Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrauliczne szczelinowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2
100%
Nafta-Gaz
2005 R. 61, nr 12 531-537
PL Filtracja cieczy szczelinującej w trakcie zabiegu hydraulicznego szczelinowania jest podstawowym parametrem zabiegowym. Wpływa ona w sposób znaczący na geometrie szczeliny, stopień uszkodzenia złoża filtratem, efektywność płynu szczelinującego, efektywność ekonomiczną zabiegu itd. Znajomość wielkośc[...]
EN Fluid loss is one of the most important parameter during hydraulic fracturing treatment. Fracture geometry, fracture face damage, fluid and treatment efficiency strongly depend on fluid loss. It is fundamental information during fracturing designing . In this paper filtration of fluid loss measureme[...]
3
100%
Nafta-Gaz
2000 R. 56, nr 9 498-501
PL Pięć lat temu, wspólnym wysiłkiem PGNiG S.A oraz IGNiG powstało nowoczesne laboratorium Stymulacji Wydobycia. Światowej klasy sprzęt laboratoryjny umożliwił sukcesywne wdrażanie nowoczesnych technologii zabiegowych do praktyki przemysłowej. Wśród wielu prac realizowanych w ramach zleceń PGNiG i bada[...]
EN A new Stimulation Laboratory was established five years ago as a result of the cooperation between Polish Oil and Gas Company and Oil and Gas Institute. World-class laboratory equipment let us to introduce new stimulation technologies into our industry. New fracturing and acidizing fluids were prepa[...]
4
75%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 1 42--50
PL W większości przypadków wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych jest ekonomicznie nieopłacalne bez wykonania w odwiercie zabiegu hydraulicznego szczelinowania. Z kolei bardzo ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu tego typu zabiegów jest odpowiedni dobór płynu szczelinującego. W złoża[...]
EN In most cases production of hydrocarbons from unconventional reservoirs without performing hydraulic fracturing treatment in the wellbore is economically unprofitable. Proper selection of fracturing fluid is a very important factor which has a crucial impact on the success of these types of treatmen[...]
5
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zabiegu hydraulicznego szczelinowania z podsadzką w złożach węglowodorów. Scharakteryzowano materiały podsadzkowe stosowane do wypełnienia szczeliny. Opisano także normy i procedury badawcze stosowane do wyznaczania podstawowych właściwości materiału podsadzk[...]
EN This paper presents the characteristics of hydraulic fracturing treatments of hydrocarbon deposits with proppants. The proppants used to fill the fracture were described. Standards and procedures for the research used to determine the basic parameters of the proppant were presented as well. Finally,[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 11 1960-1964
PL Hydrauliczne szczelinowanie złóż węglowodorów jest jedną z najstarszych metod stymulacji wydobycia ropy i gazu. Historia tych zabiegów sięga I połowy XX w. Istotą tych zabiegów jest utworzenie w złożu szczeliny, wypełnionej materiałem podsadzkowym, przez co uzyskuje się dodatkową powierzchnię kontak[...]
EN Fundamentals and a review, with 5 refs., of fluids used both in conventional and nonconventional hydrocarbonbearing deposits.
7
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 6 1303--1307
PL Zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań, które miały na celu dobór odpowiednich środków do energetyzowanych płynów szczelinujących, w szczególności biocydów, czyli środków zapobiegających rozpadowi polimeru, będącego głównym dodatkiem do płynów szczelinujących. W celu ograniczenia ilości zużycia ś[...]
EN The guar polymer and foaming agent-contg. aq. fracturing fluid was modified by addn. of 3,3’-methylene-bis-5-methyloxazoline (I), 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide or glutaral biocides or UV-irradiated to avoid biodegrdn. of the guar. The UV-irradn. was less efficient than the use of biocides. The b[...]
