Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 652
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Science and Technology. Research Journal
EN Developing energy-saving solutions in vehicle construction and operation has become a priority in the automotive sector. For this reason, zero-emission and low-noise trolleybuses have started to play a significant role in urban public transportation. The paper discusses the methodology and results o[...]
2
80%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 3 419--430
EN Mobile devices have become an integral part of our life and provide dozens of useful services to their users. However, usability of mobile devices is hindered by battery lifetime. Energy conservation can extend battery lifetime, however, any energy management policy requires accurate prediction of e[...]
3
80%
Theoretical and Applied Informatics
EN The predicted annual growth of energy consumption in ICT by 4% towards 2020, despite improvements and efficiency gains in technology, is challenging our ability to claim that ICT is providing overall gains in energy efficiency and Carbon Imprint as computers and networks are increasingly used in all[...]
4
80%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 3 173--175
PL Problematyka ograniczania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych będzie zapewne tematem dyżurnym XXI w. i nasz papierniczy miesięcznik nie może tego nie zauważać, dlatego rozpoczęliśmy cykl artykułów przeglądowych na ten temat (1-3) oraz zabiegaliśmy o artykuły szczegółowe, zwłaszcza popul[...]
EN The structure of the paper industry production, its energy consumption and CO2 emission in Great Britain is discussed. The assumptions of three-step programme of emission reduction through implementation of modern low emission technologies is presented. It was found that the potential possibilities [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
PL W systemach sprężonego powietrza konieczne jest kompleksowe podejście do racjonalizacji zużycia energii przez efektywne wytwarzane, dystrybucję i wykorzystanie sprężonego powietrza. Audyt sprężonego powietrza ukazuje skalę strat energii w przemysłowych systemach sprężonego powietrza. W oparciu o wyt[...]
EN The compressed air systems require the complex approach towards rational energy consumption by effective production, distribution and application of the compressed air. The audit of the compressed air shows the scale of energy loses in industrial compressed air systems. Basing upon guidelines includ[...]
6
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 5 (62) 52-55
PL Oczyszczalnia ścieków jest obiektem o dużym zapotrzebowaniu energetycznym. Koszty energii zużywanej na potrzeby procesów oczyszczania ścieków stanowią nawet 40% całkowitych kosztów eksploatacji. Najbardziej energochłonnym procesem jest napowietrzanie komór biologicznych. W typowych oczyszczalniach ś[...]
EN The wastewater treatment plant is one of the more energy intensive facilities. The costs of energy consumption for wastewater treatment processes are up to 40% of the total operating cost. The most energy intensive process is aeration of bioreactors. In the most common type of municipal wastewater t[...]
7
80%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 10 569-573
8
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
1999 Z. 51 87-102
PL Oczyszczanie ścieków za pomocą małych oczyszczalni zblokowanych stanowi powszechne rozwiązanie w małych jednostkach osadniczych. Już na etapie wyboru danego typu oczyszczalni, spośród wielu proponowanych na rynku, należy zwrócić uwagę na koszty jej eksploatacji, a szczególnie energochłonność. W arty[...]
EN The sewage treatment by the means of the small container sewage treatment plants i the common solution of the sewage problem in the rural area. Energy consumption i one of the most important parameters for the processus of the sewage treatmen influencing the efficient choice of type of the treatment[...]
9
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 53 65-73
10
80%
Rynek Energii
2001 nr 4 2-5
PL Omówiono strukturę produkcji i zużycia energii pierwotnej i użytkowej przez różnych odbiorców w Szwajcarii. Przedstawiono również dane dotyczące wymiany zgranicznej energii elektrycznej.
EN The structure of the production and consumption of the primary and usable energy by various consumers in Switzerland has been discussed in this paper. Data concerning the external exchange of electrical energy have been presented as well.
11
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 301-308
PL W pracy przedstawiono możliwość zastosowania rachunku wyrównawczego do wyznaczenia zużycia nośników energii przypadającej na jednostkę danego produktu w sytuacji, gdy nie ma bezpośrednich danych pomiarowych o zużyciu tego nośnika, a istniejące informacje są obarczone błędami. Omówione zostały podsta[...]
