Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hard coal reserves
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w złożach dotychczas górniczo niezagospodarowanych, położonych w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W ostatnich latach przeprowadza się weryfikację dokumentacji geologicznych tych złóż, z uwzględnieniem aktualnych kryteriów bilansowoś[...]
EN The paper presents an analysis undeveloped deposits of hard coal reserves in the Upper Silesian Coal Basin. In recent years the verifications of geological documentations of these deposits is carried out, including actual cut-off parameters. This results in the loss of reserves in each deposit. The [...]
2
80%
Karbo
2007 Nr 2 71-72
PL W artykule podano ilość zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego zalegających w polskich zagłębiach węglowych. Podano ilości tych zasobów w poszczególnych spółkach węglowych. W odniesieniu do poszczególnych kopalń podano stany zasobów operatywnych na dzień 31 grudnia 2005 r[...]
EN The paper discusses the quantity of recoverable, developed and operative hard coal reserves in Polish coal basins. Quantities of these reserves in all coal companies were discussed. Operative reserves and colliery’s life expectancy according to the state on 31.12.2005 were analysed in each colliery[...]
3
61%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 10 602--606
PL Polska jest krajem posiadającym nie tylko największe spośród państw Unii Europejskiej zasoby węgla kamiennego, ale także państwem, w którym udział węgła w ogólnym bilansie energetycznym jest znaczący, blisko 55 % produkcji energii elektrycznej uzyskiwane jest z węgla kamiennego. W artykule podjęto p[...]
EN Poland is a country possessing not only the greatest coal resources among the countries of the European Union, but also the state in which the share of coal in the overall energy balance is significant, nearly 55 % of electricity is generated based on hard coal. The article raises the subject matter[...]
4
61%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł jest próbą określenia obecnej pozycji technologii podziemnego zgazowania węgla w stosunku do technologii konwencjonalnych eksploatacji tego surowca. Przedstawiono krótką historię związaną ze zgazowaniem węgla oraz dotychczasowe badania i doświadczenia związane z tą technologią. Zwrócono uwag[...]
EN The paper is an attempt to determine the present position of underground coal gasification in comparison to conventional exploitation technologies of this raw material. A short history of coal gasification as well as so far research and experience connected with this technology are presented. Attent[...]
5
61%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przybliżono perspektywy rozwoju bazy zasobowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pokazano aktualną bazę zasobową jaką dysponują kopalnie JSW S.A. wraz z strukturą zasobów. Zaprezentowano także strategiczne kierunki rozwoju zagospodarowania złóż oraz opisano zamierzenia w zakresie udostęp[...]
EN Development prospects of reserves base of Jastrzębie Coal company (JSW S.A.) are discussed. The present resources base being at JWS SA mines disposal and their qualitative structure are shown. Strategic directions of deposits management development are also presented as well as in the range of openi[...]
6
51%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Przedstawiono prognozy wystarczalności zasobów geologicznych (resources) i przemysłowych (odpowiednik reserves) w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW). Prognozowanie przeprowadzono na podstawie trendów liniowych w dwóch wariantach tj. na podstawie danych, które charakteryzowały wielkość zasobów w Po[...]
EN As shown in "Balance of industrial reserves and underground water resources in Poland", there have been significant losses in hard coal resources throughout 1989-2005 i.e. since the beginning of our political and economic transformation. Annual loss amounts were different in each kind, and the cause[...]
7
51%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 275-282
PL Funkcjonowanie od 1989 r. polskiego górnictwa węgla kamiennego na zasadach gospodarki rynkowej zmusiło przedsiębiorstwa górnicze do nowego podejścia do problematyki efektywności eksploatacji i wykorzystania - w ramach posiadanej koncesji - złoża zgodnie z projektem jego zagospodarowania. Obowiązując[...]
EN Since 1989 Polish coal mining industry has functioned by market economy rights. That fact made coal mining business treat with the problems of exploitation effectivity and use - within possessed licence - of ledge in accordance with its working order project, in new way. Polish low regulations which[...]
8
51%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono rolę węgla kamiennego w gospodarce światowej. Zwrócono uwagę na zasoby węgla w świecie, które przewyższają zasoby innych nośników węglowodorowych. Zasoby węgla na poszczególnych kontynentach mają zróżnicowaną wielkość, różny jest także stopień ich rozpoznania. W krajowej bazie za[...]
EN The role of hard coal in the global economy is discussed in the paper. Attention is drawn to the world coal reserves which surpass the reserves of other hydrolocation energy carriers. Coal reserves of the particular continents differ in volume and are known to different extent. The reserves of hard [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last