8
75%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 2 667--671
PL Ekolodzy, troszczący się o środowisko, obawiają się zanieczyszczenia wody pitnej chemikaliami stosowanymi jako dodatki do wody używanej do szczelinowania łupków. Na głębokościach, gdzie zalegają łupki, nie ma wody pitnej, a dodatki stosowane w procesie szczelinowania nie powinny mieć wpływu na zdrow[...]
EN Environmentalists fear that potable water might be polluted with chemicals added to water used for shale fracturing. At the depth of shale gas deposits there is no potable water and the additives used in fracturing should have no impact on human life. Shale has low matrix permeability, so to extract[...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2019 nr 226 1--147
PL Zabiegi hydraulicznego szczelinowania od bardzo wielu lat stanowią podstawową metodę stymulacji wydobycia ze złóż węglowodorów. Pierwsze eksperymentalne próby przeprowadzenia szczelinowania miały miejsce ponad 70 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze polskie próby szczelinowania odbyły się w la[...]
EN Hydraulic fracturing treatments for many years has been the basic method of stimulating the production from hydrocarbon deposits. The first experimental fracturing tests took place more than 70 years ago in the United States. The first Polish experiences in fracturing took place in the 50’s of the l[...]
10
63%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 11 807--813
PL W miarę sczerpywania zasobów węglowodorów w złożach konwencjonalnych coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać zasoby niekonwencjonalne. Najbardziej intensywne prace prowadzone są w strukturach łupkowych syluru i ordowiku akumulujących gaz ziemny. Udostępnianie i eksploatacja nowych rodzajów złóż n[...]
EN As the hydrocarbon resources in conventional reservoirs depletes the increasing role of unconventional resources become more significant. The most intensive work is being carried out in the shale structures with gas accumulation. Completion and production of a new type of reservoir requires new tech[...]
11
63%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 10 697-701
PL W artykule dokonano charakterystyki złóż niekonwencjonalnych pod kątem wykonywania zabiegów stymulacyjnych oraz omówiono niekonwencjonalną technologię hydraulicznego szczelinowania za pomocą mało lepkiej cieczy. Przedstawiono różnice pomiędzy zabiegami w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnyc[...]
EN The paper presents the characteristics of unconventional reservoirs for stimulation treatments. General characteristics of unconventional hydraulic fracturing technology using Slikwater was presented. Differences between treatments in conventional and unconventional reservoirs were described. They c[...]
12
63%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 12 874-883
PL W artykule ogólnie przedstawiono techniczne i technologiczne aspekty prowadzenia prac stymulacyjnych w otworach udostępniających złoża gazu ziemnego w łupkach. Dokonano charakterystyki hydraulicznego szczelinowania łupków, jako jedynej skutecznej metody umożliwiającej efektywną eksploatację gazu zie[...]
EN The article presents general technical and technological aspects of the stimulation treatment of the gas reservoirs in the shales formation. Characteristics of hydraulic fracturing has been made as the only effective method that allows efficient completion and production of natural gas from shale. P[...]
13
63%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 9 578-582
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zmierzających do opracowania i przygotowania do wdrożenia cieczy szczelinujących na bazie węglowodorów. Ciecze takie są stosowane do zabiegów hydraulicznego szczelinowania w złożach szczególnie wrażliwych na kontakt z wodą. Zaprezentowane ciecze [...]
EN Laboratory research to prepare and properties study of hydrocarbon fracturing fluids were presented in this paper. This kind of fracturing fluids are usually used for hydraulic fracturing of extremely water sensitive formations. Ekoterm Plus heating oil and commercially available chemicals were used[...]
14
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 10 799--804
PL Zasoby węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych zaczynają odgrywać coraz większą rolę w globalnym bilansie energetycznym. Ich pozyskanie staje się wiodącym celem wielu firm naftowych z całego świata. Polski przemysł ma już pewne doświadczenia w tym obszarze poszukiwań. W minionych latach prowadzon[...]
EN The hydrocarbon resources in unconventional reservoirs are beginning to play an increasingly important role in the global energy mix. Their completion is becoming a leading target for many oil companies all over the world. Polish industry has already had some experience in this area of exploration. [...]
