Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 839
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gaz ziemny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 12 745-759
PL W artykule omówiono strukturę energetyczną Polski, w tym energii pierwotnej oraz finalnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli gazu ziemnego. Przedstawiono udział gazu ziemnego w pokryciu zapotrzebowania na energię pierwotną w Europie i na tym tle budowę racjonalnego, ekonomicznie uzasadnionego model[...]
EN The paper discusses energy structure of Poland, including management of primary energy and final energy. Special attention has been devoted to importance of natural gas in the structure and management. In this context, a comparison is made on how the fuelcontributes to meet primary energy demand in [...]
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL W artykule, na tle przedstawionego zapotrzebowania na gaz ziemny przedstawiono działania państwa, zmierzające do powiększenia zasobności tego surowca. Kierunki tych działań zostały określone w "Założeniach Polityki Energetycznej Polski do 2010 r." Podjęto temat rozbudowy podziemnego systemu magazyno[...]
EN The article presents, against the background of an increasing demand for natural gas, the activity of the state focused on enlargement of the availability of this raw material. The directions of those activities have been determined in "Assumptions of Energy Policy of Poland till 2010". The subject[...]
3
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL W artykule przedstawiono próby techniczne głębinowego zatłaczania wód technologicznych do wyeksploatowanego złoża gazu kopalni "Borzęcin". Omówiono metodykę prac studialnych, a także wyniki przeprowadzonych doświadczeń.
EN The article shows technical tests of deep re-injection of technological waters into the exploited gas deposit at "Borzęcin" mine. It discusses the methodology of study works and the results of conducted investigations.
4
63%
Górnictwo i Geologia
PL W artykule przedstawiono strukturę popytu i podaży na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydobycia tego surowca z rodzimych złóż. Porównano zakres dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski na tle wybranych państw UE w 2008 roku. Następnie przybliżono wpływ kryz[...]
EN The article explains the meaning of natural gas in the structure of primary energy consumption in Poland compared to some EU states. Natural gas demand in the last yearsm Poland and the structure of natural gas supplies considering its extraction from domestic sources were also presented in the arti[...]
5
63%
Archivum Combustionis
EN The experimental studies and mathematical modeling of reburning process are presented. The combustion process was intensified by pulsating disturbances introduced to the reaction zone by pressure or by pulsating inflow of reburning gas. Two simulation models were used. In the first model FLUENT code[...]
6
63%
Nafta-Gaz
2003 R. 59, nr 11 517-521
PL W referacie dokonano krótkiej charakterystyki udziału podstawowych nośników energii przy produkcji ciepła w RP według danych z 2001 r. ze szczególnym uwzględnieniem gazów sieciowych i porównanie z krajami unijnymi. Następnie przedstawiono perspektywiczne możliwości zastosowania kotłów gazowych w kot[...]
EN In the paper the brief characteristic of participation of the basic carriers of energy in the Polish heating systems, since 2001 is submitted. The special attention is given to network gases in comparison with the countries of the European Union. Perspective possibilities of use of gas boilers in re[...]
7
63%
Nafta-Gaz
2000 R. 56, nr 9 539-543
PL W artykule przedyskutowano różne metody inwentaryzacji gazów cieplarnianych oraz wartości współczynników emisji dla sektora wydobycia i oczyszczania gazu. Przedstawiono wyniki oszacowania emisji metanu dla systemu w Polsce i systemów zagranicznych. Stwierdzono, że w Polsce istnieje pilna potrzeba d[...]
EN In the paper the different methods of greenhouse gases emissions inventory has been discussed together with emission coefficient values for gas production and processing sector. Some results of methane emission assessment for Polish and foreign systems have been presented. It was stated that in Pola[...]
8
63%
Nafta-Gaz
PL Konieczność ochrony środowiska przyrodniczego przy stałym rozwoju przemysłu gazowniczego sprawia, że istotna staje się znajomość składu stosowanych paliw gazowych. Podstawowym narzędziem w chemicznej analizie składu gazów jest metoda chromatografii gazowej. Ponieważ znajomość zawartości węglowodorów[...]
EN The necessity to protect natural environment then developing gas industry makes essential to know exactly compositions of applied gas fuels. Gas chromatography is a major tool in this respect, first of all as it concerns the content of aromatic hydrocarbons. This gave an impact to check out the meth[...]
