Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  global economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN Transport covers the area where mutual relations between economy and its requirements take place, and where it affects – not always in a positive way – its surrounding. Simultaneously, it is the transport that marks the direction for the infrastructure development, and hence for the whole economy. T[...]
2
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule scharakteryzowano zachodzące zmiany bazy surowcowej do wytwarzania nośników energii oraz dla światowego przemysłu chemicznego, równolegle do rosnącego zaludnienia planety i rozwoju naszej cywilizacji. Opisano metody produkcji wodoru, zaprezentowano wyniki badań nad katalitycznym uwodornia[...]
EN The changes taking place in the pool of materials available for the production of energy carriers and for the global chemical industry have been characterized. The report was prepared with due consideration of the growing population of our planet and the development of our civilization. The hydrogen[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 4 93-102
PL Pod wpływem tendencji postępującej globalizacji gospodarek należy liczyć się z konkurencją zintegrowaną w skali światowej. Oznacza to, że koncepcja konkurowania zróżnicowana odpowiednio do warunków działań firm na rynkach lokalnych podlega ujednolicaniu przez pewne standardy światowe. Z określenia p[...]
EN Under the influence of progressive economies globalisation one must be aware of competition integrated in global range. It means that strategy of competition previously differentiated for separate local markets undergoes the unification by certain world standards. The direction of adaptation transfo[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 75 53-69
PL W artykule tym podjęto się zdefiniowania kluczowych czynników przemian współczesnych portów morskich. Dokonano analizy przemian współczesnej gospodarki światowej, przemian w otoczeniach bliższym i dalszym portów morskich, przemian systemów transportowych, rozwoju zrównoważonego gospodarek oraz zakre[...]
EN This article has been taken to define the key factors in the development of modern seaports. An analysis of transformations of the contemporary global economy, alternately closer and farther surroundings seaports, transportation systems change, sustainable development of economies and the scope of e[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1715--1720
EN The current life of human society is characterised by both the extensive qualitative changes and the acceleration of these changes. Said acceleration is, on the one hand, cause, on the contrary, the result of globalisation, providing society with positive and negative effects. Globalisation, describ[...]
6
75%
Górnictwo i Geologia
2013 T. 8, z. 3 35--53
PL W artykule dokonano klasyfikacji środków mikroklimatyzacji osobistej oraz przedstawiono rozwiązania wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki światowej. Scharakteryzowano warunki stosowania i wymagania dotyczące urządzeń mikroklimatyzacyjnych przeznaczonych dla górników dołowych. Zaprezentowan[...]
EN The classification of personal cooling means and solutions in different world economy branches are presented in the paper. The conditions of using and requirements concerning personal cooling equipment for underground miners are characterized as well. The functional advantages and performance effect[...]
7
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule scharakteryzowano aktualną sytuację na światowym rynku produkcji stali oraz na międzynarodowych rynkach handlu rudą żelaza, węglem koksowym oraz koksem metalurgicznymi. Przedstawiono główne czynniki determinujące obecną sytuację oraz prognozy dotyczące rynków kluczowych surowców dla przem[...]
EN The present situation on the global steel production market and international markets of iron ore, coking coal as well as metallurgical coke trade is characterized. The main factors determining the present situation as well as the forecasts referring to the markets of raw materials crucial to the me[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 2 106--114
PL W artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule – czy świat osiągnął już oil peak. Swoje rozważania rozpoczyna od analizy popytu na ropę naftową, ze szczególnym uwzględnieniem popytu w sektorze transportu i prognoz jego wzrostu, a także kształtowania się ceny ropy na świat[...]
EN In this paper the author tries to answer the question asked in the title of the paper – has the world reached the oil peak yet. He starts his considerations with the analysis of the demand for crude oil with particular emphasis on the demand in the transport sector, the transport demand forecasts an[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe AON
2013 nr 1(90) 5-37
EN The Asian Development Bank forecasts that within 40 years Asia will catch up with Europe and North America which means that it will regain its dominating position in the global economy. Among many countries in this region China, which has already become world great power, deserves special attention.[...]
10
63%
Ekonomia i Zarządzanie
EN In the article solving of a research problem presented in the introduction of the article is described. The aim of the article is to explore and verity the hypothesis that the complete structure of the Safety Network is the tool towards greater stability of the financial system. The research was bas[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 1(66) 242-251
PL Celem tego artykułu jest przedstawienie ogólnej strategii kształtowania podstaw bezpieczeństwa ekonomicznego jako istotnego elementu zarządzania państwa w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa. Skupimy się na trzech głównych zagadnieniach. Na początku zdefiniujemy pojęcie bezpieczeństwa ekono[...]
