Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geofizyka otworowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 533-536
EN In the given work the algorithm of the automated coordination of a core based on a method of mutual correlation is considered. Also problems of its realization are described.
2
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 437-444
EN For the last years methods of selection, estimations of character of satiation, dissections in the process of the boring drilling and mastering of difficult collectors (above all things, carbonate, clay polimikt composition, in the breeds of crystalline foundation, etc.) haven't been developed enoug[...]
3
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 469-476
PL Skomplikowana litologia skał, przy dużej liczbie realizowanych profilowań geofizyki otworowej, powoduje, że układy równań służące do interpretacji ilościowej w aplikacji Interlog systemu GeoWin/R są często trudne do rozwiązania. W takich przypadkach można zastosować metodę optymalizacji. Parametry p[...]
EN A great amount of unknowns resulting from a complicated lithology and from numerous logs run in a borehole causes that a set of equations in the comprehensive interpretation is great and sometimes difficult to be solved. In real geological conditions we sometimes get solutions that are different fro[...]
4
61%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 8 478--488
EN The purpose of this article is to review the possibilities of using well logging in the exploration and completion of the shale gas plays. This presentation is addressed to a broad geological community. The article was divided in two parts: the first one, already published in PG, which was focused o[...]
5
61%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 7 424--434
EN The purpose of this article is to review the possibilities of using well logging in the exploration and completion of the shale gas plays. This presentation is addressed to a broad geological community. The article is divided in two parts, the first is focused on the borehole logging tools and metho[...]
6
61%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 1 73--81
PL Zabieg udostępnienia poziomu wodonośnego wymaga szczególnej uwagi. Zwłaszcza, gdy wykonywany jest w starym odwiercie, którego pierwotnym celem nie było ujęcie wód termalnych. Warstwa złożowa w strefie przyodwiertowej jest zwykle uszkadzana wpływem prac wiertniczych, filtracji płuczki oraz zabiegu ce[...]
EN The first operation of the geothermal aquifer require a special attention. Especially when it takes place in an old well, the main goal was not to the consumption of geothermal waters. Reservoir layers are usually very damaged by mud and cement used during drilling. This paper presents the results o[...]
7
61%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 1 83--89
PL Zakłady geotermalne wykorzystują odwierty do pozyskiwania wód geotermalnych. Proces eksploatacji wiąże się często z powolnym zużywaniem rur okładzinowych stanowiących wyposażenie odwiertu, zwłaszcza wewnętrznej kolumny rur pełniącej rolę rur eksploatacyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki kilkukr[...]
EN Geothermal plants use wells to produce geothermal water. During many years operation often a slow wear of casing in a borehole occur. This paper presents the results of casing tests with MIT60 tool in Mszczonów IG-1 well. The well was drilled in 1976 and subjected to reconstruction in 1996–2000. Sin[...]
8
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 409-417
PL Wyniki pozyskiwane podczas profilowań geofzyki otworowej stanowią bogaty materiał, czasem nie w pełni możliwy do wykorzystania podczas interpretacji jakościowej i ilościowej. Włączenie metod statystycznych umożliwia grupowanie danych oraz zastąpienie bogactwa parametrów, dostarczanych bezpośrednio z[...]
EN Well logging forms great data set being sometimes difficult in effective use in qualitative and quantitative interpretation. Statistical methods included into processing well logging data enable primary grouping and substituting a part of raw data from logging by other factors (Principal Components)[...]
9
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 419-426
PL Obliczono funkcje PEFA (Prediction Error Filter Analysis) i INPEFA (INtegrated PEFA), powstające poprzez porównywanie wartości pomierzonych z obliczonymi (przewidywanymi), z wykorzystaniem funkcji błędów predykcji. Krzywa PEFA jest wskaźnikiem zmienności wyniku pomiaru z punku na punkt, natomiast kr[...]
EN PEFA (Prediction Error Filter Analysis) and INPEFA (INtegrated PEFA) functions were calculated on the basis of differences between measured and predicted logs. PEFA log is an indicator of changes in the measured log from depth to depth, INPEFA curve illustrates trend of changes in the raw log. PEFA [...]
10
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 477-485
PL Czas interwałowy i gęstość objętościowa skał pomierzone w sposób ciągły podczas profilowań geofizyki otworowej są wykorzystywane przy konstrukcji sejsmicznych modeli prędkości i impedancji akustycznej oraz w grawimetrycznych modelach interpretacyjnych struktur przypowierzchniowych. Braki pomiarów ty[...]
EN Transit time interval and bulk density recorded in well logging are used for construction of seismic velocity models and for calculating acoustic impedance, also, in building gravity models for interpretation geological structures. Shortage of these logs in older wells or not sufficient quality of m[...]
11
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Od wielu lat geofizyka otworowa przeżywa przyśpieszony postęp techniczny i melodyczny. Taki postęp jest ściśle związany z powszechną komputeryzacją procesu pomiarów i interpretacji oraz rozwojem nauk geologicznych. Studiując dzieje geofizyki otworowej można m.in. zauważyć, że w ostatnim dwudziestole[...]
EN For many years the borehole geophysics has experienced accelerated development, both in technology and in methods. This is closely connected with widespread computerisation of logging and interpretation. The possibilities of interpretation have been considerably extended. Studying history of well lo[...]
12
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL GeoWin powstał przy współpracy zespołów AGH i Spółki Geofizyka Kraków w roku 2002. Nowa wersja z 2007 roku obejmuje zmodyfikowaną aplikację Satun do wyznaczania nasycenia wodą cienkowarstwowych formacji skalnych z automatyczną procedurą wyznaczania warstw oraz nową wersję aplikacji Interlog do kompl[...]
