Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 915
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environment protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 5 332-338
PL Atomizacja struktur w zakresie ochrony Srodowiska. Zasady gospodarki rynkowej. Gospodarka ściekami i odpadami. Zmiany w prawie budowlanym. Konsekwencje zmian systemu normalizacji po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania materiałowe. Działania strategiczne przy wykorzystaniu funduszy pomo[...]
EN Management of rainfall waters. Atomization of structures in the environmental protection area. Principles of market economy. Management of liquid and solid wastes. Changes in the national construction law. Consequences of changes in the standardization system after EU reunification. New material sol[...]
2
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy pojawiające się na etapie opracowywania lokalnych programów ochrony środowiska. Omówiono kwestię braku synchronizacji programów poszczególnych szczebli samorządowych, zaproponowano ujednoliconą strukturę programów oraz wskazano na kwestię dbałości o jakość p[...]
EN In the paper selected issues connected with municipal programs of environmental protection were presented. Lack of programs synchronization on individual levels of local governments were discussed. A unified structure of municipal programs was proposed alongside with the issue of paying attention to[...]
3
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2002 Vol. 36 nr 6 220-228
PL W artykule przedstawiono ocenę efektywności polityki ochrony klimatu. Dokonano tego na podstawie rachunku spodziewanych kosztów i korzyści z ewentlualnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Podstawowym źródłem informacji o wielkościach prognozowanych kosztów i korzyści były wyniki modeli stosowany[...]
EN The article presents an economic evaluation of Poland's climate protection policy. The evaluation was performed based on an account of expected costs and profits gained from potential reduction of greenhouse gases. Data from models applied to evaluate economic effects of climate protection policy we[...]
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 6 19-22
PL Artykuł otwiera nowy cykl opisujący rządowe agencje regulujące ochronę środowiska na poziomie kraju. Celem cyklu jest nie tylko przedstawienie tych instytucji, historycznych podwalin ich powstawania oraz ich programów. ale także pokazanie działalności biznesowej tych agencji wspieranej przed technol[...]
5
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2003 R. 20/1 39-49
PL Stworzenie podstaw ochrony wszystkich elementów środowiska oraz ujednolicenie wymagań i procedur było jednym z głównych celów ustawy Prawo ochrony środowiska. W praktyce gospodarczej występuje konieczność powiązania trzech systemów zarządzania: zarządzania środowiskowego, zarządzania systemem jakośc[...]
EN Creation of bases for environmental protection and unification of requirements and procedures was one of the main objectivcs of the regulation on Environmental Law. In economic practice, there exists a need for to link three managing systems: environmental management, quality management and work saf[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Rozpatrzono wpływ otoczenia środowiskowego na funkcjonowanie człowieka. Pokazano możliwości zastosowań teorii bezpieczeństwa w odniesieniu do psychologicznych zachowań człowieka w środowisku. Rozpatrzono model człowiek-środowisko na tle zrównoważonego rozwoju. Odniesiono się do aspektu społeczno-kul[...]
EN Paper represents the effects of environment on human life. Knowledge of personal safety in environment will widen psychological self-defense of a person and, in particular, will workout ability to take care of himself, satisfy his needs and get a pleasure from life. Active individual care of environ[...]
7
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 2 66-73
PL Przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego jakości wody produkowanej na stacjach uzdatniania w aspekcie jej stabilnosci biologicznej podczas rozprowadzania w sieci wodociągowej. Łańcuch związków przyczynowo-skutkowych decydujących o produkcji wody do spożycia bezpiecznej pod względem mikrobiologi[...]
EN Review of the current literature on the quality of water produced by water treatment stations with respect to its biological stability during a distribution by water pipe networks. Chain of relations influencing the production of drinking water being microbiologically safe. Most important, potential[...]
8
80%
Polish Maritime Research
2007 S 1 5-14
EN A new generation of inland environmentally friendly ships destined for waterways with critical limited depth is presented. General project concepts are supported by push system idea of standardized, optional equipped hulls for desirable exploitation necessities. A few traditional motor ships and bar[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2009 nr 76 81-89
PL Złoże Kamienice wyróżnia się warunkami występowania i unikatową budową geologiczną. Tworzą je ogromne bloki wapieni karbońskich zanurzone w utworach permskich. Wapienie budujące złoże odznaczają się wyjątkową czystością. Występują na obszarze parku krajobrazowego i część złoża stanowi pomnik przyrod[...]
EN Kamienice deposit has unique geological structure. It is formed by huge Carboniferous limestone blocks immersed within Permian deposits (conglomerates and porphyry tuffs). Limestones are of high purity (over 55% CaO). The deposit occurs within Landscape Park and part of it is additionally protected [...]
10
80%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 6 325-327
PL Rola dydaktyków przedmiotów przyrodniczych w realizacji edukacji ekologiczno-środowiskowej jest bardzo duża i zróżnicowana. Polega przede wszystkim na pomocy nauczycielom w prowadzeniu i realizowaniu tematyki związanej z edukacją ekologiczno-środowiskową. Dotyczy to nauczycieli, którzy realizują prz[...]
