Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 812
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotechnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 4 186-193
PL Charakterystyka geotechniczna badanych podłoży gruntowych. Ogólne zasady interpretacji sondowań dynamicznych. Zależności korelacyjne dla sondy dynamicznej ciężkiej, lekkiej, średniej i bardzo ciężkiej oraz sondy wciskanej. Zależność stopnia zagęszczenia równoziarnistych gruntów niespoistych od liczb[...]
EN Geotechnical characteristics of investigated subsoil. General interpretation rules of dynamical soundings. Correlation dependences for heavy, light, mean and very heavy penetrometers as well as for driving rod. Dependence of the consolidation degree of evengrained, non-cohesive soil from the number [...]
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 3 130-134
PL Charakterystyka i możliwości obliczeniowe programu autorskiego Statgrunt. Nomogramy do obliczeń stateczności do obliczeń stateczności zbocza według metody Felleniusa. Przykłady obliczeń maksymalnego nachylenia zbocza w gruncie jednorodnym i uwarstwionym.
EN Characteristics and calculation possibilities of the Statgrunt autor's program. Nomogramus to compute slope gradient in homogeneous stratified soil.
3
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1999 nr 6 288-292
4
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 3 126-130
PL Opis zmodyfikowanego aparatu prostego ścinania cyklicznego. Metodyka wykonywania badań. Zestawienie i analiza wyników badań. Określenie współczynników universalnych krzywych zagęszczania badanego piasku.
EN Description of modified simple cyclical shearing apparatus. Investigation method. Statement and analysis of the results. Determination of coeffcients of universal compaction curves for the given sand.
5
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 6 302-307
PL Wykorzystanie wyników badania sądą statyczną CPT do określania nośności pali. Przegląd istniejących metod. Przedstawienie kilku z nich w formie umożliwiającej ich bezpośrednie wykorzystanie w praktyce.
EN Results of invastigations by means of statical penetrometer CPT appiled to determine pile capacity. Review of existing methods. Description of several methods in a form possible to be directly appiled in practice.
6
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 2 125--134
PL Efekty lokalizacji w nieliniowym geometrycznie sprężysto-plastycznym mikropolarnym ośrodku z osłabieniem materiału. Hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego i Druckera-Pragera. Rozwiązanie równań sprężysto-plastycznych przy użyciu algorytmu powrotnego. Opis zastosowanych elementów skończonych. Przykłady nu[...]
EN Localization effect in geometric nonlinear elasto-plastic micropolar continua with strain softening. Mises and Drucker-Prager yield criteria. Integration of plasticity equations using return mapping algorithm. Description of used finite elements. Numerical examples of application in geotechnics.
7
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 1 22-28
PL Trójstopniowa metoda odszumiania danych. Opis stanowiska badawczego i procedury badawczej odszumiania danych pomiarowych. Wyniki i analiza wykorzystania aproksymacji i wielomianów metody ruchomej do wygładzania danych pomiarowych w badaniu trójosiowego ściskania próbki iłu.
EN Three-stage method of data de-noising. Description of lab stand and test procedure of de-nosing of measuring data. The results and analysis of the implementation of polynomials and moving average techniques for smoothing the data from triaxial test on clay sample.
8
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 6 466-471
PL Problematyka dotycząca modelowania numerycznego zagadnień geotechniki w nawodnionych gruntach drobnoziarnistych. Trzy podstawowe metody modelowania braku drenażu przy użyciu modelu sprężysto-plastycznego gruntu Coulomba-Mohra. Różnice wynikające z przyjęcia różnych założeń dotyczących drenażu w symu[...]
EN Problems related to the numerical modelling of geotechnical problems in saturated fine-grained soils. Three basic methods used in practice for modelIing undrained behaviour with simple elasticplastic Coulomb-Mohr model. Influence of different assumptions regarding the drainage conditions in simulati[...]
9
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 5 363-372
PL Specyfika terenowych badań geotechnicznych na morzu. Zasady wierceń i pobierania próbek gruntu. Charakterystyka urządzeń i metodyki pobierania próbek z dna morskiego oraz sondowań statycznych i dynamicznych. Statki badawcze i geotechniczne platformy wiertnicze stosowane w Polsce.
EN Specifics of the geotechnical field investigations of the seabed. Principles of the drillings and sampling. Descriptions of the drilling devices and methodology of sampling from the seabed as well as CPTU and DPT soundings. Research vessels and geotechnical drilling platforms applied in Poland.
10
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1999 nr 2 69-75
11
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2001 nr 125 427-436
PL Badania dotyczyły osadów wapiennych. Zastosowano następujące metody badania: obserwacja mikroskopowa w świetle transparentnym, analizę rentgenowską, spektroskopię w podczerwieni, analizę poprzez skanowanie oraz analizę chemiczną. Najważniejszymi komponentami holoceńskich osadów węglanowych są: woda,[...]
