Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 758
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat transfer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN An Espresso-Coffee Machine supplies water which temperature must be confined within a narrow range in different operating conditions; this requires an accurate design at the component as well as the system level. In the present paper we develop a mathematical model to analyse the performances of the[...]
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2006 Vol. 5, nr 1 191-204
EN In the note the tolerance averaged technique is applied to investigate a certain aspects of the interrelation between initial temperature fluctuations and the averaged temperature field in two-constituent microperiodic laminated rigid conductors. This influence is measured by proposed in the note in[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2007 Vol. 6, nr 1 269-276
EN In the note a certain aspects of the interrelation between initial temperature fluctuations and the averaged temperature field in the microperiodic laminated rigid conductors are investigated. The tolerance averaging technique is t into account as a tool of modelling. It was shown that there exist i[...]
4
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 2 357-370
PL Kombinowany wariant metody elementów skończonych, nazywany w literaturze MEB, z dyskretyzacją czasu polega na zastąpieniu występującej w równaniu Fouriera pochodnej temperatury po czasie odpowiednim ilorazem różnicowym. Dalsze etapy przekształceń matematycznych i konstrukcji algorytmu numerycznego n[...]
EN A combined variant of the BEM called in literature the BEM using discretization in time consists in an approximation of the time derivative appearing in Fourier's equation by an adequate differential quotient. The next steps of mathematical manipulations and also the numerical algorithm are similar [...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 155-160
PL W pracy opisano możliwości intensyfikacji wymiany ciepła przy wrzeniu w wyniku zastosowania mikropowierzchni strukturalnych. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych wrzenia wody i etanolu na powierzchniach z mikropokryciem siatkowym zweryfikowano wybrany model procesu wrzenia.
EN The possibility of boiling heat transfer enhancement using microstructural coatings has been described in the paper. Experimental results of water and ethanol boiling heat transfer on woven mesh screen coatings have been used to verify a selected model of the boiling process.
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 29-34
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach grzejnych pokrytych miedzianymi, włóknistymi warstwami porowatymi. Badania prowadzono dla wrzenia w dużej objętości wody destylowanej, etanolu oraz czynników chłodniczych R-113 i R-123, dla warstw o porowatośc[...]
EN Boiling heat transfer on the surface covered with the copper fibrous porous layer was investigated. The experiment was carried out for the pool boiling of distilled water, ethanol, R-113 and R-132, for layers with porosity of 40, 70 and 85%. A significant heat transfer enhancement was revealed in co[...]
7
63%
Archives of Thermodynamics
EN The mathematical model of spray cooling of water is the subject of the paper. The model assumes the spherial shape of droplets with the same diameter. The interactions among droplets are neglected. Temperature and humidity of atmosheric air have been assumed to be constant. It is also assumed that e[...]
8
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2005 Vol. 43 nr 2 367--384
PL Do rozwiązywania zagadnień przepływu ciepła w kompozytach o gęstej strukturze periodycznej stosuje się zazwyczaj pewne uśrednione (makroskopowe) modele matematyczne. Najbardziej znanymi modelami ośrodków periodycznych są modele asymptotyczne. Alternatywne heurystyczne modele uwzględniają wpływ perio[...]
EN Heat transfer problems in composites with a dense periodic structure are usually investigated in the framework of certain averaged (macroscopic) mathematical models. The best known are asymptotic models of periodic heat conductors. The heuristic tolerance models take into account the effect of perio[...]
9
63%
Journal of KONES
EN In the spark ignition engines with air cooling system the thermal loads of the cylinders and cylinder heads are much bigger than in the water-cooled engines and the loads are not uniform on the whole surface of these elements. Recently most of the cylinders and cylinder heads of the two-wheel vehicl[...]
10
51%
Archives of Mechanics
2013 Vol. 65, nr 6 527--548
EN In the paper we investigate the flow with heat transfer in the rotating cavity of different geometrical parameters and different Reynolds numbers. We focus on the near-wall characteristics and compare our results with the experimental and numerical data published in literature as well as with the th[...]
11
51%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 1 5-6
PL Znajomość rozkładu temperatury gruntu ma zasadnicze znaczenie w wielu dziedzinach, np. przy projektowaniu i eksploatacji systemów ogrzewania opartych na pompie ciepła, dla której dolnym źródłem jest właśnie grunt. Na wydajność gruntowego wymiennika ciepła istotny wpływ mają właściwości cieplne grunt[...]
EN Knowledge of temperature distribution in soil plays important role in various applications, e.g. design and operation of heating systems based on ground heat pumps. The thermal capacity of ground heat exchangers depends on various properties of soil such as: specific heat, thermal conductivity, and [...]
12
51%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 4 146-150
PL W artykule przedstawiono analizę danych literaturowych dotyczących wrzenia czynników chłodniczych w kanałach o małej średnicy. W oparciu o wybrane zależności przeprowadzono obliczenia współczynnika przejmowania ciepła w szerokim zakresie parametrów cieplno - przepływowych. Uzyskane wyniki obliczeń p[...]