EN The role of environmental teaching specialists in realizing ecological and environmental education is significant and varied. Above all, it comes down to the help offered to teachers in running and realizing the subjects related to ecological and environmental education. It concerns the teachers who[...]
11
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2009 nr 9 308-311
PL W artykule przybliżono zjawisko efektu cieplarnianego, a przede wszystkim nagłaśniany w ostatnich latach problem jego nadmiernego wzrostu. Przytoczono wyniki prac uczonych potwierdzające, że jedynie 2 do 3% tzw. gazów cieplarnianych jest pochodzenia antropogennego. Przedstawiono rozpoznane zmiany kl[...]
EN The paper deals with the greenhouse effect and brought recently up problem of its excessive increase. According to the results of many investigations, the anthropogenic emission of greenhouse gases is about 2-3% of their global emission. Regular and recurrent climate changes in the past are describe[...]
12
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 6 492-495
PL Analiza trwałości zapraw z dodatkiem rozdrobnionych odpadów wełny mineralnej poddanych działaniu spreparowanej wody morskiej oraz 4% roztworu NaCl. Wykazano możliwość praktycznego zastosowania tego rozwiązania. Sformuowano wnioski praktyczne.
EN The analysis the durability of mortars with admixture of mineral wool subjected to seawater with 4% of NaCl. Possibilities of practical application and conclusions.
13
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 235-242
PL Odlewnicze procesy technologiczne, wykorzystujące różne tworzywa formy, modelu, metalu charakteryzują się wieloma nie tylko zaletami, ale również zagrożeniami dla środowiska. Procesy odlewnicze zaliczane są do energochłonnych, i pracochłonnych. Stosowane w tej technologii tworzywa często wymagają do[...]
EN The technologies which use foamed expandable polystyrene patterns (or patterns made of silimar materials) are characterised by numerous advantages, mainly technological, but also economic and ecological. Simple equipment reduces the energy consumption and emission of impurities. The properly designe[...]
14
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 4 533-541
PL Modelowanie opadu dla potrzeb projektowania kanalizacji. problem bezpiecznej modernizacji istniejących systemów. Wyniki analiz teoretycznych zweryfikowanych pomiarami wrocławskimi.
EN Modelling of rainfall for sewage system dimensioning. Safety upgrading of existing sewer systems. Verification of theoretical analysis in terms of Wroclaw.
15
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 477-485
PL Referat obejmuje problemy wpływów eksploatacji podziemnej i ochronę środowiska. Analizuje się przebieg osiadań w czasie w ostrawskiej części OKR, zwłaszcza fazę wygasania obniżeń. Referat zawiera przykłady wyników periodycznych pomiarów niwelacyjnych na tym obszarze.
EN The contribution is intended on the problems of the mining subsidence and the protection of environment. It analyses the time behaviour of mining subsidence in Ostravas' part of OKR first of all the stage of the reverberation of mining subsidence. It is completed with a lot of examples of results of[...]
16
80%
Recykling
2011 nr 5 16-16
PL Miesięcznik „Recykling” powstał w 2001 r., wtedy też uchwalono ustawy: Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Jaka była wted[...]
17
80%
Technologia Wody
2011 Nr 1 (9) 52-54
PL Praktyka prowadzona w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności ochrony wód i ograniczenia zanieczyszczeń w Polsce dowodzi, że główne działania były skierowane dotychczas na redukcję zanieczyszczeń punktowych np.: ograniczenie bezpośrednich zrzutów ścieków do wód czy też modernizację oczyszcza[...]
18
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 1 8-14
PL Analiza sezonowości produkcji wody w wybranych miastach. Opis charakterystycznych cech procesu. Wykazanie potrzeby indywidualnego podejścia do zagadnienia.
EN Analysis of seasonality of municipal water production in selected cities. Description of characteristic features of the process. A need for individual approach to solve the problem.
19
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 1 3-8
PL Charakterystyka przedmiotowej sieci. Klasyfikacja wyników badań telewizyjnych. Badania statystyczne (empiryczne funkcje gęstości prawdopodobieństwa, awaryjności, niezawodności i intensywności uszkodzeń; teoretyczne funkcje rozkładu prawdopodobieństwa niezawodności; badania według metody Kołmogorowa-[...]
EN Classification of TV inspection results. Statistics (empirical probability density functions of failure, reliability and intensity of damages, theoretical probability density functions of reliability, Kolomogorov-Smirnov tests). Analysis of the test results.
20
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 2 83-92
PL Problemy sterowania przepływem wód powodziowych. Wyniki analiz, w tym modelowania hydrodynamicznego dla miasta Gdańska – dzielnicy Dolne Miasto. Wykazanie celowości i zasadności prowadzenia takich analiz.
EN Problem with controlling the flow of flood waters. The results of analyses including hydrodynamic modelling for city of Gdańsk – Dolne Miasto district. The necessity of the approach presented.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last