Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 107
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1169-1176
PL Obliczono naturalne straty egzergii związane z napromieniowaniem Ziemi przez Słońce. Rozpatrzono strumień egzergii reliktowego promieniowania przestrzeni kosmicznej. Wyróżniono naturalne straty egzergii użytkowalnej powstające w pobliżu powierzchni Ziemi i porównano je ze stratami antropogenicznymi [...]
EN Natural exergy losses connected with the absorption of solar radiation by the Earth have been calculated. The exergy flow of the relict radiation of cosmic space has been considered too. The natural losses of the utilizable exergy occurring near the Earth's surface have been distinguished and compar[...]
2
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 6 231-235
PL Przedstawiono wpływ sektora paliwowo-energetycznego na stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Z analizy przedstawionego w artykule materiału wynika, że zdecydowana dominacja węgla jako surowca energetycznego w gospodarce i mieszkalnictwie skutkuje znaczącym udziałem Polski jako źródła emisji dwut[...]
EN The impact of fuel and electricity industrial sector in the air pollution in Poland has been presented. Out of the analysis of the issues discussed in the article it appears that domination of coal as energy resource in industry and housing results in significant contribution of Poland as SO2 and du[...]
3
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 6 12-16
PL Przedstawiono metodykę opracowania modelu bilansowego zakładu przemysłowego. Model taki stanowi opis jakościowy i ilościowy wszystkich procesów zachodzących w zakładzie (z uwzględnieniem gospodarki energią, surowcami i oddziaływania na środowisko), i może być podstawą do oceny gospodarki energetyczn[...]
EN The article presents the methodology of drawing up a production balance-model of an industrial plant. The model is a qualitative and quantitative description of every process that occurs in the plant, taking the energy, raw materials and environmental mangement into consideration. The model gives th[...]
4
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 9 44--47
PL Od 15 lat gmina Gierałtowice zmienia charakter gospodarki elektroenergetycznej. W latach 1998-2008 przeprowadzono modernizacje oświetlenia ulicznego z rtęciowego na sodowe. Zmodernizowano kilkanaście kotłowni węgłowych na gazowe, olejowe i elektryczne. Zainstalowano w kilku obiektach układy solarne [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1998 Nr 23 203-210
6
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 7-8 32-33
PL Gospodarka energetyczna przyjazna środowisku ma szczególne znaczenie dla gospodarki komunalnej. Miasta i gminy stanowią miejsce, gdzie spotykają się interesy obywatela i państwa. Na poziomie gospodarki komunalnej odbywa się zaspakajanie potrzeb bytowych społeczności lokalnych. Infrastruktura, niezbę[...]
7
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 10 32-34
PL Cieszyn - jedno z najstarszych miast Polski, malowniczo położone u wylotu Bramy Morawskiej , założone w roku 810. Położenie miasta decydowało o jego gospodarczym i kulturalnym rozwoju. W roku 1920 Cieszyn został podzielony na dwa miasta: Cieszyn i Czeski Cieszyn. Cieszyn liczy 40 tyś. mieszkańców. O[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2003 nr 124 93-100
PL Firma Christof-Group jest prywatnym przedsiębiorstwem austriackim z siedzibą w Styrii, które zajmuje się głównie budową urządzeń przemysłowych, w tym urządzeń z wykorzystaniem biomasy. Głównym obszarem działalności w Austrii są obszary wiejskie, gdzie dzięki pomocy ze strony państwa stworzono odpowi[...]
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 4 186-189
PL Zapewnienie wymaganej ilości energii w nowych uwarunkowaniach rynkowych może mieć charakter polityczny, ekonomiczny i ekologiczny. Problemy nierównomiernego występowania zasobów energii na świecie, ich wyczerpywanie, postępująca degradacja środowiska naturalnego oraz rola i znaczenie energii w gospo[...]
EN The assurance of required quantity of energy in new market conditions can have political, economic and ecological character. The energy is essential element to development for each country. The unequal occurrence problems of energy resources on the world, their exhausting, progress of the natural en[...]
10
80%
Napędy i Sterowanie
PL 20% – tyle wynosi według szacunków Komisji Europejskiej możliwość zaoszczędzenia energii w przemyśle, handlu i rzemiośle. Elektryczność ma tutaj największy udział. Aby zidentyfikować odpowiednie możliwości oszczędnościowe, należy na początku ocenić aktualny stan. Cyfrowe wielofunkcyjne urządzenia po[...]