EN The possibility of applying least squares adjustment technique for estmating indices of energy comsumption is presented in the paper. The information about direct energy consumption is not available. Existing indirect data are not however exact and include errors. General assumptions of the numerica[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 61 331-338
PL Zasadniczą częścią gospodarki energetycznej cukrowni jest gospodarka cieplna w układzie obejmującym stację wyparną, technologiczne odbiorniki ciepła i sieć wymienników ciepła. Opracowano metodykę projektowania modernizacji tego rodzaju układów przy użyciu metod integracji procesów. Nową metodykę zas[...]
EN The main part of the energy system of a sugar factory is the thermal subsystem including a multiple-effect evaporator, heat receivers in the process plant and a heat exchanger network. For this type of systems, a retrofit design methodology based on the use of process integration methods was develop[...]
13
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 5-6 23-26
PL Przedstawiono wyniki obliczeń efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania regulacji tyrystorowej dla różnych grup napędów potrzeb własnych elektrowni. Dokonano również oceny korzyści technicznych z tytułu zastosowania regulacji tyrystorowej w układach potrzeb własnych.
EN The paper presents analysis of economical effects resulting from frequency converters application to rotational speed control in auxiliary drives of power station. Technological benefits connected with frequency converters application are also evaluated.
14
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 9 22-24
PL Przedstawiono wyniki badań procesu krajania korzeni marchwi za pomocą dwóch krajalnic tarczowych, wykonanych przez różne firmy. Wykreślono zależności wskaźników jednostkowego zużycia energii elektrycznej i energii użytecznej od strumienia masy korzeni marchwi na wejściu krajalnicy. Wyniki badań prze[...]
EN The paper presents the results of investigations concerning the process of slicing carrot roots using two disk slicing machines manufactured by different producers. Unit consumption of electric energy and effective energy as a function of flow of carrot root mass at the input of the slicing machine [...]
15
80%
Polish Maritime Research
EN In the paper a concept is presented of comparing various means of refrigerated cargo sea shipping. Present state of development of this transport branch shows increasing use of the refrigerated containers whose advantages are broadly recognized : standardized cargo lots, very high loading rate, stbl[...]
16
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 7 2-6
PL Kontrola wskaźników energetycznych jest jedną z podstawowych technik oceniania poprawności prowadzonej gospodarki energetycznej przy wdrażaniu procedur zarządzania energią. Prawidłowo prowadzona kontrola pozwala na wczesną identyfikację przypadków nadmiernego zużycia i określenie ich przyczyn. Przed[...]
EN The monitoring of energy use factors is one of the key energy management techniques. The on-line monitoring of energy factors enables early identification of energy over-uses. In the paper, the basic energy use factors and the procedures of on-line factors monitoring are presented.
17
80%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 188--196
EN The article presents the construction and the rules of operation of 3D printers. The most energy-consuming elements of the printer were presented and their parameters were determined. Key input data essential to configure the software of the controller ensuring correct operation of the equipment wer[...]
18
80%
Logistics and Transport
EN Rail transport through the use of electric traction is more friendly for environment than other means of transport. It has a lot of benefits, mainly: the possibility of mass transport using as little energy as possible per one passenger, reducing crowd, reducing congestion, lower emission of polluti[...]
19
80%
Journal of Machine Engineering
EN Despite the application of a series of universally acknowledged procedural principles, the manufacture of elements is a process in which the skills and professional experience of the planner are of continued importance. This leads to a certain degree of subjectivity in evaluation as well as to arbit[...]
20
80%
Computer Science
2016 Vol. 17 (4) 519--539
EN Recently, there has been an increasing need for secure, efficient, and simple notification methods for wireless systems. Such systems are meant to provide users with precise tools best suited for work or leisure environments, and a lot of effort has been put into creating a multitude of a[...]
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last