Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frame structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
2017 Vol. 47, nr 1 157--170
EN This paper focuses on practical aspects of gigabit passive optical networks (GPON) diagnostics during deployment, for root-cause analysis and for research purposes. While GPON signalling analysis is already quite commonly used for diagnostics, the aim of this work is a holistic approach, including b[...]
2
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 4 41--42
EN In the paper are discussed damage mechanisms of structural elements in light wood-framed buildings. The paper presents informations about experimental tests over wall and floor elements. During these tests the specimen were destroyed and the graphic presentation of the damage mechanisms are included[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2003 z. 47 59-75
EN A research Project named SPEAR (Seismic Performance Assessment and Rehabilitation) is currently being carried out by a consortium of European Partners, with the participation of overseas research institutions. The Project, funded by the European Commission, is specifically aimed at mitigating the ri[...]
4
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2010 z. 230 61-69
PL W pracy przedstawiono analizę numeryczną deformacji oraz rozkładu sił i momentów gnących w elementach toru jezdnego stosowanego w konstrukcjach bramowych z podwieszonym robotem przemysłowym. Zbudowano modele numeryczne oparte na elementach typu belka dla portalu spawalniczego składającego się z popr[...]
EN The paper presents the numerical analysis of deformations, force and bending moment distribution in structural elements of moving track used in frame structures with suspended industrial robot. The numerical models have been built based on beam elements for the welding frame composed of transverse c[...]
5
84%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 261-265
PL Przedstawiono przypadek złożonej stalowej konstrukcji ramowej poddanej wpływowi osiadania podłoża. Opisano proces korygowania modelu obliczeniowego służący prawidłowemu odwzorowaniu warunków pracy konstrukcji. Podano przykłady zastosowanych wzmocnień konstrukcji.
EN The paper presents a case of complicated frame steel structure subjected to large soil subsidence. A process of adjusting computer model of the structure to the real conditions is described. Final solutions of strengthening is presented.
6
84%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 106--108
PL W niektórych sytuacjach konieczne może być określenie odporności ogniowej elementu konstrukcyjnego w sposób obliczeniowy. W artykule poddano analizie algorytm właściwy dla metody elementów skończonych i metody przemieszczeń przy obliczeniach ramy przestrzennej (dla sytuacji stałej oraz sytuacji wyją[...]
EN In some situations it is necessary to determine fire resistance of structural element with calculation method. In this article an algorithm appropriate for the finite element method and compartments method in calculation of the time frame (for steady state and special case such as fire) is analysed,[...]
7
84%
Archives of Civil Engineering
PL W artykule przedstawiono nowy sposób modelowania szkieletowych konstrukcji drewnianych w oparciu o metodę elementów skończonych. Głównym zagadnieniem są łączniki szkieletu drewnianego z płytą poszycia, w opisie których przyjmuje się elementy powłokowe o szczególnych cechach materiałowych. Parametry [...]
EN This paper presents new procedure modeling based on finite element method analysis of wood-framed timber structures. The fasteners linking boards of sheathing with the timber frame both modeled applying shell finite element, with individual material parameters, remain the main objective of this manu[...]
8
84%
Przegląd Budowlany
PL Adaptacje istniejących budynków do spełniania nowych funkcji często wiążą się z koniecznością ingerencji w istniejący układ konstrukcyjny. Wielkość i zakres ingerencji wynikają z konieczności spełnienia nowych wymogów architektoniczno – funkcjonalnych, co często wiąże się z koniecznością przeniesien[...]
EN Adaptations of existing buildings to meet the new features are often associated with the need to intervene in the structural system. The size and the scope of interference derive from the necessity to comply with the new architectural and functional requirements, which often involve the transfer of [...]
9
84%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 4 211--214
PL Przedstawiono wyniki własnych analiz wpływu sposobu deskowania i podpierania deskowań na pracę statyczną ramowej konstrukcji monolitycznej w stadium jej realizacji. Określono rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji w 7-dniowych cyklach realizacji, wykazując przeciążenie konstrukcji w fazie budowy.
EN The results of own analysis referring to the influence which mode of formwork and supporting formwork exert on the static work of frame monolithic construction in realisation phase have been presented. The internal forces in the construction has been determined on the basis of seven-days -in impleme[...]
10
84%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 2--3, 6
PL Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkie[...]
EN The thermal state of usable attics is described. The work presents the problem of airtightness of frames structures forming the envelope of attics. The seeming resulting airtightness is highlighted. The heat loss associated with wind washing the fibrous materials embedded in timber structures is des[...]
11
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
12
67%
Materiały Budowlane
2013 nr 10 42--45
PL Budynki o konstrukcji szkieletu drewnianego ze współpracującym jedno-lub obustronnym poszyciem są coraz częstszą technologią realizacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce i krajach Europy Centralnej. Ta metoda wznoszenia budynków wdrożona wraz z nowymi technologiami wytwarzania elementów konstrukcj[...]