15
63%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 1 47--53
PL W zabiegach hydraulicznego szczelinowania formacji łupkowych wykorzystywanych jest wiele rodzajów płynów szczelinujących. Najczęściej wykorzystuje się w nich ciecze o nazwie ,,slickwater’’, dla których uzyskuje się duże efektywności wykonanych zabiegów, mierzone między innymi poprzez parametr stymul[...]
EN The treatments of hydraulic fracturing of shale gas reservoirs uses many different types of fracturing fluids. However, most often they are slickwater liquids, very effective in the treatments. The effectiveness is measured, among the others, by the SRV (Stimulation Reservoir Volume) parameter. This[...]
16
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 1 23--32
PL Geofizyczne profilowania otworowe, w szczególności profilowania elektrometryczne, jądrowe, geochemiczne, nuklearnego rezonansu magnetycznego oraz akustyczne, są powszechnie wykonywanymi pomiarami w odwiertach zlokalizowanych na złożach węglowodorów. Na podstawie profilowań możliwe jest wyznaczenie m[...]
EN Geophysical well measurements, in particular electric, nuclear (including geochemical), magnetic resonance and acoustic logs are commonly performed in wells located on hydrocarbons reservoirs. Information gathered thanks to these logs enables to determine porosity and saturation factors, determine l[...]
17
63%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 2 81--89
PL Niniejsza praca przedstawia wstępne wyniki badań laboratoryjnych dynamicznych parametrów sprężystości z wybranych polskich złóż węglowodorów. Do analiz zostały wybrane trzy próbki rdzeniowe: dolomit oraz dwa rodzaje piaskowca różniące się zawartością minerałów ilastych. Badania wykonano w warunkach [...]
EN This paper presents the preliminary results of the laboratory measurements of the dynamic elasticity modules. The measurements were performed on selected Polish hydrocarbon reservoir rocks. Three core samples were chosen: dolomite and two types of sandstones which differed in the amount of clay mine[...]
18
63%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 11 700--707
PL W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania polskiego przemysłu naftowo-gazowniczego złożami niekonwencjonalnymi, w tym zasobnymi w metan pokładami węgla (CBM). Aby uwolnić zawarty w formacji węglowej gaz, wymagane jest wykonanie zabiegu hydraulicznego szczelinowania horyzontu produktywnego, [...]
EN A growing interest in unconventional gas resources including coal bed methane (CBM) has been observed in Poland in recent years. CBM resources require hydraulic fracturing to gain the hydrocarbons. Elastic parameters of the resource rock are one of the keys to effective fracking. If the deposits are[...]
19
63%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 8 458--464
PL Autor przedstawił laboratoryjną symulację oraz obrazowanie wielkości zjawiska wgniatania ziaren materiału podsadzkowego w ścianę szczeliny (ang. embedment). Zjawisko embedment występuje po wykonanym zabiegu hydraulicznego szczelinowania złoża (po zaciśnięciu się górotworu). W artykule przedstawiono [...]
EN The author presented a laboratory simulation and imaging of the size of the phenomenon of embedding the grains of proppant into the fracture wall (embedment). The appearance of the embedment occurs after the hydraulic fracturing of the hydrocarbons reservoir (after closing of the rock mass). The art[...]
20
51%
Nafta-Gaz
PL Przedstawione w artykule rozważania dotyczące uwarunkowań rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych zaprezentowano w postaci Raportu na 7. Forum Energetycznym 29 listopada 2012 r. w Sopocie. W pierwszej części poruszono kwestie i wyjaśniono terminologie związane z określaniem zasobów gazu[...]
EN Considerations regarding determinants of the development of gas recovery from Polish shale formations included in this paper were presented in a Report at the 7th Energy Forum in Sopot on November 29, 2012. The first part of the paper deals with the basic concepts and definitions of the terminology [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last