Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat losses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 12 530-533
PL W artykule scharakteryzowano straty ciepła przy jego przesyłaniu oraz opisano ich zmienność w czasie.
EN The paper describes heat transmission losses and their temporal variability.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
1999 Z.15 25-32
PL Niedoskonałość poprawnie wykonanej izolacji termicznej jest przyczyną niewiel-kich strat ciepła w grzejniku podłogowym (poniżej dziesięciu procent mocy układu). Ar-tykuł jest efektem badania wpływu tych strat na ustaloną składową pola termicznego w urządzeniu. Rozkład temperatury opisano równaniem [...]
EN Imperfection of a correctly made thermal insulation is a reason of small heat losses in a floor heater (below ten percents of the system efficiency). The influence of these losses on a steady com-ponent of the device thermal field was investigated in the article. The temperature distribution was des[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 103-113
PL W referacie przedstawiono sposób obliczenia strumienia cieplnego do gruntu budynku będącego w kontakcie z gruntem. Obliczenia wykonano ze wspomaganiem komputerowym.
EN The way of heat loss calculation of building elements situated directly on the ground is presented in this paper. The calculations were made with the aid of computer programmes.
4
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2005 T. 1 315-322
PL W referacie przedstawiono wpływ ocieplenia balkonów i loggi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych poddanych termomodemizacji na straty ciepła przez ściany zewnętrzne.
EN The above paper presents influence of balconies and loggies on thermal bridges and heat losses caused by them in extemal walls of multi-flat buildings.
5
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 4 242--250
EN Currently in Poland, the construction of biogas plants as alternative energy sources is increasing. Often, the technical solutions for design and building of biogas plants are transferred to Poland from the countries in which these technologies are developed without taking into account the specific [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN This paper is concerned with ways of power efficiency increasing in technological procedures occurring in petrochemical and petroleum-refining industry. Analysis includes mathematical modeling of heat-mass exchange processes in technological furnaces. Phenomenological model contains differential eq[...]
7
100%
Measurement Automation Monitoring
EN This paper presents the calculation results of heat amount increase being typical for isothermal and cooling bodies where body plating has been broken causing the open way for water penetration into the insulating material and thus deteriorating the insulating properties of the damaged body fragment[...]
8
88%
Rynek Energii
2012 Nr 6 46--51
PL Jednym z istotnych elementów efektywności energetycznej w systemach ciepłowniczych jest poprawa sprawności przesyłania ciepła poprzez zmniejszenie strat przesyłania ciepła, powstających na drodze jego transportu ze źródeł do odbiorców. Straty ciepła w sieci ciepłowniczej są również istotnym czynniki[...]
EN Article presents balance model of determining heat losses in district heating network and shows possible reduction of heat losses by rational exploitation of district heating system. Balance model uses specific computational formulas developed by authors for duct channel (K), pre-insulated (P), and [...]
9
88%
Journal of KONES
EN Measurements were made during downward propagation of a flat flame in a lean limit methane/air mixture. It was observed that the limit flames are very thick and that heat losses to the walls caused extensive cooling of the product gases within 0.05 m behind the propagating flame. Analysis of all dat[...]
10
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie wpływu właściwości izolacji termicznej na proces ekspandowania nasion w strumieniu gorącego powietrza w przewodzie pneumatycznym. Zastosowano symulację komputerową procesu metodą "krok po kroku'. Obliczenia przeprowadzono dla trzech rodzajów izolacji. Wyniki obliczeń wyka[...]
EN The purpose of the study was to determine the impact of thermal insulation properties on the process of seed expansion in hot air stream in a pneumatic conduit. A computer simulation was done by using the "step-by-step" method. The calculations were done for three types of insulation. The calculatio[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 345--354
PL Przenikanie ciepła przez przegrody pełne w kontakcie z powietrzem zewnętrznym można rozpatrywać jako ustalone jednowymiarowe przewodzenie ciepła z uwzględnieniem – w formie dodatkowych członów – wpływu mostków cieplnych punktowych i liniowych. W przypadku kontaktu z gruntem problem przenoszenia ciep[...]
EN Heat transfer through building opaque elements in contact with external air can be consider-ed as stationary one dimensional heat flow with special treatment of selected places with point-like and linear thermal bridges. In case of contact with the ground the problem of heat transfer becomes more co[...]
12
75%
Instal
2015 nr 6 4--9
PL W uproszczonych obliczeniach strat ciepła sieci ciepłowniczych ułożonych w gruncie przyjmowana jest przybliżona wartość temperatury gruntu (8°C). Artykuł opisuje rezultaty badań wpływu wartości temperatury gruntu na wynik obliczeń strat ciepła sieci ciepłowniczej. Analizę przeprowadzono dla miejskie[...]
