Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 478
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotechnics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 1 22-28
PL Trójstopniowa metoda odszumiania danych. Opis stanowiska badawczego i procedury badawczej odszumiania danych pomiarowych. Wyniki i analiza wykorzystania aproksymacji i wielomianów metody ruchomej do wygładzania danych pomiarowych w badaniu trójosiowego ściskania próbki iłu.
EN Three-stage method of data de-noising. Description of lab stand and test procedure of de-nosing of measuring data. The results and analysis of the implementation of polynomials and moving average techniques for smoothing the data from triaxial test on clay sample.
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 6 466-471
PL Problematyka dotycząca modelowania numerycznego zagadnień geotechniki w nawodnionych gruntach drobnoziarnistych. Trzy podstawowe metody modelowania braku drenażu przy użyciu modelu sprężysto-plastycznego gruntu Coulomba-Mohra. Różnice wynikające z przyjęcia różnych założeń dotyczących drenażu w symu[...]
EN Problems related to the numerical modelling of geotechnical problems in saturated fine-grained soils. Three basic methods used in practice for modelIing undrained behaviour with simple elasticplastic Coulomb-Mohr model. Influence of different assumptions regarding the drainage conditions in simulati[...]
3
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 5 363-372
PL Specyfika terenowych badań geotechnicznych na morzu. Zasady wierceń i pobierania próbek gruntu. Charakterystyka urządzeń i metodyki pobierania próbek z dna morskiego oraz sondowań statycznych i dynamicznych. Statki badawcze i geotechniczne platformy wiertnicze stosowane w Polsce.
EN Specifics of the geotechnical field investigations of the seabed. Principles of the drillings and sampling. Descriptions of the drilling devices and methodology of sampling from the seabed as well as CPTU and DPT soundings. Research vessels and geotechnical drilling platforms applied in Poland.
4
100%
Mosty
2014 nr 1 16--17
PL Przemysław Nowak, dyrektor generalny firmy Aarsleff, pełniący także funkcję prezesa Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, opowiada o działaniach prowadzonych w ramach firmy, ciekawych projektach i realizacjach, a także o problemach, z jakimi musi się zmierzyć inżynier zajmujący si[...]
5
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 2 96-101
PL Cel, zakres i metodyka badań ściśliwości popiołów lotnych z Elektrociepłowni "Kraków". Wyniki i analiza badań w celu określenia wpływu zagęszczenia, wilgotności i nawodnienia na wartości osiadań i modułów ściśliwości popiołów. Analiza możliwości wykorzystania popiołów lotnych w budownictwie ziemnym.
EN Goal, scope and methodology of compressibility tests of flying ashes from "Krakow" power plant station. The results and analysis of the investigations for the assessment of the influence of compaction, moisture content and saturation on the settlements and compressibility moduli of the material test[...]
6
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 6 516-530
PL Syntetyczny opis i wyniki badań terenowych pali i kolumn wkręcanych, zrealizowanych w ramach projektu badawczego, finansowanego przez MNiSW – projekt nr N N506 369234. Badania na palach wyposażonych w aparaturę do pomiaru pionowego rozkładu siły osiowej wzdłuż ich trzonów. Powiązanie wyników badań z[...]
EN Description and the results of filed tests of screw piles and columns carried out in the frame of the grant No. N506 369234 financed by the Ministry of Higher Education. The tests were performed on piles equipped in the gauges for the measurement of vertical distribution of axial force along the pil[...]
7
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 6 510-516
PL Metodyka określania parametrów geotechnicznych z badań trójosiowego ściskania. Procedury odszumiania danych pomiarowych (filtrowanie, skracanie, wygładzanie). Przykład i wyniki praktycznego zastosowania metody ruchomej średniej metody wielomianowej. Analiza rynków i wskazówki praktycznej przydatnośc[...]
EN Methodology of the determination of geotechnical parameters obtained from triaxial tests. Denoising procedures (filtration, reduction, smoothening) of measuring data. Example and the results of the application of moving average and polynomial methods. Market analysis of practical guidelines for appl[...]
