsadów wklęsło-wypukłych, jak np. koła zębate. Prowadzi ona do relatywnie [...]
EN One way to adjust the surface temperature distribution of induction heating charge of complex shapes is to change the frequency of the power supply. This method allows a very high uniformity of heating of the surface of the convex-concave charges such as gear wheels. In this paper, using the 3D simu[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 159-166
PL Praca zawiera wyniki eksperymentu numerycznego porównującego różne sposoby obliczeniowego wyznaczania współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję. Modelem obliczeniowym była nagrzewnica cylindryczna ustawiona pionowo nagrzewająca wsad stalowy niemagnetyczny. Współczynniki konwekcji wyznaczono za po[...]
EN The paper presents the results of numerical experiment comparing different computational methods for determining the convection heat transfer coefficient. The calculation model was a cylidrical induction heater positioned vertically heating a charge made from non-magnetic steel. Convection coefficie[...]
3
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
4
99%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2002 Z. 40 9-16
PL W pracy przedstawiono ocenę wpływu niesymetrii cylindrycznego układu grzejnego na proces nagrzewania indukcyjnego wsadu.Analizowano różne warianty geometrii układu ze szczególnym uwzględnieniem jego niesymetrii. Do symulacji procesu nagrzewania wykorzystano profesionalny pakiet Flux3D, służący do o[...]
EN An assessment of the influence of the cylindrical heating system asymmetry on the induction heating process of a ferromagnetic and nonmagnetic charge has been preernted in the paper. Various geometries of the system have been analyzed with special emphasis on its asymmetry. The professional packade [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2013 z. 125 175--184
PL We współczesnych instalacjach nagrzewania indukcyjnego energo-elektroniczne źródła zasilania oparte o tranzystory mocy stanowią grupę dominującą. W pracy przeanalizowano symulacyjnie współpracę dwóch typowych indukcyjnych układów grzejnych z napięciowym falownikiem rezonansowym. Symulację oparto o s[...]
EN In modern system of induction heating the power electronic transistor inverter are usually used. In the paper the cooperation of two typical inductor-charge systems with series inverter was analysed. The influence of temperature changing of charge parameters has been taken into account.
6
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2013 z. 125 71--78
PL W celu efektywnego przekazywania energii z generatora do indukcyjnie nagrzewanego wsadu stosuje się pasywne układy dopasowujące impedancje obciążenia. Powszechnie stosowanym w tym celu jest transformator dopasowujący. W artykule zostały przeanalizowane inne rozwiązania zawie-rające elementy pasywne [...]
EN Usually effective energy transfer from generator to the induction heated load need matching circuit. Well known way to achieve it is the matching transformer. In this article was presented another solution containing simple elements like inductancs and capacitors.
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 325-327
PL Przy braku wiarygodnych danych literaturowych wyznaczenie charakterystyk materiałowych wsadu wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Rozwiązania tego zagadnienia można poszukiwać również w metodzie optymalizacyjnego określenia charakterystyk materiałowych, wykorzystując w tym[...]
EN In many cases it is impossible to find in accessible references the credible information about charge material properties. In such situation the material properties of the charge should be experimentally determined before the computer simulation, which can be difficult and expensive. In other way it[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 137-147
PL W artykule przedstawiono projekt i metodę realizacji bezprzewodowego zasilania układu wzbudników wykorzystywanych do nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego, będącego elementem maszyny papierniczej. Zaproponowane rozwiązanie daje możliwość dostarczania mocy grzejnej w sposób elasty[...]
EN In the paper the design and implementation of wireless supply of inductors used for induction heating of the rotating steel cylinder. Such cylinders are often an important component of paper making machines. Proposed solution allows the heating power to be dissipated in cylinder mantel in a flexible[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 241-249
PL Liczba zastosowań nagrzewania indukcyjnego znacznie wzrosła w stosunku do stanu sprzed kilku lat. Oprócz zwiększenia zakresu typowych zastosowań oraz upowszechnienia grzejnictwa w aplikacjach bytowych, istnieje szereg zastosowań nowych, w których dotychczas wykorzystywano inne metody elektrotermiczn[...]
EN The utility and the number of applications of induction heating systems increases in last time. In the article, new induction furnace for thermal depoly-merization was described. The general concept of heating system and the measurement results of physical model of device were discussed. Some aspect[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 223-230
PL Tematem opracowania jest wielomodułowy falownik napięcia z rezonansem szeregowym, w którym można uzyskać częstotliwości prądu rzędu kilkudziesięciu kiloherców przy zastosowaniu tyrystorów szybkich. Istotne jest zastosowanie odpowiednich indukcyjności dodatkowych, co umożliwia znaczne wydłużenie czas[...]
EN The subject of the paper is a multi-module voltage-fed thyristor inverter with series resonance, which enables obtaining output current frequencies of the order of dozens of kilohertz using fast SCRs. A crucial thing is using proper additional inductances, which make it possible to considerably leng[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 113-123
PL W artykule przedstawiono metodę realizacji i wyniki regulacji dwustawnej temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego, nagrzewanego indukcyjnie ruchomymi wzbudnikami. Szczególny nacisk położono na zapewnienie równomierności rozkładu temperatury wzdłuż tworzącej walca podczas doprowadzani[...]
