Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 367
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  górnictwo węgla kamiennego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono etapy rozwoju obudowy zmechanizowanej w górnictwie światowym ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa europejskiego i polskiego. Podano przyczyny stagnacji w rozwoju obudów zmechanizowanych w górnictwie krajowym. Szeroko omówiono prace badawcze prowadzone w minionym dziesięcioleciu w po[...]
EN Steps of powered roof support development in the world mining industry have been presented emphasizing the Polish and European mining industries. Reasons for the powered roof development stagnancy in the domestic mining industry have been given. The research work carried out at the Polish R & D unit[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2001 nr 6 17-23
PL Druga część artykułu zawiera analizę jakościowo-ilościową i kalendarzową 60 zdarzeń geo-mechanicznych w 16 kopalniach powstałych w latach 1995-99 na tle uwarunkowań geologiczno-górniczych, technicznych i technologicznych.
EN The second part of the lecture (for Part I see No. 4 (80) of 2001) contains a quality-quantity and calendar-based analysis of 60 geo-mechanical occurrences taking place in 16 mines in the years of 1995-99 against the background of mining and geological, technical and technological conditions.
3
100%
Przegląd Górniczy
2004 T. 60, nr 3 29--36
4
100%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 4 208-214
PL Górnictwo węgla kamiennego, dążąc do intensyfikacji procesu produkcyjnego zapewniającego efektywność ekonomiczną wydobycia, angażuje w ten proces środki trwałe o znacznej wartości i zdolności wydobywczej. Ważnym zagadnieniem jest odpowiednie dostosowanie do danych warunków geologiczno-gómiczych wypo[...]
EN Hard coal mining of coal striving for the intensification of the production process ensuring the economic effectiveness of extraction involves in this process fixed assets of substantial value and production capacity. An important issue consists in adaptation of equipment operating at longwalls bein[...]
5
80%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 5 288--292
PL W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań przygotowania do wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W tym celu wykorzystano dwuetapowe badania kwestionariuszowe, przeprowadzone w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn zlokalizowan[...]
EN This paper presents an analysis of conditions of preparation for the implementation of the information system aiding the management of knowledge in manufacturing companies. In this regard, two-stage questionnaire survey, conducted in the machines manufacturing companies located in the Silesian regio[...]
6
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Na przykładzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. przedstawiono problematykę wdrożenia w górnictwie węgla kamiennego w Polsce oddziałowego rachunku kosztów, budżetowania i kontroli kosztów oraz zasad controllingu. Omówiono problematykę każdego etapu zmian zachodzących w spółce ze szczególnym uwzględnieni[...]
EN On the example of The Rudzka Carbon Company S.A. we have shown the problems with implementing the cost study, budgeting and control of costs and the principles of controlling in coal mining in Poland. We have discussed the problems of each stage of changes which appear in a company, especially takin[...]
7
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 2 97-116
PL W artykule podjęto problem wpływu realizowanego programu reformy górnictwa węgla kamiennego na kształtowanie się zmian zachodzących w obrębie ścian wydobywczych. Zmiany te odniesiono do przedstawionego procesu koncentracji produkcji. W tym kontekście poddano analizie kształtowanie się wybranych para[...]
EN In the article the author considers the problem of influence of the realised program of the coal mining reform upon shaping of the changes taking place within the output longwalls. The changes have been described with reference to the presented process of production concentration. In this context th[...]
8
80%
Wiadomości Górnicze
1999 nr 2 63-69
PL Wielość i złożoność problematyki restrukturyzacji i reorientacji strategicznej górnictwa węgla kamiennego sięga - prócz zasadniczych aspektów technicznych, finansowych, społecznych i organizacyjnych - także obszaru zmian postaw i wzorców zachowań kadry zarządzającej w tym przemyśle. Są to istotne, w[...]
EN Numerous aspects and complexity of restructuring and strategic re-orientation problems in hard coal mining industry touches - besides principal technical, financial, social and organisational aspects - also the sphere of attitude changes and changes in patterns of behaviour of the managerial staff i[...]
9
80%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 4 136-141
PL Przedmiotem takiej restrukturyzacji są opłaty i kary za emisje substancji zanieczyszczających do powietrza, hałasu, składowanie odpadów, usuwanie drzew (krzewów), niszczenie zieleni oraz tzw. opłata eksploatacyjna. Restrukturyzacja polega m.in. na umorzeniu zaległości, odroczeniu terminu płatności, [...]
EN The subject of such reconstruction are charges and penalties for emission of air pollutants and noise, waste deposition, cutting of trees and bushes, destroying green areas, and royalities. The process of structural adjustment consists of debt remission, payment date deferring, arranging payment by [...]
10
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule omówiono rozwój poszczególnych urządzeń systemu ścianowego - obudów, kombajnów i przenośników. Zagadnienie ujęto w perspektywie ostatnich dziesięciu lat oraz występujących trendów dotyczących najbliższej przyszłości. Omówiono też najnowszy system monitorowania pracy kompleksu wdrażany w j[...]
EN Development of individual longwall system elements - such as roof supports, shearers and conveyors, is discussed in the paper. The problem is presented in the prospect of the last ten years and the trends for the nearest future. The newest system for monitoring the operation of the whole mechanized [...]
