Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  histereza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analizy teoretycznej wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach grzejnych pokrytych cienkowarstwowymi strukturami kapilarno-porowatymi. Krzywe wrzenia wyznaczano zwiększając i zmniejszając strumień ciepła, co pozwoliło na ujawnienie zjawiska histerez[...]
EN Results of experimental investigations and theoretical analysis of boiling heat transfer on heating surfaces covered with thin layered capillary porous structures are presented. The boiling curves were determined while increasing and decreasing the heat flux. It allowed revealing the hysteresis phen[...]
2
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego mającego umożliwić pomiar bezwładności układu przeponowego podczas pracy wymiennika ciepła w warunkach nieustalonych. Oprócz wyznaczania stałej czasowej stanowisko to ma służyć do badania kondensacji wpływu pary wodnej na zewnętrznej ścianie r[...]
EN The article presents the concept of having a bench to allow measurements of in¬ertia of the diaphragm during operation of the heat exchanger transient. In addition to determining the time constant, this position is to be used to study the phenome¬non of condensation on the outer wall of the inner pi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 177 233-240
PL Algorytmy symulacyjne stosowane w analizie układów energoelektronicznych zaniedbują zjawiska związane z nasyceniem i histerezą obwodów magnetycznych. W artykule przeprowadzona zostanie analiza pracy układu prostownika 12-pulsowego z autotransformatorem z uwzględnieniem nasycenia i histerezy rdzenia [...]
EN The simulation algorithms used for analyses of power electronic circuits neglect the effects connected with saturation and hysteresis of magnetic circuits. In this paper an analysis of 12-pulse rectifiers with autotransformer will be presented. The simulation model comprises the hysteresis and eddy [...]
4
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 167-174
PL W artykule przedstawiono algorytm analizy dwuwymiarowego nieustalonego pola magnetycznego w przetwornikach elektromagnetycznych z uwzględnieniem zjawiska histerezy. Do wyznaczania rozkładu i przebiegu pola wykorzystano metodę elementów skończonych oraz metodę kolejnych kroków czasowych. Zjawisko his[...]
EN In the paper the algorithm of the electromagnetic field analysis in electromagnetic converters has been presented. The phenomenon of hysteresis has been taken into account by means of the B oriented Preisach model. For analysis of the electromagnetic field the finite element method and step by step [...]
5
88%
Engineering Transactions
EN Depending on the initial degree of saturation of a soil, different capillary pressure curves occur. If a sample is initially water saturated and then drained (process of drainage) the main drying curve results. On the other hand, if the sample is initially dry and water is supplied until saturation [...]
6
75%
Archives of Electrical Engineering
EN The fixed-point theorem is widely used in different engineering applications. The present paper focuses on its applications in optimisation. A Matlab toolbox, chich implements the branch-and-bound optimisation method based on the fixed-point theorem, is used for solving different real-life test prob[...]
7
75%
Archives of Electrical Engineering
EN In the paper an algorithm and computer code for the identification of the hysteresis parameters of the Jiles-Atherton model have been presented. For the identification the particle swarm optimization method (PSO) has been applied. In the optimization procedure five design variables has been assumed.[...]
8
75%
Archives of Electrical Engineering
EN This paper presents a method for estimation of core losses in banks of single phase power transformers that are subjected to an injected DC current such as geomagnetically induced currents (GIC). The main procedure of the core loss calculation is to obtain a magnetic flux density waveform in both ti[...]
9
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono model fizyczny układu zawierającego połączenie sprężystej listwy w sztywnym zacisku. Przyjęto nierównomierny rozkład nacisków pomiędzy sprężystą listwą i sztywnym zaciskiem przy tarciowym modelu styku. Podczas obciążania, odciążania i ponownego obciążania wyznaczono przemieszcz[...]
EN In the work presented of physical model of the system with joint elastic strip in the rigid clamp. Irregular distribution pressure between elastic strip and rigid clamp, taking structural friction into account is presented. During load, relieve and again load free part of the strip, displacement in [...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 9 274-277
PL Procesy magnesowania opisano poprzez quasi-sprężyste obroty domen. Dzięki temu podstawowe krzywe histerezy magnetycznej aproksymowano równaniem zredukowanym. Jego rozszerzona postać uwzględnia zależność namagnesowania od częstości i temperatury.
EN Magnetization processes are described by quasi-elastic rotations of domains. Thanks to this, basic curves of magnetic hysteresis are approximated by the reduced equation. Its extended form takes into account dependence of magnetization on frequency and temperature.
11
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 63 103-110
EN In the paper an algorithm and computer code for the identification of the hysteresis parameters of the Jiles-Atherton model have been presented. For the identification the Particle Swarm Optimization (PSO) method has been applied. The computer code has been elaborated using Delphi environment. Five [...]
