Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 539
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hard coal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geological Quarterly
EN Concentrations of seventeen unsubstituted polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have been determined in hard coal samples from the Carboniferous Upper Silesian, Lower Silesian and Lublin Coal Basins. Among the investigated coals the highest average content of PAHs was determined for the Lower Sile[...]
2
100%
Karbo
2001 Nr 10 337-340
PL Przedstawiono prognozę produkcji stali na świecie na lata 2001-2005 i na jej tle zapotrzebowanie rynku światowego na koks. Dla polskiego koksu, jako produktu eksportowego, istotne znaczenie będzie miała głównie sytuacja popytowa na rynku europejskim, gdzie głównym konkurentem będzie koks chiński. Na[...]
EN Growing need for a high quality of coking coal on teh side of home coking industry and European partners encounters difficulties on teh side of supply of these coals At present Jastrzqbie Coal Company is the producer of more than 60% of gaseous-coking coals and all the orthodox coal. Systematically [...]
3
80%
Archivum Combustionis
EN The paper presents the method of thermal energy generation based on the combustion of generator gas generated from wood-derivative waste gasification . The generated gas obtained from the process of low-temperature wood-derivative waste gasification is burnt together with hard coal in a stoker fired[...]
4
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 4 273-283
PL W artykule ukazano kształtowanie się wielkości jednostkowych kosztów zużycia energii w spółkach węglowych i grupach kapitałowych oraz wpływ tych kosztów na wielkość jednostkowego kosztu wydobycia węgla w latach 1993-2000.
EN The changes of the unit energy level in coal companies and in capital groups are presented in this paper. The influence of energy costs on the quantity of the hard coal extraction unit cost in the years 1993-2000 is described.
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule wskazano potencjalne możliwości i kierunki rozwoju wybranych sposobów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla dla technologii produkcji energii opartych na węglu kamiennym w kontekście zwiększającego się popytu na węgiel jako paliwo energetyczne. Zasygnalizowano i omówiono wybrane wła[...]
EN In the article pointed potential possibilities and directions of the development of chosen manners of capture and the storage of the carbon dioxide for the technology production based energies for the black coal in the context of growing the demand on the carbon as the energy-fuel. one signalled and[...]
6
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 12 9-18
PL W artykule omówiono technologie robót udostępniających rozpoczynające proces produkcji węgla kamiennego i decydujące o dalszym zakresie działalności górniczej. Wielokryteriowa analiza ich innowacyjności pozwoliła wyróżnić podstawowe sposoby udostępniania, które znajdą zastosowanie w polskim górnictw[...]
EN The article discusses development technologies that are applied to commence hard coal production process and that determine further scope of mining activities. Multicriterion analysis of their innovative character allowed for the differentiation of the basic methods of deposits opening out that are [...]
7
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule podjęto problematykę przyszłej roli węgla kamiennego w bilansie energetycznym Polski. Wymaga to uwzględnienia i szczegółowej analizy wielu przesłanek, w oparciu o które ten bilans powinien być sporządzony. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: rozwój gospodarczy kraju warunkujący wzr[...]
EN The paper attempts to answer the question what the future situation of hard coal in the energy balance can be in Poland. It requires the detailed analysis of many issues affecting this. The most important of them are: the economy development influencing increase the demand for electricity and heat p[...]
8
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono podstawowe aspekty dotyczące przyszłości przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Dotyczą one zapotrzebowania na ten surowiec energetyczny, bazy zasobowej i perspektywy jej sczerpywania, wychodząc z opisu stanu aktualnego w obszarach sprzedaży i produkcji. W syntetycznej for[...]
EN Fundamental aspects relating to the future of the hard coal mining indus-try have been presented in the paper. They concern a demand for energy resources, reserve base and prospects of using up of reserves, taking into account a description of a current state within sales and production. A developme[...]
9
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule, opracowanym na podstawie prowadzonego w latach 2006-2008 projektu celowego typu foresight pt. "Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego", przedstawiono w tabelarycznej formie wyniki ankietyzacji według metody Delphi, dotyczące oceny ważności i hierarch[...]
EN The paper has been written on the basis of a targeted foresight project carried out in the years 2006-2008 entitled "Scenarios of technological development of the hard coal mining industry". There have been presented in tabular form the results of inquire made according to Delphi method relating to [...]
10
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W pracy zidentyfikowano technologie składające się na proces produkcyjny w przemyśle węgla kamiennego, które z punktu widzenia rozwoju przemysłu wydobywczego, w większości podporządkowane są obszarowi podziemnej eksploatacji złóż. Analiza innowacyjności stosowanych technologii eksploatacyjnych pozwo[...]
EN In the paper there have been presented the technologies creating a production process in the hard coal industry, which mostly refer to the range of the underground mining regarding the development of this industry. The analysis of innovativeness of the mining technologies being used allowed those te[...]
11
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W latach 1982-1987 została opracowana przez autora metoda alokacji zasobu niejednorodnego w sieci czynności oraz na jej podstawie program komputerowy projektowania organizacji produkcji w przodkach kopalń węgla kamiennego. W trakcie praktycznego jej stosowania dla wybranych przodków węgla kamiennego[...]
