Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 539
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2010 No. 16 99-108
EN The task of the ship immune system is to differentiate self objects, i.e. objects that are not dangerous to our ship, from other objects that can be a potential threat. To perform the task the system makes use of a set of detectors. The detectors imitate signatures of non-self objects and they are g[...]
2
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Adaptive pole-placement control for the plant with unknown orders and coefficients of its model is presented in the paper, in an on-line approach. In order to adapt to the plant, the considered controller changes its structure and parameters, along with the identification process. In order to combin[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 3 667-693
PL W artykule przedstawiono zastosowanie sieci neuronowych w wybranych zagadnieniach dynamiki konstrukcji: 1) wykrywanie uszkodzeń w elementach prętowych na podstawie propagacji fali, 2) dostrajanie modeli MES ram portalowych, 3) wykrywanie pustki i dodatkowej masy w drgającej płycie wspornikowej, 4) m[...]
EN Some problems of neurocomputing in the dynamics of structures are presented: 1) damage detection using wave propagation, 2) updating of portal frames finite element models, 3) detection of the void and additional mass in cantilever plates, 4) neural network modelling of an "artificial boundary condi[...]
4
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN This Paper presents a methodology for estimating the parameters of stochastic differential equation (SDE) driven by froctional Brownian motion (fBm). The main idea is connected with simulated maximum likelihood.To develop the methodology, two iimportant questions, namely how to generote fBm sample p[...]
5
100%
Computational Methods in Science and Technology
EN The article presents use of PNN to identify ship’s radio stations. Two methods of PNN acceleration are included. The first one is a combination of PNN and Kohonen neural network. The task of Kohonen neural network is to roughly classify radio station. The final identification is performed by PNN. Th[...]
6
100%
Systems Science
EN The subject matter of the investigation is a barrier in the functioning of certain inventory system whose input is a non-aggregated dynamic-parameter process. The author derives relations between the distributions of the probability of an upper-limit barrier in subsystem L, on the one hand, and the [...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono badania związane z zastosowaniem algorytmów genetycznych do identyfikacji parametrów schematu zastępczego silnika obcowzbudnego prądu stałego. Przedstawiono trzy metody identyfikacji. Pierwsza z nich bazuje na czujnikach: prądu i prostym czujniku prędkości (wykorzystywany do po[...]
EN The paper deals with the application of genetic algorithm to the parameter identification of DC motor drive based on easy measurable motor variables. Three identification methods of the electro-magnetic as well as mechanical motor parameters were discussed. The first one is based on current and simp[...]
8
80%
Journal of KONES
EN The knowledge of the dynamic stat and structure of the system allows desercribing its behaviour, and allows creating prognosis models of the system behaviour in the function of dynamic evolution time, based on the model of the technical state symptoms growth. Most often, however, there are no known [...]
9
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 12 168-172
PL Artykuł przedstawia przykład identyfikacji parametrów manipulatora o trzech stopniach swobody. W identyfikacji wykorzystano opracowane filtry różniczkujące. Zastosowano metodę identyfikacji, która nie wymaga rozwiązywania układu równań różniczkowych tylko użycia zróżniczkowanych sygnałów. Metoda ide[...]
EN The paper presents an example of solving the parameter identification problem in case of robot with three degrees of freedom has been also presented. The identification has been performed with the use of elaborated differential filters. The applied identification method does not require differential[...]
10
80%
Systems Science
EN In this paper, an application of the sensitivity equation approach for parameter identification of a hybrid model for industrial methanation process for ammonia production is presented. A hybrid model structure for chemical process is introduced. The computer simulation tests for hybrid model identi[...]
11
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 4 805-822
PL W pracy opisano (uogólniony) model dynamiczny liniowego tłumika magnetoreologicznego uwzględniający wpływ fluktuacji pola magnetycznego w szczelinie roboczej na siłę tłumienia. Wykazano, że model ten dokładniej odzwierciedla rzeczywiste zachowanie tłumika w porównaniu z modelem sformułowanym przez S[...]
