Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule opisano wybrane zagadnienia z Założeń konstrukcyjnych silnika gazowego A20G, które były podstawą do opracowania dokumentacji konstrukcyjnej silnika. Przedstawiono większość faktów i argumentów, w oparciu o które podjęto decyzję o budowie prototypu silnika 8A20G. Omówiono także podstawowe [...]
EN This paper describes the selected problems from "The A20G gas engine design assumptions" on base which the engine design documentation has been elaborated. There are presented most of facts and arguments on which the assembling of the 8S20G prototype engine has been decided. The main units and devic[...]
2
100%
Silniki Spalinowe
PL W pracy podsumowano dotychczasową ośmioletnią eksploatację przemysłową biogazowego zespołu ciepło- i prądotwórczego w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. Jest to typowa instalacja energetyki skojarzonej CHP (Combined Heat and Power) wytwarzająca energię elektryczną i ciepło w źródle pali[...]
EN The paper presents a summary of the last eight years of industrial operation of the biogas heat and power-generating set in the Waste Treatment Plant of WARTA S.A. in Częstochowa. This is a typical installation of the CHP (Combined Heat and Power) coupled power engineering, which generates electrica[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono nowy silnik MAN E0836 LOH firmy MAN spełniający normy Euro 5 EEV dzięki zastosowaniu trójdrożnego katalizatora spalin. Zastosowanie silników zasilanych gazem stanowi możliwość obniżenia kosztów przedsiębiorstw transportowych oraz przyczynia się do zmniejszenia negatywnego od[...]
4
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 385--392
EN The main task of a gas mixer is to mix the fuel (gas) with air in such a way that in the gas engine optimal combustion takes place. A high efficiency of the whole combustion process and low emissions are the decisive optimization parameters. An industrial gas engine operates mostly with a lean air-g[...]
5
100%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 237--245
EN The study concerns numerical tests of an internal combustion engine operating according to the over-expanded cycle carried out in the AVL Fire software. The research covered the modelling of a full working cycle of a conventional engine operating in accordance with the classic Otto cycle and an engi[...]
6
100%
Journal of KONES
EN One of the basic problems concerning dual fuel powering of self-ignition engines is to determine the minimal dose of diesel oil injected into the combustion chamber in order to trigger self-ignition. Most research conducted to date on double-fuel powering self-ignition has been carried out on engine[...]
7
88%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł dotyczy w szczególności sprężarkowych pomp ciepła z napędem w postaci silnika gazowego. Dokonano zestawienia gałęzi przemysłu i wskazano, gdzie w procesie technologicznym stosuje się pompy ciepła z napędem mechanicznym. Zaznaczono główne kierunki rozwoju, pokazano zastosowanie alternatywnego[...]
EN The paper concerns in particular gas engine heat pump. It presents where in the industry the heat pump is used with a mechanical drive. There are mentioned the main directions of development and first of all pumps driven by gas engine. The paper provides an overview of the advantages and disadvantag[...]
8
75%
Silniki Spalinowe
PL Od ponad 20 lat prowadzone są prace rozwojowe dotyczące wykorzystania pomiaru ciśnienia w cylindrze, do sterowania parametrami silnika ze sprzężeniem zwrotnym. Celem tych prac jest zwiększenie kontroli nad przebiegiem spalania oraz diagnozowanie silnika on-line. Ograniczeniem zastosowania takich ukł[...]
EN Closed loop control based on cylinder pressure measurement has been investigated for over 20 years. The aim has been to improve combustion control and online engine diagnostics. However the price of cylinder pressure sensors and the high demands on processor capacity have been preventing the develop[...]
9
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 12 705--712
PL W artykule przedstawiono ogólną informację o Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA i Spółce Energetycznej „Jastrzębie" SA jako inwestorach układów kogeneracji i trójgeneracji, w których źródło zasilania stanowią silniki gazowe pracujące na bazie metanu z odmetanowania kopalń. Podano informację dotyczącą [...]
EN The article presents general information about Jastrzębie Coal Company and „Jastrzębie" Power Generation Co., as investors in cogeneration and trigeneration systems in which the power generation sources consist in gas engines operating on the basis of methane coming from methane drainage. The inform[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 125-132
PL Silnik Stirlinga jest rodzajem silnika gazowego o zewnętrznym spalaniu. Mechanizm silnika składa się z dwóch tłoków zamykających dwie objętości połączonych razem przez chłodnicę, regenerator i podgrzewacz. Skuteczność silnika zależy m.in. od technicznych warunków pracy tłoka. Ruch z szybką zmianą po[...]
EN The Stirling engine is the type of the gas engine which trades off the external combustion. The mechanism of the engine consists of two pistons which closes two volumes, connected together through cooler, regenerator and warmer. The effectiveness of the engine depends (except of other influences) on[...]
11
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 881--885
PL W artykule przedstawione zostały wyniki stanowiskowych silnika o zapłonie iskrowym przystosowanym do pracy na zasadzie obiegu Millera. Badania skupiały się na właściwościach termodynamicznych wykorzystanego obiegu Millera jak również przebiegu spalania w doładowanym silniku zasilanym różnymi paliwam[...]