11
80%
Czysta Energia
2007 Nr 7-8 30-31
12
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 10 2-4
PL Zasadniczą częścią gospodarki energetycznej cukrowni jest gospodarka cieplna w układzie obejmującym stacje wyparną, technologiczne odbiorniki ciepła i sieć wymienników ciepła. Opracowano metodykę projektowania modernizacji tego rodzaju układów przy użyciu metod integracji procesów. Nową metodykę zas[...]
EN The main part of the energy system of a sugar factory is the thermal subsystem including a multiple-effect evaporator, heat receivers in the process plant and a heat exachanger network. For this type of systems, a retrofit design methodology based on the use of process integration methods was develo[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 301-308
PL W pracy przedstawiono możliwość zastosowania rachunku wyrównawczego do wyznaczenia zużycia nośników energii przypadającej na jednostkę danego produktu w sytuacji, gdy nie ma bezpośrednich danych pomiarowych o zużyciu tego nośnika, a istniejące informacje są obarczone błędami. Omówione zostały podsta[...]
EN The possibility of applying least squares adjustment technique for estmating indices of energy comsumption is presented in the paper. The information about direct energy consumption is not available. Existing indirect data are not however exact and include errors. General assumptions of the numerica[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 331-338
PL Zasadniczą częścią gospodarki energetycznej cukrowni jest gospodarka cieplna w układzie obejmującym stację wyparną, technologiczne odbiorniki ciepła i sieć wymienników ciepła. Opracowano metodykę projektowania modernizacji tego rodzaju układów przy użyciu metod integracji procesów. Nową metodykę zas[...]
EN The main part of the energy system of a sugar factory is the thermal subsystem including a multiple-effect evaporator, heat receivers in the process plant and a heat exchanger network. For this type of systems, a retrofit design methodology based on the use of process integration methods was develop[...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1998 z. 2 185-194
PL W pracy tej zaprezentowano koncepcję nowo zaprojektowanego magazynu energii cieplnej, w którym zastosowano spiralny wymiennik ciepła. Przedstawiono pierwsze wyniki badań ekspe- rymentalnych i numerycznych dotyczących procesów ładowania i rozładowania tego typu magazynu. Zmierzono temperaturę materia[...]
EN The results of experimental and numerical investigations of the paraffin wax-air storage energy unit of the Archimedes spiral cylinder geometry are presented in this paper showing charging and discharging ratio of this unit. This kind of TES unit shows satisfactory heat transfer rate: charge ratio i[...]
16
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 7 2-6
PL Kontrola wskaźników energetycznych jest jedną z podstawowych technik oceniania poprawności prowadzonej gospodarki energetycznej przy wdrażaniu procedur zarządzania energią. Prawidłowo prowadzona kontrola pozwala na wczesną identyfikację przypadków nadmiernego zużycia i określenie ich przyczyn. Przed[...]
EN The monitoring of energy use factors is one of the key energy management techniques. The on-line monitoring of energy factors enables early identification of energy over-uses. In the paper, the basic energy use factors and the procedures of on-line factors monitoring are presented.
17
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 55--58
PL W artykule przedstawiono analizę budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej około 30 kW. Omówiono zasady doboru podstawowych elementów elektrowni.
EN Article presents an analysis of the construction of the photovoltaic power plant with an installed capacity of about 30 kW. The principles of selection of the basic elements of the plant is shown.
18
80%
Energetyka
2003 nr 1 1-8
PL Opisano: uwarunkowania rozwoju elektroenergetyki do 1989 r. i skutki dla stosowanych rozwiązań, wpływ zmian społeczno-gospodarczych po 1989 r. na sytuację w elektroenergetyce, pożądany rozwój źródeł energii elektrycznej. Przedstawiono ocenę "Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku" oraz s[...]
EN Described are: conditions of the electric power industry development until 1989 and effects of used solutions, an influence of social and economic changes after 1989 on the situation in the electric power industry and desirable development of electricity sources. Presented is an assessment of Assump[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 10 33--35
PL Jest szansa, by przy modyfikacji obecnych mechanizmów prawnych i rynkowych branża odpadowa i energetyczna współpracowały w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego odpadów komunalnych na warunkach racjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia dla obu stron. Co należałoby zrobić, aby osiągnąć [...]
20
80%
Rynek Energii
2016 Nr 3 13--20
PL W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie [...]
EN In this paper, the author presented the possibility of using cumulative sum control method (CUSUM) to the online energy management. To compare values, the CUSUM method uses indicators determined based on the energy characteristics of processes. This method should be primarily applicable to early det[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last