EN The simplified calculations of heat losses from buried district heating is assumed to be approximate value of the soil temperature (8°C). The article describes the results of studies focused on the soil temperature influence on the calculation of district heating heat losses. The analysis was perfor[...]
13
75%
Instal
2015 nr 11 10--14
EN This article describes the method of calculation of heat losses buried pre-insulated district heating networks adopted in European Standard EN 13941 and using the example of heat loss calculation justifies the necessity to change existing method to another one that guarantees obtaining correct resul[...]
14
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 8 310--314
PL Projektowanie instalacji solarnej wymaga uwzględnienia wielu czynników, które mogą wpłynąć na sprawność pozyskania energii słonecznej i jej konwersji w ciepło. Odbiorniki ciepła osiągnęły już wysoką wydajność energetyczną, stąd poszukuje się możliwych do realizacji usprawnień w innych obszarach, na [...]
EN During the process of the solar installation's design it is necessary to take into account many factors which can affect the efficiency of solar energy obtaining and its conversion into thermal energy. Solar collectors have already reached high energy efficiency hence improvements in the other areas[...]
15
75%
Informacja Instal
PL Podano charakterystykę nowej wersji - 3.0. programu Audytor OZC i Audytor c.o. Do nowej wersji programu Audytor OZC dołączono moduł obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Stworzono : możliwości przy wprowadzaniu danych o przegrodach budowlanych zmodyfikowano dane o pomieszczeniach w celu z[...]
16
75%
Instal
2003 nr 7/8 66--73
PL W artykule na temat izolacji technicznych autorstwa mgr inż. Haliny Potrzebowskiej z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie, który ukazał się w 6. numerze miesięcznika INSTAL, zawarto ogólny przegląd dostępnego na rynku asortymentu wyrobów izolacyjnych do [...]
EN In the paper concerning technical insulations written by mgr inż. Halina Potrzebowska from Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL in Warsaw, which was issued in sixth issue of INSTAL, the general review of accessible assortment of insulation goods for heat-insulating and [...]
17
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 4 302--309
PL Przemysłowe piece grzewcze, do których zaliczamy również piece komorowe, są najliczniejszą grupą zróżnicowaną konstrukcyjnie. Ich cechą charakterystyczną jest zmienność atmosfery wypełniającej komorę roboczą oraz wykorzystanie do ich budowy materiałów ogniotrwałych i izolujących. Wielkość zużytej en[...]
EN Industrial furnaces, especially chamber furnaces are commonly used in industry. The chamber wall structures differ in thickness, as well as in the thermal insulation. The chamber furnace temperature varies in time depending on the technological process parameters. The heating time varies as well. Du[...]
18
75%
Instal
2003 nr 4 8--13
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie arkusza kalkulacyjnego, umożliwiającego dokonanie obliczeń strat ciepła w przykładowych warunkach klimatycznych sezonu ogrzewczego w zewnętrznej sieci ciepłowniczej o dowolnym sposobie ułożenia przewodów (sieć podziemna kanałowa, preizolowana sieć podziemna, sieć [...]
EN The purpose of this paper is to present the software for calculation of heat losses in particular climate conditions concerning external district heating network with optional way of pipelines' placing (underground channel network, preinsulated underground network, above-ground network). Basic formu[...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 235--240
PL Artykuł opisuje wyniki przeprowadzonych symulacji i obliczeń strat ciepła przez podłogę na gruncie. Obliczenia przeprowadzono dla budynku jednorodzinnego. Przeanalizowano efekt zastosowania szkła piankowego jako materiału termoizolacyjnego.
EN This paper describes the results of simulation and calculation of heat loss through a slab on grade to the ground. Calculations are performed for a single-family house. The effect of using foam glass as insulating material is analyzed.
20
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 119--127
PL Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych na specjalnie przygotowanym stanowisku. Wewnątrz tunelu foliowego znajdowało się, osłonięte folią PE, ogrzewane kablem grzewczym podłoże. W zmieniających się warunkach otoczenia określono wartości strumieni strat ciepła dla tunelu jak i znajdującej się w [...]
EN The study was carried out in laboratory environment on a specially prepared stand. The substrate, heated with heating cable, was shielded with PE film and placed inside the film tunnel. Values of heat loss flux of the tunnel were determined in changing ambient conditions and in the covered area insi[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last