Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  home
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 28 92--104
PL Artykuł prezentuje zagadnienie architektonicznej przestrzeni idei w kontekście procesu zamieszkiwania. Wybranym tematem jest przedstawienie próby dokonania rewitalizacji w obszarze gdańskiego osiedla poprzez autorski projekt intencjonalny. Szerszym kontekstem jest problem niechcianego dziedzictwa bl[...]
EN The author presents the issues regarding the architectural space for ideas in the context of the dwelling process. The selected topic is the presentation of an attempt to revitalise a district of Gdańsk through an original intentional project. A larger context is the problem of the unwanted legacy o[...]
2
84%
Architecturae et Artibus
PL Przestrzenie mieszkań traktowane są zwykle jako przeciwstawność przestrzeni publicznej, tymczasem prywatność i intymność domostwa to zjawiska stosunkowo nowe. Mieszkanie jest nie tylko miejscem interakcji z innymi, to także przestrzeń reprezentacyjna, atrybut pozycji społecznej. Dlatego też mieszkan[...]
EN Home spaces are usually treated as an opposition of public space, however privacy and intimacy of home, are a relatively new phenomenon. Home is not only a place of interaction with others, but also a space of representation, the attribute of social position. Therefore, homes of the interior design [...]
3
84%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 6 312-325
PL Rośliny w naszych domach odgrywają wiele pożytecznych funkcji: dekoracyjnych, fizjologicznych i zdrowotnych. Zapewniają nam piękno wystroju wnętrz, bogatą kolorystykę, lepsze warunki mikroklimatyczne, przyjazną joniząję, a w szczególności czyste powietrze pozbawione licznych lotnych związków chemicz[...]
EN Plants play a number of important roles e.g. decorative, physiological and heath in our homes. They ensure the beauty of our interior, rich coloureness, better microclimatic conditions, favourable ionization and espcially clean air - free from volatile chemical compounds. These values have been unde[...]
4
84%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 142--148
PL Architektura mieszkaniowa tworzy ramy dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, umożliwia odczuwanie satysfakcji estetycznej, może wyrażać wartości związane ze stylem życia, reprezentowane przez odbiorcę, manifestować jego prestiż i informować o pozycji społecznej. Spektakularne osiągnięcia współczes[...]
EN Residential architecture creates a framework for meeting housing needs. It offers users aesthetic satisfaction, the expression of values associated with lifestyle, prestige and social status. Contemporary architecture has made spectacular advances achieving “celebrity” status in media reports with r[...]
5
84%
Architectus
1999 Nr 2(6) 63--67
PL Architektura jest uwikłana w problemy etyczne, jak każda inna dziedzina wiedzy czy doświadczenia ludzkiego. Architektura w rozumieniu procesu twórczego jest wyrazem określonej postawy etycznej architekta, która ujawnia się przez realizowanie pewnego zamysłu twórczego (intencji ukrytej za dziełem arc[...]
EN Architecture, in the meaning of a creative process, is an expression of defined ethical attitude of the architect; an attitude, which is revealed through making choices in the process of creation. Architecture, in the meaning of autonomous, real object, introduces to reality an ethical discussion be[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 84 219--230
PL Artykuł prezentuje ideę domu i miejsca jako czynnika zakłócającego zrównoważony rozwój w przestrzeni miast. Wartości, jakie łączą się z faktem posiadania własnego domu w zdrowym otoczeniu, przyczyniły się do przenoszenia osadnictwa na tereny podmiejskie i dekompozycji układu urbanistycznego miasta. [...]
EN The paper presents the idea of home and place as a factor disturbing sustainable development in town space. The values that are connected with the fact of possessing own home in a healthy environment contributed to transferring settlements into suburban estates and decomposition of the urban town pl[...]
7
84%
Architecturae et Artibus
PL W pracy omówiono wyniki międzynarodowych badań ankietowych przeprowadzonych w styczniu 2015 roku na grupie 45 osób z 20 krajów. Badania miały na celu rozpoznanie kulturowo uwarunkowanych wzorców pojmowania pojęcia „dom”, z perspektywą wykorzystania wyników w projektowaniu domów i mieszkań pod kątem [...]
EN The results of an international poll in January, 2015, are interpreted and commented in the article. The poll group consisted of 45 persons from 20 countries. They have been asked for their comprehension and interpretation of the key notions related to their homes, i.e. “home”, “house” and “heart of[...]
8
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 2/I 267--276
PL W Polsce coraz więcej użytkowników decyduje się na wspomaganie lub całkowitą zamianę paliw tradycyjnych na alternatywne do ogrzewania budynków. Wybierane są paliwa, które nie szkodzą środowisku i są tańsze w zakupie. Mowa tu o energii odnawialnej: słońce, woda, wiatr jak i przetworzonej energii słon[...]
EN In Poland, more and more users decide to support or total replacement of traditional fuels with alternative ones. The fuels that do not have harmful impact to the environment and are cheaper compare to traditional ones were selected to calculation. Its all about renewable energy such as: sun, water,[...]
9
84%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2014 nr 24 65--76
PL Odwołując się do pism Martina Heideggera, Friedricha Nietzschego i Kennetha White’a artykuł proponuje refenicję tak niezwykle istotnego pojęcia, jakim jest dla ludzkiej struktury świata „dom” umieszczając je w kręgu dialektyki zakorzenienia i wykorzenienia. Zgodnie z tradycją fenomenologiczną podkre[...]
EN Reading works of Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, and Kenneth White, we try to redefine the notion of home in a way which opens it to the dialectics of domesticity and deracination. Referring to the tradition of phenomenology, we also emphasize the role of visual perception in the formation of[...]
10
67%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono współczesne trendy i nowatorskie tendencje w oświetleniu mieszkań z wykorzystaniem źródła światła w postaci LED-ów.
EN The article presents contemporary trends and innovative tendencies in home space illumination with the use of light sources in the form of LEDs.
11
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 74--79
PL Przyjmując za Arystotelesem, że miasto to ludzie różnego rodzaju, miasto jutra- to w moim przekonaniu „miasto dla ludzi”. Miasto tworzone na miarę i potrzeby człowieka, którego przestrzenne ramy tworzą szeroką ofertę dla realizacji potrzeb społecznych . Opracowanie dotyczy zatem bycia i życia człowi[...]
EN Aristotle treated the city as a collection of various people. In my opinion, tomorrow’s city is “a city for the people”, a city created for human qualities and needs whose spatial frames produce a broad offer for the realization of social demand. Therefore, this paper concerns man’s existence and re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last