EN Significant number of residential building in Poland and in Central Europe Countries is constructed in the wood framed with sheathing technology. This method of housing construction implemented with new technology of manufacturing creates progressive future for building industry. Solid wood is use i[...]
13
67%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono uszkodzenia konstrukcji budynku mieszkalno-dydaktycznego i pokazano, na podstawie szczegółowej analizy statyczno-wytrzymałościowej, jak błędy projektowe i niestaranne wykonawstwo mogą doprowadzić nową żelbetową konstrukcję szkieletową do stanu awaryjnego.
EN In the paper the damage of the building structure is presented. The article shows, that the design and construction errors may lead a new reinforced concrete frame structure to the failure state.
14
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W ostatnich latach dokonała się zauważalna zmiana w dziedzinie analizy stalowych konstrukcji prętowych. Dotychczasowe podejście polegające na rozpatrywaniu płaskich fragmentów konstrukcji, wyodrębnionych z całego układu nośnego, jest obecnie zastępowane globalną analizą całego układu przestrzennego,[...]
EN In recent years a noticeable change has been made in design of steel structures. Previous approach based on decomposition of 3D structure into the plane frame models used in analysis is now replaced by global analysis of the whole structure. Such analysis takes into account cooperation and interacti[...]
15
67%
Materiały Budowlane
2014 nr 1 36--38
PL W artykule przedstawiono surową ziemię jako materiał budowlany ze szczególnym uwzględnieniem jej parametrów cieplnych oraz zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono dwa sposoby obniżania przenikalności cieplnej przegród wykonanych z ziemi surowej – stosowanie lekkiej gliny oraz stos[...]
EN The paper presents raw earth as building material in regards to its thermal properties and sustainability. Two different methods of decreasing raw earth walls thermal transmittance have been presented – light clay straw walls and using additional layer of thermal insulation inside rammed earth walls[...]
16
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 289--296
PL Analizując statystyki związane z katastrofami budowlanymi w Polsce można dojść do wniosku, że najczęstszymi przyczynami katastrof są zdarzenia ekstremalne - bardzo rzadko występujące i trudne do przewidzenia. Zdarzenia te nie są bezpośrednio uwzględniane na etapie projektowania konstrukcji ze względ[...]
EN Statistics of structures failures of in Poland give us information that the main reasons of building catastrophes are extreme events. This extreme events, which are not taken into account in designing, are unforeseen and difficult to predict. Their statistical description is highly uncertain and oft[...]
17
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 22--24
PL Artykuł przedstawia problemy związane z analizą pracy statycznej szkieletowych konstrukcji drewnianych. Zaprezentowano wpływ podatności materiałowej oraz konstrukcyjnej drewna na sposób pracy wybranych elementów konstrukcji, co przekłada się na pracę całego obiektu. Przedstawiono przegląd badań dośw[...]
EN The paper presents problems related to the analysis of static work of light wood-frame structures. The impact of material and structural flexibility on the behaviour of individual structural elements is discussed because of affect on entire building work behaviour. An overview of the experimental st[...]
18
67%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 35--37
PL W artykule przedstawiono metody produkcji, realizacji i eksploatacji szkieletowych budynków drewnianych. Omówiono trzy metody realizacji budynków, konstrukcję elementów i modułów oraz fazy realizacji przemysłowej budynków. Podano również metody analiz obliczeniowych nośności i deformacji. Analizę na[...]
EN Paper presents main directions in the range of production, realization and exploitation of wood-framed buildings with sheathing. Presented are three methods of building accomplishment, construction of components and modules and phase of industrial construction. The methods of numerical analysis of l[...]
19
67%
Przegląd Budowlany
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz, niewłaściwie zaprojektowanej i wykonanej, konstrukcji z drewna klejonego warstwowo hali sportowej. Skutkiem popełnionych błędów są spękania w każdym z węzłów konstrukcji drewnianej, a w konsekwencji wyłączenie jej z eksploatacji od 2006 roku. Przeprowadzone i opi[...]
EN The paper presents the results of analysis of poorly designed and build the glued laminated timber frame structure of sport hall. The analysis is connected with capacity and stiffness of the elements and fasteners, as well.
20
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 70--71
PL Opisana katastrofa budowlana przedstawia przykład zniszczenia się lekkiej konstrukcji stalowej o schemacie ramowym w czasie jej montażu. Poprzeczny układ nośny składał się z dwunawowej ramy o łącznej rozpiętości 80 m. Niekonwencjonalny przebieg katastrofy pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące sposobu [...]
EN The presented of the structure capacity during the erection of the steel structure were analysed. The building was designed as light-weight two-span framed structure with a total span of 80 m. Unconventional course of this catastrophe allows to stretch out the conclusions relating to the way of erec[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last