Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enzymy glebowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W celu oceny stopnia w jakim ekosystemy leśne na terenie Nadleśnictwa Puławy są w stanie włączyć do obiegu biologicznego lub zatrzymać w glebie związki azotu emitowane przez Zakłady Azotowe "Puławy" SA zbadano aktywność ureazy i proteazy oraz zawartość różnych form azotu (N, NH4+-N-NO3-) w glebach. [...]
EN Activities of dehydrogenases, urease, protease, and concentrations of various forms of nitrogen (Ntot., NH4+-N, N03--N) in soils were investigated in order to assess a degree to which forest ecosystems in the area of Puławy Forest District are able to introduce to biological circulation or to bind i[...]
2
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 209-217
PL Zasolenie gleby jest jednym z problemów współczesnego rolnictwa, wpływającym na zmniejszenie produkcji roślinnej. Celem podjętych badań była ocena oddziaływania NaCl na aktywność enzymów glebowych: katalazy, dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kwaśnej i alkalicznej, proteazy oraz amylazy, a także na bio[...]
EN Soil salinity is one of the major problems that decrease agricultural production especially in some developing countries. The aim of this study was to assess the effect of NaCl on the activity of soil enzymes: catalase, dehydrogenase, urease, acid and alkaline phosphatase, protease, amylase, and on [...]
3
84%
Civil and Environmental Engineering Reports
2010 No. 4 3-12
PL Celem pracy jest ocena wpływu ryzosfery na aktywność enzymatyczną gleb porolnych zalesionych sosną zwyczajną (Pinus sylvestris L.). W pracy porównywano aktywność enzymów gleb porolnych pod drzewostanami 15-letnimi oraz 51-letnimi z aktywnością enzymów gleb leśnych pod 4-letnią uprawą i pod drzewosta[...]
EN The purpose of this paper is the assessment of the influence of rhizosphere on the enzymatic activity of formerly arable soils afforested with Scots Pine (Pinus sylvestris L.). A comparison was made between the enzyme activity of formerly arable soils under 15-year-old and 51-year-old stands, and th[...]
4
84%
Biotechnology and Food Science
EN Soil samples collected in 2006 from 4 different sites (Puchalski Hill and a moraine below this hill, an elephant seal colony and a penguin rookery) in the vicinity of Arctowski Polish Antarctic Station at King George Island were characterized in terms of physicochemical properties (pH, humidity, con[...]
5
84%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W kompleksowych badaniach gleb pogórniczych konieczny jest pomiar kilku różnych właściwości mikrobiologicznych, dlatego badane właściwości należy dobierać tak, aby maksymalizować ilość zdobywanych informacji. Celem pracy była ocena współzależnosci pomiędzy właściwościami mikrobiologicznymi gleb popr[...]
EN Measurement of several microbial properties is necessary for comprehensive assessment of mine soils. Therefore, the applied methods should maximize amount of acquired information. Objectives of the work were to assess relationships between microbial properties of mine soils and to assess of their de[...]
6
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Aktywność enzymów glebowych uważana jest za dobry wskaźnik naturalnych i antropogennych zaburzeń w funkcjonowaniu gleby. Metale ciężkie w różnym stopniu mogą hamować działanie enzymów, w zależności od właściwości gleb, takich jak zawartość materiałów ilastych, gliny, materii organicznej czy wartości[...]
EN Activity of soil enzymes is considered as a good indicator of natural and anthropogenic disturbances of the functioning of the soil. Heavy metals can inhibit the activity of enzymes in varying degree, depending on soil properties such as content of clay materials, organic matter and pH of soil solut[...]
7
84%
Proceedings of ECOpole
PL Aktywność enzymów glebowych uważana jest za dobry wskaźnik naturalnych i antropogennych zaburzeń w funkcjonowaniu gleby. Metale ciężkie w różnym stopniu mogą hamować działanie enzymów w zależności od takich właściwości gleb, jak: zawartość materiałów ilastych, gliny, materii organicznej czy wartości[...]
EN Activity of soil enzymes is considered as a good indicator of natural and anthropogenic disturbances of the functioning of the soil. Heavy metals can inhibit the activity of enzymes in varying degree, depending on soil properties such as content of clay materials, organic matter and pH of soil solut[...]
8
84%
Environment Protection Engineering
EN The study has been made to determine the effect of soil contamination with a new generation herbicide on the abundance and diversity of microorganisms, activity of soil enzymes and their tolerance to the herbicide Successor T 550 SE. Herbicide disturbed the biological balance of soil as expressed by[...]
9
84%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Mniszek lekarski (Taraxacum officinale Web.) zaliczany jest do najważniejszych ziół stosowanych w biomonitoringu środowiska przyrodniczego. Celem pracy było określenie wpływu ryzosfery mniszka lekarskiego na zawartość metali ciężkich i aktywność enzymatyczną gleb z terenów miejskich o różnym oddział[...]
EN The dandelion (Taraxacum officinale Web.) is rated among the most important herbs used to biomonitor the natural environment. The paper was aimed at determining the impact of the dandelion's rhizosphere on the heavy metal content and the enzymatic activity of soils in urban lands with different anth[...]
10
67%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 4 171-177
PL Doświadczenie zlokalizowano w ZDD w Swadzimiu należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badano wpływ przygotowania gleby do siewu: (uprawa tradycyjna i siew bezpośredni) i rodzaju pozostawionej biomasy (kontrola - ściernisko, słoma pszenna, wyka jara, owies, gorczyca biała) na aktywność d[...]
EN The aim of the studies was determine the impact of different soil village systems as well as conventional, direct seeding and crop residue (control- stubble, wheat straw, spring vetch, oat and white mustard) on the dehydrogenase activity in soil and maize yield. The experiment was carried out at ZDD[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last