Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownie wiatrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 65 107-112
EN Wind power station transforms energy of the wind into electrical energy. Energy transformation circuit includes wind motor and electric generator. Figure 1 shows five possible varieties (from A to E) of wind motors and their characteristic curves, i.e. relative power (P(t)/P(o)) vs. (omegaD/2v(1)). [...]
2
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2001 z. 21 131-139
PL W referacie przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownie wiatrowe z uwzględnieniem wpływu: prędkości średniej w iatru, mocy nominalnej elektrowni. Analizie poddano cztery elektrownie wiatrowe firm A, U, C, D. Wyniki obliczeń ekonomicznych przedstawiono w formie wykresów i[...]
EN There is shown in the publication the valuation of an economical investment m windmills. There are taken into account an influence of an average wind speed and a nominal power of windmill. There were analyzed four windmills A, B, C, D. Results of an economical simulations are shown on charts represe[...]
3
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2012 R. 50, nr 8 26--33
PL W artykule omówiono wpływ wysokości wieży na efektywność pracy, rentowność i perspektywy rozwoju elektrowni wiatrowych. Uzasadniono celowość budowy wysokich wież kratowych oraz przedstawiono sposób taniego i bezpiecznego montażu wież kratowych o wysokościach powyżej 100 m.
EN The article discusses the impact of the tower height on the efficiency, profitability and prospects of wind turbines. It justifies the purpose of constructing high truss towers and shows the way of cheap and safe installation of truss towers with heights above 100 m.
4
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiona w artykule konstrukcja wolnoobrotowego dwustopniowego generatora synchronicznego z magneśnicą swobodną z magnesów trwałych jest rozwinięciem koncepcji dwustopniowego generatora synchronicznego. Zachowana jest podstawowa właściwość maszyny dwustopniowej polegająca na tym, że częstotliwo[...]
EN The slow-speed two-stage synchronous generator with freewheeling magnets presented in the paper evolves from the concept of two-stage generator. The basic feature of two-stage generators is that their output voltage frequency is doubled. This make possible to build the slow-speed synchronous machine[...]
5
51%
Pneumatyka
2012 Nr 2 16-19
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne aerogeneratora o pionowej osi obrotu rotora. Turbina proponowanej konstrukcji pozwala na wykorzystanie jej zamiast konwencjonalnych kolektorów słonecznych do produkcji energii na własne potrzeby. W proponowanym rozwiązaniu wykorzystuje się zjawisko pod[...]
EN In the paper construction solution of aerogenerator with vertical rotating axis of rotor was presented.The turbine of presented solution, allow for use it instead of conventional solar panels to produce energy for own needs. In proposed solution, double wind flow phenomena through rotor is used, the[...]
6
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 6 118-124
PL Artykuł przedstawia analizę zjawisk związanych ze stanami dynamicznymi elektrowni wiatrowej z maszyną dwustronnie zasilaną, wywołanych zaburzeniami napięcia w sieci elektroenergetycznej. Analizowane przypadki zaburzeń obejmują zapady i niesymetrię napięcia. Badania symulacyjne przeprowadzone na opra[...]
EN In the article have been presented the results of investigation that aim at analysis of phenomena connected with transient states of wind power plant with doubly-fed induction generator caused by power network voltage disturbance. The analyzed cases of disturbances include voltage dips, asymmetry an[...]
7
51%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 4 259-264
PL Projekty elektrowni wiatrowych należą do przedsięwzięć inwestycyjnych cieszących się coraz większym powodzeniem u inwestorów na całym świecie. Ze względu na duże nakłady inwestycyjne, w przypadku tych przedsięwzięć konieczne jest opracowanie studiów wykonalności wraz z dokładnymi pomiarami zasobów e[...]
EN Projects of Wind Power Plant pretend to one of the most delightful enterprises for investments on all over the world. With regards to big expenses connected to that activity it seems to be necessary to work out feasibility study and to measure wind energy resources on pointed area. It is important t[...]
8
51%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 4 265-271
PL W analizie ekonomicznej wyznacza się wskaźniki określające efektywność finansową przedsięwzięć inwestycyjnych. W praktyce są to wskaźniki nie uwzględniające zmian wartości pieniądza w czasie bądź wskaźniki, które uwzględniają zmianę wartości pieniądza w czasie. W publikacji przedstawiono ocenę efekt[...]
EN In economical analysis indicates indexes that estimate financial efficiency of enterprises. Practically, there are indexes that taking or not taking into accounts the alteration of money during a long period of time. In this article are shown valuations of economical effects of investment on wind po[...]
9
51%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2008 nr 5 250-257
PL Uwarunkowania lokalizacyjne, wietrzność, szorstkość terenu, warunki przyłączeniowe, ograniczenia środowiskowe. Posadowienie elektrowni i obciążenia wiatrem. Podsumowanie.
EN Factors influencing localization, wind intensity, roughness of the terrain, connection conditions, environmental limitations. Foundation of wind farms and wind loads. Summary.
10
51%
Czysta Energia
2002 Nr 2 12-13
11
51%
Czysta Energia
2008 Nr 1 14-16
12
51%
Czysta Energia
2006 Nr 9 16-17
13
51%
Czysta Energia
2003 Nr 2 8-9
14
51%
Czysta Energia
2005 Nr 9 14-16
15
51%
Czysta Energia
2005 Nr 1 20-22
16
51%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1998 z. 160 73-80
PL W artykule poruszono kilka problemów związanych z budową elektrowni wiatrowych o mocach powyżej 100 kW. Zawiera on ogólne omówienie różnych rodzajów silników wiatrowych i możliwości ich wykorzystania w elektrowniach wiatrowych. Zaprezentowano także układy pracy tego typu elektrowni przeznaczonych do[...]
EN Several aspects of implementing wind turbine power generators with power above 100 kW are presented in the paper. Different types of wind motors, their capacity for converting wind energy and their potential implementation in wind power systems. Are described in general as well. The article also con[...]
17
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN In this paper an analysis of experimental results of turbine bledes designed for a vertical axis wind turbine (VAWT) has been presented. The various models of airfoils: NACA0012, NACA23012 with a controlling element has been studied. The inwestigations have been made in an aerodynamic tunnel. The re[...]
18
51%
Rynek Energii
2003 nr 1 27-30
PL Przedstawiono aktualny stan w zakresie budowy elektowni wiatrowych. Omówiono wskaźniki ekonomiczne do oceny efektywności produkcji energi elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. Wymieniono również podstawowe cechy elektrowni wiatrowych utrudniające ich udział w rynku energii elektrycznej.
EN The paper present an actual situation concerning construction of wind power stations. Economic factors to asses efficiency of energy producton in wind power stations and their competitivennes at local energy markets are discussed. Basic properties of wind power stations that make teir participation[...]
19
51%
Przegląd Elektrotechniczny
1998 nr 2 29-31
20
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 101-116
PL Badania, których wyniki zostały przedstawione w referacie są związane z problematyką energetycznego wykorzystania energii kinetycznej wiatru. W ich następstwie określono wpływ: * parametrów konstrukcyjnych elektrowni wiatrowej: - ilości łopat, - kształty łopat, - kąty natarcia łopat, - chropowatości[...]
EN In the publication were given the valuation of an influence construction parametersof the windmill such as: a number of blades, a shape of blades, an angle of attack of blades, a roughness of surface of blades and windmill condition of work such as: a wind speed, a shape of a boundary layer, an unst[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last