EN The paper contains results of tests on the spark ignited (SI) engine modified to work as the engine with the overexpanded thermodynamic Miller cycle. Investigation was particularly focused on thermodynamic properties of the applied Miller cycle as well as combustion progress in the supercharged engi[...]
12
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono podstawowe cechy konstrukcyjne silnika przeznaczonego do agregatów prądotwórczych produkcji firmy DEUTZ Power Systems zasilanego mieszanką metanu pochodzenia kopalnianego. Określono sposób przygotowania mieszanki powietrzno-gazowej, jej skład i granice palności. Omówiono tak[...]
EN Some basic constructional features of generating sets produced by DEUTZ Power Systems equipped with gas engines fueled with air - Coal Mine Methane mixture have been presented in the paper. The way of preparing of air-gas mixture, gas set up and ignition ability have been described here. Some operat[...]
13
75%
Archives of Thermodynamics
EN In the paper the possibility of increasing electricity generation capacity of biogas plant by using an additional module with organic fluid was analyzed. The energy is to be supplied from heat recovered from the engine casing. Analysed was the energy efficiency of power plant operated at subcritical[...]
14
75%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 8 10-15
PL Przedstawiono wyniki wstępnej analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania układu CHP z silnikiem gazowym na potrzeby jednego ze szpitali w województwie śląskim. Z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących zużycia energii elektrycznej w badanych obiektach oparto się na przybliżonych oszacow[...]
EN Some results of preliminary analysis of application of CHP system with gas engine for producing heat and power for a hospital have been presented. Because of lack of detailed data referring to electricity consumption in considered object minimal consumption level was estimated.
15
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 837--842
PL Gaz koksowniczy otrzymywany w koksowniach podczas produkcji koksu zawiera w swoim składzie ponad 50% wodoru, ok. 25% metanu, ok. 6% tlenku węgla oraz ok. 2% wyższych węglowodorów i posiada wartość opałowa na poziomie 18 MJ/m3. W zależności od wielkości produkcji zakładu koksowniczego dostępny jest w[...]
EN Coke oven gas acquired during production of coke is composed of 50% hydrogen, about 25% methane, about 6% carbon monoxide and around 2% of higher hydrocarbons and has a lower heating value about of 18 MJ/m3. Depending upon the scale of production of coke plant it is available in quantities from 5-10[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 6 4793-4802
PL W pracy zamieszczono wyniki modelowania, w programie Kiva-3V, emisji tlenku azotu badawczego silnika S320ZI, zasilanego paliwem gazowym – metanem. Modelowanie przeprowadzono dla różnych wartości stałych szybkości reakcji kinetycznych tworzenia NO, przyjętych na podstawie wybranej literatury. W wynik[...]
EN The numerical modelling results of nitric oxide emission of S320ZI research engine, powered by gas fuel – methane, using Kiva-3V software are presented in the paper. The modelling process was carried out for different values of kinetic reaction rate constants of NO formation. Reaction rate constants[...]
17
63%
Instal
2013 nr 12 21--23
PL Opracowano dwa warianty innowacyjnego sposobu oczyszczania gazu ze zgazowania odpadów drzewnych. Dla każdego z wariantów opracowano schemat technologiczny wytwarzania 150Nm3/h gazu oczyszczonego, spełniającego wymagania dla zasilania dwupaliwowego silnika gazowego.
EN Two variants of an innovative method for the purification of gas from gasification of wood waste has been elaborated. For each of these variants flowsheet for producing of 150Nm3/h purified gas that meets the power requirements for dual fuel gas engine have been developed.
18
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań silników gazowych wykorzystywanych w polskim systemie przesyłowym gazu ziemnego. Badania te wykonano na silnikach cztero- i dwusuwowych. Jednostki te były zasilane dwoma rodzajami paliw gazowych: niskokalorycznym gazem ziemnym o zawartości metanu wynoszącej 5[...]
EN The paper presents the results of an investigation of gas engines used in the Polish system of natural gas transmission. The investigation concerned both four-stroke and two-stroke engines. The engines were fed with two kinds of gas fuel - low-calorific natural gas containing 54.5 % of methane, and [...]
19
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zaprojektowanego i wykonanego przez autorów układu zewnętrznej recyrkulacji spalin motosprężarki Cooper Bessemer GMVH-8. Układ ten został zastosowany głównie w celu obniżenia poziomu emisji tlenków azotu.
EN The paper presents results of research designed and constructed by the authors of external exhaust gas recirculation Integral Engine-Compressor Cooper Bessemer GMVH-8. This system was used primarily to reduce emissions of nitrogen oxides.
20
63%
Silniki Spalinowe
PL Artykuł prezentuje wyniki modelowania numerycznego obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego zasilanego alternatywnie biogazem lub biogazem uszlachetnionym uwzględniające specyficzne właściwości termodynamiczne czynnika roboczego.
EN The paper presents the results of numerical modeling of an internal combustion engine fueled either with biogas or upgraded biogas with taking into account the specific thermodynamic properties of the working fluid.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last