EN Calcareous quaternary sediments have been tested. The following research methods were applied: microscopic observations in transparent light, X-ray analysis, infrared spectroscopy, scanning analysis and chemical analysis. Holocene carbonate sediments consist of major components: water and mineral, p[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 49-59
PL W artykule przedstawiono szczegółową budowę geologiczną fragmentu kry glacitektonicznej Słowackiego znajdującą się pod budynkiem na ulicy Staffa. Wyróżniono tzw. strefy różnych warunków geotechnicznych i przeanalizowano pomieszczenia znajdujących się na budynku reperów w odniesieniu do rodzaju grunt[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 128 5-140
PL W pracy analizowano związki liniowe typu a=f(b) w aspekcie zależności podanych w normie PN-81/B-03020 dla iłów serii poznańskiej, zaburzonych glacitektonicznie, na terenie Środkowego Nadodrza. Za parametr b przyjęto stopień plastyczności, który jest wiodącym dla gruntów spoistych. Natomiast za a prz[...]
EN The paper deals with linear a=f(b) relations for glacitectonically disturbed clays of Poznań series in Central Nadodrze. The problem has been assumed to be the PN-81/B-03020 standard. Parameter b has been assumed to be the liquidity index, which is considered to be laeding for cohesive soils, while [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 151-158
PL Osuwiska skarp zboczy naturalnych oraz skarp nasypów drogowych stanowią w terenach górskich wyzwanie dla geotechników w zakresie zastosowań nowoczesnych rozwiązań geoinżynierii. Stosowane, często intuicyjnie, rozwiązania problemów zabezpieczenia stateczności jak np. przypory z koszy wypełnionych kru[...]
EN Stabilization of soil road slops on inslined ground, especially in the mountains regions, requires an in-depth understanding geotechnical engineering methods and geology of subsurface ground. The methods of externally and internally stabilisation, like retaining walls with gabions, tiresoil, soil na[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 143-149
PL W pracy przedstawiono wyniki badań trójosiowego ściskania bez odpływu prekonsolidowanego iłu. Wyznaczono wartości ciśnień porowych, naprężeń efektywnych i całkowitych przy wartości parametru B Skemptona zbliżonym do jedności. Analizowano możliwości stosowania tego typu badań do wyznaczania ciśnienia[...]
EN Results of the undrained triaxial isotropic compression tests of precosolidated clay arepresented. The values of pore pressure, total and effective stresses at Sempton's B-value close to unity were determined. Applicability of thisntype of tests for determination of preconsolidation pressure of clay[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 75-87
PL Duże zróżnicowanie litologiczne osadów budujących korpusy i położe wałów przeciwpowodziowych powoduje wyraźne zróżnicowanie ich parametrów geologiczno-inżynierskich. Szczególnie wyraźnie zaznacza się to w przypadku stopnia zagęszczenia [ID] oraz stopnia plastyczności [IL]. Analiza statystyczna tych [...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 67-73
PL Zaprezentowano wyniki badań prekonsolidacji iłów serii poznańskiej a okolic Wrocławia. Wyznaczone wartości stopnia prekonsolidacji OCR wynoszą od 3,02 do 4,43 i generalnie odpowiadają wartościom otrzymywanym wcześniej. Do wyznaczenia wartości ciśnienia prekonsolidacji przywiązujemy dużą wagę poniewa[...]
EN Preconsolidation pressure is one of the most important parameter of soil state. A reliable assesment of the value of the relict preconsolidation pressure and mechanisms responsible for causing observed preconsolidation effect represents the most challenging task. There are presented results of oedom[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Uniwersytet Zielonogórski
2002 z. 129 221-229
PL Praca zawiera wyniki badań wskaźnika pęcznienia i wilgotności pęcznienia oraz wybranych parametrów geotechnicznych iłów serii poznańskiej z okolic Legnicy. Na podstawie analizy statystycznej ustalono zależności korelacyjne dla badanych parametrów w aspekcie ich pęcznienia.
19
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 6 297-301
PL Charakterystyka Katedry Metropolitalnej i Kościoła Sagrario wzniesionych na jednym z najbardziej ściśliwych terenów na świecie. Historia nierównomiernego osiadania obiektów. Proponowane sposoby powstrzymania tego procesu osiadania oraz efekty przeprowadzonych prac.
EN Characteristics of the Metropolitan Cathedral and the Sagrario Church build on one of the most compressible area in the world. History of irregular settlement of the objects. Methods proposed to stop the settlement process and results of performed works.
20
63%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 3 122-126
PL Możliwości metody elementów skończonych w modelowaniu stanu aktualnego, jak i prognozowanych w nim zmian za pomocą programu obliczeniowego CRISP'93. Zilustrowano dwa przykłady obliczeń szczegółowych związanych z rozbudową składowiska odpadów, podniesieniem korony obwałowania zbiornika i stopniowym [...]
EN Possibilities of finished elements method in modeling the current state as well as its predicted changes using the CRISP'93 program. Two examples of detailed calculations are described, concerning the development of a waste yard, rise of the reservoir's enbankment and progressive filling of the basi[...]
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last