EN The paper investigates a generalized model of a magnetorheological fluid damper (MRD). Rheological behaviour of MR fluids is described and so is the Spencer model taking into account the effects of magnetic field fluctuations in the MRD gap on the magnitude of damping force. It is demonstrated that [...]
12
80%
Oceanological Studies
EN Generic composition and metabolic activity of neustonic and planktonic bacteria inhabiting seawater in the region of the Gdansk Deep were determined. In each of the studied water layers, bacteria of the Flavobacterium-Cytophaga group domi-nated, while bacteria of the Micrococcus, Acineto-bacter, Bac[...]
13
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Artykuł jest poświęcony zagadnieniom identyfikacji parametrów modelu w skali mikro w ujęciu wieloskalowym. Pozwala to uwzględnić wpływ parametrów materiałowych oraz geometrycznych w skali mikro na rozwiązania w skali makro. Rozwiązanie zagadnienia identyfikacji umożliwia określenie parametrów strukt[...]
EN The paper is devoted to identification problems in multiscale modeling in stochastic conditions. The multiscale modeling is able to take into account materials or geometrical effects which occur in microscale and obtain more precise results in macroscale analysis. The identification allows to evalua[...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 208-212
PL W pracy rozważono model dynamiki manipulatora o dwóch stopniach swobody napędzanego silnikami elektrycznymi prądu stałego. Zaprojektowano algorytm identyfikacji parametrów modelu wykorzystujący metodę najmniejszych kwadratów. Pochodne sygnałów mierzonych wyznaczono za pomocą opracowanych filtrów róż[...]
EN In the paper the model of two degree of freedom robot manipulator driven by DC electric motors is analyzed. The parameter identification algorithm based on linear parametrization of the manipulator model and the least square criteria is developed. The desired derivatives of measured signals are esti[...]
15
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 1 189-211
PL W pracy przedstawiono krótki opis metody identyfikacji parametrów modeli dynamicznych układów nośnych obrabiarek budowanych w konwencji metody sztywnych elementów skończonych. Identyfikację prowadzi się na podstawie wybranych punktów z wyznaczonych doświadczalnie charakterystyk amplitudowo-częstotli[...]
EN In the paper a short description of the identification method of parameters of machine tool supporting system dynamic models, constructed according to the rigid finite element method convention is given. The identification is carried out on the basis of selected points of the experimentally determin[...]
16
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule przedstawiono bibliotekę Optim, dedykowaną obliczeniom inspirowanym biologicznie. Biblioteka ta jest dedykowana do stosowania w inżynierskich zadaniach optymalizacji. W artykule przedstawiono optymalizację jedno i wielokryterialną z użyciem algorytmów ewolucyjnych. Przedstawiono również z[...]
EN The paper is devoted to engineering applications of Optim library. The library, created by paper authors, is devoted to bioinspired optimization algorithms. The Optim contains classes for optimization with use of evolutionary algorithm (single and multiobjective optimization), artificial immune syst[...]
17
80%
Górnictwo i Geologia
2010 T. 5, z. 4 159-168
PL Podmioty, które używają substancji kontrolowanych, mają obowiązek prowadzenia ich ewidencji. Podmioty, które wprowadzają do obrotu produkty, urządzenia i instalacje zawierające substancje kontrolowane, mają obowiązek ich oznakowania. Obowiązków jest wiele, a wywiązywanie się z nich jest nadzorowane [...]
EN Operators who use controlled substances are required to keep records of controlled substances. Operators who market the products, equipment and installations containing controlled substances are required to label their. There are many responsibilities, and meeting them is controlled by the environme[...]
18
80%
Metrology and Measurement Systems
EN A method of global parametric fault diagnosis in analog integrated circuits is presented in this paper. The method is based on basic features calculated from a circuit under the test's time domain response to a voltage step, i.e. locations of maxima and minima of the circuit-under-test response and [...]
19
80%
Systems Science
EN The goal of the investigation is the quantitative identification of a barrier in the functioning of a certain inventory system whose input is a non-aggregated process controlled by the parameters of the functioning of the transport subsystem and the parameters of the process of product supply to sto[...]
20
80%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 2 349-354
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last