Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inclination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 732-740
PL W pracy przedstawiono metody estymacji przechyłki torów kolejowych podczas ruchu z dużą prędkością. Realizowane jest to dwutorowo. Raz poprzez pomiar odpowiedniej składowej przyspieszenia ziemskiego, na platformie umieszczonej na pojeździe, przy uwzględnieniu działającego przyspieszenia bocznego wyn[...]
EN The article presents methods for track cross inclination estimation, performed during high speed motion of the vehicle. The process is realized in two phases. The first phase is the measurement of the appropriate gravity vector component, performed on vehicle located platform, while the transversal [...]
2
100%
Machine Graphics and Vision
EN In the paper we propose a new method for determining the inclination angle of microtubules. The method allows us to obtaining an angular inclination histogram, taking into account the area of microtubules rather than their number only. We present two kinds of microtubule approximation: global and lo[...]
3
100%
Geology, Geophysics and Environment
2016 Vol. 42, no. 1 124--125
EN Сarbon isotopic composition of Late Jurassic sediments displays a trend of 13 C depletion in the World ocean. Meanwhile, depending on local paleogeographical conditions, δ 13 C curves for different palaeoprovinces differ in inclinations and absolute values (Nunn & Price 2010). That is why a separate[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 201--204
PL W artykule porównano wydajność systemów fotowoltaicznych o różnej orientacji w warunkach pracy zewnętrznej podczas pięcioletniej ich aktywności na terenie Słowenii. Badano cztery różne systemy fotowoltaiczne z tym samym monokrystalicznym modułem krzemowym. Wpływ orientacji i odchylenia na wydajność [...]
EN This paper compares the efficiency of different orientations of photovoltaic systems under outdoor conditions over the five-year period in Slovenia. The four different photovoltaic systems were analysed with the same mono-crystalline silicon solar modules. The impact of orientation and inclination o[...]
5
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 2 203-211
PL Badaniom poddano 210 próbek materiału roślinnego i glebowego (głównie gleby brunatne) z użytków zielonych położonych w paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Materiał badawczy był zróżnicowany pod względem warunków siedliskowych (wysokość nad poziomem morza 360-960 m; pH gleby 3,59-6,53; udział traw[...]
EN In the Radziejowa mountain range in the Beskid Sądecki Mts 210 samples of plant material were collected from grasslands (mainly brown soil). The material originated from diversified habitat conditions (altitude 360-960 m a.s.l., pH 3.59-6.53; share of grasses in sward 6-87%). Plant communities were [...]
6
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Wpływ nachylenia poprzecznego płaszczyzny roboczej sita skutkuje rosnącą asymetrią rozkładu masy przesianej. Rozkład masy przesianej w nachyleniu wzdłużnym opisuje statystyczny rozkład Gamma. Wzrost nachylenia ß- skutkuje pogorszeniem rozkładu masy przesianej.
EN Transverse inclination of sieve working plane increases sieved mass distribution asymmetry. Statistical gamma distribution characterises sieved mass distribution for longitudinal inclination. Increase of ß- inclination results in deterioration of sieved mass distribution.
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych-polowych sita dwupłaszczyznowego zamontowanego w kombajnie zbożowym. Badania przeprowadzono w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego na polach o nachyleniu do 15°. Pobierano próby ziarna w warunkach jazdy kombajnu pod górę, przy nas[...]
EN The paper presents the results of field investigation of the operation of a two-plane sieve mounted in a combine harvester. The testing was carried out on farms located in the Lower Silesia province, in the fields, the slope of which did not exceed 15°. Samples of seeds were taken when the combine h[...]
8
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Analiza wzdłużnego rozkładu przesiewalności wykazała, że wzrost nachylenia płaszczyzny głównej sita żaluzjowego (nachylenia terenu), skutkuje pogorszeniem rozkładu przesiewalności. Eksploatacyjnym skutkiem pogorszenia przesiewalności może być wzrost strat ziarna.
EN Analysis of longitudinal sievability distribution has proven that the increase of shutter screen principal plane inclination (site sloping) results in deterioration of sievability distribution. As regards screen operation, sievability deterioration may result in increased grain losses.
9
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 3 33-39
PL W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania nad koncepcją eksperymentu badawczego wykorzystania sita sekcyjnego o zmiennej geometrii na przykładzie sita żaluzjowego, które jest zastosowane w kombajnie zbożowym pracującym w warunkach nachylenia terenu.