EN The aim of the article is to illustrate the overall strategy of forming economic security basics as an essential element of managing a country in security and defence aspects. In this regard we have focused on three elements. First, we have defined the term economic security. Next, we discuss the co[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 110 191--199
PL Rozwój globalnej gospodarki rzutuje również na zmiany w kulturze, która zyskuje w społeczeństwie nowe miejsce oraz nową wartość. Powstaje zglobalizowana kultura, tak zwana kultura światowa, która łączy się z komercjalizacją świata i kultury. Nabiera ona charakteru sprzecznego z naturą oraz człowieki[...]
EN The development of global economy goes hand in hand with the cultural change gaining a new place and value in the society. Thus, the globalizing culture develops which is connected with the changes of the world and culture into the market. It acquires an anti-natural as well as antihuman character a[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
1999 z. 32 79-100
PL Wielu polskim przedsiębiorstwom brak jest długofalowej strategii rozwoju. Perspektywa integracji z Unię Europejską stworzy wiele szans, ale i znacznie zredukuje przypadkowość w gospodarce. Praca niniejsza ma dać odpowiedź w jakim stopniu gospodarka polska jest dostosowana do poziomu gospodarki świat[...]
EN Many Polish enterprises suffer lack of long term development strategy. European Union integration process will create many chances, but also will reduce to minimum the fortuity of economical success. The aim of the brief is show the adjustment of Polish economy to the level of world's economy. Datas[...]
14
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono rolę węgla kamiennego w gospodarce światowej. Zwrócono uwagę na zasoby węgla w świecie, które przewyższają zasoby innych nośników węglowodorowych. Zasoby węgla na poszczególnych kontynentach mają zróżnicowaną wielkość, różny jest także stopień ich rozpoznania. W krajowej bazie za[...]
EN The role of hard coal in the global economy is discussed in the paper. Attention is drawn to the world coal reserves which surpass the reserves of other hydrolocation energy carriers. Coal reserves of the particular continents differ in volume and are known to different extent. The reserves of hard [...]
15
63%
Logistyka
PL Przesłanki tworzenia i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw mają swoje źródła w wielu uwarunkowaniach jakie towarzyszyły procesom funkcjonowania i wzrostu gospodarki światowej na przestrzeni ostatnich lat. Elementem łączącym klientów firm, dostawców surowców, zakłady produkcyjne, magazyny i członków [...]
EN The conditions for the creation and development of global supply chains have their sources in the many considerations which have undergone the operation and growth of the world economy over the last few years. Transport is the element connecting customers, suppliers of raw materials, production faci[...]
16
63%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
PL Niniejsza praca jest analizą działań zjawisk gospodarczych, jakie miały miejsce na przełomie lat 2007/2008. W latach tych miał miejsce krach finansowy oraz stagnacja – spowolnienie wzrostu gospodarek świata, które pociągnęły za sobą łańcuch bankructw i zadłużeń. Przez wywołany efekt domina, działaln[...]
EN The study presents the analysis of the economic phenomena that occurred at the turn of 2007/2008. The financial meltdown and stagnation – a slowdown in the growth of world economies, which led to a chain of bankruptcies and debts, took place in those years. Due to the domino effect, the Lehman Broth[...]
17
63%
Logistyka
2014 nr 2 66--73
PL Celem artykułu jest określenie wpływu podstawowych czynników i uwarunkowań rozwoju gospodarki globalnej na sferę transportu i logistyki w UE. Charakteryzując podstawowe procesy, tendencje i zjawiska występujące współcześnie w układzie gospodarki globalnej w aspekcie ich oddziaływania na światowy sek[...]
EN The author’s main aim is to characterize the impct of the key factors and determinants of the development of the global economy on EU transport and logistics sector. Presenting the main processes and tendencies being fund in the contemporary global economy in view of their impact on the word transpo[...]
18
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 2 (2) 56--68
19
63%
Acta Innovations
2013 no. 8 5--9
EN The contemporary world has developed significantly in a short time. The evolution of it has become faster, involved a lot of resources and has required the attention of researchers all over the world. There is a great need not only to follow and describe trends, but also to analyze their structure, [...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 107--118
PL W artykule przedstawiono aktualne tendencje w kształtowaniu się bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), traktowanych jako najbardziej zaawansowana forma internacjonalizacji przedsiębiorstwa, tj. wymagająca największego zaangażowania zasobów i umiejętności w zmiennym oraz złożonym otoczeniu mię[...]
EN The article presents the current trends in the development of the foreign direct investment (FDI), treated as the most advanced form of internationalization of the company, i.e. requiring the greatest commitment of resources and skills in a changing and complex international environment. On the basi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last