Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  herbicides
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 582-586
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 4 180--184
EN A 3-year field experiment covered two methods of soil tillage, conventional and sim-plified, as well as the following herbicide options: Plateen 41,5 WG, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC + adjuvant Atpolan 80 EC, Barox 460 SL, Barox 460 SL + Fusilade F[...]
3
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 3 198--202
EN A field experiment was carried out in the Agricultural Experimental Station Zawady (52°03’ N; 22°33’E), owned by the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities in 2005–2007. The research was designed as a two factors randomized block with three replicates. The factors examined in the expe[...]
4
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The experiment was conducted on slightly acidic soil classified as very good rye complex. The aim of the study was to assess the impact of plant–care procedures with the use of herbicides and their mixtures on the number and weed species composition in the field of three edible potato cultivars: Sat[...]
5
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 2 153--156
EN The aim of the undertaken studies was to determine the effect of the herbicides used in the experiment on important features of the consumption values of three varieties of edible potato. Test results come from a field experiment conducted in 2007–2010. The experiment was established as two-factor i[...]
6
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 1 245--247
PL Ponad 25% substancji aktywnych herbicydów stosowanych obecnie w Polsce (25 z 93) została wprowadzona na rynek w XXI w. Chociaż ostatnie lata przyniosły wzrost liczby grup chemicznych herbicydów dostępnych dla polskich rolników, to liczba substancji aktywnych oraz ich mechanizmów działania zmalała od[...]
EN A review with 14 refs. Pelargonic acid was the only herbicide with a new mode of action.
7
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 4 191--196
EN The aim of the study was to determine the effect of applied herbicides and growth regulators on the airborne limitation of dry weed mass and the total yield of three edible potato varieties. The field experiment was established as two-factor in a (split-plot) system in three replications. The experi[...]
8
88%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2013 Vol. 1 33-45
EN A snapshot survey was conducted to assess ground and surface water contamination by atrazine and metolachlor in the Zomba/Bvumbwe region. Ground and surface water samples were collected and their atrazine and metolachlor were extracted using ethyl acetate. The extracts were cleaned up using florisil[...]
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W latach 2003-2005 w IUNG-PIB we Wrocławiu prowadzono doświadczenia ze zwalczaniem odpornych chwastów dwuliściennych na trwałych użytkach zielonych. Zaobserwowano dużą skuteczność zwalczania Taraxacum officinale, Cirsium arvense i Achillea milefolium po zastosowaniu herbicydu Fernando 225 EC w dawce[...]
EN The aim of investigations, carried out in the 2003-2005, was evaluation of herbicide efficacy and their residues in grasses. Herbicide Fernando 225 EC applied in the rate of 4 l*ha-1 good controlled Taraxacum officinale, Cirsium arvense and Achillea milefolium. Herbicide Starane 250 EC applied in th[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1602-1605
11
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem podjętych badań było porównanie wpływu niektórych herbicydów zalecanych do odchwaszczania upraw ziemniaka na stan zdrowotny bulw po zbiorze i straty przechowalnicze. Uzyskane wyniki wskazują na wzrost liczby bulw z objawami parcha zwykłego pod wpływem stosowania mieszanek: Afalon 50 WP + Blade[...]
EN The obtained results have revealed an increase in the number of tubers showing scab (Streptomyces scabies) symptoms as a result of application of Afalon 50 WP + Bladex 50 WP and Titus 25 WG + Sencor 70 WG mixtures. On the other band Rhizoctonia solani has appeared at most intensive on tubers from th[...]
12
75%
Chemia Analityczna
PL W pracy przedstawiono metodykę oznaczania herbicydów s-triazynowych (cyjanazyny, symazyny, atrazyny, propazyny, prometryny) w glebach o zróżnicowanej zawartości materii organicznej (6,9—62,4 g kg(-1)). Jakościową i ilościową analizę przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC[...]