11
80%
Maszyny Górnicze
PL Po zwięzłym przedstawieniu historii i osiągnięć polskiego przemysłu maszyn górniczych omówiono współczesne relacje między górnictwem węglowym i firmami produkującymi i remontującymi ścianowe obudowy zmechanizowane. Zwrócono uwagę na nieprawidłowości istniejące w tej dziedzinie i uchybienia prawne.
EN After a concise presentation of the history and achievements in the Polish mining machines industry, the current relations between mining industry and powered roof support producers and repairers have been discussed. Attention has been paid to irregularities existing in that domain as well as to off[...]
12
80%
Maszyny Górnicze
PL Większość podziemnych kopalń węgla w Indiach jest rozległa, a ponadto nie stosuje się tam prawie żadnych urządzeń ułatwiających przemieszczanie ludzi. W związku z tym górnicy muszą przebyć spory dystans, aby dostać się do swojego miejsca pracy. Górnicy pracują w ciężkich warunkach: w wyjątkowym gorą[...]
EN In India most of the underground coal mines are long and arduous without having man-riding facility. Miners are to exert a lot to reach their respective worksite. The people have to work in a severe work condition with excessive heat, high humidity, noise, poor illumination, vibration, dust and noxi[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie opisano rys historyczny górnictwa węglowego w rejonie wałbrzyskim. Szczególnie zajęto się najstarszym zabytkiem budownictwa górniczego jakim jest "Lisia" sztolnia wykonana w latach 1791-1794. Opisano stan jej zachowania, renowację oraz możliwości jej wykorzystania dla celów turystycznych[...]
EN In the paper, an outline of coal mining history in Wałbrzych region is presented. Close attention is paid to the Fox's adit (day level), which was made during the period 1791-1794 and is the oldest object of mining building. The adit's present condition, renovation as well as possibilities of using [...]
14
80%
Maszyny Górnicze
PL Zwrócono uwagę na "specyficzne środowisko", którym są chodniki wentylacyjne ścian o wysokiej koncentracji wydobycia w polach silnie metanowych kopalń. Scharakteryzowano wyniki badań laboratoryjnych i poligonowych zagrożenia ze strony hybrydowych mieszanin metanowo-pyłowych. Określono procedurę postę[...]
EN A special attention has been paid to "specific environment", which means ventilation roadways of longwalls of high production in the highly methanic panels. Laboratory test and field results on hazards coming form the hybrid methane and dust mixtures were analyzed. A procedure in case of occurrence [...]
15
80%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono zasadnicze problemy związane z restrukturyzacją polskiego górnictwa węglowego, których rozwiązanie stanowi podstawę jej realizacji. Porównano parametry techniczno-technologiczne typowej polskiej kopalni z lat 1989 i 2000. Podano wnioski wynikające z porównań oraz przedstawiono dalsze k[...]
EN Main problems connected with restructurization of Polish mining industry, solution of which is vital for the realization of that process, have been presented. Technical and technological parameters of typical Polish mine in year 1989 and 2000 have been compared. Conclusions resulting from this compa[...]
16
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono rozwój maszyn przodkowych dostosowanych do zakładanej wyższej koncentracji wydobycia, zarówno w aspekcie parametrów technicznych, jak również monitoringu oraz automatyzacji. Efektem rozważań jest modelowy przodek ścianowy w roku 2010 w górnictwie krajowym. Dla porównania prz[...]
EN The development of the face equipment, adapted for the higher production concentration, is presented in the paper in the aspect of technical parameters, monitoring and automation. The model of the longwall face, to be introduced to our industry in the year 2010, is a result of the discussion. For a [...]
17
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 3 3-9
18
80%
Maszyny Górnicze
PL Podano dane statystyczne zawierające ważniejsze wskaźniki techniczne ścianowych przodków zmechanizowanych w IV kwartale 1999 roku w polskim przemyśle węglowym.
EN Statistical data containing important factors of the longwall faces from the fourth quarter of 1999 in the Polish coal mining industry, has been given.
19
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule ukazano postępujący wzrost wydajności dołowej, a także ogólnej w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993—2005 w kopalniach należących obecnie do Kompanii Węglowej S.A. Zmiany tych wskaźników były wynikiem zmian wielkości uzyskiwanego wydobycia i stanu zatrudnienia, co również uk[...]
EN In the paper the increasing underground and overall productivity in Polish hard coal mining in the years 1993—2005 are shown on an example of the mines belonging to Kompania Węglowa S.A. Changes of these indicators resulting from the output and employment are shown as well.
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na podstawie informacji zawartych w rocznych operatach ewidencyjnych z lat 1989 - 2003, udostępnionych przez KWK "Wujek", przeanalizowano zmiany bazy zasobowej w/w kopalni. Dokładnie prześledzono przyczyny zmian powodujących ruch w zasobach. Na podstawie uzyskanych wyników podano prognozę odnośnie w[...]
EN The changes of coal reserves in "Wujek" Coal Mine were analyzed using data contained in annual operates from 1989 - 2003 period. The reasons of these changes were especially described. Onyhe basis of obtained results the reserve sufficiency prognosis was given.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last