Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 383
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas chromatography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2007 T. 12, nr 4 131-138
PL Opisano modyfikację podłączenia przetwornika analogowo-cyfrowego detektora chromatografu gazowego, wyposażonego w złącze szeregowe zgodne z standardem RS-232, do komputera pozbawionego takiego łącza oraz sposób odczytywania danych z chromatogramów, zarejestrowanych na taśmie papierowej i przetwarzan[...]
EN The modification of connection the analogue-digital converter of detector of gas chromatograph to computer without RS-232 interface was described and the methods of the reproduction the data from registered on paper tape chromatograms and transformation these data to the digital form were shown.
2
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule opisano zastosowania dydaktyczne prostego chromatografu gazowego, specjalnie opracowanego i zbudowanego do tych celów. Pozwala on na zapoznanie studentów chemii analitycznej z podstawowymi koncepcjami chromatografii a równocześnie prowadzenie ćwiczeń z elementami zaawansowanej metrologii [...]
EN The paper presents a new design of a gas chromatograph, designed and built especially for teaching purposes. It permits the students not only to discover the basic concepts of gas chromatography but also to carry our more sophisticated exercises in chemical metrology, like estimation of limit of det[...]
3
100%
Nukleonika
EN The study is focused on the optimization and minimization of sample preparation procedures given in EN 1784 and EN 1785 standardized methods for the detection of irradiated foodstuffs which contain fats. The techniques used in this study were gas chromatography (GC) with a flame ionization detector [...]
4
80%
Acta Chromatographica
EN Upgrading of the efficiency of industrial power-production systems and environmental aspects, e.g. reduction of emission of greenhouse gases, is of particular interest to the Polish power sector, inherently depending on its own coal resources and coal processing technologies. Some information on fue[...]
5
80%
Przemysł Chemiczny
6
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2008 Vol. 14, No. 4 395--405
EN This study describes optimization of headspace solid phase microextraction followed by gas chromatography equipped with a flame ionization detector for toluene at trace level in spiked urine. The parameters affecting the extraction and gas chromatographic determination of analytes were studied: extr[...]
7
80%
Przemysł Chemiczny
8
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 4 273-280
PL Opisano konstrukcje nowych dozowników ciekłych próbek, które mogą być wykorzystane w chromatografii gazowej z kolumnami pakowanymi i kapilarnymi. Dozowane próbki są odparowywane bardzo szybko za pomocą promienia laserowego w kontrolowanych warunkach.
EN The constructions of new injectors of liquid samples for gas chromatography were described. Injected samples are vaporized very quickly by the laser beam in controlled conditions. The injectors are useful for packed and capillary columns.
9
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Opisano konstrukcje dozowników do próbek, zawierających anality o małej lotności. Dozowniki te, z ruchomymi igłami, pojemnikami i innymi elementami mogą być wykorzystane w chromatografii gazowej.
EN The constructions of injectors for samples containing low volatile analytes were described. Those injectors with mobile needles, containers and other elements can be used in gas chromatography.
10
80%
Przemysł Chemiczny
11
80%
Polish Journal of Chemistry
1998 Vol. 72, nr 10 2303-2311
EN Four adsorbents with chemically bounded aniline radicals on silica gel surface of concentration 2.94; 5.86; 6.47 and 7.81 mymole/m(2) were prepared. On packed chromatographic column with unmodified silica gel Si 100 and obtained adsorbents the retention times of aliphatic (C6-C12) and aromatic (benz[...]
12
80%
Acta Chromatographica
1998 No. 8 154-161
EN A capillary gas chromatographic method with flame-ionization detection has been developed for determination of diethylene glycol (DEG) aerosols at concentrations between 2.5 to 30.0 mg m-3 in work-place air. Polypropylene filters were used to sample DEG aerosols from air; the recovery was 90%. The w[...]
13
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2004 Vol. 11, nr 11 1267-1276
PL Zgodnie z przyjętymi przez Unię Europejską dyrektywami w 2005 roku dodatek biokomponentów do paliw powinien wynosić co najmniej 2%. W Polsce obecnie olej napędowy nie zawiera jeszcze estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME - Falty Acid Methyl Esters) pochodzących z transestryfikacji oleju rzepak[...]
EN According to the directives assumed by the EU in 2005, the fuels should containan addition of biocomponents in the proportion of at least 2%. At present in Poland Diesel oils do not contain any additions of fatty acids methyl esters (FAME) being products of transestrification of rape-seed oil. Intro[...]
14
80%
Nukleonika
EN 1-Octanol/kerosene mixtures and water contacted with organic solvents were used as model solutions for r-SANEX and i-SANEX extractions systems. Investigations aimed on a quantitative evaluation of gaseous products generated in these systems under exposure to an electron beam irradiation. Influence o[...]
15
80%
Acta Chromatographica
EN The metal-organic framework (MOF) is a kind of new type self-assembly porous coordination polymer, which possesses many characteristics such as homologic hole, controllable size of cave, high specific surface area, and good chemical stability. In this study, a three-dimensional framework [Zn2(d-Cam)[...]
16
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Opracowano metodę dozowania próbek gazowych do kolumn chromatograficznych o podwyższonym ciśnieniu za pomocą strzykawki i zbudowano urządzenie służące do tego celu. Wykonano badania określające przydatność skonstruowanego urządzenia w porównaniu do tradycyjnej strzykawki do próbek gazowych.
EN The method of gas sampling by syringe to high pressure chromatography column was elaborated and the apparatus used to this aim was built. The usefulness investigations for comparison constructed device to traditional syringe to gas samples were made.
17
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Przedstawiono metodę pomiaru objętości kapilar dozowniczych, złączy gazowych i wewnętrznych kanalików zaworów sześciodrożnych używanych do pobierania próbek w chromatografii gazowej. Objętości oznaczano wagowo rtęcią. Określono wpływ temperatury zaworu sześciodrożnego z kapilarą dozowniczą na wielko[...]
EN The method of measurement of volume the sample loop, gas joints and the internal channels of six-port valves used to taking the samples in gas chromatography. The volumes were marked by weight of mercury. The effect of temperature six-port valve with sample loop on quantity of taken sample was deter[...]
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 4 7-9
EN Assumptions of a new way of introducing portions of natural gas into a chromatographic analyzing device in conditions of controlled pressure of the analyzed gas sample. Technical details of the system. Main advantages of the method.
19
80%
Ars Separatoria Acta
2008 No. 6 41-52
EN The applicability of silica gels, modified with ketoimine groups, in solid-phase extraction was tested. The surface characteristics of the modified silica was determined by elemental analysis, NMR spectra for the solid phases (29Si CP MAS NMR), analysis of pore size distribution of the silica suppor[...]
20
80%
Journal of Casting & Materials Engineering
EN Foundry waxes currently used in lost-wax casting technology are composed of paraffin, stearin, and – to a lesser extent – ceresin, polyethylene wax, and other natural and synthetic waxes. Most of these compounds are non-toxic; however, they may release aromatic hydrocarbons as a result of exposure t[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last