8
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 6 707-713
PL Metodyka badań oraz wyniki badań granicy skurczalności i granicy płynności. Statystyczne opracowanie wyników badań własnych i ich porównanie z wynikami obliczeń według różnych autorów. Wskazówki do zastosowania w praktyce geologiczno-geotechnicznej.
EN Test methods for shrinkage limit and liquid limit of soils and results of the tests. Statistical analysis of the own test results and their comparison with calculations results obtained using equations given by various authors. Guidelines for use in geological and geotechnical practice.
9
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 384-388
PL Badania laboratoryjne współczynnika filtracji wybranego namułu z Rzeszowa. Sposób pozyskania i kryterium selekcji próbek o nienaruszonej strukturze do badań w zaawansowanym zestawie do badań trójosiowych gruntu firmy GDS Instruments Ltd. Założenia wstępne oraz metodologia badań wodoprzepuszczalności[...]
EN Laboratory tests of permeability coefficient of selected warp from Rzeszow. The manner of sampling and selection method of natural structure soil for tests with the use of the advanced triaxial testing system by GDS Instruments Ltd. Presuppositions and methodology of permeability testing by means of[...]
10
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 5 604-610
PL Geomorfologia młodo glacjalnej wysoczyzny pojezierza Kaszubskiego. Budowa geologiczna Wzgórz Szymbarskich. Występowanie wód podziemnych w osadach czwartorzędowych. Wody powierzchniowe i ich kontakt z wodami podziemnymi. Przejawy płytkich wód podziemnych.
EN Geology of Szymbarskie Hills. Hydrogeological conditions. Influence of geomorphology and surface relief on the hydrogeological conditions. Analysis of field observations of surface symptoms of groundwater discharge. Surface water and it’s connections with groundwater.
11
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 525-532
PL Podstawy teoretyczne procesu iniekcji strumieniowej, oparte na bilansie energii, analizie strat i uwzględnieniu wytrzymałości gruntu. Formuły półempiryczne, pozwalające na oszacowanie zasięgu działania strumienia. Opis zastosowania iniekcji strumieniowej na przykładzie kompleksowej modernizacji dwor[...]
EN Background theoretical analysis of the basic injection process, taking into account energy balance, energy loss and soil resistance. Semi-empirical formulas enabling estimation of the eroded length. The use of jet grouting for underpinning works during complex modernisation of the main railway stati[...]
12
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 465-470
PL W pracy zawarto wyniki symulacji numerycznych w programie Z_Soil. Przedstawiono analizy zachowania się skomplikowanego i rozbudowanego rzeczywistego układu: (a) budowla usytuowana przy krawędzi zbocza – (b) podłoże gruntowe – (c) elementy zabezpieczenia skarpy przydrożnej – (d) obciążenia generowane[...]
EN The work contains the results of numerical simulation in Z_Soil. The result of carried out analysis, for the behaviour of complicated and sophisticated the layout of the: (a) building constructed near the edge of the slopes – (b) subsoil – (c) roads slope reinforced elements - (d) the loads generate[...]
13
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 380-384
PL W pracy przedstawiono algorytm automatycznej interpretacji wyników badań gruntu elementami bender, wykorzystujący metodę zgodności sygnałów optymalizowaną algorytmem genetycznym. Idea obliczeń polega na ewolucyjnym poszukiwaniu wartości trzech podstawowych parametrów analitycznego modelu rozchodzeni[...]
EN The algorithm of an automatic interpretation of soil laboratory test results using bender elements with signal matching technique assisted by a genetic algorithm is presented. The idea is based on evolutionary search technique applied to calibration of the three parameters describing a propagation o[...]
14
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 439-442
PL Doszczelnianie gruntów naturalnych za pomocą bentonitu staje się alternatywą dla barier naturalnych. W artykule przedstawiono, zastosowany po raz pierwszy w Polsce na dużą skalę, sposób doszczelniania glin piaszczystych i piasków gliniastych za pomocą bentonitu sodowego. Przedstawiono po raz pierwsz[...]
