Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  enzym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Chemiczne
1998 [Z] 52, 3-4 207-241
EN Nickel is now well recognized as an essential ultra trace element for bacteria and plants, where five distinct types of Ni-containing enzymes have been identified. It is also considered to be essential for animals and humans, however, its role in animal biochemistry is not well defined. The articl[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2007 Z. 71 35-48
PL W pracy zbadano, wykorzystując metody fluorescencyjne, proces termicznej denaturacji oksydazy glukozowej (GOD) pochodzącej z Aspergillus niger. Zachodzącym podczas procesu termicznego rozfałdowania zmianom konformacyjnym GOD towarzyszy oddysocjowanie od enzymu cząsteczek dinukleo[...]
EN In this study, the temperature-induced unfolding process of glucose oxidase (GOD) from Aspergillus niger has been investigated by monitoring fluorescence intensity of FAD, which dissociates from the enzyme during denaturation. The temperature, as well as Gibbs free energy of the unfolding process of[...]
3
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 1 24-27
4
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 4 447-459
PL Przeprowadzono analizę porównawczą doboru polityki temperaturowej dla reakcji enzymatycznej o kinetyce Michaelisa - Menten, przebiegającej w reaktorze okresowym. Rozpatrzono proces izotermiczny, proces izotermiczny z optymalnym doborem temperatury oraz proces prowadzony w warunkach optymalnej polity[...]
EN A comparative analysis of the optimal temperature policy for an enzymatic reaction with Michaelis - Menten kinetics in a batch reactor has been carried out. Isothermal, isothermal with an optimal temperature and conducted at an optimal temperature policy processes have been considered. Based on the [...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1087-1089
6
75%
Kompozyty
2003 R. 3, nr 8 428-433
PL Proces Direct Coagulation Casting (DCC) jest nową i bardzo interesującą metodą formowania kształtek z ceramicznych mas lejnych o dużym stężeniu fazy stałej. Polega on na zatężaniu masy lejnej poprzez wewnętrzną powolną zmianę pH wokół każdej cząstki proszku ceramicznego, co powoduje zmiany budowy po[...]
EN The Direct Coagulation Casting (DCC) is a new and very interesting method of molding samples from ceramic casting slips of high concentration of the solid phase. It consists in concentrating the casting slip via internal slow change of pH round each ceramic powder particle, which causes changes in t[...]
7
75%
Chemik
PL W pracy przedstawiono charakterystykę enzymu lipazy ze szczególnym uwzględnieniem jego otrzymywania, właściwości katalitycznych, które decydują o szerokich możliwościach zastosowania oraz metod jego immobilizacji.
EN In this paper the characterization of the lipase enzyme was presented, with special consideration to its production and catalytic properties which decide about the wide-ranging applications, as well as about the methods of its immobilization.
8
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 5-6 42--45
PL Lizozym to enzym o masie 14,4 kDa katalizujący hydrolizę wiązań β-1,4-glikozydowych pomiędzy N-acetyloglukozaminą i kwasem N-acetylomuraminowym w mureinie. Lizozym współdziała z białkami układu dopełniacza w bakteriobójczej aktywności surowicy. Enzym ten wykazuje głównie bakteriobójcze działanie wob[...]
EN Lysozyme, is known to be a 14.4 kDa protein that catalyses the hydrolysis of the β 1,4 linkage between N-acetyloglucosamine and N-acetylmuramic acid in the bacterial cell wall. Lysozyme, widely present in body fluids cooperates with the complement system in the bactericidal action of serum. This enz[...]
9
75%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN The database collecting proteins complexed to any kind of ligand is presented. The search for selected, specific protein including enzymes, protein-protein complexes is possible. The server is publicly available. The development of the data-base is planned according to users’ experiences. The develo[...]
10
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 4 (63) 93--96
PL W celu zbadania wpływu niskotemperaturowej plazmy i obróbki enzymatycznej na barwienie tkanin konopnych, stosowano „zimne barwienie” tkanin za pomocą barwnika kwaśnego (C.I. acid blue 113) i bezpośredniego (C.I. dimet red 84). Niezależnie od określenia dynamiki barwienia, badano wydajność barwnika, [...]
EN In order to study the influence of low-temperature air plasma and enzymatic treatment on the dyeing properties of hemp, “cold dyeing” of hemp fabric with acid dye (C.I. acid blue 113) and direct dye (C.I. direct red 81) was performed. In addition to the determination of dyeing kinetics, colour yield[...]
11
63%
Chemical and Process Engineering
2012 Vol. 33, nr 4 611--620
EN Extracellular laccase produced by the wood-rotting fungus Cerrena unicolor was immobilised covalently on the mesostructured siliceous foam (MCF) and three hexagonally ordered mesoporous silicas (SBA-15) with different pore sizes. The enzyme was attached covalently via glutaraldehyde (GLA) or by simp[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące modyfikacji powierzchni struktur testowych wykonanych w technologii niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej (LTCC) dla potrzeb immobilizacji bioreceptorów. Modyfikację powierzchni przeprowadzono dla komercyjnie dostępnych ceramik pochodzących od ró[...]