9
63%
Nafta-Gaz
2003 R. 59, nr 12 598-606
PL W artykule opisano badania, których celem było przygotowanie procedury pozwalającej na pobieranie reprezentatywnych próbek gazu ziemnego o wysokim punkcie rosy węglowodorów. W badaniach oceniono możliwość wpływu efektu Joule'a-Thompsona podczas pobierania próbek na prawidłowość poboru. Badano wpływ [...]
EN In the paper the investigations focused on preparation of procedure of representative sampling of natural gas with high hydrocarbon dew point has been described. During the investigation a possibility of influence of Joule - Thomson effect on of sampling propiety has been evaluated. The influence of[...]
10
63%
Nafta-Gaz
2002 R. 58, nr 5 268-273
11
63%
Energetyka
2003 nr 5 333-342
12
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 2 57-63
EN Local examples of co-generating systems producing electrical energy together with heat from natural gas. Review of small and medium size plants as well as presentation of five big scale co-generating power stations.
13
63%
Nafta-Gaz
2002 R. 58, nr 12 716-728
PL W artykule podano zasady obliczania chwilowych maksymalnych zużyć gazu przez duże grupy odbiorców, zasilanych z sieci rozdzielczych. Podane wzory empiryczne są efektem 10-letnich badań wykonywanych systematycznie w ponad 150 miejscowościach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Gaz użytkowany[...]
EN The paper presents principles estimate rate of flow gas for the gas consumer from the distribution network. The method find applications for gas domestic consumer maximum 25 000. The equation let estimate temporally request gas. Empirical formula based on results of the research mode in Poland durin[...]
14
63%
Nafta-Gaz
2002 R. 58, nr 9 477-485
PL Analiza wszystkich dostępnych informacji geologicznych, sejsmicznych i karotażowych oraz współpraca geofizyków, geologów i specjalistów od inżynierii złożowej oraz zrozumienie istoty propagacji fal sprężystych w danych warunkach sejsmogeologicznych jest podstawą zarejestrowania odpowiedniej jakości [...]
EN Analysis of all available geological, seismic and well logging information combined with co-operation between geologists, geophysicists and reservoir engineers and understanding of seismic waves propagation are the background for receiving of high quality 2D-3C seismic data. Effectiveness of 2D-3C s[...]
15
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 1 11-16
EN Natural gas as energo-chemical raw material. Main domains to use natural gas in chemical industry. Chosen examples of big ethylene production plants using ethane evolved from natural gas.
16
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 3 93-96
EN General method of defining hydrate danger with nitrided natural gases transportation and processing. Conditions for hydrates appearance.
17
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 9 374-376
EN Working principle of the device. Injection device scheme combined with reserve contact device. Series of types for devices in production.
18
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2496--2509
EN The aim of the paper is to characterize potential emissions from shale gas extraction with emphasis on carbon dioxide and methane in connects of achieving EU reduction targets. Poland is on the verge of an energy revolution due to potential exploitation of unconventional hydrocarbons, mainly shale g[...]
19
63%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2006 R. 23/2 715-732
PL W artykule autorzy przedstawili sytuację w zakresie handlu gazem ziemnym oraz jego zasobów w świecie. Pokazano także prognozy dla przemysłu gazowniczego z podziałem na poszczególne regiony. Oprócz tego autorzy wskazali kierunki dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Ponadto przedstawiono wykorzystani[...]
EN In the paper are presented the actual situation in natural gas trade and gas reserves. Also are shown the prognosis in gas industry in different world's regions. Else it the authors indicate the direction of gas supply diversification to Poland. The utilization of natural gas and coal in the electri[...]
20
63%
Nafta-Gaz
PL Przemysł gazowniczy przewiduje rozszerzenie celów użytkowania gazu o zastosowanie w energetyce zawodowej i w ciepłowniach komunalnych. Zgłoszone zapotrzebowanie na gaz na te cele ocenia się na ok. 7 mld m3 w 2010 r. Znaczący udział w pokryciutego zapotrzebowania będzie miał gaz ziemny zaazotowany. L[...]
EN Forseeing a much broader participation of natural gases in power and heat generation plants, the Polish gas industry estimates that in 2010 they will med about 7 bln cum. A major part of the demand should be covered by the small local deposits, especially by the new discovered reservoirs in Western [...]
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last