EN GeoWin® — Polish computer system arose in 2002 yr on the basis of cooperation between AGH University of Science and Technology and Geofizyka Krakow Ltd. After modernization in 2007 yr system comprises modified application Satun oriented for getting water saturation in thinly bedded sandy-shaly forma[...]
13
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Przeprowadzono szczegółowe analizy wyników badań laboratoryjnych i profilowań geofizyki otworowej w celu porównania parametrów petrofizycznych utworów czerwonego spągowca Niżu Polskiego oraz miocenu przedgórza Karpat. Zastosowano formułę Shella, pozwalającą na obliczenie współczynnika zwięzłości ska[...]
EN Detailed laboratory and well logging data analyses were carried out for the purpose of petrophysical parameters comparison of the Rotliegend formation in the Polish Lowland and the Miocene in the Carpathian Foredeep. Shell formula was used to estimate cementation factor m and then the obtained value[...]
14
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W oparciu o aktualną literaturę przedstawiono możliwości zastosowań metod jądrowych w warunkach piaszczysto-ilastych ośrodków niejednorodnych występujących w złożach cienkowarstwowych i niekonwencjonalnych. Zwrócono uwagę na możliwości precyzyjnego określania składu mineralnego skał, celem poprawneg[...]
EN Based on the current literature are presented the possible applications of nuclear methods in the heterogeneous and the sandy shale rocks existing in the deposits such as thin-layered molasse type and unconventional gas shale deposits. Attention was paid to the possibility of precisely determining t[...]
15
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Dolomit główny (Ca2) jest jedną z podstawowych formacji zbiornikowych w NW Polsce. Stanowi on drugi poziom węglanowy cyklicznej sekwencji ewaporatowej cechsztynu na Niżu Polskim. Ze względu na duże urozmaicenie dna basenu sedymentacyjnego cyklotemu PZ1, osady dolomitu głównego wykształciły się w zró[...]
EN Main Dolomite (Ca2) is one of the main reservoir formations in NW Poland. It is the second carbonate level of the evaporates sequences of Zechstein in the Polish Lowlands. Because of the large diversity of the sedimentary basin bottom of cyclothem PZ1, Main Dolomite was formed in different palaeogeo[...]
16
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Zmiany nasycenia wodą i gazem w przestrzeni porowej skał wywołują zmiany zarówno prędkości propagacji fal podłużnych (VP), modułów odkształcenia objętości (K), jak i gęstości objętościowych. W znacznie mniejszym stopniu wpływają na prędkości fal poprzecznych (VS) i modułów odkształcenia postaci µ(MI[...]
EN Changes in gas- and water saturation of the pore space give rise to changes in both longitudinal wave propagation velocity (VP) and elastic bulk moduli (K), as well as of bulk density. Considerably less they affect velocity of transverse waves (VS) and of shear modulus µ (MI). The influence of gas s[...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 9 142--145
PL Ciągły pomiar zawartości toru, uranu i potasu w otworze wiertniczym (profilowanie gamma), jak i laboratoryjne badanie próbek skalnych z wydobytych rdzeni jest jedną ze standardowych metod, które służą do rozróżniania litologii formacji skalnych. Oznaczenie Th, U i K wiąże się z szeregiem problemów, [...]
EN Continuous measurement of thorium, uranium and potassium content in borehole (Gamma Ray log) and laboratory investigations of rock samples from the drilling cores are the standard methods used to distinguish rock formations in lithology. The is a number of problems is related to the Th, U and K dete[...]
18
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 783--788
PL Przeprowadzono analizę wzajemnych zależności pomiędzy następującymi parametrami: ilościowym składem mineralnym (pomiar rentgenograficzny z użyciem programu QUANTA), składem chemicznym (metoda XRF: XRAL Laboratories, Kanada), pojemnością wymiany kationów (CEC; metoda kobaltowa) oraz całkowitąpowierzc[...]
EN Quantitative mineral (XRD and QUANTA program) and chemical (XRF) data, including total surface area (TSA by EGME technique) and cation exchange capacity (CEC by Co hexamine technique) were obtained and analyzed for core samples from two wells in E part of the Carpathian Foredeep (Poland): Jasionka-4[...]
19
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 797--802
PL Porównano dwie różne metody szacowania parametrów mineralogicznych z pomiarów geofizyki wiertniczej (GW) używając zbioru 42 próbek z rdzeni wiertniczych pobranych z dwóch otworów. Pierwszą z analizowanych metod były sieci neuronowe, a drugą regresja wielokrotna. Za szukane parametry mineralogiczne p[...]
EN Using a set of 42 core samples, picked up from two wells, the comparison of two different methods for estimating mineralogical parameters from well log data was made. The first method was neural networks. The second was multiple regression. The content of quartz, calcite, sum of clay minerals and va[...]
20
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 261--265
PL W pracy zaprezentowano metodę określenia parametrów sprężystych skał zbiornikowych na podstawie teoretycznych modeli ośrodków porowatych, wiążących własności sprężyste skały z parametrami takimi jak: porowatość, spectrum przestrzeni porowej, nasycenie porów wodą, ropą lub gazem, składem mineralnym s[...]
EN A method of determining elastic parameters of reservoir rocks using theoretical models of porous media and well logging data is presented. In these models such parameters as: porosity, spectrum of porous space, water oil and gas saturation, mineral composition of the frame rock, clay content strongl[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last