EN In the paper the implementation and results of on-off temperature control of the rotating steel cylinder heated by induction using moving inductors have been presented. The main focus was drawn to the uniformity of temperature distribution on cylinder surface in various phases of the heating process[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 125-135
PL W artykule przedstawiono możliwość regulacji PI temperatury powierzchni nagrzewanego indukcyjnie ruchomymi wzbudnikami obracającego się walca stalowego. Na bazie doświadczeń symulacyjnych wykonanych z użyciem modelu numerycznego obiektu dokonano identyfikacji jego właściwości dynamicznych, syntezy u[...]
EN In the paper the possibility of PI control of surface temperature of induction heated rotating steel cylinder with moving inductors has been presented. The controller design procedure was supported by simulations using numeric model of the heated cylinder. The dynamic properties of the plant were de[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 39-46
PL W artykule zaprezentowano metodę stabilizacji mocy grzejnej w nagrzewaniu indukcyjnym wirującego walca stalowego kilkoma wzbudnikami zasilanymi generatorami w.cz. Zaproponowano sterowanie generatorami w układzie sprzężenia zwrotnego z pośrednim pomiarem mocy i z wykorzystaniem wielokanałowego komput[...]
EN In the paper the method of power stabilization for high frequency generator has been proposed. The set of such generators are used for induction heating of rotating steel cylinder. Closed loop control with indirect power measurement has been implemented within computer-based data acquisition and pro[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 31-38
PL Nieruchome, umieszczone w regularnych odstępach wzbudniki służące go nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca stalowego nie zapewniają wymaganego przez nowoczesne technologie dostatecznie równomiernego profilu temperatury wzdłuż jego tworzącej. W artykule zbadano wpływ poruszających się wzdłu[...]
EN Fixed, placed at regular intervals inductors for induction heating of a rotating steel cylinder do not provide for required modern technology, sufficiently uniform temperature profile along cylinder axis. The article examines the influence of moving inductors along the cylinder axis to reduce the pi[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 23-30
PL Dokładność procesu symulacji pracy indukcyjnego układu grzejnego jest w oczywisty sposób uwarunkowana znajomością charakterystyk temperaturowych szczególnie materiału wsadu. Bazowanie na danych literaturowych okazuje się często bardzo zawodne, a to z jednej strony z powodu dużego wpływu dodatków sto[...]
EN The knowledge about charge material parameters in the function of the temperature has a significant role in the simulation of the induction heating systems. The material properties of the charge should be experimentally determined before the computer simulation, which can be difficult and expensive.[...]
16
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 5 328-329
PL W pracy przedstawiono metodę pozwalającą oszacować wartość współczynnika konwekcji dla nagrzewanego indukcyjnie wsadu walcowego. Podano zależność współczynnika konwekcji od temperatury powierzchni zewnętrznej nagrzewanego wsadu.
EN In the paper the method allows to estimate convection coefficient of induction heated cylindrical charge has been presented. The convection coefficient dependence on the temperature of induction heated charge has been given.
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 163-170
PL Symulacja procesu nagrzewania indukcyjnego jest zagadnieniem złożonym, które powinno obejmować zarówno analizę problemów elektrycznych, cieplnych, jak i metalurgicznych. Wśród problemów elektrycznych na plan pierwszy wysuwa się zagadnienie symulacji pracy indukcyjnego układu grzejnego. Jest ono zazw[...]
EN The simulation of the process of the induction heating is a complex technical problem which require both analysis of electric, thermal, as well as metallurgical one. For electric problems the simulation of the induction heating system is special important. It is usually get only for the simulation o[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 171-177
PL Artykuł dotyczy modelowania numerycznego procesu nagrzewania indukcyjnego. W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji wzbudników jedno- dwu- i trójwarstwowych. Celem optymalizacji była maksymalizacja sprawności elektrycznej. Obliczenia prowadzono jako trójwymiarowe, uzwojenia wzbudnika modelowano ja[...]
EN The article deals with numerical modeling of induction heating. Results of optimization calculations of one- two- and three-layer inductors were presented in the work. The optimization was aimed to increase the electrical efficiency of the heater. The calculation models of the heaters were three-dim[...]
19
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 212-215
PL Znajomość charakterystyk temperaturowych parametrów materiałowych wsadu ma zasadniczy wpływ na dokładność symulacyjnych obliczeń indukcyjnego układu grzejnego. Przy braku wiarygodnych danych literaturowych wymaga to przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Rozwiązania tego zagadnieni[...]
EN fundamental influence on the accuracy of simulation calculations of the induction heating system has the knowledge of thermo-electrical material properties of the charge. At the lack of credible reference data it requires conducting specialist laboratory examinations. In other way it can be realised[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 118 127-134
PL Przy braku wiarygodnych danych literaturowych wyznaczenie charakterystyk materiałowych wsadu wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Rozwiązania tego zagadnienia można poszukiwać również w metodzie optymalizacyjnego określenia charakterystyk materiałowych, wykorzystując w tym[...]
EN In many cases it is impossible to find in accessible references the credible information about charge material properties. In such situation the material properties of the charge should be experimentally determined before the computer simulation, which can be difficult and expensive. In other way it[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last