Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environment pollution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2002 nr 4 6--7
PL Głównymi źródłami emisji niskiej są niektóre operacje technologiczne lub kotłownie emitujące zanieczyszczenia energetyczne (pyły, związki siarki, węgla i azotu). Powstaje pytanie : w jaki sposób można ograniczyć te emisje? Aby móc w pełni rozwiązać ten problem, należy poszukać odpowiednich metod poz[...]
2
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2003 nr 4-5 8--10
3
88%
Journal of Ecological Engineering
EN The paper goal is to develop a spatial analyses of the most critical environmental issues in the country and how the population concerns could be addressed with the use of spatial technologies. Population perception of environment management relies on its minimum levels. In the recent past, static, [...]
4
88%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 4 236--241
EN The aim of the studies was to evaluate the effect of oxidizing agents on the degradation of 2-ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate (ODPABA). The oxidation reaction was carried out in the presence of oxidizing agents used for disinfection of water and treatment of sewage containing organic pollutants[...]
5
88%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2018 Vol. 47, No. 2 167--180
EN This study describes the subfossil diatom flora in the surface sediments of the Polish coastal waters in relation to human impact. The material studied consists of the uppermost parts of seven sediment cores collected from the SW Gulf of Gdańsk and eight cores from the Vistula Lagoon. Our results sh[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
1999 z. 31 [176] 85-104
PL Stosowane technologie utylizacji płynnych odchodów i ścieków socjalno-bytowych nie zawsze rozwiązują problem zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego i potrzebami roślin. Na podstawie danych literaturowych oraz własnych badań podano szereg sposobów zagospodarowania odchodów i ścieków soc[...]
EN The use of liquid animal excrements and social-pollution utilization technologies not always resolve the problem according to natural environment protection and plant requirements. On the literature data and our own studies some utilization methods of social and animal.
7
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
2006 nr 153 84-94
PL Produkty przemysłowe mają ogromny wpływ na zanieczyszczenie środowiska oraz wykorzystanie naturalnych zasobów nie tylko na etapie demontażu i utylizacji, ale także na etapie produkcji i użytkowania. Wiedza dotycząca związków pomiędzy materiałami i produktami każdego procesu jednostkowego na każdym z[...]
EN Industrial products have a great impact on environment pollution and environmental resources utilization not only at dismantling point but also at manufacture and usage points. The knowledge concerning relationships between materials and products of each unit process at each point allows to better c[...]
8
75%
Technologia Wody
2011 Nr 2 (10) 56-66
PL Stale rosnące zanieczyszczenie środowiska stwarza wiele zagrożeń dla zdrowia ludzi. Problem bezpiecznej wody pitnej w krajach rozwiniętych stał się ostatnio niezwykle aktualny z uwagi na wodnopochodne epidemie wywoływane przez pasożytnicze pierwotniaki. Dotychczas odnotowano ponad 300 wodnopochodnyc[...]
9
75%
Technologia Wody
2010 Nr 5 (7) 37-42
PL Przenoszenie zanieczyszczeń w środowisku zurbanizowanym odbywa się również poprzez system wodociągowy [Guan i inni, 2006; Preis i Ostfeld, 2006]. Jednocześnie jego sprawę działanie warunkuje jakość życia w tym środowisku [Mays 2000; Turgeon i inni, 2004]. Skutki zanieczyszczenia wody w tym systemie [...]
10
75%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 3 203-210
PL Przedstawiono podstawowe właściwości hydratów metanu oraz opisano warunki tworzenia się tych związków. Wskazano kierunki przeciwdziałania powstawaniu i rozkładu hydratów, a także dokonano przeglądu głównych zagrożeń dla atmosfery i środowiska wodnego, wynikające z procesu rozkładu naturalnych hydrat[...]
EN In this article have been introduced basic proprieties of the methane hydrates and described the condition of formation these structures. There have been indicated the ways of counteraction against formation and decomposition of hydrates and introduced main atmosphere and water environment threats r[...]