EN In this paper, results on surface modification of the test structures made with low temperature co-fired ceramics (LTCC) technology for enzyme (urease) immobilization. Research was done for various commercial available LTCCs. The method based on APTS (3- aminopropyltriethoxysilane) and glutaraldehyd[...]
13
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 51-52
PL Deacetylaza chitynowa może być użytecznym narzędziem w produkcji chitozanu o niskich stopniach acetylacji oraz wysokich masach cząsteczkowych. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki modelowania enzymatycznej deacetylacji chitozanu prowadzonej w reaktorze okresowym. Pokazano, wpływ uwzględnienia [...]
EN Chitin deacetylase is an enzyme that can be useful for enzymatic deacetylation of chitin. Kinetic models with and without product inhibition and thermal deactivation of chitin deacetylase were tested and compared with the experimental data obtained in a batch reactor. It was shown that the system is[...]
14
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2001 T. 4, nr 1 117-130
PL Zbadano wpływ ryzosfery rośliny motylkowej i niemotylkowej na zmiany aktywności enzymatycznej gleby narażonej uprzednio na długotrwale działanie substancji ropopochodnych. Podczas doświadczenia wazonowego stosowano glebę pochodzącą z terenów rafinerii, narażoną na długotrwałe działanie substancji ro[...]
EN The influence of two plant species (i.e. clover and grass) on the variation of enzymatic activity in soil contaminated with petroleum sludges was examined. Refinery soil polluted for a long time was modified by adding commercial biological preparation, natural biological preparation prepared from th[...]
15
63%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 3 110-114
PL Zamieszczono przegląd najważniejszych tworzyw biorozkładalnych i ich zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Omówiono charakterystykę polimerów biorozpraszalnych oraz biodegradowalnych. Pokazano mechanizmy degradacji tych materiałów w środowisku. Szczególną uwagę zwrócono na przedstawienie różno[...]
EN The article presents a survey of the most important biodegradable plastics and their application in various branches of industry. A characteristic of the bio-dispersible and biodegradable polymers was discussed. Mechanisms of these materials degradation in the environment were presented. Special att[...]
16
63%
Wiadomości Chemiczne
2003 [Z] 57, 3-4 289-303
EN AZT was a first anti-HIV drug found during screening performed by National Institute of Health (Bethesda, USA). Anti-HIV drugs or potential drugs grouped according to the molecular target or compound class can be found in the NIH database at [http://www.niaid.nih.gov/daids/dtpdb/intro.htm]. HIV inte[...]
17
63%
Wiadomości Chemiczne
1998 [Z] 52, 7-8 545-568
EN In nature the enzymatic reactions are conduced in aqueous media. However for the purpose of organic synthesis nonaqueous conditions such as organic solvents are more suitable regarding reagents stability and reaction equilibrium. Rapidly increasing number of enzyme-catalysed processes shows great po[...]
18
63%
Autex Research Journal
EN This paper discusses the influence of various chemical treatments on inter-fibre cohesion in yarns. Treatments given include mercerisation in slack and taut conditions, cytan, acetylation, benzyolation and enzymatic treatments. The studies reveal that the inter-fibre cohesion in yarns improve with t[...]
19
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2013 T. 16, nr 1 39--55
PL Wciąż wzrastające zanieczyszczenie środowiska związane z częstym przedostawaniem się do środowiska toksycznych substancji jest jednym z największych problemów ekologicznych współczesnego świata. Wzrasta więc zainteresowanie nowymi, ekologicznymi technologiami remediacji, niewymagającymi dużych nakła[...]
EN Environmental pollution is growing more and more due to the frequently deliberate release of hazardous, toxic substances into the environment and it has become one of the biggest ecological problems of the world. Therefore, a growing interest is being devoted to develop new, cost-effective and eco-f[...]
20
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 5 (88) 23--27
PL Włókna lyocell poddano 24 godzinnej obróbce dwoma różnymi rodzajami enzymów celulazy, endoglukonazy (EG) i mieszaniną celobiohydrolazy (CBH I+II) uzyskanych ze szczepu Trichoderma reesei. Po poddaniu włókien działaniu 0.5 i 2 mg/g EG oraz 2 mg/g CBH powierzchnia włókien została uszkodzona, co zaobse[...]
EN Lyocell fibers were treated for 24 h with two different types of cellulase enzymes, endoglucanase (EG) and a mixture of cellobiohydrolases (CBH I+II) from the Trichoderma reesei strain. After treating the fibers with 0.5 and 2 mg/g of EG and 2 mg/g of CBH, the fiber surface was damaged (observed by [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last