EN The review of literature on boiling of refrigerants in channel of small diameters has been presented in the paper. Calculations of heat transfer coefficient for wide range of operation parameters have been presented on the basis of various correlations. Results of calculations have been compared wit[...]
13
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 1 265-276
PL W pracy przedstawiono opis nieustalonego przepływu ciepła dla zadań jednowymiarowych w obszarach dwuwarstwowych. Założono, że wszystkie parametry termofizyczne pojawiające się w opisie matematycznym analizowanego zadania są wartościami przedziałowymi skierowanymi. Omawiane zagadnienie zostało rozwią[...]
EN In the paper, the description of an unsteady heat transfer for one- dimensional problem proceeding in a two-layered domain is presented. It is assumed that all thermophysical parameters appearing in the mathematical description of the problem analysed are given as directed interval values. The probl[...]
14
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 2 385-397
PL W pracy rozważano niestacjonarne przewodzenia ciepła w dwuskładnikowym wydrążonym cylindrze. Przewodnik jest wykonany z dwuskładnikowego warstwowego kompozytu mającego łagodną zmienność efektywnych własności w kierunku promieniowym. Stąd mamy tutaj do czynienia ze specjalnym przypadkiem materiału o [...]
EN The unidirectional non-stationary heat conduction in a two-phase hollow cylinder is considered. The conductor is made of two-phase stratified composites and has smooth gradation of effective properties in the radial direction. Therefore, we deal here with a special case of functionally graded materi[...]
15
51%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 2 264--268
PL W pracy rozpatruje się niejednorodny obszar ciała stałego będący złożeniem dwóch podobszarów, przy czym położenie powierzchni granicznej nie jest znane. Dodatkową informacją pozwalającą rozwiązać sformułowane w ten sposób zadanie odwrotne są wartości temperatury w punktach X wyróżnionych w rozpatryw[...]
EN The non-homogeneous domain being the composition of two sub-domains is considered, at the same time the position of internal interface is unknown. The additional information necessary to solve the identification problem results from the knowledge of temperature field at the set of points X selected [...]
16
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań numerycznych nad osiowo-symetrycznym, laminarnym i ustalonym opływem elektrycznie przewodzącej cieczy mikropolarnej wokół rozciągliwego dysku przy jednoczesnym oświetleniu cieczy polem magnetycznym. Nieliniowe równanie ruchu opływu sprowadzono do postaci bezwymiar[...]
EN A numerical study of an axisymmetric steady laminar incompressible flow of an electrically conducting micropolar fluid over a stretchable disk is carried out when the fluid is subjected to an external transverse magnetic field. The governing nonlinear equations of motion are transformed into a dimen[...]
17
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 20-21
PL Przedmiotem niniejszej pracy jest doświadczalne wyznaczenie współczynnika wnikania ciepła dla dyspersyjnych układów dwufazowych typu O/W i W/O podczas przepływu w rurze poziomej. Na podstawie wyników badań własnych wskazano na odmienność procesów ruchu ciepła w układach ciecz - ciecz odmiennego typu[...]
EN This work aimed experimental determination of heat transfer coefficient for O/W and W/O disperse two-phase liquid - liquid flow in a horizontal pipe. The test results showed differences in heat transfer process for different ' types of liquid - liquid systems and their dispersion level.
18
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2002 Vol. 40 nr 1 291-306
PL Celem pracy jest opracowanie, dyskusja i zastosowanie makroskopowego modelu przewodnictwa ciepła w przewodniku posiadającym periodyczną mikroniejednorodną strukturę typu szachownicy. Stosując technikę tolerancyjnego uśredniania zaproponowano pewne przybliżone rowiązanie zagadnienia na komórce. Rozwi[...]
EN The aim of this paper is to formulate, discuss and apply a certain macroscopic model of the heat transfer in the rigid chessboard-type microinhomogeneous conductor. To this end the tolerance averaging approach is applied. Within the framework of this approach a certain approximate solution to the pe[...]
19
51%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 1 277-284
EN In this article there are presented tests results of the process of heat exchange between a flat plate placed vertically behind a stream element being a mono-stable jet nozzle with two states of the air outflow. Depending on the state of the air outflow, the air stream flows round a part of the wall[...]
20
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 2 271-284
PL Wpływ uszkodzeń na pola termo-mechaniczne w płycie średniej grubości Przedmiotem pracy jest analiza mechanizmów rozwoju uszkodzeń i ich wpływ na przepływ ciepła w płycie Reissner'a sredniej grubości. Stosując sprzężenie efektów termicznych i uszkodzeń w kontynualnej mechanice zniszczenia rozpatruje [...]
EN The paper aims at the analysis of damage mechanisms and its influence on heat flow in a mid-thick Reissner's plate. Adapting the concept of thermodamage coupling in continuum damage mechanics, following two 2D coupled problems are formulated: heat transfer through nonhomogeneous partly damaged mater[...]
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last