EN The method of the solution of the network of activities with the allocation of heterogeneous capacity at the limited constant in the time unit as well as a number of individual kinds of capacity has been presented. A possibility of the allocation of individual kinds of capacity for individual activi[...]
12
80%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł jest wynikiem prac prowadzonych w ramach projektu "Evaluation of State aid forthe coal industry" prowadzonego przez Europę Economics, Fraunhofer ISI, BSR Sustainability wraz z Kraków Institute for Sustainable Energy oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Raport zawie[...]
EN The paper is the result of the project "Evaluation of State aid for the coal industry" which was performed by Europę Economics, Fraunhofer ISI with BSR Sustainability and Kraków Institute for Sustainable Energy in cooperation with MEERI (Evaluation of State aid..., 2006). The report included case st[...]
13
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Scharakteryzowano główne składniki substancji mineralnej węgla kamiennego oraz dokonano analizy ich zachowania się w procesie koksowania. Ze względu na specyficzny charakter tego procesu, na potrzeby analizy wykorzystano głównie wyniki tych badań, które prowadzone były w warunkach odpowiadających wa[...]
EN Main components of mineral matter of hard coal have been described and the analysis of their behaviour in the coking process has been made. Due to the specific character of the process, only results of some studies have been used for the needs of the analysis, i.e. the studies, which have been carri[...]
14
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono cele, założenia, algorytm oraz zadania realizowane w modelach systemu bilansowania dostaw węgla kamiennego na potrzeby programowania rozwoju podsystemu wytwarzania energii elektrycznej (PWEE). Podstawowym celem budowy systemu bilansowania jest wyznaczenie optymalnej struktur[...]
EN Polish Power Grid Company prepares forecasts of power generation development using the IPM model. The new version of this model is able to optimize coal supplies for each power station, but requires data on available coal in the form of stepwise supply curves. These needed to be prepared on the basi[...]
15
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wprowadzenie zasad rzetelnego rachunku ekonomicznego w górnictwie węgla kamiennego jest uwarunkowane wdrożeniem takich metod ewidencji i rozliczenia kosztów, które pozwalałyby na określanie poziomu rzeczywistych kosztów wydobycia węgla kamiennego. Ustalenie rzeczywistych kosztów wydobycia węgla kami[...]
EN The introduction of suitable economic calculation rules in hard mining is dependent on implementation of such cost accounting methods that allow to determine the real mining cost of hard coal. It is necessary to make the costs of prospecting of deposit, labour cost, depreciation and environmental pr[...]
16
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł zawiera wyniki badań sorpcji pary wodnej na próbkach węgli kamiennych o zróżnicowanej budowie w skali uwęglenia w przedziale od 75 do 92% C. Stwierdzono, że proces chłonności pary wodnej uwarunkowany jest składem chemicznym warstwy powierzchniowej, obecnością reaktywnych grup funkcyjnych, st[...]
EN Work includes the results of research on investigation of steam water sorption on the samples of hard coal with different structure and carbon content from 75 for 92%. It said that process of absorptivity of water steam is depend on composition of chemical surface layer, presence of reactive functio[...]
17
80%
Karbo
2002 Nr 9 265-271
PL Omówiono wyniki serii obliczeń dotyczących sorpcji wody, metanolu, metanu i ditlenku węgla przy wykorzystaniu modelu sorpcji wielorakiej. Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie zasadności przyjętych w modelu założeń, co więcej dają wgląd w strukturę węgla oraz parametry procesu sorpcji.
EN Series of calculation of sorption isotherms of water, methanol, methane and carbon dioxide with using of multiple sorption model are presented in this work. Obtained results confirm correctness of the model assumptions, moreover give a view to the structure of coal and sorption process parameters.
18
80%
Karbo
2001 Nr 1 2-5
PL Struktura porów węgli kamiennych ma decydujący wpływ na niektóre jego właściwości fizykochemiczne, jak np. pojemność sorpcyjna, reaktywność z czynnikami chemicznymi czy przydatność w procesach przetwarzania, a także na pozyskiwanie gazów (szczególnie metanu) zgromadzonych w pokładzie węglowym. W pra[...]
EN The structure of pores of hard coals has decisive influence on some of their physical - chemical properties, as for instance, sorption capacity reactivity with chemical agent or suitability for processing as well as retrieval of gases (especially methane) accumulated in a coal seam. The work present[...]
19
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences
EN Two techniques have been used to evaluate the rate of carbon dioxide sorption in sample made from squeezed hard coal grains. The first technique consisted in rapid filling of the previously evacuated sample with gas. The problem was solved by numerical computation, in accordance with the accepted [...]
20
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Pył węgla kamiennego dodany do masy klasycznej powoduje - obok korzystnego polepszenia jakości powierzchni odlewu - wyraźne zwiększenie szkodliwości masy dla otoczenia. Jest to spowodowane emisją szkodliwych gazów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA ( PAH), przy czym na ilość oraz [...]
EN Hard coal dust when added to classic moulding sands causes - apart from favourable improvement of the quality of casting surface - a considerable increase of the noxiousness of moulding sands to the environment. It is caused by the emission of noxious gases and polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH[...]
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last