Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 162
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1998 Nr 23 203-210
2
100%
Karbo
2011 Nr 1 52-54
PL Niniejszy artykuł należy traktować jako informację o podjętych działaniach w celu wprowadzenia Systemu Zarządzania Energią w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Przedstawiono zarys systemu zarządzania energią wynikający z normy EN 16001. Określono wymagania organizacyjne niezbędne do efektywnego oszczędzan[...]
EN This paper should be treated as information on actions taken in order to implement Energy Management System at Coke Plant Przyjazn Ltd. Outline of energy management system, resulting from the standard EN 16001 has been presented. Organizational requirements have been defined, necessary for efficient[...]
3
100%
Przegląd Geologiczny
4
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 7 2-6
PL Kontrola wskaźników energetycznych jest jedną z podstawowych technik oceniania poprawności prowadzonej gospodarki energetycznej przy wdrażaniu procedur zarządzania energią. Prawidłowo prowadzona kontrola pozwala na wczesną identyfikację przypadków nadmiernego zużycia i określenie ich przyczyn. Przed[...]
EN The monitoring of energy use factors is one of the key energy management techniques. The on-line monitoring of energy factors enables early identification of energy over-uses. In the paper, the basic energy use factors and the procedures of on-line factors monitoring are presented.
5
100%
Karbo
2000 Nr 3 96-101
PL Zakładany w Polsce znaczny wzrost zużycia importowanego gazu ziemnego i ropy przy ograniczanym zużyciu węgla wywoła ponowne napięcia w bilansie paliwowo-energetycznym. Wynika stąd potrzeba rozszerzenia rodzaju surowców energetycznych na palne odpady oraz surowce odnawialne. Zaprezentowano szereg prz[...]
EN This assumed considerable increase of imported natural gas and oil consumption in Poland with limited use of coal will again bring about tension in the fuel - power balance. Therefore a need arises to extend the kind of energy raw material by combustible wastes and renewable raw minerals. The articl[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 55--58
PL W artykule przedstawiono analizę budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej około 30 kW. Omówiono zasady doboru podstawowych elementów elektrowni.
EN Article presents an analysis of the construction of the photovoltaic power plant with an installed capacity of about 30 kW. The principles of selection of the basic elements of the plant is shown.
7
100%
Instal
2017 nr 6 25--27
8
100%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 5 120--127
EN A bottleneck for the development of public transport vehicles is their electricity supply. Electric buses are almost exclusively equipped with electrochemical batteries, while nearly 40% of the energy is used in the processes of air conditioning. For this reason, we developed and built a demonstrati[...]
9
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The paper presents the analysis of hygrothermal conditions of external partitions in an underground fruit store. The results of measurements of temperature and humidity of the indoor and outdoor air as well as the surface surrounding temperature and the temperature of the air surrounding the store c[...]
10
100%
Rynek Energii
2016 Nr 3 13--20
PL W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie [...]
EN In this paper, the author presented the possibility of using cumulative sum control method (CUSUM) to the online energy management. To compare values, the CUSUM method uses indicators determined based on the energy characteristics of processes. This method should be primarily applicable to early det[...]
11
100%
Logistics and Transport
EN The aim of the article is to present adaptation of logistics information technology to the state's needs in the knowledge based society. This subject is closely linked to energy management, which must include power generation development models in countries. The essence of the presented consideratio[...]
12
100%
Journal of Ecological Engineering
EN A smart cooling system to control the ambient temperature of a premise in Amman, Jordan, is investigated and implemented. The premise holds 650 people and has 14 air conditioners with the cooling capacity ranging from 3 to 5 ton refrigerant (TR) each. The control of the cooling system includes imple[...]
13
100%
Rynek Energii
2018 Nr 1 26--31
PL W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią. Wykazano mocne i słabe strony stosowania metod statycznych. Klasyczna analiza wskaźnikowa daje ograniczone możliwości w zakresie wykrywania stanów alarmowych, co wynika przede wszystkim[...]
EN In the paper, the author presented the possibilities of using the classical index method for online energy management. Strengths and weaknesses of the use of static methods have been demonstrated. The classical ratio analysis proves limited capability in the detection of alarm states, which results [...]
14
100%
Polish Maritime Research
2019 nr 2 85--92
EN In recent years, there has been a significant development in “green” and energy efficient propulsion systems, which fits into the general trend of environmentally friendly “green shipping”. The pursued goal is to construct a safe passenger ship that is low in energy demand and equipped with a highly[...]
15
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono różne formy wykorzystania gazu metanowego z odmetanowania - w kotłach parowych z palnikami gazowymi, w silnikach gazowych lub turbinach gazowych wraz z ogólną oceną ich efektywności. Przedstawiono różne układy skojarzonej ener getyki, wytwarzające w kogeneracji energię elektrycz[...]
EN Different ways of coal-bed methane utilization: gas burner boilers, gas engines or gas turbines are discussed including general evaluation of their efficiency. Various systems of the associated power industry producing in co-generation electric and heat energy from flu gas are presented. The range o[...]
16
100%
Rynek Energii
2018 Nr 5 42--47
PL W artykule zestawiono informacje obejmujące ramy prawne wykonania audytów energetycznych w zakładach przemysłowych. Opisano główne założenia dokumentów formalnych, a także zinterpretowano kluczowe fragmenty. Odniesiono zapisy prawa do rzeczywistych możliwości ich zastosowania. Zamiarem autorów było,[...]
EN The article presents information covering the legal framework for performing energy audits in industrial plants. The main assumptions of formal documents were described as well as the key fragments were interpreted. The right to the real possibilities of their application has been referred to. The i[...]
17
100%
Przegląd Górniczy
18
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 34 (106) 97--102
EN This paper proposes a method for determining the environmental benefits arising from the use of the combined production of electricity and heat. To determine the environmental burdens and benefits the life cycle assessment (LCA) technique is used, methodologically based on ISO 14040 series. To evalu[...]
19
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Analizowano zarządzanie energią w sieci typu microgrid. Celem jest minimalizacja kosztów bazująca na przewidywaniu obciążenia. Wykorzystano algorytmy genetyczne oraz metodę Monte Carlo.
EN This paper focused on energy management program for grid-connected micro grid with renewable generation and electric vehicles. The proposed program, including energy purchase and self-scheduling problems, aimed to minimize energy cost based on forecasting of loads, prices and renewable generations a[...]
20
88%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2007 nr 2 23-27
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last