EN In the article one introduced theoretical considering over the conception of the experiment of exploratory using of the sectional sieve about the changeable geometry on the example of the blind sieve which is applied in the working harvester-thresher conditioned of the slope of the ground.
10
63%
Journal of Sustainable Mining
EN The results of marking average courses of subsidence measured on the points of measuring line no. 1 of the “Budryk” Hard Coal Mine, set approximately perpendicularly to a face run of four consecutively mined longwalls in coal bed 338/2 have been presented in the article. Smooth splines were used to [...]
11
63%
Przegląd Górniczy
2017 T. 73, nr 1 48--58
PL Tolerancje wykonawcze budowli (wymiary) są funkcją jej części składowych; cegły bądź innych elementów prefabrykowanych oraz sposobu ich montażu. Deformacje podłoża spowodowane na przykład eksploatacją górniczą, wywołują deformacje obiektu budowlanego. Rektyfikacja powoduje przywrócenie prawidłowych [...]
EN Executing tolerances of structures (dimensions) are function of their components; brick or other prefabricated elements and the method of assembly. For example, the deformation of the ground caused by mining activities results in deformation of buildings. Rectification restores the proper qualities [...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 6 137--142
PL Przedstawiono wyniki dotyczące badań przesiewalności ziarna pszenicy na sicie żaluzjowym daszkowym. Daszki sita były ustawione pod kątem 5°, 10°, 15°. Stwierdzono, że zmiana nachylenia daszków sita nie pogarsza warunków separacji masy zbożowej.
EN Investigation results dealing with the screening of wheat grain on a shutter-canopy sieve were presented. The sieve canopies were positioned at inclination angles of 5, 10 and 15 deg. It was stated that changing of the canopy inclination angle did not impair the conditions of wheat grain screening.
13
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Odchylenie okien i szyb zespolonych od pozycji pionowej pogarsza ich izolacyjność cieplną (współczynnik przenikania ciepła Ug i Uw). Ponieważ laboratoria zwykle są wyposażone w aparaturę umożliwiającą badanie szyb i okien usytuowanych w pozycji pionowej, dlatego w niniejszym artykule zaproponowano p[...]
EN Deviation of windows and insulation glass units from vertical position causes deterioration of their thermal insulation (thermal transmittance Ug and Uw). Because laboratories are usually equipped — with apparatus for testing glazing and windows in vertical position, therefore in this paper, the s[...]
14
51%
Inżynieria Mineralna
PL W projekcie linii energetycznych zlokalizowanych na terenach eksploatacji górniczej należy uwzględnić wpływ i zagrożenia wynikające z lokalizacji. Artykuł jest poświęcony wpływie górnictwa podziemnego na linie przesyłowe wysokiego napięcia. Przedstawiono obliczenia teoretyczne dla przypadku rzeczywi[...]
EN The line structures situated in the undermined area are impacted and endangered by the underground mining. The present article focuses on impacts of mining on the high voltage transmission lines. Theoretical calculations are illustrated by a practical example for specific conditions including the ev[...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 17--22
PL Przedstawiono wyniki badań potwierdzających zróżnicowany wpływ kierunku nachylenia sita daszkowego na przepustowość i czystość przesianego ziarna. Stwierdzono korzystny wpływ daszkowego ukształtowania powierzchni sitowej w zakresie kątów nachylenia poprzecznego α = 5°-15°.
EN The results of research confirm the diversity of an inclination influence of canopy sieve on the throughput and achieved grain cleanness. A good influence of canopy shape surface of the sieve was confirmed in the field of inclination angles α = 5-15°.
16
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 82--83
17
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 7--8
18
51%
Materiały Budowlane
2019 nr 7 36--37
19
51%
Acta Geophysica
2018 Vol. 66, no. 5 1047--1062
EN In this paper, we present an analysis of borehole seismic data processing procedures required to obtain high-quality vertical stacks and polarization angles in the case of walkaway VSP (vertical seismic profile) data gathered in challenging conditions. As polarization angles are necessary for more a[...]
20
45%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 8 192--203
PL W artykule przedstawiono algorytmy do prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię. Rezultatem obliczeń są przebiegi zmienności wskaźników deformacji w funkcji czasu. Przedstawiono przykłady obliczeniowe typowych, używanych najczęściej w praktyce wskaźników deformacji wraz z charakte[...]
EN The article presents algorithms for the prediction of mining exploitation influence on the surface. The result of calculations are the courses of variability of deformation indices in the function of time. Calculation examples of typical most frequently used in the practice deformation indices toget[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last