Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 127
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 1 49--56
PL W artykule przedstawiono najnowsze podejście do zarządzania bezpieczeństwem, które wymaga uwzględnienia analizy reaktywnej i proaktywnej, z wykorzystaniem systematycznej analizy ryzyka wykonywanej na przykład metodą FMEA oraz dogłębnej analizy czynnika ludzkiego wraz z wdrożeniem polityki bezpieczeń[...]
EN The paper presents the most recent attitude to the safety management, which requires to consider reactive and proactive analysis using a systematic risk analysis carried out e.g. by the FMEA method and a thorough analysis of the human factor together with implementation of the just culture safety po[...]
2
94%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 3(84) 286-306
EN This publication shows the issue of pilot’s and crew’s decision-making process to maintain safety connected with human factors in operation. The decision-making model is a very good indication, which should be used by pilots during air operations. The system is constructed according to decision-maki[...]
3
94%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 1(86) 263-277
PL Projekty stały się głównym źródłem rozwoju społecznego. I mimo ich znaczenia, tylko 1/3 wszystkich projektów kończy się z sukcesem: w planowanym terminie zrealizowane są w założonych kosztach wymagane funkcje. Te wartości pozostają niezmienne przez ostatnie 20 lat. Stosowane dzisiaj i szeroko propag[...]
4
94%
Annual of Navigation
2013 No. 20 5--24
PL W artykule przedstawiono znaczenie tak zwanego czynnika ludzkiego w trakcie rutynowej podróży statku oraz w sytuacjach zagrożenia życia. Analizie poddano dwie grupy zmiennych, które określają bezpieczne zachowania: subiektywne (emocje, temperament, zmysły, doświadczenie zawodowe, indywidualne doświa[...]
EN The authors of the following article reveal what happens with so-called ‘human factor’ on board during routine work as well as in life-threatening situations. They analyze two groups of variables, which determine safe behaviors: subjective (emotional, temperamental, sense of control, vocational expe[...]
5
94%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 35--38
PL “Czynnik ludzki w energetyce jądrowej w krajowych realiach” jest analizą rozwoju przygotowania polskiego społeczeństwa do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w XXI wieku. Autorzy porównują doświadczenia z realizacji budowy elektrowni jądrowej Sizewell B w Wielkiej Brytania oraz przygotowania do rea[...]
EN The paper “Human factors in nuclear power engineering in polish conditions” focuses on analysis of dynamics of preparing polish society to build first nuclear power plant in XXI century in Poland. Authors compare experience from constructing nuclear power plant Sizewell B (Great Britain) and Sizewel[...]
6
94%
Logistics and Transport
EN In social studies, the human factor plays the dominant role and is the main topic of these studies. In the technical field the situation is somewhat different. The authors of this study have concentrated on the influence of the human component in reliable supply chains. A supply chain is treated as [...]
7
94%
Logistics and Transport
2018 Vol. 37, No. 1 103--112
EN The maintenance of devices is now a critical element in the functioning of manufacturing enterprises. The situation is similar in the transport industry. The technical condition of the vehicles is dependent upon operational procedures that affect the quality of services, comfort and the amount of in[...]
8
94%
Polish Maritime Research
2008 nr 1 52-55
EN This paper presents the results of systematic, statistical approach to naval accidents and breakdowns which occurred in the Polish Navy between years 1985 – 2004. Additionally, the author of this work has made an initial assessment of the human factor. Human errors, which appeared on considered wars[...]
9
94%
Polish Maritime Research
2008 nr 3 70-76
EN Application of computer simulation method for determination of the reliability function of a human being treated as an element of the system was presented in the paper. A method of considering the influence of the incidental random events occurring in the technical system or surroundings on committi[...]
10
94%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 3 391--396
EN This paper presents the Crew Resource Management which has now been in the existence for more than two decades as a foundation of maritime transport in order to improve the operational efficiency of shipping. The impact of human errors on collisions and grounding of ocean going vessels have been tak[...]
11
94%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN Shipping is a crucial transportation mode for world trade. Operation of ships has become a specialisation. Maritime training addresses the needs and in doing so is heavily regulated. STCW lays down the requirements for such training and all training patterns in the world follow these. An important a[...]
12
94%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN Studying competitiveness of human resources in maritime transport is a complex issue as it de-pends on several factors like organizational structure of shipping companies, social climate on board ship, multinational work environment, organizational culture, technology, safety and others. This paper [...]
13
94%
Management Systems in Production Engineering
2018 nr 1 (26) 31--34
EN In the presented article, the advancement of tools to improve the safety of work in the researched industrial company was taken into consideration. Attention was paid to the skillful analysis of the working environment, which includes the available technologies, work organization and human capital. [...]
14
83%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 44 (116) 68--73
EN This article analyzes some maritime accidents involving passenger ships that occurred in the Baltic Sea. Existing forms of passenger transport by sea have been identified, and passenger-ship accident statistics in the years 2003 to 2013 are presented. We discuss threats that may exist in passenger t[...]
15
83%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 2 (211) 99-119
PL Lotnictwo jest tym tą dziedziną techniki i komunikacji, w której zawsze znajdowały zastosowanie najnowsze osiagnięcia myśli ludzkiej. Można uznać że współczesny samolot jest produktem prawie że doskonałym i nie ma w nim co poprawiać. Mimo tej doskonałości konstrukcji katastrofy lotnicze zdarzają się[...]
EN Aviation is such area of transport and technology, in which the newest achievements of human thoughts always found usage. It is considered that the modern aircraft is a almost perfect product and there are nothing what to improve. In spite of this construction perfection the air catastrophes occur a[...]
16
83%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 2 31--37
EN While considering the issue of air transport safety, great attention should be paid to projects related to air transport of hazardous materials, which constitute an increasingly important role in the global air transport. The author of this article undertook an analysis of the chosen aspects of secu[...]
17
83%
Logistyka
PL W niniejszym artykule odniesiono się do roli symulatorów lotniczych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem pilota - operatora statku powietrznego. Określono miejsce symulatora w teoriach odnoszących się do systemu bezpieczeństwa lotów, zdef[...]
EN The article treates about to the role of flight simulators in the process of training and development of professional aviation personnel with particular emphasis on the pilot of the aircraft. It was specified place of the simulator in theories relating to the flight safety system and the notion of s[...]
18
71%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 1(82) 45-79
EN The purpose of the article is to present selected aspects of human factors and automation in the management of air traffic and its impact on the level of safety of flight operations. In the first part of this paper the author examines various definitions and interpretations of the human factor in th[...]
19
71%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono obecny stan w zakresie przepisów stateczności statku i stwierdzono, że projektowane wymagania obejmujące kryteria stateczności są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa. Główną przyczyną większości wypadków statecznościowych (około 80%) są czynniki operacyjne związa[...]
EN The paper describes the present state of the regulations concerning ship stability and it has been concluded that stability criteria including design requirements are insufficient for assuring safety. The main cause of the majority of stability casualties (about 80%) are operational factors that are[...]
20
71%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 77--80
PL Wpracy przedstawiono istniejące uwarunkowania do wdrożenia idei zarządzania przez efekty (Performance Management). Wśród wielu aspektów tej formy zarządzania autorzy uznają za podstawowy i najistotniejszy czynnik ludzki – podnosząc tym samym rolę i znaczenie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.
EN The article presents the existing conditionings to implement the idea of performance management. Among the many aspects of this form of management the authors consider the basic and most important human factor – thus increasing the role and importance of human capital in the company.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last