Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geological sequestration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2016 Vol. 33, no. 1 105--116
EN This article presents an analysis of the costs of geological sequestration of carbon dioxide. Special emphasis is put on the most important factors affecting the cost of this process. These are among others: the amount of CO2 emission, the kind of the emitter, the composition of exhaust gases, techn[...]
2
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem artykułu jest prezentacja metodyki symulacji komputerowej składowania CO2 dla różnych typów struktur geologicznych (jak: warstwy zawodnione, sczerpane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego). Wskazano na konieczność uwzględnienia specyficznych warunków złożowych, właściwości fizycznych i termodyn[...]
EN The aim of this paper is to present the state of the art of the computer simulation of CO2 sequestration in different geological structures. Using geological information known from geological studies, seismic, core analyses and other possible sources, the realistic simulation models may be construct[...]
3
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2016 nr 466 193--199
PL Przeprowadzone badania eksperymentalne w układzie solanka–skała–gaz, miały na celu zbadanie interakcji H2S z matrycą skalną wybranych piaskowcowych poziomów wodonośnych bloku małopolskiego. Skaningowa analiza mikroskopowa próbek potwierdziła intensywne rozpuszczanie składników spoiwa (głównie hematy[...]
EN The experimental research in brine–rock–gas was performed in order to investigate the interactions of hydrogen sulphide with selected aquifer rocks from the Małopolska Block (Poland). Scanning microscopic analysis of reacted samples confirmed intense dissolution of the cement components (mainly hema[...]
4
63%
Przegląd Geologiczny
EN Abatement of greenhouse effect, enhanced oil and gas recovery, and energized fluid fracturing technologies require thorough studies on acid gas impact on geologic formations. This contribution based on laboratory experiments coupled with hydrogeochemical models, considering the impact of CO2
5
63%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 1 74--81
PL W artykule omówiono problematykę geologicznej sekwestracji gazów kwaśnych. Celem pracy jest przegląd aktualnego stanu badań oraz dyskusja nad rezultatami dotychczasowych prac nad wpływem gazów kwaśnych na głębokie systemy hydrogeochemiczne. W artykule zwrócono uwagę na interakcje w systemie gaz - wo[...]
EN This paper describes the topic of geological sequestration of acid gases. The aim of this study is to elaborate the impact of acid gases on the deep hydrogeochemical systems. The paper also highlights the interaction of the gas - water - rock system, occurring as a result of acid gas injection. More[...]
6
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2019 nr 475 117-124
PL Przedstawiono przykład analizy wrażliwości rezultatów otrzymywanych w modelowaniu systemów woda–skała–gaz do celów sekwestracji gazów kwaśnych (CO2 i H2S) na zmiany parametrów kinetyki reakcji. Z rezultatami stanowiącymi poziom odniesienia porównywano wyniki uzyskane po uwzględnieniu stałych tempa r[...]
EN The paper presents an example of sensitivity analysis of results obtained in modelling of water–rock–gas systems, for the purpose of acid gas sequestration (CO2 and H2S), for changes in reaction kinetics parameters. The reference level was compared to the results, including the elevated or reduced r[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last