Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 249
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hard coal mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule opisano proces wprowadzania w kopalni "Zofiówka" urządzeń klimatyzacji grupowej wyrobisk górniczych. Wykazano związane z tym efekty oraz większą efektywność tej technologii w stosunku do innych, wcześniej stosowanych w polskim górnictwie.
EN The introduction process of group air conditioning equipment in "Zofiówka" mine working is described. The effects connected withit as well as bigger efficiency of this technology in comparison with so far used systems in Polish mining is pointed out.
2
100%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 4 208-214
PL Górnictwo węgla kamiennego, dążąc do intensyfikacji procesu produkcyjnego zapewniającego efektywność ekonomiczną wydobycia, angażuje w ten proces środki trwałe o znacznej wartości i zdolności wydobywczej. Ważnym zagadnieniem jest odpowiednie dostosowanie do danych warunków geologiczno-gómiczych wypo[...]
EN Hard coal mining of coal striving for the intensification of the production process ensuring the economic effectiveness of extraction involves in this process fixed assets of substantial value and production capacity. An important issue consists in adaptation of equipment operating at longwalls bein[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono alternatywny sposób myślenia o reformowaniu górnictwa węgla kamiennego i zasadach funkcjonowania rynku węgla. W szczególności zwrócono uwagę namyślenie perspektywiczne o bezpieczeństwie energetycznym kraju oraz wprowadzeniu systemowych narzędzi regulacji rynku węgla.
EN An alternative way of thinking on hard coal mining reformation and the principles of the coal market function is presented. Special attention is invited to perspective thinking about energetic safety of the Country as well as introduction of systematic instruments of coal market control.
4
80%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 5 288--292
PL W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań przygotowania do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W tym celu wykorzystano dwuetapowe badania kwestionariuszowe, przeprowadzone w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn zlokalizowan[...]
EN This paper presents an analysis of conditions of preparation for the implementation of the information system aiding the management of knowledge in manufacturing companies. In this regard, two-stage questionnaire survey, conducted in the machines manufacturing companies located in the Silesian regio[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN In the article major factors exerting an adverse impact on the comfort of work have been characterised. Mining plants engaged in the process of coal mining and their working conditions have been characterised. Selected examples of hazards influencing the incidence of occupational diseases have been [...]
6
80%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 5 267-276
PL W artykule przedstawiono podstawowe przyczyny awarii maszyn górniczych wchodzących w skład kompleksu ścianowego, Opisano metodykę badań diagnostycznych układów: napędowych, mechanicznych oraz zasilających wybranych maszyn górniczych. Na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych w kopalni, prz[...]
EN The article presents the basic reasons of failure of mining machines which form parts of a longwall set. It describes methodology of diagnostic examinations of: drive systems, mechanical ones and power supply systems of selected mining machines. Based on the analysis of the results of studies conduc[...]
7
80%
Wiadomości Górnicze
1999 nr 2 63-69
PL Wielość i złożoność problematyki restrukturyzacji i reorientacji strategicznej górnictwa węgla kamiennego sięga - prócz zasadniczych aspektów technicznych, finansowych, społecznych i organizacyjnych - także obszaru zmian postaw i wzorców zachowań kadry zarządzającej w tym przemyśle. Są to istotne, w[...]
EN Numerous aspects and complexity of restructuring and strategic re-orientation problems in hard coal mining industry touches - besides principal technical, financial, social and organisational aspects - also the sphere of attitude changes and changes in patterns of behaviour of the managerial staff i[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na podstawie informacji zawartych w rocznych operatach ewidencyjnych z lat 1989 - 2003, udostępnionych przez KWK "Wujek", przeanalizowano zmiany bazy zasobowej w/w kopalni. Dokładnie prześledzono przyczyny zmian powodujących ruch w zasobach. Na podstawie uzyskanych wyników podano prognozę odnośnie w[...]
EN The changes of coal reserves in "Wujek" Coal Mine were analyzed using data contained in annual operates from 1989 - 2003 period. The reasons of these changes were especially described. Onyhe basis of obtained results the reserve sufficiency prognosis was given.
9
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 7 143-169
PL W artykule przedstawiono proces prywatyzacji i przemian własnościowych górnictwa węgla kamiennego jako jednego z narzędzi do osiągnięcia przez sektor górnictwa węgla kamiennego trwałej rentowności. Proces prywatyzacji i przemian własnościowych jest jednym z elementów realizowanego obecnie programu r[...]
EN The article presents the process of privatisation and ownership transformation of coal mining industry as one of the tools to achieve stable profitability of the coal mining industry. The process of privatisation and owership transformation is an element of currently being realised governmental prog[...]
10
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody przepływów strumieni finansowych do ustalania wielkości zasobów przemysłowych. Pokazano kolejne kroki mające na celu opracowanie harmonogramu przepływów strumieni finansowych, który służy do szczegółowej analizy opłacalności eksploatacji zasobów. Zwrócono[...]
EN The paper present an application of the discounted cash flow (DCF) method to qualifying of economic reserves. It is shown in consecutive steps to work up a time-rable of cash flow, which is used to analyse the profitability of exploitation. The author focuses on the mining of each plot in time, whic[...]
11
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W latach 1993-2000 podejmowano w branży górnictwa węgla kamiennego różne działania zmierzające do ograniczania kosztów wydobycia. Bazując na zestawieniach tabelarycznych i ich interpretacjach graficznych, dokonano w artykule analizy zmian w relacjach między składowymi jednostkowego kosztu wydobycia.
EN In the period 1993-2000 several activities were undertaken in the hard coal mining sector aimed reduction of production costs. In the paper an analysis of changes between components of the unit cost of production based on tabular specifications and their graphical interpretations is presented.