11
75%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono charakterystykę oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko naturalne w Polsce. W tym celu przeprowadzono analizę porównawczą danych statystycznych z 2000 i 2006 r. dotyczących wykorzystania wody, emisji zanieczyszczeń powietrza, emisji ścieków i ilości wytwarzanych od[...]
EN The paper presents the impact of food industry on natural environment in Poland. To this end, the comparative analysis of the statistic data for 2000 and 2006, concerning the utilization of water, air pollution emission, wastewater emission and the produced wastes, was carried out. The results of th[...]
12
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiano aktualne poziomy zużycia energii, wody i innych mediów oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska w procesie produkcji żelazomanganu wielkopiecowego w Polsce i porównano je do emisji w Unii Europejskiej. Szczegółowo omówiono emisje do powietrza, wód, gleby oraz emisje hałasu z instalacji[...]
EN The current levels of consumption of energy, water and other utilities and emission of pollutants into the environment in the blast-furnace ferromanganese production process in Poland were presented and compared to the emissions in the European Union. The emissions into air, waters, and soil as well[...]
13
75%
Drogownictwo
2004 nr 10 310-316
PL Działania na rzecz ochrony środowiska sprawiają, że ilość emitowanych przez transport zanieczyszczeń maleje ale ciągle jest wysoki. I chociaż poziom zanieczyszczeń maleje z odległością w sposób wykładniczy, znaczna część jest reemitowana do atmosfery. Roślinność zatrzymuje zanieczyszczenia i ma szc[...]
EN Activities for environment protection cause that the amount of pollutions emitted by transport continuously decreases but it is still high. Although the level of the pollutions decreases with the distance in exponential manner, the significant part of the pollution is re-emitted to the atmosphere. V[...]
14
75%
Problemy Eksploatacji
2003 nr 2 193-204
PL W pracy dokonano analizy wybranych zagadnień oddziaływania pojazdów szynowych na otoczenie. Na wstępie wskazano na związek między funkcjonowaniem transportu szynowego a zanieczyszczeniem środowiska. W pierwszej części scharakteryzowano ujemny wpływ na poszczególne elementy środowiska człowieka. Nast[...]
EN The work includes analysis of selected issues connected with rails vehicles influence on the environment. At the beginning presents connection between function of rail transport and environmental contamination. First chapter describes negative influence on individual elements of human environment, t[...]
15
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Praca przedstawia wyniki oznaczeń Zn, Cu, Mn i Co w 14 gatunkach roślin z rodziny Baldaszkowatych - Umbelliferae pozyskanych z 50 stanowisk zlokalizowanych na przydrożach. Stwierdzono, że poszczególne gatunki różnią się znacznie zawartością badanych pierwiastków. Rośliny zebrane ze stanowisk położon[...]
EN The study presents results of Zn, Cu, Mn and Co evaluation in 14 species of Umbelliferae family, got from 50 roadside stands. It was found that the content of each element in particular species differs importantly. The plants collected from roadsides with high traffic intensity contained much higher[...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 5 520-524
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 474--478
PL W pracy dokonano oceny narażenia mieszkańców miast na metale, obecne w pyłach ulicznych. Uwagę skoncentrowano na ocenie całożyciowego narażenia osoby dorosłej i dziecka na: ołów, miedź oraz cynk. Analizowano narażenie drogą pokarmową, inhalacyjną i dermalną. Zastosowano metodę oceny ryzyka zdrowotne[...]
EN The paper assesses the exposure of city residents to heavy metals present in street dust. Attention was focused on lifetime exposure of adults and children to lead, copper and zinc. The hazard exposure by ingestion, inhalation and dermal contact was analyzed. The health risk methodology used has bee[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1590--1592
PL Artykuł obejmuje problematykę rozwoju miast i nowych wyzwań dla transportu publicznego. Zaprezentowano zagadnienia związane z wysoką emisją spalin, zanieczyszczeniem środowiska oraz rozwiązań dla tych problemów.
EN Article includes problematic of development areas of cities and challenges for public transport. It presents issues related with high emission of exhaust, environment pollution and solutions for these problems.
19
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
20
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2016 R. 21, nr 1 32--37
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last