EN Bentonite enriched soils (BES) become an alternative to natural geological barriers. This article presents the first full scale, state of the art BES project in Poland, where in situ sandy clays and clayey sands were enhanced with sodium bentonite. A large scale, double-ring infiltrometer (SDRI) was[...]
15
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 5 610-615
PL Omówiono podstawowe czynniki wpływające na formowanie się korka gruntowego w palach rurowych otwartych wprowadzanych w grunty piaszczyste. Tarcie na wewnętrznej powierzchni rury w części aktywnej korka decyduje o jego nośności. Przedstawiono metodę wyznaczania nośności korka gruntowego pod obciążeni[...]
EN Basic factors which influence the plugging in open ended piles installed in sands are described. Friction on the internal side of the pipe along the active part of the plug is essential for its bearing capacity. Method for the bearing capacity of the plug under static loading was given.
16
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 416-420
PL Metoda projektowania fundamentów płytowo-palowych. Porównanie wyników metody analitycznej z rzeczywistymi osiadaniami płyty opartej na podłożu wzmocnionym kolumnami CMC; przydatność metody przy doborze optymalnej liczby kolumn zmniejszających osiadania fundamentu płytowego.
EN The designing method of piled raft foundation. Comparison of analytical results with the real settlements of the raft on a ground reinforced with CMC columns; usefulness of analytical method to design the optimal number of piles diminishing raft settlement.
17
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 491-495
PL Omówiono najczęstsze przyczyny zniszczeń konstrukcji geosyntetycznych wzmacniających brzeg morski. Przedstawiono wymagania, które muszą spełniać geosyntetyki stosowane do ich budowy. Podano zasady projektowania najpopularniejszych rodzajów umocnień.
EN The typical causes of geosynthetic systems damage are presented. The requirements deal geosynthetics material used to shoreline protection are discussed. The main design rules of this kind of structures are enclosed.
18
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 333-339
PL W pracy przedstawiono rozważania nad zastosowaniem badanych gruntów antropogenicznych w konstrukcjach geotechnicznych. Wykonano badania edometryczne, trójosiowe oraz bezpośredniego ścinania dla różnych rodzajów gruntów, pozyskanych w obrębie jednej hałdy kopalni węgla kamiennego Mysłowice – Wesoła. [...]
EN In these paper are the considerations of applying the test in geotechnical structures of anthropogenic soil. Laboratory oedometr, triaxial and direct shear tests were carried out for different types of anthropogenic soil, gained within one slagheap from coal mine Mysłowice – Wesoła. The received res[...]
19
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 519-524
PL W artykule przedstawiono opis badań rozpartej stalowymi rozporami rurowymi ściany szczelinowej, których celem była ocena przemieszczeń wywołanych dobowymi zmianami temperatury. Podczas badań wykonano szereg geodezyjnych pomiarów poziomych przemieszczeń ściany w jednym i dwóch poziomach, z minimalnym[...]
EN The paper presents analysis of the diaphragm wall deformations caused by thermal protrusions of the steel props. It gives the actual measurements of the displacements at the temperature interval up to 24 degrees Centigrade. In the analysed example, 80-centimeter thick diaphragm wall is supported by [...]
20
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 423-426
PL Problem rozkładu obciążeń na elementy fundamentu płytowo-palowego na krótkich palach. Opis laboratoryjnego stanowiska badawczego i procedury badawczej. Eksperymenty na podłożu z piasku pylastego średnio zagęszczonego i na podłożu z piasku pylastego luźnego. Wnioski dotyczące oceny rozkładu obciążeń [...]
EN Problem of load distribution between elements of piled raft foundation with short piles. Description of laboratory stand and research methodology. Experiments with medium dense silty sand and loose silty sand. Conclusions on load distribution between piles and raft and differences between the experi[...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last