12
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 2 119-134
PL W artykule opisano pewien sposób postępowania przy opracowywaniu bazy danych ekonomiczno-finansowych dla przodków ścianowych kładąc szczególny nacisk na opracowanie rozkładów prawdopodobieństwa kosztów związanych terytorialnie z eksploatacją w przodku. Rozkłady prawdopodobieństwa kosztów mogą zostać[...]
EN In the paper there is described a procedure of creation of economic and financial data bases for longwalls. Special attention is paid on parameters of probability distributions of costs connected with the production process in longwall panels. Probability distributions of the costs can be used for s[...]
13
80%
Przegląd Górniczy
PL Historia zagłębiowskich kopalń węgla dobiegła końca. Ostatnią z nich była kopalnia „Kazimierz-Juliusz”. W artykule podano zarys wiadomości o tej kopalni, która znajdowała się w Kazimierzu Górniczym, dziś dzielnicy Sosnowca. Historia sięga od 1814 roku. Scharakteryzowano kolejne etapy tworzenia kopal[...]
EN The history of coal mines once operating in Zagłębie Dąbrowskie is finally finding its end. The last active mine there, was the „Kazimierz-Juliusz” coal mine. This paper outlines the information on the mine once operating in Kazimierz Górniczy, today’s district of Sosnowiec. The history dates back t[...]
14
80%
Przegląd Górniczy
2017 T. 73, nr 2 67--75
PL W celu oceny parametrów przyczyn i skutków charakteryzujących tąpnięcia zaistniałe w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, wyselekcjonowano najbardziej istotne i mierzalne ich wartości, takie jak: głębokość eksploatacji, grubość warstwy tąpiącej oraz odległość pomiędzy ogniskiem a skutkiem w[...]
EN For the assessment of the parameters characterizing the causes and effects of the rock burst occurred in the hard coal mines in the Upper Silesian Coal Basin were selected the most significant and measureable parameters values, such as the depth of exploitation, thickness of tremor-prone rock layers[...]
15
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 10 9-12
PL Publikacja stanowi skrót referatu, dotyczącego zagrożenia pyłowego w polskim górnictwie węgla kamiennego, przedstawionego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego na V Spotkaniu Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. Konferencja odbyła się w Chester (Wielka Brytania) w dniach 6-9 września br. pod h[...]
EN The publication constitutes an abridgement of a paper, dealing with dust hazard in the Polish coal mining, that was presented by the President of the State Mining Authority at the 5th Meeting of Leaders of European Mine Supervisions. The debats took place at Chester (Great Britain) September 6-9, 19[...]
16
80%
Przegląd Górniczy
PL Eksploatacja złóż węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym zakończyła się w 2000 roku, kiedy to na stałe zatrzymano ruch ostatniego czynnego zakładu górniczego NOWA RUDA w Nowej Rudzie. Udokumentowana historia dolnośląskiego górnictwa węgla kamiennego rozpoczęła się w 1434 roku w rejonie No[...]
EN Mining of hard coal deposits in Lower Silesian Coal Basin was terminated in the year 2000 when the last, in working condition, mine Nowa Ruda was closed. The substantiated history of the Lower Silesian hard coal mining started in the year 1434 in Nowa Ruda area and there was terminated after over 56[...]
17
80%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przestawiono wyniki obszernych badań komputerowych wpływu parametrów ruchowych i technicznych kombajnu chodnikowego na obciążenie dynamiczne w jego układzie urabiania. Badania te przeprowadzone zostały za pomocą utworzonego i zweryfikowanego modelu dynamicznego układu urabiania wysięgniko[...]
EN Results of extensive computer research on the heading machine operational and technical parameters influence on the dynamic load at its breaking system are presented. This research have been carried out by means of a created and verified dynamic model of an outrigger heading machine equipped with th[...]
18
80%
Przegląd Górniczy
PL W rejonie Tenczynka, położonym w gminie Krzeszowice w okolicach Krakowa, w pierwszej połowie XX wieku była czynna podziemna kopalnia węgla kamiennego "Krystyna". Wydobycie prowadzono szybem "Krystyna" o głębokości 181 m. Po likwidacji kopalni, wody z tego szybu były nadal pompowane i wykorzystywane [...]
EN Hard coal underground mine "Krystyna" was in working order in the first half the 20th century in the area of Tenczynek located in the Krzeszowice commune near Cracow. Mining has been run by means of "Krystyna "shaft 181 m deep. After mine liquidation waters from this shaft have been pumped and used [...]
19
80%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę procesu inwestycyjnego, charakteryzuje schemat prawidłowego procesu inwestycyjnego. Omawia wielkości nakładów mwestycyjnych i charakteryzuje założenia Programu Rządowego oraz wielkości planowanych nakładów w poszczególnych kierunkach inwestowania. Przedstaw[...]
EN The article presents general characteristics of the investment process, characterises the diagram of a correct investment process. Investment outlay values are discussed and the assumptions of the Government Program as well as the values of planned expenditure in the particular directions of investi[...]
20
80%
Przegląd Górniczy
PL Na przykładzie kopalni węgla kamiennego " Bogdanka *, prowadzącej eksploatację na dużej głębokości (~950 m), omówiono na podstawie badań "in situ" wpływ niektórych czynników na dobór obudowy chodników przyścianowych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ strefy ciśnień eksploatacyjnych oraz rolę wykład[...]
EN Influence of some factors on selection of galleries (adjacent to a longwall working) support is discussed basing on the research ,,in situ ".using Bogdanka Colliery, mining on a deep horizon (-950 m), as an example. Special attention is paid to the influence of abutment pressures as well as importan[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last