12
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Pętla histerezy energetycznej służy jako energetyczna charakterystyka wielu zjawisk fizycznych. Jest powszechnie stosowana do scharakteryzowania konstytutywnych właściwości układów mechanicznychi elektrycznych. W pracy omawiamy zasady formułowania matematycznego opisu pętli histerezy w dyskretnych i[...]
EN Hysteretic loop may be used for energetic characteristics of many physical phenomena. It is widely used for description of constitutive properties of mechanical and electric systems. In the paper the rules for formulation of mathematical modeling of hysteretic loop for discrete and continuous system[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono ideę modelu histerezy, w którym podatność różniczkowa jest iloczynem funkcji zależnej od magnetyzacji i sumy dwóch składników. Omówiono problemy związane z opisem procesów odwracalnych magnesowania.
EN The idea of product model of hysteresis is presented. Some problems related to the description of reversible magnetization processes are discussed.
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 1 127-130
PL Program OPTIMA umożliwia analizę obwodów elektrycznych za pomocą standardowych i wprowadzonych przez użytkownika modeli elementów obwodu. Prostsze obwody zawierające cewkę z rdzeniem ferromagnetycznym a zasilane prądem lub napięciem sinusoidalnym można dość dokładnie opisać za pomocą modelu oparteg[...]
EN OPTIMA program enables analysis of electric circuits by standard models and models introduced by the user. Simpler circuits containing ferromagnetic cores and supplied by sinusoidal currents or voltages may be reasonably described by analytical model based on the central symmetry of hysteresis curve[...]
15
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono opis zastosowania sterownika rozmytego do linearyzacji histerezy piezoelementu belkowego. Zaproponowano funkcje opisujące sterownik rozmyty oraz omówiono wstępne wyniki badań doświadczalnych układu sterownik-piezoelement.
EN The present article describes an application of a fuzzy controller to linearize hysteresis in a piezobender actuator. In the article, functions describing the fuzzy controller are proposed and preliminary results of experimental research on the controller-piezobender system are discussed.
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Proponowany model wynika z ogólnych własności krzywych histerezy. Quasi-statyczna histereza jest opisana za pomocą analitycznych krzywych powrotu pierwszego rzędu o stałych parametrach. Przybliżona zależność koercji od częstości i amplitudy pola umożliwia modelowanie procesów dynamicznych.
EN Presented model results from the general properties of hysteresis curves. Quasi-static hysteresis is described by analytical first-order reversal curves using constant parameters. Approximate dependence of coercivity parameter on frequency and field amplitude extends modeling to dynamic processes.
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 181-183
PL W pracy opisano strukturę wewnętrzną ferromagnetyków, w tym ich strukturę domenową. Przedstawiono właściwości pętli histerezy w powiązaniu z procesem magnesowania materiału. Omówiono wymagania stawiane materiałom na magnesy trwałe i dokonano przeglądu wybranych materiałów magnetycznych twardych.
EN In the paper is described internal structure of ferromagnetics, including their domain structure. Properties of the hysteresis loop are described in connection with the process of magnetization of materials. Information about important magnetic materials used in the production of the permanent magne[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 134 27-34
PL W artykule opisano zjawiska nieciągłości i histerezy charakterystyk promieniowych wieńców sprężających. Omówiono zjawisko oderwania wirującego i przedstawiono jego interpretację literaturową. Opierając się o wyniki badań własnych oraz obcych przedstawiono przykłady charakterystyk wentylatorów i dmuc[...]
EN The phenomena of discontinuity and hysteresis shown on performance curves of radial compressing cascades have been described. The rotating stall has been discussed and its interpretation in the literature is presented. On the basis of the results of own investigations as well as those conducted by t[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 194-196
PL Ocena ilościowa jakości modelu histerezy jest wyrażona względną niedokładnością resztkową uzyskanych pętli histerezy. Kryterium to jest również wykorzystane do optymalizacji parametrów modelu. Dla typowych pętli histerezy analiza może być ograniczona do pięciu punktów charakterystycznych górnych gał[...]
EN Quantitative evaluation of the quality of hysteresis models is expressed by the relative residual inaccuracy of computed hysteresis loops. The same criterion is used for the optimization of model parameters. For typical hysteresis loops the analysis may be limited to five characteristic points along[...]
20
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 249-250
EN The paper presents results of the studies on heat transfer in copper, fibrous, capillary and porous structures. Boiling curves were determined by increasing and decreasing heat flux, therefore causing the formation of a heat transfer hysteresis. Three types of hysteresis were observed. Physical grou[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last