Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1218
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2003 T. 8, z. 2 161-171
PL Zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska jako instrumenty ochrony środowiska znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu krajach świata. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r.) po raz pierwszy w Polsce uregulowała prawnie ogran[...]
EN Transferable permissions on profiting from environments as tools of protection of environment find more and more wider use in many countries of world. Law from day 27 of April 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627 from day 20 of June 2001) for first time in Poland ordered legally limited [...]
2
100%
Chemik
PL Referat poświęcono możliwościom finansowego wspierania inwestycji ochrony środowiska w przedsiębiorstwach w kontekście Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Gospodarki" i "Ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji". Przedstawiono najważniejsze cele strategiczne ujęte w Narodowym[...]
EN The paper is dedicated to possibilities of financial supporting investments for environmental protection in companies, in the context of Sector Operational Program "The Growth of Economy Competitiveness" and "Law of financial Supporting of Investments". Presented are the most important strategic tar[...]
3
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2006 T. 11, z. 2 205-217
PL Racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego to jeden z najważniejszych priorytetów w polityce ekologicznej państwa. Gminne programy ochrony środowiska stanowią lokalne narzędzie realizacji tego celu. W artykule zaprezentowano aktualny stan wybranych komponentów środowiska naturalnego na terenie[...]
EN Rational use of natural environment is one of the most important priorities in the ecological State policy. The communes environmental protection programs are the local tools for this aim. The paper contains a detailed assessment of selected natural environmental element in Gródek above Dunajec rive[...]
4
100%
Journal of KONES
EN Reduction of pollutant emission by exhaust systems due to stricter limits has drastically increased the impact of previously ignored factors on the results of emission tests. One such factor is the cooling of the engine by the chassis dynamometer's external fan. Improper cooling can increase the tem[...]
5
100%
Journal of KONES
EN The development of inland shipping with respect to the EC guidelines should support sustainable transport system and its evolution to less energy consuming ecological and safer forms. The waterborne inland transport in Poland has the biggest reserves and its development is best placed in the frames [...]
6
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 12 8-12
7
80%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 2a 379-394
PL Na podstawie badań własnych i literatury określono warunki wodne umożliwiające utrzymanie roślinności łąkowej i ograniczające procesy degradacji gleb torfowo-murszowych. Porównano głębokość położenia zwierciadła wody gruntowej optymalną dla roślin łąkowych ze średnią głębokością w okresie wegetacyjn[...]
EN Water conditions that enable growth of meadow vegetation and restrict degradation of peat-moorsh soils have been estimated upon own studies and literature data. Optimum for plants ground water table depth has been compared with seasonal mean depth that would counteract organic matter losses from soi[...]
8
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 6 662-672
PL Metody określania opadów miarodajnych w Polsce. Sposoby doboru wartości natężenia deszczu miarodajnego. Formuły opadowe stosowane w Polsce. Pomiary opadów w Gdańsku. Opracowanie danych pomiarowych. Opracowanie zależności IDF. Analiza wyników.
EN Methods of design rainfall determination in Poland. Evaluation of design rainfall intensity. Rainfall IDF-formulas in Poland. Observations of rainfall in Gdansk. Measurement data development. IDF formulas determination. Analysis of the results.
9
80%
Problemy Ekologii
PL W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych (CO2) w polskim przemyśle. Przedstawiono założenia podpisanej przez Prezydenta RP (sierpień 2009 r.) nowej ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych sub[...]
EN In the following paper is presented the most important problems with the reduction ofCO2 . This paper presents the key foundations of new law about Gases Emission Management System by was written by President RP in August 2009. Moreover the second National Allocation Plan (NAP II) was described.
10
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2011 nr 9 30-34
11
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2012 nr 9 28-31
12
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 6 487-492
PL Tendencje zmian w produkcji wody. Wskaźniki dynamiki. Ocena nierównomierności dobowej Nd.
EN Tendencies in changes of water production. Evaluation of daily non-uniformity Nd.
13
80%
Elektro Info
2006 nr 5 24-32
PL Rozwój systemu elektroenergetycznego i jego eksploatacja muszą być zgodne z określonymi zasadami szeroko rozumianej ochrony środowiska. Zgodnie z Prawem energetycznym bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na pali[...]
14
80%
Instal
2012 nr 7/8 35-37
PL Intensywny rozwój przemysłu i żywiołowy postęp cywilizacji stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Podczas wielu procesów technologicznych związanych ze spalaniem, do atmosfery emitowane są różnego rodzaju zanieczyszczenia. Wśród nich najważniejszymi są tlenki siarki i azotu, emitowa[...]
EN Human activities are important source of emission of pollutants. Among the others, combustion processes of both fossil fuels and solid wastes are major source of emission. Due to global character of the problem, the most important is the emission of sulfur and nitrogen oxides. Beside them the other [...]
15
80%
Energetyka
2013 nr 1 49-53
PL Przedstawiono nie tylko jakościowe i ilościowe wyniki realizacji polityki środowiskowej firmy TAURON Wytwarzanie, szczególnie w zakresie inwestycji i modernizacji proekologicznych, ale także przedstawiono działania i wpływ nowych aktów prawnych Unii Europejskiej na koszty produkcji energii elektrycz[...]
EN Presented are not only the qualitative and quantitative results of the company TAURON Wytwarzanie S.A. environmental policy realization, especially in the range of investments and pro-ecological modernizations, but also there are described the activities and influence of the new European Union legal[...]
16
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 6 659-662
PL Ingresja wód morskich do warstwy wodonośnej. Zasolenie wód podziemnych w rejonie Władysławowa. Model hydrochemiczny. Zależność charakteru zasolenia wód podziemnych od położenia studni.
EN Seawater intrusion into an aquifer in Władysławowo. Groundwater salinity. The hydrochemical model. Dependence of the character of groundwater salinity on the location of the wells.
17
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 6 672-679
PL Gospodarka wodami opadowymi. Organizacja, finansowanie, zarządzanie. Sytuacje szczególne, rozwiązania alternatywne.
EN Questions of the rain water disposal. Existing systems management problems, financial and organisational issues. Alternative solutions of the rain water disposal.
18
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 5 582-585
PL Zagadnienia zastosowania solarnych kolektorów cieczowych w warunkach agroturystyki. Analizowano system ogrzewania wody. Wykazano wyższy koszt kolektora próżniowego w stosunku do cieczowego. Wykazano istotny zysk dla środowiska w konsekwencji redukcji emisji CO2.
EN Analysis of potentials of liquid solar collectors installation in an agro-touristic setting. The subject of analysis was water heating system supplied with liquid solar collectors. The costs of vacuum pipe collectors installation turned out to be higher then costs of equivalent flat collectors. The [...]
19
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 11 817--821
PL W ostatnim dziesięcioleciu zauważyć można znaczne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze przedsiębiorstw sektora przemysłu hutnictwa żelaza i stali. Rezultaty te są wynikiem stosowania nowoczesnych, małoodpadowych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz wykorzystania do produk[...]
EN In the last decade a significant limitation of the destructive influence of enterprises from iron and steel metallurgical sector on the natural environment can be observed. Such results are caused by application of modern, low-waste solutions of technical and technological type and application in prod[...]
20
80%
Elektro Info
2003 nr 2 47-50
PL Oświetlenie zewnętrzne możemy uznać niemal za wizualny symbol rozwoju współczesnej cywilizacji. Jednakże najczęściej światła te są niewłaściwie kontrolowane i wówczas stają się źródłem irytujących zanieczyszczeń. Istnieją cztery formy takich zanieczyszczeń. Są to: rozświetlenie nocnego nieba, olśnie[...]
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last