EN In the present study, a methodology for determining .y-triazine herbicides (cyanazine, sima-zine, atrazine, propazine, prometryn) in soils of different organic matter content (TOC 6.9-62.4 g kg(-1)) is presented. Qualitative and quantitative analysis was carried out by means of high-performance liqu[...]
13
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 787-792
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad możliwością łącznej aplikacji herbicydów z biostymulatorami w uprawie buraka cukrowego. W warunkach laboratoryjnych oceniono stabilność roztworu roboczego mieszaniny herbicydów Kemifam Super Koncentrat 320 EC, Safari 50 WG, Torero 500 SC i Lontrel 300 S[...]
EN Aq. solns. of modified or unmodified com. Biostimulators consisting of 4 com. herbicides and an adjuvant were tested in the cultivation of sugar beet. The stability of the solns. was evaluated by visual observation of their homogeneity after time of prepn. In the beet root samples, the sucrose conte[...]
14
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Dolina Biebrzy jest cennym obiektem badań naukowych i obserwacji naturalnych procesów przyrodniczych. Celowym wydaje się prowadzenie prac badawczych określających wpływ wód dorzecza Biebrzy na stan zanieczyszczenia rzeki Biebrzy, ze szczególnym uwzględnieniem chemicznych środków ochrony roślin. Bada[...]
EN The Biebrza Valley is a valuable subject for scientific research and natural observations of environmental processes. The aim of the undergoing research work was to establish the impact of water of Biebrza River basin on the level of pollution of the Biebrza River with particular attention to chemic[...]
15
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było wykazanie wpływu zanieczyszczenia herbicydami triazynowymi oraz herbicydem mocznikowym podłoży hodowlanych na wzrost wybranych grzybów glebowych. Zanieczyszczenie podłoża herbicydami Gesaprim 500 WP, Gesatop 50 WP, Gesagard 50 WP i Ustilan 70 WP wpływa znacznie na wzrost badanych gr[...]
EN The study aimed at showing the effect of culture media contaminated with triazine herbicides and urea herbicide on the growth of selected soil fungi. Contamination of culture medium with Gesaprim 500 WP, Gesatop 50 WP, Gesagard 50 WP and Ustilan 70 WP herbicides has a significant effect on the growt[...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 6 945-947
PL Badano napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej zawierającej adiuwanty zaliczane do różnych grup chemicznych. Określono także krytyczne stężenie micelarne za pomocą dwóch metod: napięcia powierzchniowego przygotowanych roztworów oraz pomiaru ich przewodności. Wykonano również biol[...]
EN Paraffinic oil, Me ester of rapeseed oil-derived fatty acids and 2 organosilicone surfactants were added as adjuvants to com. 2,4-dichlorophenoxyacetic and 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acids - contg. herbicide spray liqs. They were than studied for surface tension, crit. micelle concn., contact ang[...]
17
75%
Journal of Ecological Engineering
EN A field experiment was conducted in the years 2005–2007 in RSD in Zawady belonging to the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The experiment was set in the split – plot system in three repetitions. The investigated factors were: I – edible potato varieties - Irga and Balbina. I[...]
18
75%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 4 289--294
EN The field experiment was conducted in the years of 2012–2014 in the Agricultural Experimental Station Zawady belonging to the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The two factor experiment was set up in the split-plot system in triplicate. The investigated factors were: I – thre[...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 4 440-443
20
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 2 324--326
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu miedzi i cynku na rozkład linuronu w glebie. Doświadczenia prowadzono w warunkach kontrolowanych. Linuron aplikowano na gleby o zbliżonych parametrach fizykochemicznych, ale znacząco zróżnicowanej zawartości Cu i Zn. Próbki gleb do analiz pobierano 1 h po opryskiwan[...]
EN 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea herbicide (linuron) was applied to soils with significantly diversified Cu and Zn ion contents to study the microbial activity and herbicide decay in soil. Half-degrdn. time was 29-43 days. The linuron degrdn. increased with the increasing concns. of Cu [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last